]> git.pld-linux.org Git - packages/jbig2dec.git/blob - jbig2dec.spec
- updated to 0.19
[packages/jbig2dec.git] / jbig2dec.spec
1 Summary:        Decoder implementation of the JBIG2 image compression format
2 Summary(pl.UTF-8):      Implementacja dekodera formatu kompresji obrazu JBIG2
3 Name:           jbig2dec
4 Version:        0.19
5 Release:        1
6 License:        AGPL v3+ with AFPL Ghostscript exception
7 Group:          Applications/Graphics
8 #Source0Download: https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/
9 Source0:        https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs9530/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  b709be00b33ee93053ddf2759f538276
11 Patch0:         %{name}-shared.patch
12 URL:            https://jbig2dec.com/
13 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
14 BuildRequires:  automake >= 1:1.7
15 BuildRequires:  libpng-devel
16 BuildRequires:  libtool
17 BuildRequires:  zlib-devel
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20 %description
21 jbig2dec is a decoder implementation of the JBIG2 image compression
22 format. JBIG2 is designed for lossy or lossless encoding of 'bilevel'
23 (1-bit monochrome) images at moderately high resolution, and in
24 particular scanned paper documents. In this domain it is very
25 efficient, offering compression ratios on the order of 100:1.
26
27 This is a decoder only implementation, and currently is in the alpha
28 stage, meaning it doesn't completely work yet. However, we are
29 maintaining parity with available encoders, so it is useful for real
30 work.
31
32 The specificication has been published as ISO IEC 14492 and ITU T.88.
33 These documents completely describe the format and they'll be required
34 if you want to understand the code and contribute. We prefer the ISO
35 version, but haven't discovered significant differences between the
36 two.
37
38 JBIG2 also includes the CCITT T.4 and T.6 (group 3 and group 4) fax
39 encodings, which are documented separately. Their specifications and
40 T.88 can be obtained from the ITU. The ISO version of JBIG2 can be
41 obtained through the ISO website.
42
43 %description -l pl.UTF-8
44 jbig2dec to implementacja dekodera formatu kompresji obrazu JBIG2.
45 JBIG2 został zaprojektowany dla stratnego i bezstratnego kodowania
46 dwupoziomowych (monochromatycznych, 1-bitowych) obrazów o dość dużej
47 rozdzielczości, w szczególności skanowanych dokumentów papierowych. W
48 tej dziedzinie jest bardzo wydajny, oferując współczynniki kompresji
49 rzędu 100:1.
50
51 Jest to implementacja wyłącznie dekodera, aktualnie w stanie alpha, co
52 oznacza, że jeszcze nie do końca działa. Jednak autorzy utrzymują ją w
53 parze z dostępnymi koderami, więc jest użyteczna w praktycznych
54 zastosowaniach.
55
56 Specyfikacja została opublikowana jako ISO IEC 14492 oraz ITU T.88. Te
57 dokumenty całkowicie opisują format i są wymagane do zrozumienia oraz
58 rozwijania kodu. Autorzy jbig2dec preferują wersję ISO, ale nie
59 odkryli znaczących różnic między nimi.
60
61 JBIG2 obejmuje także kodowania faksowe CCITT T.4 i T.6 (grupa 3 i
62 grupa 4), które są udokumentowane oddzielnie. Ich specyfikacje oraz
63 T.88 można zdobyć z ITU. Wersję ISO JBIG2 można zdobyć ze strony WWW
64 ISO.
65
66 %package devel
67 Summary:        Development files for jbig2dec library
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla biblioteki jbig2dec
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71
72 %description devel
73 Development files for jbig2dec library.
74
75 %description devel -l pl.UTF-8
76 Pliki nagłówkowe dla biblioteki jbig2dec.
77
78 %package static
79 Summary:        Static version of jbig2dec library
80 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki jbig2dec
81 Group:          Development/Libraries
82 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
83
84 %description static
85 Static version of jbig2dec library.
86
87 %description static -l pl.UTF-8
88 Statyczna wersja biblioteki jbig2dec.
89
90 %prep
91 %setup -q
92 %patch0 -p1
93
94 %build
95 %{__libtoolize}
96 %{__aclocal} -I m4
97 %{__autoconf}
98 %{__autoheader}
99 %{__automake}
100 %configure
101
102 %{__make}
103
104 %install
105 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
106
107 %{__make} install \
108         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
109
110 # obsoleted by pkg-config
111 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libjbig2dec.la
112
113 %clean
114 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
115
116 %post   -p /sbin/ldconfig
117 %postun -p /sbin/ldconfig
118
119 %files
120 %defattr(644,root,root,755)
121 %doc CHANGES LICENSE README
122 %attr(755,root,root) %{_bindir}/jbig2dec
123 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libjbig2dec.so.*.*.*
124 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libjbig2dec.so.0
125 %{_mandir}/man1/jbig2dec.1*
126
127 %files devel
128 %defattr(644,root,root,755)
129 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libjbig2dec.so
130 %{_includedir}/jbig2.h
131 %{_pkgconfigdir}/jbig2dec.pc
132
133 %files static
134 %defattr(644,root,root,755)
135 %{_libdir}/libjbig2dec.a
This page took 0.081263 seconds and 4 git commands to generate.