]> git.pld-linux.org Git - packages/sssd.git/blame - sssd.spec
- up to 1.11.6
[packages/sssd.git] / sssd.spec
CommitLineData
dacaa562 1# TODO
bf8e7304 2# - pac-responder (currently relies on MIT krb5 >= 1.9)
dacaa562
ER
3# - fix stripping before rpm:
4# *** WARNING: no sources found for /usr/lib64/libipa_hbac.so.0.0.0 (stripped without sourcefile information?)
599b73f3
ER
5%define ldb_version 1.1.0
6Summary: System Security Services Daemon
dd3b701a 7Summary(pl.UTF-8): System Security Services Daemon - demon usług bezpieczeństwa systemu
599b73f3 8Name: sssd
38af2cc5 9Version: 1.11.6
599b73f3
ER
10Release: 0.1
11License: GPL v3+
12Group: Applications/System
599b73f3 13Source0: https://fedorahosted.org/released/sssd/%{name}-%{version}.tar.gz
38af2cc5 14# Source0-md5: e4684e81171a8799fe4839b697c7e740
dacaa562 15Source1: %{name}.init
2713c68f
ER
16Patch0: %{name}-python-config.patch
17Patch1: %{name}-heimdal.patch
38af2cc5 18Patch2: %{name}-systemd.patch
dd3b701a
JB
19URL: https://fedorahosted.org/sssd/
20BuildRequires: autoconf >= 2.59
599b73f3 21BuildRequires: automake
dd3b701a 22# nsupdate utility
599b73f3
ER
23BuildRequires: bind-utils
24BuildRequires: c-ares-devel
dd3b701a 25BuildRequires: check-devel >= 0.9.5
bf8e7304 26BuildRequires: cmocka-devel
dd3b701a
JB
27BuildRequires: cyrus-sasl-devel >= 2
28BuildRequires: dbus-devel >= 1.0.0
2713c68f 29BuildRequires: docbook-dtd44-xml
599b73f3
ER
30BuildRequires: docbook-style-xsl
31BuildRequires: doxygen
dd3b701a
JB
32BuildRequires: gettext-devel >= 0.14
33BuildRequires: glib2-devel >= 2.0
2713c68f
ER
34BuildRequires: heimdal-devel
35BuildRequires: keyutils-devel
dd3b701a 36BuildRequires: libcollection-devel >= 0.5.1
4d07ac90 37BuildRequires: libdhash-devel >= 0.4.2
dd3b701a
JB
38BuildRequires: libini_config-devel >= 1.0.0
39BuildRequires: ldb-devel >= %{ldb_version}
40BuildRequires: libnl-devel >= 3.2
599b73f3
ER
41BuildRequires: libselinux-devel
42BuildRequires: libsemanage-devel
599b73f3 43BuildRequires: libtool
dd3b701a
JB
44BuildRequires: libxml2-progs
45BuildRequires: libxslt-progs
599b73f3 46BuildRequires: m4
599b73f3
ER
47BuildRequires: nspr-devel
48BuildRequires: nss-devel
49BuildRequires: openldap-devel
50BuildRequires: pam-devel
dd3b701a
JB
51BuildRequires: pcre-devel >= 7
52BuildRequires: po4a
599b73f3 53BuildRequires: popt-devel
dd3b701a 54BuildRequires: python-devel >= 2.4
599b73f3 55BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.228
38af2cc5 56# pkgconfig(ndr_nbt)
dd3b701a
JB
57BuildRequires: samba-devel >= 4
58BuildRequires: systemd-units
59BuildRequires: talloc-devel
60BuildRequires: tdb-devel >= 1.1.3
59928269 61BuildRequires: tevent-devel
a256e3fe 62Requires(post): /sbin/ldconfig
2713c68f 63Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
59928269 64Requires: %{name}-client = %{version}-%{release}
599b73f3 65Requires: cyrus-sasl-gssapi
dd3b701a
JB
66Requires: ldb >= %{ldb_version}
67Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
70b8a086 68Requires: rc-scripts >= 0.4.0.10
4d07ac90 69Requires: tdb >= 1.1.3
599b73f3
ER
70BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
71
dd3b701a 72%define sssdstatedir %{_localstatedir}/lib/sss
599b73f3
ER
73%define dbpath %{sssdstatedir}/db
74%define pipepath %{sssdstatedir}/pipes
75%define pubconfpath %{sssdstatedir}/pubconf
76
77# Determine the location of the LDB modules directory
78%define ldb_modulesdir %(pkg-config --variable=modulesdir ldb)
79
80%description
81Provides a set of daemons to manage access to remote directories and
82authentication mechanisms. It provides an NSS and PAM interface toward
83the system and a pluggable backend system to connect to multiple
84different account sources. It is also the basis to provide client
85auditing and policy services for projects like FreeIPA.
