]> git.pld-linux.org Git - packages/sssd.git/blame - sssd.spec
- updated gettext BR
[packages/sssd.git] / sssd.spec
CommitLineData
dacaa562 1# TODO
bf8e7304 2# - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
dacaa562
ER
3# - fix stripping before rpm:
4# *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
599b73f3
ER
5%define ldb_version 1.1.0
6Summary: System Security Services Daemon
dd3b701a 7Summary(pl.UTF-8): System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
599b73f3 8Name: sssd
3278078b 9Version: 1.12.0
599b73f3
ER
10Release: 0.1
11License: GPL v3+
12Group: Applications/System
599b73f3 13Source0: https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
3278078b 14# Source0-md5: f313613db186d478e9b40e10506c8838
dacaa562 15Source1: %{name}.init
2713c68f
ER
16Patch0: %{name}-python-config.patch
17Patch1: %{name}-heimdal.patch
38af2cc5 18Patch2: %{name}-systemd.patch
dd3b701a 19URL: https://fedorahosted.org/sssd/
3278078b 20BuildRequires: augeas-devel >= 1.0.0
dd3b701a 21BuildRequires: autoconf >= 2.59
599b73f3 22BuildRequires: automake
dd3b701a 23# nsupdate utility
599b73f3
ER
24BuildRequires: bind-utils
25BuildRequires: c-ares-devel
dd3b701a 26BuildRequires: check-devel >= 0.9.5
3278078b 27BuildRequires: cifs-utils-devel
bf8e7304 28BuildRequires: cmocka-devel
dd3b701a
JB
29BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
30BuildRequires: dbus-devel >= 1.0.0
2713c68f 31BuildRequires: docbook-dtd44-xml
599b73f3
ER
32BuildRequires: docbook-style-xsl
33BuildRequires: doxygen
51c81048 34BuildRequires: gettext-tools >= 0.14
dd3b701a 35BuildRequires: glib2-devel >= 2.0
2713c68f
ER
36BuildRequires: heimdal-devel
37BuildRequires: keyutils-devel
dd3b701a 38BuildRequires: libcollection-devel >= 0.5.1
4d07ac90 39BuildRequires: libdhash-devel >= 0.4.2
dd3b701a
JB
40BuildRequires: libini_config-devel >= 1.0.0
41BuildRequires: ldb-devel >= %{ldb_version}
42BuildRequires: libnl-devel >= 3.2
599b73f3
ER
43BuildRequires: libselinux-devel
44BuildRequires: libsemanage-devel
599b73f3 45BuildRequires: libtool
dd3b701a
JB
46BuildRequires: libxml2-progs
47BuildRequires: libxslt-progs
599b73f3 48BuildRequires: m4
599b73f3
ER
49BuildRequires: nspr-devel
50BuildRequires: nss-devel
51BuildRequires: openldap-devel
52BuildRequires: pam-devel
dd3b701a
JB
53BuildRequires: pcre-devel >= 7
54BuildRequires: po4a
599b73f3 55BuildRequires: popt-devel
3278078b 56BuildRequires: python-devel >= 1:2.4
599b73f3 57BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.228
38af2cc5 58# pkgconfig(ndr_nbt)
dd3b701a
JB
59BuildRequires: samba-devel >= 4
60BuildRequires: systemd-units
61BuildRequires: talloc-devel
62BuildRequires: tdb-devel >= 1.1.3
59928269 63BuildRequires: tevent-devel
a256e3fe 64Requires(post): /sbin/ldconfig
2713c68f 65Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
59928269 66Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
599b73f3 67Requires: cyrus-sasl-gssapi
dd3b701a
JB
68Requires: ldb >= %{ldb_version}
69Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
70b8a086 70Requires: rc-scripts >= 0.4.0.10
4d07ac90 71Requires: tdb >= 1.1.3
599b73f3
ER
72BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
73
dd3b701a 74%define sssdstatedir %{_localstatedir}/lib/sss
599b73f3
ER
75%define dbpath %{sssdstatedir}/db
76%define pipepath %{sssdstatedir}/pipes
77%define pubconfpath %{sssdstatedir}/pubconf
78
79# Determine the location of the LDB modules directory
80%define ldb_modulesdir %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
81
82%description
83Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
84authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
85the system and a pluggable backend system to connect to multiple
86different account sources. It is also the basis to provide client
87auditing and policy services for projects like FreeIPA.
