]> git.pld-linux.org Git - packages/edac-utils.git/blob - edac-utils.spec
- drop obsolete and outdated manual inclusion of rpm macros
[packages/edac-utils.git] / edac-utils.spec
1 # TODO: PLDify init script
2 Summary:        Userspace helper for Linux kernel EDAC drivers (ECC)
3 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia pomocnicze sterownika EDAC (ECC)
4 Name:           edac-utils
5 Version:        0.16
6 Release:        1
7 License:        GPL v2+
8 Group:          Applications/System
9 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/edac-utils/%{name}-%{version}.tar.bz2
10 # Source0-md5:  77dda84f25ddba732da1d94fe357bf87
11 URL:            http://sourceforge.net/projects/edac-utils/
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  libtool
15 BuildRequires:  rpm-perlprov
16 BuildRequires:  sysfsutils-devel
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 EDAC is the current set of drivers in the Linux kernel that handle
21 detection of ECC errors from memory controllers for most chipsets
22 on i386 and x86_64 architectures. This userspace component consists
23 an init script which loads EDAC DIMM labels at system boot, and can
24 optionally be configured to load a specific EDAC driver if this is
25 not done automatically at system startup. The package also includes a
26 library and utility for reporting current error counts from the EDAC
27 sysfs files.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 EDAC to aktualny zbiór sterowników w jądrze Linuksa, obsługujący
31 wykrywanie błędów ECC z kontrolerów pamięci dla większości układów
32 architektur i386 oraz x86_64. Niniejszy pakiet przestrzeni użytkownika
33 składa się ze skryptu init ładującego etykiety DIMM-ów EDAC przy
34 starcie systemu i mogącego opcjonalnie (w przypadku skonfigurowania)
35 wczytać określony sterownik EDAC, jeśli nie zostało to zrobione
36 automatycznie przy rozruchu. Pakiet zawiera także bibliotekę i
37 narzędzie do raportowania bieżących liczników błędów z plików sysfs
38 EDAC.
39
40 %package devel
41 Summary:        Header files for edac library
42 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki edac
43 Group:          Development/Libraries
44 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
45 Requires:       sysfsutils-devel
46
47 %description devel
48 Header files for edac library.
49
50 %description devel -l pl.UTF-8
51 Pliki nagłówkowe biblioteki edac.
52
53 %package static
54 Summary:        Static edac library
55 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka edac
56 Group:          Development/Libraries
57 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
58
59 %description static
60 Static edac library.
61
62 %description static -l pl.UTF-8
63 Statyczna biblioteka edac.
64
65 %prep
66 %setup -q
67
68 %build
69 %{__libtoolize}
70 %{__aclocal} -I config
71 %{__autoconf}
72 %{__autoheader}
73 %{__automake}
74 %configure
75 %{__make}
76
77 %install
78 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
79 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir}/edac/labels.d,/etc/rc.d}
80
81 %{__make} install \
82         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
83
84 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/init.d $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d
85
86 %clean
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %post   -p /sbin/ldconfig
90 %postun -p /sbin/ldconfig
91
92 %files
93 %defattr(644,root,root,755)
94 %doc AUTHORS ChangeLog DISCLAIMER NEWS README TODO
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/edac-util
96 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/edac-ctl
97 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libedac.so.*.*.*
98 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libedac.so.0
99 %dir %{_sysconfdir}/edac
100 %dir %{_sysconfdir}/edac/labels.d
101 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/edac/labels.db
102 #%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/edac
103 %{_mandir}/man1/edac-util.1*
104 %{_mandir}/man8/edac-ctl.8*
105
106 %files devel
107 %defattr(644,root,root,755)
108 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libedac.so
109 %{_libdir}/libedac.la
110 %{_includedir}/edac.h
111 %{_mandir}/man3/edac.3*
112
113 %files static
114 %defattr(644,root,root,755)
115 %{_libdir}/libedac.a
This page took 0.100118 seconds and 4 git commands to generate.