86
dd3b701a
JB
87%description -l pl.UTF-8
88Ten pakiet dostarcza zbiór demonów do zarządzania dostępem do zdalnych
89katalogów i mechanizmów uwierzytelniania. Udostępnia interfejsy NSS i
90PAM dla systemu oraz system backendu z wtyczkami w celu łączenia się z
91wieloma różnymi źródłami kont. Jest także podstawą zapewniającą audyt
92klientów oraz usługi polityk dla projektów takich jak FreeIPA.
93
599b73f3
ER
94%package client
95Summary: SSSD Client libraries for NSS and PAM
dd3b701a
JB
96Summary(pl.UTF-8): Biblioteki klienckie SSSD dla NSS i PAM
97License: LGPL v3+
599b73f3
ER
98Group: Applications/System
99
100%description client
101Provides the libraries needed by the PAM and NSS stacks to connect to
102the SSSD service.
103
dd3b701a
JB
104%description client -l pl.UTF-8
105Ten pakiet dostarcza biblioteki wymagane przez stosy PAM i NSS w celu
106łączenia się z usługą SSSD.
107
599b73f3
ER
108%package tools
109Summary: Userspace tools for use with the SSSD
dd3b701a 110Summary(pl.UTF-8): Narzędzia przestrzeni użytkownika do używania z SSSD
599b73f3
ER
111License: GPL v3+
112Group: Applications/System
113Requires: %{name} = %{version}-%{release}
114
115%description tools
116Provides userspace tools for manipulating users, groups, and nested
117groups in SSSD when using id_provider = local in /etc/sssd/sssd.conf.
118
dd3b701a
JB
119Also provides several other administrative tools:
120 - sss_debuglevel to change the debug level on the fly,
121 - sss_seed which pre-creates a user entry for use in kickstarts,
122 - sss_obfuscate for generating an obfuscated LDAP password.
123
124%description tools -l pl.UTF-8
125Ten pakiet dostarcza narzędzia przestrzeni poleceń do operowania na
126użytkownikach, grupach oraz zagnieżdżonych grupach w SSSD w przypadku
127używania id_provider = local w /etc/sssd/sssd.conf.
128
129Pakiet zawiera także kilka innych narzędzi administracyjnych:
130 - sss_debuglevel do zmiany poziomu diagnostyki w locie,
131 - sss_seed tworzący wpis użytkownika do szybkiego rozruchu,
132 - sss_obfuscate do generowania utajnionego hasła LDAP.
599b73f3
ER
133
134%package -n libipa_hbac
135Summary: FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
136Summary(pl.UTF-8): Biblioteka oceniająca FreeIPA HBAC
137License: LGPL v3+
138Group: Libraries
599b73f3
ER
139
140%description -n libipa_hbac
141Utility library to validate FreeIPA HBAC rules for authorization
dd3b701a
JB
142requests.
143
144%description -n libipa_hbac
145Biblioteka narzędziowa do sprawdzania poprawności reguł FreeIPA HBAC
146dla żądań autoryzacji.
599b73f3
ER
147
148%package -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
149Summary: Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library
150Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC
151License: LGPL v3+
599b73f3
ER
152Group: Development/Libraries
153Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
154
155%description -n libipa_hbac-devel
dd3b701a
JB
156Development files for FreeIPA HBAC Evaluator library.
157
158%description -n libipa_hbac-devel -l pl.UTF-8
159Pliki programistyczne biblioteki oceniająca FreeIPA HBAC.
599b73f3
ER
160
161%package -n python-libipa_hbac
162Summary: Python bindings for the FreeIPA HBAC Evaluator library
dd3b701a
JB
163Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki oceniającej FreeIPA HBAC
164License: LGPL v3+
165Group: Libraries/Python
599b73f3
ER
166Requires: libipa_hbac = %{version}-%{release}
167Obsoletes: libipa_hbac-python
168
169%description -n python-libipa_hbac
170This package contains the bindings so that libipa_hbac can be used by
171Python applications.