88
dd3b701a
JB
89%description -l pl.UTF-8
90Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
91katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
92PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
93wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
94klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
95
599b73f3
ER
96%package client
97Summary: SSSD Client libraries for NSS and PAM
dd3b701a
JB
98Summary(pl.UTF-8): Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
99License: LGPL v3+
599b73f3
ER
100Group: Applications/System
101
102%description client
103Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
104the SSSD service.
105
dd3b701a
JB
106%description client -l pl.UTF-8
107Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
108łączenia się z usługą SSSD.
109
599b73f3
ER
110%package tools
111Summary: Userspace tools for use with the SSSD
dd3b701a 112Summary(pl.UTF-8): Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
599b73f3
ER
113License: GPL v3+
114Group: Applications/System
115Requires: %{name} = %{version}-%{release}
116
117%description tools
118Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
119groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
120
dd3b701a
JB
121Also provides several other administrative tools:
122 - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
123 - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
124 - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
125
126%description tools -l pl.UTF-8
127Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
128użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
129używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
130
131Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
132 - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
133 - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
134 - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
599b73f3
ER
135
136%package -n libipa_hbac
137Summary: FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
138Summary(pl.UTF-8): Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
139License: LGPL v3+
140Group: Libraries
599b73f3
ER
141
142%description -n libipa_hbac
143Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
dd3b701a
JB
144requests.
145
146%description -n libipa_hbac
147Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
148dla żądań autoryzacji.
599b73f3
ER
149
150%package -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
151Summary: Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
152Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
153License: LGPL v3+
599b73f3
ER
154Group: Development/Libraries
155Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
156
157%description -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
158Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
159
160%description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
161Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
599b73f3
ER
162
163%package -n python-libipa_hbac
164Summary: Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
165Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
166License: LGPL v3+
167Group: Libraries/Python
599b73f3
ER
168Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
169Obsoletes: libipa_hbac-python
170
171%description -n python-libipa_hbac
172This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
173Python applications.
174
dd3b701a
JB
175%description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
176Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
177aplikacjach Pythona.
178
179%package -n libsss_idmap
180Summary: FreeIPA Idmap library
181Summary(pl.UTF-8): Biblioteka FreeIPA Idmap
182Group: Libraries
183License: LGPL v3+
184
185%description -n libsss_idmap
186Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
187
188%description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
189Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
190
191%package -n libsss_idmap-devel
192Summary: Development files for FreeIPA Idmap library
193Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
194Group: Development/Libraries
195License: LGPL v3+
196Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
197
198%description -n libsss_idmap-devel
199Development files for FreeIPA Idmap library.
200
201%description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
202Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
203
204%package -n libsss_nss_idmap
205Summary: Library for SID based lookups
206Summary(pl.UTF-8): Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
207Group: Libraries
208License: LGPL v3+
209
210%description -n libsss_nss_idmap
211Utility library for SID based lookups.
212
213%description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
214Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
215
216%package -n libsss_nss_idmap-devel
217Summary: Development files for sss_nss_idmap library
218Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
219Group: Development/Libraries
220License: LGPL v3+
221Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
222
223%description -n libsss_nss_idmap-devel
224Development files for sss_nss_idmap library.
225
226%description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
227Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
228
229%package -n python-libsss_nss_idmap
230Summary: Python bindings for libsss_nss_idmap
231Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
232Group: Libraries/Python
233License: LGPL v3+
234Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
235
236%description -n python-libsss_nss_idmap
237This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
238used by Python applications.
239
240%description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
241Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
242libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
243
3278078b
JB
244%package -n libsss_simpleifp
245Summary: A library that simplifies work with the InfoPipe responder
246Summary(pl.UTF-8): Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe
247Group: Libraries
248Requires: dbus-libs >= 1.0.0
249Requires: libdhash >= 0.4.2
250
251%description -n libsss_simpleifp
252A library that simplifies work with the InfoPipe responder.
