]> git.pld-linux.org Git - packages/courier-authlib.git/blob - courier-authlib.spec
- updated to 0.72.0
[packages/courier-authlib.git] / courier-authlib.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  ldap            # do not include LDAP support
4
5 Summary:        Courier authentication library
6 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka uwierzytelniania Couriera
7 Name:           courier-authlib
8 Version:        0.72.0
9 Release:        1
10 License:        GPL v3 with OpenSSL exception
11 Group:          Networking/Daemons
12 Source0:        https://downloads.sourceforge.net/courier/%{name}-%{version}.tar.bz2
13 # Source0-md5:  d7b1a8e95188423ad4a33b5ea7db6405
14 Source1:        %{name}.init
15 Patch0:         %{name}-md5sum-passwords.patch
16 Patch1:         %{name}-authdaemonrc.patch
17 Patch2:         %{name}-nostatic.patch
18 URL:            http://www.courier-mta.org/authlib/
19 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
20 BuildRequires:  automake
21 # just for librfc822.la, which is finally not used
22 BuildRequires:  courier-unicode-devel >= 2.1
23 BuildRequires:  db-devel
24 BuildRequires:  expect
25 # just for librfc822.la, which is finally not used
26 BuildRequires:  libidn2-devel >= 0.0.0
27 BuildRequires:  libltdl-devel >= 2:2
28 BuildRequires:  libtool >= 2:2
29 BuildRequires:  mysql-devel
30 %{?with_ldap:BuildRequires:     openldap-devel >= 2.3.0}
31 BuildRequires:  pam-devel
32 BuildRequires:  pkgconfig
33 BuildRequires:  postgresql-devel
34 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.304
35 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3
36 BuildRequires:  sysconftool
37 BuildRequires:  zlib-devel
38 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
39 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
40 Requires:       /sbin/chkconfig
41 Requires:       rc-scripts
42 Obsoletes:      sqwebmail-auth-cram < 5
43 Obsoletes:      sqwebmail-auth-pam < 5
44 Obsoletes:      sqwebmail-auth-pwd < 5
45 Obsoletes:      sqwebmail-auth-shadow < 5
46 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
48 %define         schemadir       /usr/share/openldap/schema
49
50 # refers to tcpremoteip variable from daemon
51 %define         skip_post_check_so      libauthpam.so.*
52
53 %description
54 The Courier authentication library provides authentication services
55 for other Courier applications.
56
57 %description -l pl.UTF-8
58 Biblioteka uwierzytelniania Couriera dostarcza usługi uwierzytelniania
59 dla innych aplikacji Couriera.
60
61 %package libs
62 Summary:        Courier authentication libraries
63 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki uwierzytelniania Couriera
64 Group:          Libraries
65
66 %description libs
67 The Courier authentication libraries provide authentication services
68 for other Courier applications.
69
70 %description libs -l pl.UTF-8
71 Biblioteki uwierzytelniania Couriera dostarczają usługi
72 uwierzytelniania dla innych aplikacji Couriera.
73
74 %package devel
75 Summary:        Development files for the Courier authentication libraries
76 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne dla bibliotek uwierzytelniania Couriera
77 Group:          Development/Libraries
78 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
79
80 %description devel
81 This package contains the development files needed to compile Courier
82 packages that use this authentication libraries. Install this package
83 in order to build the rest of the Courier packages. After they are
84 built and installed this package can be removed. Files in this package
85 are not needed at runtime.
86
87 %description devel -l pl.UTF-8
88 Ten pakiet zawiera pliki programistyczne potrzebne do kompilacji
89 pakietów Couriera używających bibliotek uwierzytelniania. Należy go
90 zainstalować, aby zbudować resztę pakietów Couriera. Po ich zbudowaniu
91 i zainstalowaniu ten pakiet można usunąć. Pliki z tego pakietu nie są
92 potrzebne w czasie działania programów.
93
94 %package authcustom
95 Summary:        Custom module for the Courier authentication library
96 Summary(pl.UTF-8):      Moduł custom dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
97 Group:          Networking/Daemons
98 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
99 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
100
101 %description authcustom
102 Custom module for the Courier authentication library.
103
104 %description authcustom -l pl.UTF-8
105 Moduł custom dla biblioteki uwierzytelniania Couriera.
106
107 %package authldap
108 Summary:        LDAP support for the Courier authentication library
109 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa LDAP dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
110 Group:          Networking/Daemons
111 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
112 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
113 Obsoletes:      courier-authldap < 0.49
114 Obsoletes:      courier-imap-authldap < 4
115 Obsoletes:      sqwebmail-auth-ldap < 5
116
117 %description authldap
118 This package installs LDAP support for the Courier authentication
119 library. Install this package in order to be able to authenticate
120 using LDAP.
