]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
- updated to 1.11
[packages/connman.git] / connman.spec
1 Summary:        Connection Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
3 Name:           connman
4 Version:        1.11
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Networking/Daemons
8 Source0:        http://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  72cd18041abb17997b32fe6df6b52f5c
10 URL:            http://connman.net/
11 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
12 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
13 BuildRequires:  gnutls-devel
14 BuildRequires:  iptables-devel
15 BuildRequires:  pkgconfig
16 BuildRequires:  polkit-devel
17 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
18 BuildRequires:  systemd-devel
19 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
20 BuildRequires:  xz
21 Requires:       dbus >= 1.4
22 Requires:       glib2 >= 1:2.28
23 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
24 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
25
26 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
27
28 %description
29 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
30 connections within embedded devices running the Linux operating
31 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
32 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
33 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
34 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
35 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
36 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
37 adaption and modification for various use cases.
38
39 %description -l pl.UTF-8
40 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
41 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
42 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
43 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
44 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
45 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
46 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
47 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
48 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
49 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
50
51 %package devel
52 Summary:        Header files for ConnMan plugins
53 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
54 Group:          Development/Libraries
55 # doesn't require base
56
57 %description devel
58 Header files for ConnMan plugins.
59
60 %description devel -l pl.UTF-8
61 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
62
63 %prep
64 %setup -q
65
66 %build
67 %configure \
68         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
69         PPPD=/usr/sbin/pppd \
70         PPTP=/usr/sbin/pptp \
71         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
72         --disable-silent-rules \
73         --enable-hh2serial-gps \
74         --enable-iospm \
75         --enable-l2tp \
76         --enable-nmcompat \
77         --enable-openconnect \
78         --enable-openvpn \
79         --enable-polkit \
80         --enable-pptp \
81         --enable-threads \
82         --enable-tist \
83         --enable-vpnc \
84         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
85         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
86         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
87 %{__make}
88
89 %install
90 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92 %{__make} install \
93         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
94
95 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
96
97 %clean
98 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99
100 %files
101 %defattr(644,root,root,755)
102 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
103 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
104 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
105 %dir %{_libdir}/connman
106 %dir %{_libdir}/connman/plugins
107 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
108 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
109 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
110 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
113 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
116 %dir %{_libdir}/connman/scripts
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
119 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
120 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
121 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
122 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
123 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
124 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
125 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
126 %{systemdunitdir}/connman.service
127 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
128
129 %files devel
130 %defattr(644,root,root,755)
131 %doc doc/*.txt
132 %{_includedir}/connman
133 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.074572 seconds and 3 git commands to generate.