bc09193aeac7269944854e395f9215ad3938ac88
[packages/mousepad.git] / mousepad.spec
1 Summary:        Text editor for Xfce based on Leafpad
2 Summary(pl.UTF-8):      Edytor tekstu dla Xfce oparty na Leafpadzie
3 Name:           mousepad
4 Version:        0.5.1
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11/Applications/Editors
8 Source0:        http://archive.xfce.org/src/apps/mousepad/0.5/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  3083c9f5627948714a46ef360e3ae27a
10 Patch0:         %{name}-desktop.patch
11 URL:            http://www.xfce.org/projects/mousepad/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.52
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  gettext-tools
15 BuildRequires:  glib2-devel >= 2.52.0
16 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.22
17 BuildRequires:  gtksourceview3-devel >= 3.24
18 BuildRequires:  intltool >= 0.35.0
19 BuildRequires:  libtool
20 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
21 BuildRequires:  xfce4-dev-tools >= 4.14.0
22 Requires:       desktop-file-utils
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 Mousepad is a lightweight text editor for Xfce. It features a simple
27 interface, broad character set support, printing with Xfprint, and
28 more. It opens lightening quick, making it perfect for editing config
29 files, doing quick scripting, and pretty printing documents like shell
30 scripts.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Mousepad jest lekkim edytorem tekstowym dla Xfce. Cechuje go prosty
34 interfejs, obsługa wielu zestawów znaków, drukowanie przy pomocy
35 Xfprint i wiele więcej. Uruchamia się błyskawicznie, dzięki czemu jest
36 idealny do edycji plików konfiguracyjnych, pisania małych skryptów i
37 pięknego drukowania dokumentów takich jak skrypty powłoki.
38
39 %prep
40 %setup -q
41 %patch0 -p1
42
43 mkdir -p m4
44
45 %{__sed} -i -e 's/AM_CONFIG_HEADER/AC_CONFIG_HEADERS/' configure.ac
46
47 %build
48 %{__intltoolize}
49 %{__libtoolize}
50 %{__aclocal}
51 %{__autoheader}
52 %{__automake}
53 %{__autoconf}
54 %configure
55 %{__make}
56
57 %install
58 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
59 %{__make} install \
60         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
61
62 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{hye,ie}
63 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/{hy_AM,hy}
64
65 %find_lang %{name}
66
67 %clean
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70 %post
71 %update_desktop_database
72
73 %files -f %{name}.lang
74 %defattr(644,root,root,755)
75 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mousepad
77 %{_desktopdir}/mousepad.desktop
78 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.xfce.mousepad.gschema.xml
79 %{_datadir}/metainfo/mousepad.appdata.xml
80 %{_datadir}/polkit-1/actions/org.xfce.mousepad.policy
81 %{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/org.xfce.mousepad.png
82 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/org.xfce.mousepad.svg
This page took 0.062662 seconds and 2 git commands to generate.