121
122 %description authldap -l pl.UTF-8
123 Ten pakiet dodaje obsługę LDAP do biblioteki uwierzytelniania
124 Couriera. Należy go zainstalować aby móc uwierzytelniać się z użyciem
125 LDAP.
126
127 %package authmysql
128 Summary:        MySQL support for the Courier authentication library
129 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa MySQL dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
130 Group:          Networking/Daemons
131 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
132 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
133 Obsoletes:      courier-authmysql < 0.49
134 Obsoletes:      courier-imap-authmysql < 4
135 Obsoletes:      sqwebmail-auth-mysql < 5
136
137 %description authmysql
138 This package installs MySQL support for the Courier authentication
139 library. Install this package in order to be able to authenticate
140 using MySQL.
141
142 %description authmysql -l pl.UTF-8
143 Ten pakiet dodaje obsługę MySQL do biblioteki uwierzytelniania
144 Couriera. Należy go zainstalować aby móc uwierzytelniać się z użyciem
145 MySQL.
146
147 %package authpam
148 Summary:        PAM module for the Courier authentication library
149 Summary(pl.UTF-8):      Moduł PAM dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
150 Group:          Networking/Daemons
151 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
152 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
153
154 %description authpam
155 PAM module for the Courier authentication library.
156
157 %description authpam -l pl.UTF-8
158 Moduł PAM dla biblioteki uwierzytelniania Couriera.
159
160 %package authpgsql
161 Summary:        PostgreSQL support for the Courier authentication library
162 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa PostgreSQL dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
163 Group:          Networking/Daemons
164 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
165 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
166 Obsoletes:      courier-authpgsql < 0.49
167 Obsoletes:      courier-imap-authpgsql < 4
168 Obsoletes:      sqwebmail-auth-pgsql < 5
169
170 %description authpgsql
171 This package installs PostgreSQL support for the Courier
172 authentication library. Install this package in order to be able to
173 authenticate using PostgreSQL.
174
175 %description authpgsql -l pl.UTF-8
176 Ten pakiet dodaje obsługę PostgreSQL do biblioteki uwierzytelniania
177 Couriera. Należy go zainstalować aby móc uwierzytelniać się z użyciem
178 PostgreSQL.
179
180 %package authpipe
181 Summary:        External authentication module that communicates via pipes
182 Summary(pl.UTF-8):      Zewnętrzny moduł uwierzytelniający komunikujący się przez potoki
183 Group:          Networking/Daemons
184 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
185 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
186 Obsoletes:      courier-authlib-pipe < 0.59.1-2
187
188 %description authpipe
189 This package installs the authpipe module, which is a generic plugin
190 that enables authentication requests to be serviced by an external
191 program, then communicates through messages on stdin and stdout.
192
193 %description authpipe -l pl.UTF-8
194 Pakiet ten instaluje moduł authpipe, który jest ogólną wtyczką
195 umożliwiającą obsługę żądań uwierzytelnienia przez zewnętrzny program
196 komunikujący się poprzez wiadomości wysyłane na stdin i stdout.
197
198 %package authsqlite
199 Summary:        SQLite support for the Courier authentication library
200 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa SQLite dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
201 Group:          Networking/Daemons
202 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
203 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
204
205 %description authsqlite
206 This package installs SQLite support for the Courier authentication
207 library. Install this package in order to be able to authenticate
208 using SQLite.
209
210 %description authsqlite -l pl.UTF-8
211 Ten pakiet dodaje obsługę SQLite do biblioteki uwierzytelniania
212 Couriera. Należy go zainstalować aby móc uwierzytelniać się z użyciem
213 SQLite.
214
215 %package authuserdb
216 Summary:        Userdb support for the Courier authentication library
217 Summary(pl.UTF-8):      Obsługa userdb dla biblioteki uwierzytelniania Couriera
218 Group:          Networking/Daemons
219 Requires(pre,postun):   sed >= 4.0
220 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
221 Obsoletes:      courier-authlib-userdb < 0.59.1-2
222 Obsoletes:      courier-imap-userdb < 4
223 Obsoletes:      sqwebmail-auth-userdb < 5
224
225 %description authuserdb
226 This package installs the userdb support for the Courier
227 authentication library. Userdb is a simple way to manage virtual mail
228 accounts using a GDBM-based database file.