172
dd3b701a
JB
173%description -n python-libipa_hbac -l pl.UTF-8
174Ten pakiet zawiera wiązania pozwalające na używanie libipa_hbac w
175aplikacjach Pythona.
176
177%package -n libsss_idmap
178Summary: FreeIPA Idmap library
179Summary(pl.UTF-8): Biblioteka FreeIPA Idmap
180Group: Libraries
181License: LGPL v3+
182
183%description -n libsss_idmap
184Utility library to convert SIDs to Unix uids and gids.
185
186%description -n libsss_idmap -l pl.UTF-8
187Biblioteka narzędziowa konwertująca SID-y na uniksowe uidy i gidy.
188
189%package -n libsss_idmap-devel
190Summary: Development files for FreeIPA Idmap library
191Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap
192Group: Development/Libraries
193License: LGPL v3+
194Requires: libsss_idmap = %{version}-%{release}
195
196%description -n libsss_idmap-devel
197Development files for FreeIPA Idmap library.
198
199%description -n libsss_idmap-devel -l pl.UTF-8
200Pliki programistyczne biblioteki FreeIPA Idmap.
201
202%package -n libsss_nss_idmap
203Summary: Library for SID based lookups
204Summary(pl.UTF-8): Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID
205Group: Libraries
206License: LGPL v3+
207
208%description -n libsss_nss_idmap
209Utility library for SID based lookups.
210
211%description -n libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
212Biblioteka do wyszukiwań w oparciu o SID.
213
214%package -n libsss_nss_idmap-devel
215Summary: Development files for sss_nss_idmap library
216Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap
217Group: Development/Libraries
218License: LGPL v3+
219Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
220
221%description -n libsss_nss_idmap-devel
222Development files for sss_nss_idmap library.
223
224%description -n libsss_nss_idmap-devel -l pl.UTF-8
225Pliki programistyczne biblioteki sss_nss_idmap.
226
227%package -n python-libsss_nss_idmap
228Summary: Python bindings for libsss_nss_idmap
229Summary(pl.UTF-8): Wiązania Pythona do biblioteki libsss_nss_idmap
230Group: Libraries/Python
231License: LGPL v3+
232Requires: libsss_nss_idmap = %{version}-%{release}
233
234%description -n python-libsss_nss_idmap
235This package contains the bindings so that libsss_nss_idmap can be
236used by Python applications.
237
238%description -n python-libsss_nss_idmap -l pl.UTF-8
239Ten pakiet zawiera wiązania umożliwiające korzystanie z biblioteki
240libsss_nss_idmap w aplikacjach Pythona.
241
599b73f3
ER
242%prep
243%setup -q
2713c68f
ER
244%patch0 -p1
245%patch1 -p1
38af2cc5 246%patch2 -p1
599b73f3
ER
247
248%build
dacaa562 249%{__libtoolize}
2713c68f
ER
250%{__gettextize}
251%{__aclocal}
252%{__automake}
253%{__autoconf}
dd3b701a 254#CFLAGS="-Wno-deprecated-declarations"
599b73f3 255%configure \
dd3b701a 256 NSCD=/usr/sbin/nscd \
599b73f3 257 --with-db-path=%{dbpath} \
38af2cc5 258 --with-initscript=sysv,systemd \
599b73f3
ER
259 --with-pipe-path=%{pipepath} \
260 --with-pubconf-path=%{pubconfpath} \
38af2cc5 261 --with-init-dir=/etc/rc.d/init.d \
599b73f3
ER
262 --enable-nsslibdir=/%{_lib} \
263 --enable-pammoddir=/%{_lib}/security \
599b73f3 264 --disable-rpath \
38af2cc5 265 --with-systemdunitdir=%{systemdunitdir} \
599b73f3
ER
266 --with-test-dir=/dev/shm
267
268%{__make}
269
270%if %{with tests}
271export CK_TIMEOUT_MULTIPLIER=10
272%{__make} check
273unset CK_TIMEOUT_MULTIPLIER
274%endif
275
276%install
277rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
278%{__make} install \
279 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
280
281# Prepare language files
282%find_lang %{name}
283
284# Copy default sssd.conf file
dd3b701a
JB
285install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.api.d
286cp -p src/examples/sssd-example.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
599b73f3
ER
287
288# Copy default logrotate file
289install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d
290cp -p src/examples/logrotate $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/logrotate.d/sssd
291
292# Make sure SSSD is able to run on read-only root
dacaa562 293install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d
599b73f3
ER
294cp -p src/examples/rwtab $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
295
dacaa562
ER
296%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
297%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
dd3b701a
JB
298%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
299%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitescriptdir}
dacaa562
ER
300%py_postclean
301
4d07ac90 302# Remove .la files created by libtool
303%{__rm} \
dd3b701a
JB
304 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/libnss_sss.la \
305 $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}/security/pam_sss.la \
