ce00c168f29164531ef1abbdd3d5281bfe860df3
[packages/mousepad.git] / mousepad.spec
1 Summary:        Text editor for Xfce based on Leafpad
2 Summary(pl.UTF-8):      Edytor tekstu dla Xfce oparty na Leafpadzie
3 Name:           mousepad
4 Version:        0.5.8
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11/Applications/Editors
8 Source0:        http://archive.xfce.org/src/apps/mousepad/0.5/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  b9a32b1683ad73424366b4b3be52c7a7
10 Patch0:         %{name}-desktop.patch
11 URL:            http://www.xfce.org/projects/mousepad/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.52
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  gettext-tools
15 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.52.0
16 BuildRequires:  gspell-devel >= 1.6.0
17 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.22
18 BuildRequires:  gtksourceview4-devel >= 4.0.0
19 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
20 BuildRequires:  libtool
21 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
22 BuildRequires:  xfce4-dev-tools >= 4.14.0
23 Requires:       desktop-file-utils
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %description
27 Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
28 interface, broad character set support, printing with Xfprint, and
29 more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
30 files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
31 scripts.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
35 interfejs, obsługa wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
36 Xfprint i wiele więcej. Uruchamia się błyskawicznie, dzięki czemu jest
37 idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania małych skryptów i
38 pięknego drukowania dokumentów takich jak skrypty powłoki.
39
40 %prep
41 %setup -q
42 %patch0 -p1
43
44 mkdir -p m4
45
46 %{__sed} -i -e 's/AM_CONFIG_HEADER/AC_CONFIG_HEADERS/' configure.ac
47
48 %build
49 %{__intltoolize}
50 %{__libtoolize}
51 %{__aclocal}
52 %{__autoheader}
53 %{__automake}
54 %{__autoconf}
55 %configure
56 %{__make}
57
58 %install
59 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
60 %{__make} install \
61         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
62
63 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{fa_IR,hye,ie}
64 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{hy_AM,hy}
65
66 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}{/%{name}/plugins,}/*.la
67 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libmousepad.so
68
69 %find_lang %{name}
70
71 %clean
72 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
73
74 %post
75 %update_desktop_database_post
76 %update_icon_cache hicolor
77 %glib_compile_schemas
78
79 %postun
80 %update_desktop_database_postun
81 %update_icon_cache hicolor
82 %glib_compile_schemas
83
84 %files -f %{name}.lang
85 %defattr(644,root,root,755)
86 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS
87 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mousepad
88 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libmousepad.so.*.*.*
89 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libmousepad.so.0
90 %dir %{_libdir}/%{name}
91 %dir %{_libdir}/%{name}/plugins
92 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/plugins/libmousepad-plugin-gspell.so
93 %{_desktopdir}/org.xfce.mousepad.desktop
94 %{_desktopdir}/org.xfce.mousepad-settings.desktop
95 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.xfce.mousepad.gschema.xml
96 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.xfce.mousepad.plugins.gspell.gschema.xml
97 %{_datadir}/metainfo/org.xfce.mousepad.appdata.xml
98 %{_datadir}/polkit-1/actions/org.xfce.mousepad.policy
99 %{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/org.xfce.mousepad.png
100 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/org.xfce.mousepad.svg
This page took 0.10626 seconds and 2 git commands to generate.