229
230 Install this package in order to be able to authenticate with userdb.
231
232 %description authuserdb -l pl.UTF-8
233 Ten pakiet dodaje obsługę userdb do biblioteki uwierzytelniania
234 Couriera. Userdb to prosty sposób zarządzania wirtualnymi kontami
235 pocztowymi przy użyciu pliku bazy danych opartej na GDBM.
236
237 Należy go zainstalować aby móc uwierzytelniać się z użyciem userdb.
238
239 %package -n openldap-schema-courier
240 Summary:        Courier LDAP schema
241 Summary(pl.UTF-8):      Schemat LDAP Couriera
242 Group:          Networking/Daemons
243 Requires(post,postun):  sed >= 4.0
244 Requires:       openldap-servers
245 Requires:       sed >= 4.0
246 BuildArch:      noarch
247
248 %description -n openldap-schema-courier
249 This package contains Courier authldap.schema for openldap.
250
251 %description -n openldap-schema-courier -l pl.UTF-8
252 Ten pakiet zawiera schemat Couriera authldap.schema dla openldapa.
253
254 %prep
255 %setup -q
256 %patch0 -p1
257 %patch1 -p1
258 %patch2 -p1
259
260 %build
261 %{__libtoolize}
262 OLDDIR=`pwd`
263 find -type f -a -name configure.ac | while read FILE; do
264         cd "$(dirname "$FILE")"
265
266         %{__aclocal}
267         %{__autoconf}
268         %{__autoheader}
269         %{__automake}
270
271         cd "$OLDDIR"
272 done
273
274 %configure \
275         --disable-ltdl-install \
276         --disable-static \
277         %{!?with_ldap:--without-authldap} \
278         --with-db=db \
279         --with-mailuser=daemon \
280         --with-mailgroup=daemon
281
282 %{__make} -j1 \
283         LDFLAGS="%{rpmldflags} -lcrypt"
284
285 %install
286 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
287
288 %{__make} -j1 install \
289         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
290
291 # with no_la patch .so files are opened directly
292 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/courier-authlib/*.la
293
294 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/etc/rc.d/init.d,%{_sysconfdir}/authlib/userdb,%{schemadir},%{_bindir}}
295 install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/courier-authlib
296 cp -p authldap.schema $RPM_BUILD_ROOT%{schemadir}/courier.schema
297 install -p libs/makedat/makedat $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/makedat
298
299 # make config files
300 ./sysconftool $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/authlib/*.dist
301 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/authlib/*.dist
302
303 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_localstatedir}/spool/authdaemon/socket
304
305 %clean
306 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
307
308 %post
309 /sbin/chkconfig --add courier-authlib
310
311 %service courier-authlib restart "authlib daemon"
312
313 %preun
314 if [ "$1" = "0" ]; then
315         /sbin/chkconfig --del courier-authlib
316         %service courier-authlib stop
317 fi
318
319 %post authcustom
320 if [ "$1" = 1 ]; then
321         # add to authmodulelist list if package is first installed
322         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthcustom\b/!s/"$/ authcustom"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
323 fi
324 %service -q courier-authlib restart
325
326 %postun authcustom
327 if [ "$1" = 0 ]; then
328         # remove from authmodulelist if package is removed
329         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthldap\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
330 fi
331 %service -q courier-authlib restart
332
333 %post authldap
334 if [ "$1" = 1 ]; then
335         # add to authmodulelist list if package is first installed
336         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthldap\b/!s/"$/ authldap"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
337 fi
338 %service -q courier-authlib restart
339
340 %postun authldap
341 if [ "$1" = 0 ]; then
342         # remove from authmodulelist if package is removed
343         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthldap\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
344 fi
345 %service -q courier-authlib restart
346
347 %post authmysql
348 if [ "$1" = 1 ]; then
349         # add to authmodulelist list if package is first installed
350         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthmysql\b/!s/"$/ authmysql"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
351 fi
352 %service -q courier-authlib restart
353
354 %postun authmysql
355 if [ "$1" = 0 ]; then
356         # remove from authmodulelist if package is removed
357         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthmysql\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
358 fi
359 %service -q courier-authlib restart
360