306 $RPM_BUILD_ROOT%{ldb_modulesdir}/memberof.la \
307 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sss*.la \
308 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/libsss_*.la \
309 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/sssd/modules/libsss_*.la \
310 $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/lib*.la \
311 $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}/*.la
599b73f3 312
2713c68f
ER
313install -p %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
314
dd3b701a
JB
315echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_client.lang
316echo '%%defattr(644,root,root,755)' > sssd_tools.lang
dacaa562
ER
317for man in $(find $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/??/man? -type f | sed -e "s#$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/##"); do
318 lang=$(echo $man | cut -c 1-2)
319 case $(basename $man) in
dd3b701a
JB
320 pam_sss.8|sssd_krb5_locator_plugin.8)
321 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_client.lang
322 ;;
323 sss_debuglevel.8|sss_group*.8|sss_obfuscate.8|sss_seed.8|sss_user*.8)
dacaa562
ER
324 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd_tools.lang
325 ;;
326 *)
327 echo "%lang(${lang}) %{_mandir}/${man}*" >> sssd.lang
599b73f3 328 ;;
599b73f3
ER
329 esac
330done
331
332%clean
333rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
334
335%post
336/sbin/ldconfig
337/sbin/chkconfig --add %{name}
338%service %{name} restart
339
340%preun
341if [ "$1" = "0" ]; then
342 %service -q %{name} stop
343 /sbin/chkconfig --del %{name}
344fi
345
dd3b701a
JB
346%postun -p /sbin/ldconfig
347
599b73f3
ER
348%post client -p /sbin/ldconfig
349%postun client -p /sbin/ldconfig
350
351%post -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
352%postun -n libipa_hbac -p /sbin/ldconfig
353
dd3b701a
JB
354%post -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
355%postun -n libsss_idmap -p /sbin/ldconfig
356
357%post -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
358%postun -n libsss_nss_idmap -p /sbin/ldconfig
359
599b73f3
ER
360%files -f sssd.lang
361%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
362%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_authorizedkeys
363%attr(755,root,root) %{_bindir}/sss_ssh_knownhostsproxy
364%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_cache
599b73f3 365%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sssd
dd3b701a
JB
366%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_sudo.so
367%dir %{_libdir}/sssd
368# internal shared libraries
369%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_child.so
370%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_crypt.so
371%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_debug.so
372%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap_common.so
373%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_util.so
374# modules
375%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_simple.so
376%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ad.so
377%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ipa.so
378%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5.so
379%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_krb5_common.so
380%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_ldap.so
381%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/libsss_proxy.so
382%dir %{_libdir}/sssd/modules
383%attr(755,root,root) %{_libdir}/sssd/modules/libsss_autofs.so
384%if "%{_libdir}" != "%{_libexecdir}"
385%dir %{_libexecdir}/sssd
386%endif
387%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/krb5_child
388%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/ldap_child
389%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/proxy_child
390%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_autofs
391%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_be
38af2cc5 392%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ifp
dd3b701a
JB
393%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_nss
394%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_pam
395%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_ssh
396%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/sssd/sssd_sudo
397%dir %{_datadir}/sssd
398%{_datadir}/sssd/sssd.api.conf
399%dir %{_datadir}/sssd/sssd.api.d
400%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ad.conf
401%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ipa.conf
402%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-krb5.conf
403%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-ldap.conf
404%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-local.conf
405%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-proxy.conf
406%{_datadir}/sssd/sssd.api.d/sssd-simple.conf
599b73f3
ER