253
254%description -n libsss_simpleifp -l pl.UTF-8
255Biblioteka upraszczająca pracę z responderem InfoPipe.
256
257%package -n libsss_simpleifp-devel
258Summary: Header files for libsss_simpleifp library
259Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp
260Group: Development/Libraries
261Requires: dbus-devel >= 1.0.0
262Requires: libdhash-devel >= 0.4.2
263Requires: libsss_simpleifp = %{version}-%{release}
264
265%description -n libsss_simpleifp-devel
266Header files for libsss_simpleifp library.
267
268%description -n libsss_simpleifp-devel -l pl.UTF-8
269Pliki nagłówkowe biblioteki libsss_simpleifp.
270
599b73f3
ER
271%prep
272%setup -q
2713c68f 273%patch0 -p1
3278078b 274%patch1 -p1 -b .orig
38af2cc5 275%patch2 -p1
599b73f3
ER
276
277%build
dacaa562 278%{__libtoolize}
2713c68f
ER
279%{__gettextize}
280%{__aclocal}
281%{__automake}
282%{__autoconf}
dd3b701a 283#CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
599b73f3 284%configure \
dd3b701a 285 NSCD=/usr/sbin/nscd \
599b73f3 286 --with-db-path=%{dbpath} \
38af2cc5 287 --with-initscript=sysv,systemd \
599b73f3
ER
288 --with-pipe-path=%{pipepath} \
289 --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
38af2cc5 290 --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
599b73f3
ER
291 --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
292 --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
599b73f3 293 --disable-rpath \
38af2cc5 294 --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
599b73f3
ER
295 --with-test-dir=/dev/shm
296
297%{__make}
298
299%if %{with tests}
300export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
301%{__make} check
302unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
303%endif
304
305%install
306rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
307%{__make} install \
308 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
309
310# Prepare language files
311%find_lang %{name}
312
313# Copy default sssd.conf file
dd3b701a
JB
314install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
315cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
599b73f3
ER
316
317# Copy default logrotate file
318install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
319cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
320
321# Make sure SSSD is able to run on read-only root
dacaa562 322install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
599b73f3
ER
323cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
324
dacaa562
ER
325%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
326%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
dd3b701a
JB
327%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
328%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
dacaa562
ER
329%py_postclean
330
4d07ac90 331# Remove .la files created by libtool
332%{__rm} \
dd3b701a
JB
333 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
334 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
335 $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
3278078b 336 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cifs-utils/*.la \
dd3b701a
JB
337 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
338 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
339 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/libsss_*.la \
340 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
341 $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
599b73f3 342
2713c68f
ER
343install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
344
dd3b701a
JB
345echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
346echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
dacaa562
ER
347for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
348 lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
349 case $(basename $man) in
dd3b701a
JB
350 pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
351 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
352 ;;
353 sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
dacaa562
ER
354 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
355 ;;
356 *)
357 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
599b73f3 358 ;;
599b73f3
ER
359 esac
360done
361
362%clean
363rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
364
365%post
366/sbin/ldconfig
367/sbin/chkconfig --add %{name}
368%service %{name} restart
369
370%preun
371if [ "$1" = "0" ]; then
372 %service -q %{name} stop
373 /sbin/chkconfig --del %{name}
374fi
375
dd3b701a
JB
376%postun -p /sbin/ldconfig
377
599b73f3
ER
378%post client -p /sbin/ldconfig
379%postun client -p /sbin/ldconfig
380
381%post -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
382%postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
383
dd3b701a
JB
384%post -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
385%postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
386
387%post -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
388%postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
389
3278078b
JB
390%post -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
391%postun -n libsss_simpleifp -p /sbin/ldconfig
392
599b73f3
ER
393%files -f sssd.lang
394%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
395%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
396%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
397%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
599b73f3 398%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
dd3b701a
JB
399%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
400%dir %{_libdir}/sssd
401# internal shared libraries
3278078b 402%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad_common.so
dd3b701a 403%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
3278078b 404%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_config.so
dd3b701a
JB
405%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
406%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
407%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
408%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
409# modules
410%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
411%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
412%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
413%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
414%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
415%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
416%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
417%dir %{_libdir}/sssd/modules
418%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
419%if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
420%dir %{_libexecdir}/sssd
421%endif
3278078b 422%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/gpo_child
dd3b701a
JB
423%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
424%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