361 %post authpam
362 if [ "$1" = 1 ]; then
363         # add to authmodulelist list if package is first installed
364         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthpam\b/!s/"$/ authpam"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
365 fi
366 %service -q courier-authlib restart
367
368 %postun authpam
369 if [ "$1" = 0 ]; then
370         # remove from authmodulelist if package is removed
371         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthpam\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
372 fi
373 %service -q courier-authlib restart
374
375 %post authpgsql
376 if [ "$1" = 1 ]; then
377         # add to authmodulelist list if package is first installed
378         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthpgsql\b/!s/"$/ authpgsql"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
379 fi
380 %service -q courier-authlib restart
381
382 %postun authpgsql
383 if [ "$1" = 0 ]; then
384         # remove from authmodulelist if package is removed
385         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthpgsql\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
386 fi
387 %service -q courier-authlib restart
388
389 %post authpipe
390 if [ "$1" = 1 ]; then
391         # add to authmodulelist list if package is first installed
392         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bpipe\b/!s/"$/ pipe"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
393 fi
394 %service -q courier-authlib restart
395
396 %postun authpipe
397 if [ "$1" = 0 ]; then
398         # remove from authmodulelist if package is removed
399         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bpipe\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
400 fi
401 %service -q courier-authlib restart
402
403 %post authsqlite
404 if [ "$1" = 1 ]; then
405         # add to authmodulelist list if package is first installed
406         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\bauthsqlite\b/!s/"$/ authsqlite"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
407 fi
408 %service -q courier-authlib restart
409
410 %postun authsqlite
411 if [ "$1" = 0 ]; then
412         # remove from authmodulelist if package is removed
413         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\bauthsqlite\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
414 fi
415 %service -q courier-authlib restart
416
417 %post authuserdb
418 if [ "$1" = 1 ]; then
419         # add to authmodulelist list if package is first installed
420         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{/\buserdb\b/!s/"$/ userdb"/}' /etc/authlib/authdaemonrc
421 fi
422 %service -q courier-authlib restart
423
424 %postun authuserdb
425 if [ "$1" = 0 ]; then
426         # remove from authmodulelist if package is removed
427         %{__sed} -i -e '/^authmodulelist=/{s/ \?\buserdb\b \?//}' /etc/authlib/authdaemonrc
428 fi
429 %service -q courier-authlib restart
430
431 %post -n openldap-schema-courier
432 %openldap_schema_register %{schemadir}/courier.schema -d misc,nis,cosine
433 %service -q ldap restart
434
435 %postun -n openldap-schema-courier
436 if [ "$1" = "0" ]; then
437         %openldap_schema_unregister %{schemadir}/courier.schema
438         %service -q ldap restart
439 fi
440
441 %triggerin -- courier < 0.48
442 if [ -f /etc/courier/authdaemonrc ]; then
443         . /etc/courier/authdaemonrc
444
445         %{__sed} -i s/^authmodulelist=.*/"authmodulelist=\"`echo $authmodulelist \
446                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
447         %{__sed} -i s/^authmodulelistorig=.*/"authmodulelistorig=\"`echo $authmodulelistorig\
448                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
449         %{__sed} -i s/^daemons=.*/"daemons=$daemons"/ /etc/authlib/authdaemonrc
450 fi
451 if [ -f /var/lock/subsys/courier ]; then
452         if [ -f /var/spool/courier/authdaemon/pid ]; then
453                 kill `cat /var/spool/courier/authdaemon/pid`
454                 rm -f /var/spool/courier/authdaemon/*
455                 /sbin/service courier-authlib start
456         fi
457 fi
458
459 %triggerin -- courier-imap-common < 4.0.0
460 if [ -f /etc/courier-imap/authdaemonrc ]; then
461         . /etc/courier-imap/authdaemonrc
462
463         %{__sed} -i s/^authmodulelist=.*/"authmodulelist=\"`echo $authmodulelist \
464                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
465         %{__sed} -i s/^authmodulelistorig=.*/"authmodulelistorig=\"`echo $authmodulelistorig\
466                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
467         %{__sed} -i s/^daemons=.*/"daemons=$daemons"/ /etc/authlib/authdaemonrc
468 fi
469 if [ -f /var/lock/subsys/courier-imap ]; then
