afefdd0997cc4a1854b9c1f5086b698fb0f40b7f
[packages/gnome-calendar.git] / gnome-calendar.spec
1 Summary:        Calendar application for GNOME
2 Summary(pl.UTF-8):      Aplikacja kalendarza dla GNOME
3 Name:           gnome-calendar
4 Version:        3.30.1
5 Release:        1
6 License:        GPL v2+
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-calendar/3.30/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  786dbad4252f803a69c4aa738aa67260
10 URL:            https://wiki.gnome.org/Apps/Calendar
11 BuildRequires:  appstream-glib-devel
12 BuildRequires:  evolution-data-server-devel >= 3.18.0
13 BuildRequires:  geoclue2-devel >= 2.4
14 BuildRequires:  geocode-glib-devel >= 3.24.0
15 BuildRequires:  gettext-tools
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.44.0
17 BuildRequires:  gnome-online-accounts-devel >= 3.2.0
18 BuildRequires:  gsettings-desktop-schemas-devel >= 3.22.0
19 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.22.20
20 BuildRequires:  libdazzle-devel >= 3.26.1
21 BuildRequires:  libgweather-devel >= 3.28.0
22 BuildRequires:  libical-devel >= 1.0.1
23 BuildRequires:  libsoup-devel >= 2.4
24 BuildRequires:  meson >= 0.42.0
25 BuildRequires:  ninja
26 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.22
27 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.727
28 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
29 BuildRequires:  xz
30 Requires(post,postun):  gtk-update-icon-cache
31 Requires(post,postun):  glib2 >= 1:2.44.0
32 Requires:       evolution-data-server >= 3.18.0
33 Requires:       glib2 >= 1:2.44.0
34 Requires:       gnome-online-accounts >= 3.2.0
35 Requires:       gsettings-desktop-schemas >= 3.22.0
36 Requires:       gtk+3 >= 3.22.20
37 Requires:       hicolor-icon-theme
38 Requires:       libical >= 1.0.1
39 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
40
41 %description
42 GNOME Calendar is a simple and beautiful calendar application designed
43 to perfectly fit the GNOME desktop. By reusing the components which
44 the GNOME desktop is build on, Calendar nicely integrates with the
45 GNOME ecosystem.
46
47 %description -l pl.UTF-8
48 GNOME Calendar to prosta i ładna aplikacja kalendarza zaprojektowana
49 tak, aby idealnie pasowała do środowiska GNOME. Poprzez używanie tych
50 samych komponentów, z których zbudowane jest środowisko, Calendar
51 ładnie integruje się z ekosystemem GNOME.
52
53 %prep
54 %setup -q
55
56 %build
57 %meson build
58 %ninja_build -C build
59
60 %install
61 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63 %ninja_install -C build
64
65 %find_lang %{name}
66
67 %clean
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69
70 %post
71 %glib_compile_schemas
72 %update_icon_cache hicolor
73
74 %postun
75 %glib_compile_schemas
76 %update_icon_cache hicolor
77
78 %files -f %{name}.lang
79 %defattr(644,root,root,755)
80 %doc CONTRIBUTING.md HACKING.md NEWS README.md THANKS.md TODO.md
81 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gnome-calendar
82 %{_datadir}/metainfo/org.gnome.Calendar.appdata.xml
83 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.Calendar.service
84 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.enums.xml
85 %{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.gnome.calendar.gschema.xml
86 %{_datadir}/gnome-shell/search-providers/org.gnome.Calendar.search-provider.ini
87 %{_desktopdir}/org.gnome.Calendar.desktop
88 %{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/org.gnome.Calendar.png
89 %{_iconsdir}/hicolor/symbolic/apps/org.gnome.Calendar-symbolic.svg
This page took 0.048044 seconds and 2 git commands to generate.