- BR: gperf
[packages/a2ps.git] / a2ps.spec
1 #
2 # TODO:
3 #       - do something with libpaper
4 #
5 Summary:        Text to Postscript filter
6 Summary(ja.UTF-8):      テキスト→PostScript フィルタ
7 Summary(pl.UTF-8):      Filtr text/plain do Postscriptu
8 Summary(zh_CN.UTF-8):   纯文本到Postscript转换器
9 Name:           a2ps
10 Version:        4.14
11 Release:        0.1
12 License:        GPL
13 Group:          Applications/Text
14 # Source0:      ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/%{name}-%{version}.tar.gz
15 Source0:        http://ftp.gnu.org/gnu/a2ps/a2ps-4.14.tar.gz
16 # Source0-md5:  781ac3d9b213fa3e1ed0d79f986dc8c7
17 Source1:        ftp://ftp.enst.fr/pub/unix/a2ps/i18n-fonts-0.1.tar.gz
18 # Source1-md5:  fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7
19 Source2:        ogonkify.1.pl
20 Patch0:         %{name}-info.patch
21 Patch1:         %{name}-security.patch
22 Patch2:         %{name}-etc.patch
23 Patch3:         %{name}-flex.patch
24 Patch4:         %{name}-conf.patch
25 Patch5:         %{name}-glibcpaper.patch
26 Patch6:         %{name}-autoenc.patch
27 Patch7:         %{name}-i18n.patch
28 Patch8:         %{name}-ogonkify-xfig-fix.patch
29 Patch9:         %{name}-pl.po-update.patch
30 Patch10:        %{name}-locale-names.patch
31 Patch11:        %{name}-malloc.patch
32 Patch12:        %{name}-CAN-2004-1170.patch
33 Patch13:        %{name}-atan2.patch
34 Patch14:        %{name}-psset.patch
35 URL:            http://www.inf.enst.fr/~demaille/a2ps/
36 BuildConflicts: libpaper-devel
37 BuildRequires:  automake
38 BuildRequires:  flex
39 BuildRequires:  gettext-devel
40 BuildRequires:  gperf
41 BuildRequires:  texinfo
42 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
43 Requires:       psutils
44 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46 %define         _sysconfdir     /etc/a2ps
47
48 %description
49 a2ps is a text to PostScript filter with pretty-printing capabilities.
50 It includes support for a wide number of programming languages,
51 encodings (ISO Latins, Cyrillic etc.), medias, and spoken languages
52 (for the interface). It has also the ability to delegate the
53 processing of some files to other applications, letting you print DVI,
54 PostScript etc. with the very same interface.
55
56 %description -l pl.UTF-8
57 A2ps jest programem pozwalającym na ładne drukowanie plików tekstowych
58 w PostScript. Posiada wsparcie dla wielu różnych języków
59 programowania, zestawów znaków (ISO Latins, Cyrilica etc.), wielkości
60 papieru, i języków komunikacji z użytkownikiem. Potrafi także
61 przekazać przetwarzanie plików do innych programów (tak, że można
62 wszystko drukować (DVI, PostScript) przy użyciu tego samego polecenia.
63 Zawiera program ,,ogonkify'' poprawiający błędnie zakodowany
64 PostScript zawierający polskie znaki.
65
66 %package devel
67 Summary:        Header files and development documentation for a2ps
68 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps
69 Group:          Development/Libraries
70 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
71
72 %description devel
73 Header files and development documentation for a2ps.
74
75 %description devel -l pl.UTF-8
76 Pliki nagłówkowe i dokumentacja do a2ps.
77
78 %package static
79 Summary:        a2ps static libraries
80 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki statyczne do a2ps
81 Group:          Development/Libraries
82 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
83
84 %description static
85 a2ps static libraries.
86
87 %description static -l pl.UTF-8
88 Biblioteki statyczne do a2ps.
89
90 %prep
91 %setup -q -n %{name}-%{version} -a1
92 %patch0 -p1
93 %patch1 -p1
94 %patch2 -p1
95 %patch3 -p1
96 %patch4 -p1
97 %patch5 -p1
98 %patch6 -p1
99 %patch7 -p1
100 %patch8 -p0
101 %patch9 -p1
102 %patch10 -p1
103 # %patch11 -p1
104 #%patch12 -p1
105 %patch13 -p1
106 #%patch14 -p1
107
108 mv -f po/{no,nb}.po
109
110 %build
111 cp -f /usr/share/automake/config.* auxdir
112 %configure2_13 \
113         --with-gnu-gettext \
114         --with-medium=_glibc  \
115         --with-encoding=latin1 \
116         --enable-shared \
117         --enable-kanji
118 %{__make}
119
120 %install
121 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
122 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/{afm,fonts} \
123         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
124
125 %{__perl} -pi -e 's/^lispdir = $/lispdir = \$(prefix)\/lib\/emacs\/site-lisp/g' contrib/emacs/Makefile
126
127 %{__make} install \
128         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
129
130 install i18n-fonts-0.1/afm/*.afm $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/afm
131 install i18n-fonts-0.1/fonts/*.pfb $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/a2ps/fonts
132 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/pl/man1
133
134 %find_lang %{name}
135
136 %clean
137 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
138
139 %post
140 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
141 /sbin/ldconfig
142
143 %postun
144 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
145 /sbin/ldconfig
146
147 %files -f %{name}.lang
148 %defattr(644,root,root,755)
149 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README THANKS
150 %dir %{_sysconfdir}
151 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps.cfg
152 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/a2ps-site.cfg
153 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
154 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so.*.*.*
155 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/liba2ps.so.1
156 %{_mandir}/man1/*
157 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
158 %{_infodir}/a2ps*info*
159 %{_infodir}/ogonkify*info*
160
161 %dir %{_datadir}/a2ps
162 %dir %{_datadir}/a2ps/afm
163 %{_datadir}/a2ps/afm/*.afm
164 %{_datadir}/a2ps/afm/*.map
165 %attr(755,root,root) %{_datadir}/a2ps/afm/*.sh
166
167 %{_datadir}/a2ps/encoding
168 %{_datadir}/a2ps/fonts
169 %{_datadir}/a2ps/ppd
170 %{_datadir}/a2ps/ps
171 %{_datadir}/a2ps/sheets
172
173 %dir %{_datadir}/ogonkify
174 %{_datadir}/ogonkify/*.enc
175 %{_datadir}/ogonkify/*.ps
176 %{_datadir}/ogonkify/afm
177 %{_datadir}/ogonkify/fonts
178
179 %files devel
180 %defattr(644,root,root,755)
181 %{_libdir}/liba2ps.la
182 %attr(755,root,root) %{_libdir}/liba2ps.so
183 %{_includedir}/*
184
185 %files static
186 %defattr(644,root,root,755)
187 %{_libdir}/liba2ps.a
This page took 0.091124 seconds and 3 git commands to generate.