425%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
3278078b 426%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sss_signal
dd3b701a
JB
427%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
428%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
38af2cc5 429%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
dd3b701a
JB
430%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
431%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
432%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
433%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
434%dir %{_datadir}/sssd
435%{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
436%dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
437%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
438%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
439%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
440%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
441%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
442%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
443%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
599b73f3
ER
444%attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
445%dir %{sssdstatedir}
446%attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
447%dir %{pipepath}
448%dir %{pubconfpath}
449%attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
450%attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
451%attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
dd3b701a
JB
452%attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
453%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
454%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
38af2cc5
JB
455%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
456%{systemdunitdir}/sssd.service
457/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
3278078b 458%{_datadir}/dbus-1/system-services/org.freedesktop.sssd.infopipe.service
dd3b701a
JB
459%{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
460%{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
599b73f3 461%{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
dd3b701a 462%{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
38af2cc5 463%{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
599b73f3
ER
464%{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
465%{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
466%{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
467%{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
dd3b701a
JB
468%{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
469%{_mandir}/man8/sss_cache.8*
599b73f3
ER
470%{_mandir}/man8/sssd.8*
471%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
dd3b701a
JB
472%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
473%dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
474%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
475%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
599b73f3 476
dd3b701a 477%files client -f sssd_client.lang
599b73f3
ER
478%defattr(644,root,root,755)
479%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
480%attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
3278078b 481%attr(755,root,root) %{_libdir}/cifs-utils/cifs_idmap_sss.so
dd3b701a 482# FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
2713c68f 483#%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
599b73f3
ER
484%{_mandir}/man8/pam_sss.8*
485%{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
486
dd3b701a 487%files tools -f sssd_tools.lang
599b73f3 488%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 489%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
599b73f3
ER
490%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
491%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
492%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
493%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
494%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
dd3b701a
JB
495%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
496%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
497%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
498%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
499%{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
599b73f3
ER
500%{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
501%{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
502%{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
503%{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
dd3b701a
JB
504%{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
505%{_mandir}/man8/sss_seed.8*
599b73f3
ER
506%{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
507%{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
508%{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
599b73f3
ER
509
510%files -n libipa_hbac
511%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
512%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
513%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
599b73f3
ER
514
515%files -n libipa_hbac-devel
516%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 517%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
599b73f3 518%{_includedir}/ipa_hbac.h
599b73f3
ER
519%{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
520
521%files -n python-libipa_hbac
522%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
523%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
524
525%files -n libsss_idmap
526%defattr(644,root,root,755)
527%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
528%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
529
530%files -n libsss_idmap-devel
531%defattr(644,root,root,755)
532%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
533%{_includedir}/sss_idmap.h
534%{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
535
536%files -n libsss_nss_idmap
537%defattr(644,root,root,755)
538%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
539%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
540
541%files -n libsss_nss_idmap-devel
542%defattr(644,root,root,755)
543%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
544%{_includedir}/sss_nss_idmap.h
545%{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
546
547%files -n python-libsss_nss_idmap
548%defattr(644,root,root,755)
38af2cc5 549%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
3278078b
JB
550
551%files -n libsss_simpleifp
552%defattr(644,root,root,755)
553%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.*.*.*
554%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_simpleifp.so.0
555
556%files -n libsss_simpleifp-devel
557%defattr(644,root,root,755)
558%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_simpleifp.so
559%{_includedir}/sss_sifp.h
560%{_includedir}/sss_sifp_dbus.h
561%{_pkgconfigdir}/sss_simpleifp.pc
This page took 0.630132 seconds and 4 git commands to generate.