up to 3.6.2
[packages/libfuse3.git] / libfuse3.spec
1 Summary:        Filesystem in Userspace
2 Summary(pl.UTF-8):      System plików w przestrzeni użytkownika
3 Name:           libfuse3
4 Version:        3.6.2
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2 (library), GPL v2 (tools)
7 Group:          Applications/System
8 #Source0Download: https://github.com/libfuse/libfuse/releases
9 Source0:        https://github.com/libfuse/libfuse/releases/download/fuse-%{version}/fuse-%{version}.tar.xz
10 # Source0-md5:  1798945aa69434286723b9999a141c7a
11 Patch0:         %{name}-build.patch
12 URL:            https://github.com/libfuse/libfuse
13 BuildRequires:  meson >= 0.42
14 # for --default_library=both
15 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.732
16 BuildRequires:  sed >= 4.0
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 FUSE (Filesystem in Userspace) is a simple interface for userspace
21 programs to export a virtual filesystem to the Linux kernel. FUSE also
22 aims to provide a secure method for non privileged users to create and
23 mount their own filesystem implementations.
24
25 This package contains a shared library.
26
27 %description -l pl.UTF-8
28 FUSE stanowi prosty interfejs dla programów działających w przestrzeni
29 użytkownika eksportujący wirtualny system plików do jądra Linuksa.
30 FUSE ma również na celu udostępnienie bezpiecznej metody tworzenia i
31 montowania własnych implementacji systemów plików przez zwykłych
32 (nieuprzywilejowanych) użytkowników.
33
34 Ten pakiet zawiera bibliotekę współdzieloną.
35
36 %package devel
37 Summary:        Filesystem in Userspace - Development header files
38 Summary(pl.UTF-8):      System plików w przestrzeni użytkownika - pliki nagłówkowe
39 License:        LGPL v2
40 Group:          Development/Libraries
41 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
42
43 %description devel
44 Libfuse3 library header files.
45
46 %description devel -l pl.UTF-8
47 Pliki nagłówkowe biblioteki libfuse3.
48
49 %package static
50 Summary:        Filesystem in Userspace - static library
51 Summary(pl.UTF-8):      System plików w przestrzeni użytkownika - biblioteka statyczna
52 License:        LGPL v2
53 Group:          Development/Libraries
54 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
55
56 %description static
57 Static libfuse3 library.
58
59 %description static -l pl.UTF-8
60 Statyczna biblioteka libfuse3.
61
62 %package apidocs
63 Summary:        API documentation for FUSE 3 library
64 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki FUSE 3
65 Group:          Documentation
66
67 %description apidocs
68 API documentation for FUSE 3 library.
69
70 %description apidocs -l pl.UTF-8
71 Dokumentacja API biblioteki FUSE 3.
72
73 %package -n libfuse-common
74 Summary:        Common package for FUSE 2 and FUSE 3
75 Summary(pl.UTF-8):      Pliki wspólne dla FUSE 2 i FUSE 3
76 Group:          Libraries
77 Conflicts:      libfuse < 2.9.7-3
78 Conflicts:      libfuse3 < 3.2.4-2
79
80 %description -n libfuse-common
81 Common package for FUSE 2 and FUSE 3.
82
83 %description -n libfuse-common -l pl.UTF-8
84 Pliki wspólne dla FUSE 2 i FUSE 3.
85
86 %package tools
87 Summary:        Tools to mount FUSE 3 based filesystems
88 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do montowania systemów plików opartych na FUSE 3
89 License:        GPL v2
90 Group:          Applications/System
91 Requires(pre):  /usr/bin/getgid
92 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
93 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
94 Requires:       libfuse-common = %{version}-%{release}
95 Requires:       mount >= 2.18
96 Provides:       group(fuse)
97
98 %description tools
99 Tools to mount FUSE 3 based filesystems.
100
101 %description tools -l pl.UTF-8
102 Narzędzia do montowania systemów plików opartych na FUSE 3.
103
104 %prep
105 %setup -q -n fuse-%{version}
106 %patch0 -p1
107
108 %{__sed} -i '/FUSERMOUNT_PROG/s,fusermount3,%{_bindir}/fusermount3,' lib/mount.c
109
110 # gold is missing base versioning
111 install -d ld-dir
112 [ ! -x /usr/bin/ld.bfd ] || ln -sf /usr/bin/ld.bfd ld-dir/ld
113
114 %build
115 PATH=$(pwd)/ld-dir:$PATH
116
117 %meson build \
118         -Duseroot=false
119
120 %meson_build -C build
121
122 %{?with_tests:%meson_test -C build}
123
124 %install
125 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
126 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/%{_lib},%{_sysconfdir},/sbin}
127
128 %meson_install -C build
129
130 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
131 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so
132 ln -sf /%{_lib}/$(basename $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libfuse3.so.*.*) \
133         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libfuse3.so
134
135 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},/sbin}/mount.fuse3
136
137 # part of default udev rules nowdays
138 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/lib/udev/rules.d/99-fuse3.rules
139
140 # not needed
141 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT/etc/init.d/fuse3
142
143 %clean
144 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
145
146 %post   -p /sbin/ldconfig
147 %postun -p /sbin/ldconfig
148
149 %pre tools
150 %groupadd -g 84 fuse
151
152 %files
153 %defattr(644,root,root,755)
154 %doc README.md ChangeLog.rst AUTHORS doc/{README.NFS,fast17-vangoor.pdf,kernel.txt}
155 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libfuse3.so.*.*.*
156 %attr(755,root,root) %ghost /%{_lib}/libfuse3.so.3
157
158 %files devel
159 %defattr(644,root,root,755)
160 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libfuse3.so
161 %{_includedir}/fuse3
162 %{_pkgconfigdir}/fuse3.pc
163
164 %files static
165 %defattr(644,root,root,755)
166 %{_libdir}/libfuse3.a
167
168 %files apidocs
169 %defattr(644,root,root,755)
170 %doc doc/html/*
171
172 %files -n libfuse-common
173 %defattr(644,root,root,755)
174 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/fuse.conf
175
176 %files tools
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %attr(4755,root,root) %{_bindir}/fusermount3
179 %attr(755,root,root) /sbin/mount.fuse3
180 %{_mandir}/man1/fusermount3.1*
181 %{_mandir}/man8/mount.fuse3.8*
This page took 0.1869 seconds and 3 git commands to generate.