470         if [ -f /var/lib/authdaemon/pid ]; then
471                 kill `cat /var/lib/authdaemon/pid`
472                 rm -f /var/lib/authdaemon/*
473                 /sbin/service courier-authlib start
474         fi
475 fi
476
477 %triggerin -- sqwebmail < 5.0.0
478 if [ -f /etc/sqwebmail/authdaemonrc ]; then
479         . /etc/sqwebmail/authdaemonrc
480
481         %{__sed} -i s/^authmodulelist=.*/"authmodulelist=\"`echo $authmodulelist \
482                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
483         %{__sed} -i s/^authmodulelistorig=.*/"authmodulelistorig=\"`echo $authmodulelistorig\
484                 | sed s/'authcram'/''/ | sed s/'  '/' '/`\""/ /etc/authlib/authdaemonrc
485         %{__sed} -i s/^daemons=.*/"daemons=$daemons"/ /etc/authlib/authdaemonrc
486 fi
487 if [ -f /var/lock/subsys/sqwebmail ]; then
488         if [ -f /var/spool/sqwebmail/authdaemon/pid ]; then
489                 kill `cat /var/spool/sqwebmail/authdaemon/pid`
490                 rm -f /var/spool/sqwebmail/authdaemon/*
491                 /sbin/service courier-authlib start
492         fi
493 fi
494
495 %triggerin -n %{name}-authldap -- courier-authldap < 0.48
496 if [ -f /etc/courier/authldaprc ]; then
497         mv -f /etc/authlib/authldaprc /etc/authlib/authldaprc.new
498         cp -f /etc/courier/authldaprc /etc/authlib/authldaprc
499         %service -q courier-authlib restart
500 fi
501
502 %triggerin -n %{name}-authldap -- courier-imap-authldap < 4.0.0
503 if [ -f /etc/courier-imap/authldaprc ]; then
504         mv -f /etc/authlib/authldaprc /etc/authlib/authldaprc.new
505         cp -f /etc/courier-imap/authldaprc /etc/authlib/authldaprc
506         %service -q courier-authlib restart
507 fi
508
509 %triggerin -n %{name}-authldap -- sqwebmail-auth-ldap < 5.0.0
510 if [ -f /etc/sqwebmail/authldaprc ]; then
511         mv -f /etc/authlib/authldaprc /etc/authlib/authldaprc.new
512         cp -f /etc/sqwebmail/authldaprc /etc/authlib/authldaprc
513         %service -q courier-authlib restart
514 fi
515
516 %triggerin -n %{name}-authmysql -- courier-authmysql < 0.48
517 if [ -f /etc/courier/authmysqlrc ]; then
518         mv -f /etc/authlib/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc.new
519         cp -f /etc/courier/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc
520         %service -q courier-authlib restart
521 fi
522
523 %triggerin -n %{name}-authmysql -- courier-imap-authmysql < 4.0.0
524 if [ -f /etc/courier-imap/authmysqlrc ]; then
525         mv -f /etc/authlib/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc.new
526         cp -f /etc/courier-imap/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc
527         %service -q courier-authlib restart
528 fi
529
530 %triggerin -n %{name}-authmysql -- sqwebmail-auth-mysql < 5.0.0
531 if [ -f /etc/sqwebmail/authmysqlrc ]; then
532         mv -f /etc/authlib/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc.new
533         cp -f /etc/sqwebmail/authmysqlrc /etc/authlib/authmysqlrc
534         %service -q courier-authlib restart
535 fi
536
537 %triggerin -n %{name}-authpgsql -- courier-authpgsql < 0.48
538 if [ -f /etc/courier/authpgsqlrc ]; then
539         mv -f /etc/authlib/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc.new
540         cp -f /etc/courier/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc
541         %service -q courier-authlib restart
542 fi
543
544 %triggerin -n %{name}-authpgsql -- courier-imap-authpgsql < 4.0.0
545 if [ -f /etc/courier-imap/authpgsqlrc ]; then
546         mv -f /etc/authlib/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc.new
547         cp -f /etc/courier-imap/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc
548         %service -q courier-authlib restart
549 fi
550
551 %triggerin -n %{name}-authpgsql -- sqwebmail-auth-pgsql < 5.0.0
552 if [ -f /etc/sqwebmail/authpgsqlrc ]; then
553         mv -f /etc/authlib/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc.new
554         cp -f /etc/sqwebmail/authpgsqlrc /etc/authlib/authpgsqlrc
555         %service -q courier-authlib restart
556 fi
557
558 %triggerin -n %{name}-authuserdb -- courier < 0.48
559 if [ -d /etc/courier/userdb ]; then
560         mv -f /etc/courier/userdb/* /etc/authlib/userdb
561         makeuserdb
562 fi
563 if [ -f /etc/courier/userdb ]; then
564         mv -f /etc/courier/userdb /etc/authlib/userdb
565         makeuserdb
566 fi
567
568 %triggerin -n %{name}-authuserdb -- courier-imap-userdb < 4.0.0
569 if [ -d /etc/courier-imap/userdb ]; then
570         mv -f /etc/courier-imap/userdb/* /etc/authlib/userdb
571         makeuserdb
572 fi
573 if [ -f /etc/courier-imap/userdb ]; then
574         mv -f /etc/courier-imap/userdb /etc/authlib/userdb
