- enhanced warnings patch; release 13
[packages/framewave.git] / framewave.spec
CommitLineData
7a3dd3af
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4#
5Summary: Framewave - set of popular image and signal processing routines
6Summary(pl.UTF-8): Framewave - zestaw popularnych funkcji do przetwarzania obrazu i sygnału
7Name: framewave
8Version: 1.3.1
4672362a 9Release: 13
7a3dd3af
JB
10License: Apache v2.0
11Group: Libraries
12Source0: http://downloads.sourceforge.net/framewave/FRAMEWAVE_%{version}_SRC.tar.gz
13# Source0-md5: 86a28ebfbfd70be06ab54d0d8b17ebd7
14Patch0: %{name}-system-boost.patch
15Patch1: %{name}-c++.patch
feac92fe 16Patch2: no-forced-arch-bits.patch
574f2b63 17Patch3: %{name}-templates.patch
2f0fee9c
JB
18Patch4: %{name}-warnings.patch
19Patch5: %{name}-cpuid.patch
7a3dd3af
JB
20URL: http://framewave.sourceforge.net/
21BuildRequires: boost-devel >= 1.34
22BuildRequires: libstdc++-devel
23BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.385
24BuildRequires: scons
25BuildRequires: sed >= 4.0
feac92fe 26ExclusiveArch: %{ix86} %{x8664} x32
7a3dd3af
JB
27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%description
30Framewave(TM) is a collection of low-level software routines for x86
31processors. Framewave (FW) is designed to aid and accelerate
32application development, debugging, and optimization. Framewave
33function capabilities extend from simple arithmetic operations to
34rich, complex domain specific tasks, such as image, video, and signal
35processing.
36
37%description -l pl.UTF-8
38Framewave(TM) to zestaw niskopoziomowych procedur dla procesorów x86.
39Biblioteki zostały zaprojektowane tak, aby wspomóc i przyspieszyć
40tworzenie aplikacji, diagnostykę i optymalizację. Możliwości funkcji
41Framewave obejmują obszar od prostych operacji arytmetycznych po
42złożone zadania specyficzne dla dziedziny, takie jak przetwarzanie
43obrazu statycznego i ruchomego oraz sygnału.
44
45%package devel
46Summary: Header files for Framewave libraries
47Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe bibliotek Framewave
48Group: Development/Libraries
49Requires: %{name} = %{version}-%{release}
50
51%description devel
52Header files for Framewave libraries.
53
54%description devel -l pl.UTF-8
55Pliki nagłówkowe bibliotek Framewave.
56
57%package static
58Summary: Static Framewave libraries
59Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Framewave
60Group: Development/Libraries
61Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
62
63%description static
64Static Framewave libraries.
65
66%description static -l pl.UTF-8
67Statyczne biblioteki Framewave.
68
69%prep
70%setup -q -n FRAMEWAVE_%{version}_SRC
71%patch0 -p1
72%patch1 -p1
feac92fe 73%patch2 -p1
574f2b63 74%patch3 -p1
2f0fee9c
JB
75%patch4 -p1
76%patch5 -p1
7a3dd3af
JB
77
78# kill precompiled binaries
79%{__rm} BuildTools/bin/FwHeaderConvert_*
80
81%{__sed} -i -e "s/'-O2'/'%{rpmcxxflags}'/" BuildTools/buildscripts/fwflags_gcc.py
82
83%build
84cd Framewave
85mkdir -p build/{include,tmp,bin}
86for kind in shared %{?with_static_libs:static} ; do
87%scons \
feac92fe 88%ifarch %{x8664} x32
7a3dd3af
JB
89 bitness=64 \
90%else
91 bitness=32 \
92%endif
93 libtype=$kind \
94 variant=release
95done
96
97%install
98rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir},%{_includedir}}
100
101cp -p Framewave/build/include/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
102install Framewave/build/bin/release_shared_*/lib*.so.*.*.* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
103/sbin/ldconfig -n $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
104for f in $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.so.*.*.* ; do
105 ln -sf $(basename $f) $(echo $f | sed -e 's/[.0-9]*$//')
106done
107%if %{with static_libs}
108install Framewave/build/bin/release_static_*/lib*.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
109%endif
110
111%clean
112rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
113
114%post -p /sbin/ldconfig
115%postun -p /sbin/ldconfig
116
117%files
118%defattr(644,root,root,755)
119%doc License.txt README
120%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwBase.so.*.*.*
121%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwBase.so.1
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwImage.so.*.*.*
123%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwImage.so.1
124%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwJPEG.so.*.*.*
125%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwJPEG.so.1
126%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwSignal.so.*.*.*
127%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwSignal.so.1
128%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwVideo.so.*.*.*
129%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwVideo.so.1
130
131%files devel
132%defattr(644,root,root,755)
133%doc Framewave/doc/*.h
134%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwBase.so
135%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwImage.so
136%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwJPEG.so
137%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwSignal.so
138%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwVideo.so
139%{_includedir}/fwBase.h
140%{_includedir}/fwImage.h
141%{_includedir}/fwImage_sol.h
142%{_includedir}/fwJPEG.h
143%{_includedir}/fwSignal.h
144%{_includedir}/fwVideo.h
145
146%if %{with static_libs}
147%files static
148%defattr(644,root,root,755)
149%{_libdir}/libfwBase.a
150%{_libdir}/libfwImage.a
151%{_libdir}/libfwJPEG.a
152%{_libdir}/libfwSignal.a
153%{_libdir}/libfwVideo.a
154%endif
This page took 0.349458 seconds and 4 git commands to generate.