]> git.pld-linux.org Git - packages/connman.git/blob - connman.spec
01e5dfaf1de99254933241c6160e80332e5311ca
[packages/connman.git] / connman.spec
1 Summary:        Connection Manager
2 Summary(pl.UTF-8):      Zarządca połączeń
3 Name:           connman
4 Version:        1.16
5 Release:        1
6 License:        GPL v2
7 Group:          Networking/Daemons
8 Source0:        https://www.kernel.org/pub/linux/network/connman/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  d2906816222219e10426442d07c3f4c1
10 Patch0:         %{name}-linux.patch
11 URL:            https://connman.net/
12 BuildRequires:  dbus-devel >= 1.4
13 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.28
14 BuildRequires:  gnutls-devel
15 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.11
16 BuildRequires:  pkgconfig
17 BuildRequires:  polkit-devel
18 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
19 BuildRequires:  systemd-devel
20 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
21 BuildRequires:  xz
22 Requires:       dbus >= 1.4
23 Requires:       glib2 >= 1:2.28
24 Requires:       iptables-libs >= 1.4.11
25 Obsoletes:      connman-plugin-wimax
26 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
27
28 %define         skip_post_check_so      libppp-plugin.so.*
29
30 %description
31 The ConnMan project provides a daemon for managing Internet
32 connections within embedded devices running the Linux operating
33 system. The Connection Manager is designed to be slim and to use as
34 few resources as possible, so it can be easily integrated. It is a
35 fully modular system that can be extended, through plug-ins, to
36 support all kinds of wired or wireless technologies. Also,
37 configuration methods, like DHCP and domain name resolving, are
38 implemented using plug-ins. The plug-in approach allows for easy
39 adaption and modification for various use cases.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Projekt ConnMan udostępnia demona do zarządzania połączeniami z
43 Internetem na urządzeniach wbudowanych z działającym Linuksem jako
44 systemem operacyjnym. Zarządca połączeń został zaprojektowany jako
45 lekki i używający jak najmniej zasobów, dzięki czemu może być łatwo
46 integrowany. Ma w pełni modularny system, który można rozszerzać
47 poprzez wtyczki, aby obsługiwał wszelkie rodzaje przewodowych i
48 bezprzewodowych połączeń. Metody konfiguracji, takie jak DHCP czy
49 rozwiązywanie nazw domenowych, także są implementowane poprzez
50 wtyczki. Takie podejście do wtyczek pozwala na łatwe adaptowanie i
51 modyfikowanie pod kątem różnych przypadków użycia.
52
53 %package devel
54 Summary:        Header files for ConnMan plugins
55 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana
56 Group:          Development/Libraries
57 # doesn't require base
58
59 %description devel
60 Header files for ConnMan plugins.
61
62 %description devel -l pl.UTF-8
63 Pliki nagłówkowe dla wtyczek ConnMana.
64
65 %prep
66 %setup -q
67 %patch0 -p1
68
69 %build
70 %configure \
71         L2TP=/usr/sbin/xl2tpd \
72         PPPD=/usr/sbin/pppd \
73         PPTP=/usr/sbin/pptp \
74         WPASUPPLICANT=/usr/sbin/wpa_supplicant \
75         --disable-silent-rules \
76         --enable-hh2serial-gps \
77         --enable-iospm \
78         --enable-l2tp \
79         --enable-nmcompat \
80         --enable-openconnect \
81         --enable-openvpn \
82         --enable-polkit \
83         --enable-pptp \
84         --enable-threads \
85         --enable-tist \
86         --enable-vpnc \
87         --with-openconnect=/usr/sbin/openconnect \
88         --with-openvpn=/usr/sbin/openvpn \
89         --with-vpnc=/usr/bin/vpnc
90 %{__make}
91
92 %install
93 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95 %{__make} install \
96         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
97
98 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/connman/{plugins,plugins-vpn,scripts}/*.la
99
100 %clean
101 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
102
103 %files
104 %defattr(644,root,root,755)
105 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
106 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connmand
107 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/connman-vpnd
108 %dir %{_libdir}/connman
109 %dir %{_libdir}/connman/plugins
110 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/hh2serial-gps.so
111 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/iospm.so
112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins/tist.so
113 %dir %{_libdir}/connman/plugins-vpn
114 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/l2tp.so
115 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openconnect.so
116 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/openvpn.so
117 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/pptp.so
118 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/plugins-vpn/vpnc.so
119 %dir %{_libdir}/connman/scripts
120 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/libppp-plugin.so*
121 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openconnect-script
122 %attr(755,root,root) %{_libdir}/connman/scripts/openvpn-script
123 /etc/dbus-1/system.d/connman.conf
124 /etc/dbus-1/system.d/connman-nmcompat.conf
125 /etc/dbus-1/system.d/connman-vpn-dbus.conf
126 /usr/share/dbus-1/system-services/net.connman.vpn.service
127 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.policy
128 /usr/share/polkit-1/actions/net.connman.vpn.policy
129 %{systemdunitdir}/connman.service
130 %{systemdunitdir}/connman-vpn.service
131 %{_mandir}/man5/connman.conf.5*
132 %{_mandir}/man8/connman.8*
133
134 %files devel
135 %defattr(644,root,root,755)
136 %doc doc/*.txt
137 %{_includedir}/connman
138 %{_pkgconfigdir}/connman.pc
This page took 0.076889 seconds and 2 git commands to generate.