- new
[packages/atari++.git] / atari++.spec
1 Summary:        Versatile extended emulator of Atari 8-bit machines
2 Summary(pl.UTF-8):      Wszechstronny, rozszerzony emulator 8-bitowych komputerów Atari
3 Name:           atari++
4 Version:        1.83
5 Release:        1
6 License:        THOR Public Licence (MPL-like) or GPL
7 Group:          Applications/Emulators
8 Source0:        http://www.xl-project.com/download/%{name}_%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  bc357e90d9a2d42471c58d77bccc20d5
10 Patch0:         %{name}-make.patch
11 URL:            http://www.xl-project.com/
12 BuildRequires:  SDL-devel
13 BuildRequires:  alsa-lib-devel
14 BuildRequires:  libpng-devel
15 BuildRequires:  libstdc++-devel
16 BuildRequires:  ncurses-devel
17 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
18 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
19 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
20 BuildRequires:  zlib-devel
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %description
24 atari++ is an emulator for (now rather aged) Atari 8 bit computers. It
25 emulates the Atari 800, Atari 400, the 800XL and 600XL, the 65XE and
26 130XE and the Atari 5200 Game Console. The emulation is cycle-precise,
27 that is "on the fly" modifications of chip registers will be visible
28 on the screen immediately, emulating even programs using horizontal
29 kernel tricks correctly.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 atari++ to emulator (już dosyć leciwych) 8-bitowych komputerów Atari.
33 Emuluje modele Atari 800, Atari 400, 800XL i 600XL, 65XE i 130XE oraz
34 konsole Atari 5200. Emulacja jest dokładna co do cyklu, co oznacza, że
35 modyfikowanie "w locie" rejestrów układów będzie widoczne od razu na
36 ekranie, dzięki czemu emulacja działa poprawnie nawet w programach
37 wykorzystujących sztuczki ze zmianami w środku linii.
38
39 %prep
40 %setup -q -n %{name}
41 %patch0 -p1
42
43 %build
44 %configure
45 %{__make}
46
47 %install
48 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
49
50 %{__make} install \
51         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
52
53 # packaged as %doc
54 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/atari++
55
56 %clean
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %files
60 %defattr(644,root,root,755)
61 %doc COPYRIGHT CREDITS README.History README.LEGAL README.licence manual/*.{html,png}
62 %attr(755,root,root) %{_bindir}/atari++
63 %{_mandir}/man6/atari++.6*
This page took 0.094813 seconds and 4 git commands to generate.