575         makeuserdb
576 fi
577
578 %triggerin -n %{name}-authuserdb -- sqwebmail-auth-userdb < 5.0.0
579 if [ -d /etc/sqwebmail/userdb ]; then
580         mv -f /etc/sqwebmail/userdb/* /etc/authlib/userdb
581         makeuserdb
582 fi
583 if [ -f /etc/sqwebmail/userdb ]; then
584         mv -f /etc/sqwebmail/userdb /etc/authlib/userdb
585         makeuserdb
586 fi
587
588 %files
589 %defattr(644,root,root,755)
590 # COPYING contains only note
591 %doc AUTHORS COPYING ChangeLog NEWS README README*html README.authmysql.myownquery authldap.schema
592 %attr(755,root,root) %{_bindir}/makedat
593 %dir %{_sysconfdir}/authlib
594 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/courier-authlib
595 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/authlib/authdaemonrc
596 %if "%{_libexecdir}" != "%{_libdir}"
597 %dir %{_libexecdir}/courier-authlib
598 %endif
599 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/courier-authlib/authdaemond
600 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/courier-authlib/authsystem.passwd
601 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/courier-authlib/makedatprog
602 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthcustom.so
603 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthpam.so
604 %attr(770,root,daemon) %dir %{_localstatedir}/spool/authdaemon
605 %attr(777,root,root) %ghost %{_localstatedir}/spool/authdaemon/socket
606 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/authdaemond
607 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/authenumerate
608 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/authpasswd
609 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/authtest
610 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/courierlogger
611 %{_mandir}/man1/authpasswd.1*
612 %{_mandir}/man1/authtest.1*
613 %{_mandir}/man1/courierlogger.1*
614
615 %files libs
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %dir %{_libdir}/courier-authlib
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauth.so.*
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthcommon.so.*
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthsasl.so.*
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthsaslclient.so.*
622
623 %files devel
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %doc authlib.html auth_*.html
626 %attr(755,root,root) %{_bindir}/courierauthconfig
627 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauth.so
628 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthcommon.so
629 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthsasl.so
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libcourierauthsaslclient.so
631 %{_includedir}/courierauth*.h
632 %{_mandir}/man3/auth_*.3*
633 %{_mandir}/man3/authlib.3*
634
635 %files authcustom
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthcustom.so*
638
639 %if %{with ldap}
640 %files authldap
641 %defattr(644,root,root,755)
642 %doc authldap.schema README.ldap
643 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/authlib/authldaprc
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthldap.so*
645 %endif
646
647 %files authmysql
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/authlib/authmysqlrc
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthmysql.so*
651
652 %files authpam
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthpam.so*
655
656 %files authpgsql
657 %defattr(644,root,root,755)
658 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/authlib/authpgsqlrc
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthpgsql.so*
660
661 %files authpipe
662 %defattr(644,root,root,755)
663 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthpipe.so*
664
665 %files authsqlite
666 %defattr(644,root,root,755)
667 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/authlib/authsqliterc
668 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthsqlite.so*
669
670 %files authuserdb
671 %defattr(644,root,root,755)
672 %attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/authlib/userdb
673 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/makeuserdb
674 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/pw2userdb
675 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/userdb
676 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/userdbpw
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/courier-authlib/libauthuserdb.so*
678 %{_mandir}/man8/makeuserdb.8*
679 %{_mandir}/man8/pw2userdb.8*
680 %{_mandir}/man8/userdb.8*
681 %{_mandir}/man8/userdbpw.8*
682
683 %if %{with ldap}
684 %files -n openldap-schema-courier
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %{schemadir}/courier.schema
687 %endif
This page took 0.210302 seconds and 4 git commands to generate.