2fcc74629f39e3c8fce860252b04ed682d72f49a
[packages/php-pear-XML_HTMLSax.git] / php-pear-XML_HTMLSax.spec
1 %define         _status         stable
2 %define         _pearname       XML_HTMLSax
3 Summary:        %{_pearname} - a SAX based parser for HTML and other badly formed XML documents
4 Summary(pl.UTF-8):      %{_pearname} - analizator SAX dla HTML-a i innych źle sformułowanych dokumentów XML
5 Name:           php-pear-%{_pearname}
6 Version:        3.0.0
7 Release:        8
8 License:        PHP
9 Group:          Development/Languages/PHP
10 Source0:        http://pear.php.net/get/%{_pearname}-%{version}.tgz
11 # Source0-md5:  73b75ef6d68c74115b6da8d151293633
12 URL:            http://pear.php.net/package/XML_HTMLSax/
13 BuildRequires:  php-pear-PEAR
14 BuildRequires:  rpm-php-pearprov >= 4.4.2-11
15 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.300
16 Requires:       php(core) >= 4.0.5
17 Requires:       php-pear
18 Obsoletes:      php-pear-XML_HTMLSax-tests
19 BuildArch:      noarch
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 XML_HTMLSax is a SAX based XML parser for badly formed XML documents,
24 such as HTML. The original code base was developed by Alexander Zhukov
25 and published at http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, who in
26 turn was inspired by the Python HTMLSax package. Alexander kindly gave
27 permission to modify the code and license for inclusion in PEAR.
28 PEAR::XML_HTMLSax takes the last release from Sourceforge
29 (HTMLSax2002082201) and changes the API to make using HTMLSax very
30 similar to using the native PHP Expat extension, opening it up for use
31 with projects like SAX filters:
32 http://phpxmlclasses.sourceforge.net/show_doc.php?class=class_sax_filters.html.
33 This version also fixes some bugs and adds further features such as
34 the ability to handle processing instructions and JSP/ASP markup.
35
36 In PEAR status of this package is: %{_status}.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 XML_HTMLSax to oparty na SAX analizator XML-a dla źle sformułowanych
40 dokumentów XML, takich jak HTML. Oryginalny kod został stworzony przez
41 Alexandra Zhukova i opublikowany pod
42 http://sourceforge.net/projects/phpshelve/, który z kolei był
43 inspirowany pakietem HTMLSax dla Pythona. Alexander pozwolił na
44 modyfikowanie kodu i licencjonowanie do włączenia do PEAR.
45 PEAR::XML_HTMLSax wywodzi się z ostatniej wersji z Sourceforge
46 (HTMLSax2002082201) i ma zmienione API, aby można było używać HTMLSax
47 bardzo podobnie do natywnego rozszerzenia PHP Expat, pozwalając na
48 używanie w projektach typu filtry SAX:
49 http://phpxmlclasses.sourceforge.net/show_doc.php?class=class_sax_filters.html.
50 Ta wersja dodatkowo poprawia kilka błędów i dodaje nowe możliwości,
51 takie jak obsługa przetwarzania instrukcji i znaczników JSP/ASP.
52
53 Ta klasa ma w PEAR status: %{_status}.
54
55 %prep
56 %pear_package_setup
57
58 %install
59 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}
61 %pear_package_install
62
63 %clean
64 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
65
66 %files
67 %defattr(644,root,root,755)
68 %doc install.log
69 %doc docs/%{_pearname}/*
70 %dir %{php_pear_dir}/XML/HTMLSax
71 %{php_pear_dir}/.registry/*.reg
72 %{php_pear_dir}/XML/*.php
73 %{php_pear_dir}/XML/HTMLSax/*.php
This page took 0.065377 seconds and 3 git commands to generate.