- icu-57.1 rebuild
[packages/framewave.git] / framewave.spec
CommitLineData
7a3dd3af
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4#
5Summary: Framewave - set of popular image and signal processing routines
6Summary(pl.UTF-8): Framewave - zestaw popularnych funkcji do przetwarzania obrazu i sygnału
7Name: framewave
8Version: 1.3.1
68271a24 9Release: 11
7a3dd3af
JB
10License: Apache v2.0
11Group: Libraries
12Source0: http://downloads.sourceforge.net/framewave/FRAMEWAVE_%{version}_SRC.tar.gz
13# Source0-md5: 86a28ebfbfd70be06ab54d0d8b17ebd7
14Patch0: %{name}-system-boost.patch
15Patch1: %{name}-c++.patch
feac92fe 16Patch2: no-forced-arch-bits.patch
574f2b63 17Patch3: %{name}-templates.patch
7a3dd3af
JB
18URL: http://framewave.sourceforge.net/
19BuildRequires: boost-devel >= 1.34
20BuildRequires: libstdc++-devel
21BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.385
22BuildRequires: scons
23BuildRequires: sed >= 4.0
feac92fe 24ExclusiveArch: %{ix86} %{x8664} x32
7a3dd3af
JB
25BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27%description
28Framewave(TM) is a collection of low-level software routines for x86
29processors. Framewave (FW) is designed to aid and accelerate
30application development, debugging, and optimization. Framewave
31function capabilities extend from simple arithmetic operations to
32rich, complex domain specific tasks, such as image, video, and signal
33processing.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Framewave(TM) to zestaw niskopoziomowych procedur dla procesorów x86.
37Biblioteki zostały zaprojektowane tak, aby wspomóc i przyspieszyć
38tworzenie aplikacji, diagnostykę i optymalizację. Możliwości funkcji
39Framewave obejmują obszar od prostych operacji arytmetycznych po
40złożone zadania specyficzne dla dziedziny, takie jak przetwarzanie
41obrazu statycznego i ruchomego oraz sygnału.
42
43%package devel
44Summary: Header files for Framewave libraries
45Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe bibliotek Framewave
46Group: Development/Libraries
47Requires: %{name} = %{version}-%{release}
48
49%description devel
50Header files for Framewave libraries.
51
52%description devel -l pl.UTF-8
53Pliki nagłówkowe bibliotek Framewave.
54
55%package static
56Summary: Static Framewave libraries
57Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Framewave
58Group: Development/Libraries
59Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
60
61%description static
62Static Framewave libraries.
63
64%description static -l pl.UTF-8
65Statyczne biblioteki Framewave.
66
67%prep
68%setup -q -n FRAMEWAVE_%{version}_SRC
69%patch0 -p1
70%patch1 -p1
feac92fe 71%patch2 -p1
574f2b63 72%patch3 -p1
7a3dd3af
JB
73
74# kill precompiled binaries
75%{__rm} BuildTools/bin/FwHeaderConvert_*
76
77%{__sed} -i -e "s/'-O2'/'%{rpmcxxflags}'/" BuildTools/buildscripts/fwflags_gcc.py
78
79%build
80cd Framewave
81mkdir -p build/{include,tmp,bin}
82for kind in shared %{?with_static_libs:static} ; do
83%scons \
feac92fe 84%ifarch %{x8664} x32
7a3dd3af
JB
85 bitness=64 \
86%else
87 bitness=32 \
88%endif
89 libtype=$kind \
90 variant=release
91done
92
93%install
94rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
95install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir},%{_includedir}}
96
97cp -p Framewave/build/include/*.h $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
98install Framewave/build/bin/release_shared_*/lib*.so.*.*.* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
99/sbin/ldconfig -n $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
100for f in $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.so.*.*.* ; do
101 ln -sf $(basename $f) $(echo $f | sed -e 's/[.0-9]*$//')
102done
103%if %{with static_libs}
104install Framewave/build/bin/release_static_*/lib*.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
105%endif
106
107%clean
108rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110%post -p /sbin/ldconfig
111%postun -p /sbin/ldconfig
112
113%files
114%defattr(644,root,root,755)
115%doc License.txt README
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwBase.so.*.*.*
117%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwBase.so.1
118%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwImage.so.*.*.*
119%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwImage.so.1
120%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwJPEG.so.*.*.*
121%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwJPEG.so.1
122%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwSignal.so.*.*.*
123%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwSignal.so.1
124%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwVideo.so.*.*.*
125%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libfwVideo.so.1
126
127%files devel
128%defattr(644,root,root,755)
129%doc Framewave/doc/*.h
130%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwBase.so
131%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwImage.so
132%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwJPEG.so
133%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwSignal.so
134%attr(755,root,root) %{_libdir}/libfwVideo.so
135%{_includedir}/fwBase.h
136%{_includedir}/fwImage.h
137%{_includedir}/fwImage_sol.h
138%{_includedir}/fwJPEG.h
139%{_includedir}/fwSignal.h
140%{_includedir}/fwVideo.h
141
142%if %{with static_libs}
143%files static
144%defattr(644,root,root,755)
145%{_libdir}/libfwBase.a
146%{_libdir}/libfwImage.a
147%{_libdir}/libfwJPEG.a
148%{_libdir}/libfwSignal.a
149%{_libdir}/libfwVideo.a
150%endif
This page took 0.342725 seconds and 4 git commands to generate.