407%attr(755,root,root) %{ldb_modulesdir}/memberof.so
408%dir %{sssdstatedir}
409%attr(700,root,root) %dir %{dbpath}
410%dir %{pipepath}
411%dir %{pubconfpath}
412%attr(700,root,root) %dir %{pipepath}/private
413%attr(750,root,root) %dir %{_var}/log/%{name}
414%attr(700,root,root) %dir %{_sysconfdir}/sssd
dd3b701a
JB
415%attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/sssd/sssd.conf
416%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/logrotate.d/sssd
417%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/rwtab.d/sssd
38af2cc5
JB
418%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/sssd
419%{systemdunitdir}/sssd.service
420/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.sssd.infopipe.conf
dd3b701a
JB
421%{_mandir}/man1/sss_ssh_authorizedkeys.1*
422%{_mandir}/man1/sss_ssh_knownhostsproxy.1*
599b73f3 423%{_mandir}/man5/sssd.conf.5*
dd3b701a 424%{_mandir}/man5/sssd-ad.5*
38af2cc5 425%{_mandir}/man5/sssd-ifp.5*
599b73f3
ER
426%{_mandir}/man5/sssd-ipa.5*
427%{_mandir}/man5/sssd-krb5.5*
428%{_mandir}/man5/sssd-ldap.5*
429%{_mandir}/man5/sssd-simple.5*
dd3b701a
JB
430%{_mandir}/man5/sssd-sudo.5*
431%{_mandir}/man8/sss_cache.8*
599b73f3
ER
432%{_mandir}/man8/sssd.8*
433%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss.so
dd3b701a
JB
434%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_murmur.so
435%dir %{py_sitescriptdir}/SSSDConfig
436%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig/*.py[co]
437%{py_sitescriptdir}/SSSDConfig-%{version}-py*.egg-info
599b73f3 438
dd3b701a 439%files client -f sssd_client.lang
599b73f3
ER
440%defattr(644,root,root,755)
441%attr(755,root,root) /%{_lib}/libnss_sss.so.2
442%attr(755,root,root) /%{_lib}/security/pam_sss.so
dd3b701a 443# FIXME: is it proper path for heimdal? where to package parent dirs?
2713c68f 444#%attr(755,root,root) %{_libdir}/krb5/plugins/libkrb5/sssd_krb5_locator_plugin.so
599b73f3
ER
445%{_mandir}/man8/pam_sss.8*
446%{_mandir}/man8/sssd_krb5_locator_plugin.8*
447
dd3b701a 448%files tools -f sssd_tools.lang
599b73f3 449%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 450%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_debuglevel
599b73f3
ER
451%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupadd
452%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupdel
453%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupmod
454%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_groupshow
455%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_obfuscate
dd3b701a
JB
456%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_seed
457%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_useradd
458%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_userdel
459%attr(755,root,root) %{_sbindir}/sss_usermod
460%{_mandir}/man8/sss_debuglevel.8*
599b73f3
ER
461%{_mandir}/man8/sss_groupadd.8*
462%{_mandir}/man8/sss_groupdel.8*
463%{_mandir}/man8/sss_groupmod.8*
464%{_mandir}/man8/sss_groupshow.8*
dd3b701a
JB
465%{_mandir}/man8/sss_obfuscate.8*
466%{_mandir}/man8/sss_seed.8*
599b73f3
ER
467%{_mandir}/man8/sss_useradd.8*
468%{_mandir}/man8/sss_userdel.8*
469%{_mandir}/man8/sss_usermod.8*
599b73f3
ER
470
471%files -n libipa_hbac
472%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
473%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so.*.*.*
474%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libipa_hbac.so.0
599b73f3
ER
475
476%files -n libipa_hbac-devel
477%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a 478%attr(755,root,root) %{_libdir}/libipa_hbac.so
599b73f3 479%{_includedir}/ipa_hbac.h
599b73f3
ER
480%{_pkgconfigdir}/ipa_hbac.pc
481
482%files -n python-libipa_hbac
483%defattr(644,root,root,755)
dd3b701a
JB
484%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pyhbac.so
485
486%files -n libsss_idmap
487%defattr(644,root,root,755)
488%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so.*.*.*
489%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_idmap.so.0
490
491%files -n libsss_idmap-devel
492%defattr(644,root,root,755)
493%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_idmap.so
494%{_includedir}/sss_idmap.h
495%{_pkgconfigdir}/sss_idmap.pc
496
497%files -n libsss_nss_idmap
498%defattr(644,root,root,755)
499%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.*.*.*
500%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so.0
501
502%files -n libsss_nss_idmap-devel
503%defattr(644,root,root,755)
504%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsss_nss_idmap.so
505%{_includedir}/sss_nss_idmap.h
506%{_pkgconfigdir}/sss_nss_idmap.pc
507
508%files -n python-libsss_nss_idmap
509%defattr(644,root,root,755)
38af2cc5 510%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/pysss_nss_idmap.so
This page took 0.22386 seconds and 4 git commands to generate.