- drop obsolete and outdated manual inclusion of rpm macros
[packages/php-pear-HTML_Template_Flexy.git] / php-pear-HTML_Template_Flexy.spec
1 %define         status          stable
2 %define         pearname        HTML_Template_Flexy
3 Summary:        %{pearname} - a flexible caching template engine based on SimpleTemplate
4 Summary(pl.UTF-8):      %{pearname} - elastyczny buforujący silnik szablonów oparty na SimpleTemplate
5 Name:           php-pear-%{pearname}
6 Version:        1.3.13
7 Release:        1
8 License:        PHP 2.02
9 Group:          Development/Languages/PHP
10 Source0:        http://pear.php.net/get/%{pearname}-%{version}.tgz
11 # Source0-md5:  b2927f235ba75660dcc0f3a6257279d1
12 Patch0:         %{name}-case_fix.patch
13 Patch1:         %{name}-path_fix.patch
14 Patch2:         %{name}-no_gtk.patch
15 URL:            http://pear.php.net/package/HTML_Template_Flexy/
16 BuildRequires:  php-pear-PEAR
17 BuildRequires:  rpm-php-pearprov >= 4.4.2-11
18 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.654
19 Requires:       php(core) >= 4.3
20 Requires:       php-pear
21 Suggests:       php-pear-File_Gettext
22 Suggests:       php-pear-HTML_Javascript
23 Suggests:       php-pear-Translation2
24 Obsoletes:      php-pear-HTML_Template_Flexy-tests
25 BuildArch:      noarch
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 # exclude optional dependencies
29 %define         _noautoreq_pear HTML/Javascript.* File/Gettext.* Translation2.* Services/JSON.php
30
31 %description
32 HTML_Template_Flexy started its life as a simplification of
33 HTML_Template_Xipe, however in version 0.2, it became one of the first
34 template engine to use a real Lexer, rather than regexes, making it
35 possible to do things like ASP.net or Cold Fusion tags. However, it
36 still has a very simple set of goals.
37 - Very Simple API,
38  - easy to learn...
39  - prevents to much logic going in templates
40 - Easy to write documentable code
41  - By using object vars for a template rather than 'assign', you can
42    use PHPDoc comments to list what variable you use.
43 - Editable in WYSIWYG editors
44  - you can create full featured templates, that don't get broken every
45    time you edit with Dreamweaver(tm) or Mozilla editor
46  - Uses namespaced attributes to add looping/conditionals
47 - Extremely Fast
48  - runtime is at least 4 time smaller than most other template engines
49    (eg. Smarty)
50  - uses compiled templates, as a result it is many times faster on
51    blocks and loops than than Regex templates (eg. IT/phplib)
52 - Safer (for cross-site scripting attacks)
53  - All variables default to be output as HTML escaped (overridden with
54    the :h modifier)
55 - Multilanguage support
56  - Parses strings out of template, so you can build translation tools
57  - Compiles language specific templates (so translation is only done
58    once, not on every request)
59 - Full dynamic element support (like ASP.NET), so you can pick
60   elements to replace at runtime
61
62 The long term plan for Flexy is to be integrated as a backend for the
63 Future Template Package (A BC wrapper will be made available - as the
64 author needs to use it too).
65
66 In PEAR status of this package is: %{status}.
67
68 %description -l pl.UTF-8
69 HTML_Template_Flexy początkowo był uproszczeniem HTML_Template_Xipe,
70 jednak od wersji 0.2 stał się jednym z pierwszych silników szablonów
71 używających prawdziwego analizatora leksykalnego zamiast wyrażeń
72 regularnych, co umożliwia robienie rzeczy w stylu ASP.net czy
73 znaczników Cold Fusion. Jednak nadal ma bardzo prosty zbiór
74 zastosowań. Cechy silnika:
75 - bardzo proste API - łatwe do nauczenia, zapobiega umieszczaniu zbyt
76   dużej ilości logiki w szablonach
77 - łatwe pisanie dokumentowalnego kodu - poprzez użycie zmiennych
78   obiektowych dla szablonu zamiast przypisywania można używać komentarzy
79   phpDoc do wypisywania używanych zmiennych
80 - edytowalny w edytorach WYSIWYG - można tworzyć w pełni funkcjonalne
81   szablony, które nie psują się po każdym użyciu Dreamweavera(tm) czy
82   edytora Mozilli; przy dodawaniu pętli i warunków używane są atrybuty z
83   przestrzeniami nazw
84 - ekstremalnie szybki - kod uruchomieniowy jest przynajmniej 4 razy
85   mniejszy niż większość innych silników szablonów (np. Smarty); używa
86   skompilowanych szablonów, dzięki czemu jest wiele razy szybszy na
87   blokach i pętlach niż szablony oparte na wyrażeniach regularnych (np.
88   IT/phplib)
89 - bezpieczniejszy (pod kątem ataków cross-site scripting) - wszystkie
90   zmienne domyślnie są wypisywane z użyciem sekwencji kontrolnych HTML
91   (można to zmienić modyfikatorem :h)
92 - wspiera wielojęzyczność - przetwarza łańcuchy z szablonu, co pozwala
93   na zbudowanie narzędzi do tłumaczenia; kompiluje specyficzne dla
94   języka szablony, dzięki czemu tłumaczenie jest robione tylko raz, a
95   nie przy każdym żądaniu
96 - w pełni obsługuje dynamiczne elementy (jak ASP.NET), dzięki czemu
97   można pobierać elementy do zastąpienia w czasie działania.
98
99 Długoterminowym planem rozwoju Flexy jest zintegrowanie jako backend
100 dla Future Template Package (dostępny będzie wrapper BC, jako że autor
101 też musi tego używać).
102
103 Ta klasa ma w PEAR status: %{status}.
104
105 %prep
106 %pear_package_setup
107 cd ./%{php_pear_dir}/HTML/Template
108 %patch0 -p1
109 %patch1 -p1
110 %patch2 -p6
111 cd -
112
113 mv .%{php_pear_dir}/data/HTML_Template_Flexy/TODO .
114 mv .%{php_pear_dir}/data/HTML_Template_Flexy/ChangeLog .
115
116 %install
117 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
118 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{php_pear_dir}
119 %pear_package_install
120
121 %post -p <lua>
122 %pear_package_print_optionalpackages
123
124 %clean
125 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
126
127 %files
128 %defattr(644,root,root,755)
129 %doc TODO ChangeLog install.log optional-packages.txt
130 %{php_pear_dir}/.registry/*.reg
131 %{php_pear_dir}/HTML/Template/Flexy
132 %{php_pear_dir}/HTML/Template/Flexy.php
133 %{php_pear_dir}/data/%{pearname}
This page took 0.127783 seconds and 4 git commands to generate.