- separated python-zeitgeist (Python client library + ontology) for development purpo...
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 28 Dec 2011 07:31:35 +0000 (07:31 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- release 2

Changed files:
    zeitgeist.spec -> 1.6

zeitgeist.spec

index 68625c436bf3ae960176766a4968a994564632b1..96ac5188b3f1ae69228b78bf94c4cf9dbd6bd3cf 100644 (file)
@@ -1,33 +1,56 @@
 Summary:       Framework providing Desktop activity awareness
+Summary(pl.UTF-8):     Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
 Name:          zeitgeist
 Version:       0.8.2
-Release:       1
-License:       LGPL v2
+Release:       2
+License:       LGPL v2.1+
 Group:         Daemons
 Source0:       http://launchpad.net/zeitgeist/0.8/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 589e7de784d21177491780bffd11097d
 URL:           http://launchpad.net/zeitgeist
-BuildRequires: autoconf
-BuildRequires: automake
+BuildRequires: autoconf >= 2.50
+BuildRequires: automake >= 1:1.9
 BuildRequires: gettext-devel
+BuildRequires: gnome-common
 BuildRequires: intltool >= 0.40.0
 BuildRequires: libraptor2-rapper
+BuildRequires: python >= 1:2.6
 BuildRequires: python-rdflib >= 3.0.0
-Requires:      python-dbus
-Requires:      python-modules
+Requires:      python-%{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      python-modules-sqlite
-Requires:      python-pygobject
+Requires:      python-pygobject >= 2.16.0
 Requires:      python-pyxdg
 Suggests:      zeitgeist-datahub
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Zeitgeist is a service which logs the users's activities and events
+Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
 etc.) and makes relevant information available to other applications.
 It is able to establish relationships between items based on
 similarity and usage patterns.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
+zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
+osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
+Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
+i wzorce użycia.
+
+%package -n python-%{name}
+Summary:       Python client library for Zeitgeist DBus API
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
+Group:         Development/Languages/Python
+Requires:      python-dbus
+Requires:      python-modules
+Conflicts:     zeitgeist < 0.8.2-2
+
+%description -n python-%{name}
+Python client library for Zeitgeist DBus API.
+
+%description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
+Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -54,10 +77,16 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files -f %{name}.lang
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README 
+%doc AUTHORS COPYRIGHT ChangeLog NEWS README
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
-%{_datadir}/zeitgeist
+%{_datadir}/zeitgeist/_zeitgeist
 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
-%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
+# -devel? (for daemon extensions development)
 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-daemon.pc
+
+%files -n python-%{name}
+%defattr(644,root,root,755)
+%{py_sitescriptdir}/zeitgeist
+%dir %{_datadir}/zeitgeist
+%{_datadir}/zeitgeist/ontology
This page took 0.067706 seconds and 4 git commands to generate.