- fixed PROG_SENDMAIL
[packages/php.git] / php.spec
1 #
2 # TODO:
3 # - make sure that session-unregister patch is no longer needed
4 #   (any crash reports related to session modules?)
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  db3             # do not use db3 packages instead of db (4.x) for Berkeley DB support
8 %bcond_with     fdf             # with FDF (PDF forms) module           (BR:proprietary lib)
9 %bcond_with     interbase_inst  # use InterBase install., not Firebird  (BR:proprietary libs)
10 %bcond_with     java            # with Java extension module            (BR:jdk)
11 %bcond_with     oci8            # with Oracle oci8 extension module     (BR:proprietary libs)
12 %bcond_with     oracle          # with oracle extension module          (BR:proprietary libs)
13 %bcond_without  cpdf            # without cpdf extension module
14 %bcond_without  curl            # without CURL extension module
15 %bcond_without  domxslt         # without DOM XSLT/EXSLT support in DOM XML extension module
16 %bcond_with     fribidi         # with FriBiDi extension module
17 %bcond_without  gif             # build GD extension module with gd library without GIF support
18 %bcond_without  imap            # without IMAP extension module
19 %bcond_with     interbase       # with InterBase extension module
20 %bcond_without  ldap            # without LDAP extension module
21 %bcond_without  mhash           # without mhash extension module
22 %bcond_without  ming            # without ming extension module
23 %bcond_without  mm              # without mm support for session storage
24 %bcond_without  mnogosearch     # without mnogosearch extension module
25 %bcond_without  msession        # without msession extension module
26 %bcond_without  mssql           # without MS SQL extension module
27 %bcond_without  odbc            # without ODBC extension module
28 %bcond_without  openssl         # without OpenSSL support and OpenSSL extension (module)
29 %bcond_without  pcre            # without PCRE extension module
30 %bcond_without  pdf             # without PDF extension module
31 %bcond_without  pgsql           # without PostgreSQL extension module
32 %bcond_without  pspell          # without pspell extension module
33 %bcond_without  recode          # without recode extension module
34 %bcond_with     qtdom           # with QT DOM extension module
35 %bcond_without  snmp            # without SNMP extension module
36 %bcond_without  sybase          # without Sybase and Sybase-CT extension modules
37 %bcond_without  wddx            # without WDDX extension module
38 %bcond_without  xmlrpc          # without XML-RPC extension module
39 %bcond_without  xml             # without XML and DOMXML extension modules
40 %bcond_without  xslt            # without XSLT extension module
41 %bcond_without  yaz             # without YAZ extension module
42 #
43 %define _apache2        %(rpm -q apache-devel 2> /dev/null | grep -Eq '\\-2\\.[0-9]+\\.' && echo 1 || echo 0)
44 %define apxs            /usr/sbin/apxs
45 # some problems with apache 2.x
46 %if %{_apache2}
47 %undefine       with_recode
48 %undefine       with_mm
49 %endif
50 %ifnarch %{ix86} sparc sparcv9 ppc
51 %undefine       with_interbase
52 %endif
53 # x86-only lib
54 %ifnarch %{ix86}
55 %undefine       with_msession
56 %endif
57 # Automatic pear requirements finding:
58 %include        /usr/lib/rpm/macros.php
59 Summary:        The PHP HTML-embedded scripting language for use with Apache
60 Summary(fr):    Le langage de script embarque-HTML PHP pour Apache
61 Summary(pl):    Jêzyk skryptowy PHP -- u¿ywany wraz z serwerem Apache
62 Summary(pt_BR): A linguagem de script PHP
63 Summary(ru):    PHP ÷ÅÒÓÉÉ 4 -- ÑÚÙË ÐÒÅÐÒÏÃÅÓÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ HTML-ÆÁÊÌÏ×, ×ÙÐÏÌÎÑÅÍÙÊ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ
64 Summary(uk):    PHP ÷ÅÒÓ¦§ 4 -- ÍÏ×Á ÐÒÅÐÒÏÃÅÓÕ×ÁÎÎÑ HTML-ÆÁÊ̦×, ×ÉËÏÎÕ×ÁÎÁ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ¦
65 Name:           php
66 Version:        4.3.8
67 %define _rc     %{nil}
68 Release:        0.1
69 Epoch:          3
70 Group:          Libraries
71 License:        PHP
72 Source0:        http://downloads.php.net/ilia/%{name}-%{version}%{_rc}.tar.bz2
73 # Source0-md5:  e8ab484fcb94cd2e0d7ecfd0762cfd33
74 Source1:        FAQ.%{name}
75 Source2:        zend.gif
76 Source4:        %{name}-module-install
77 Source5:        %{name}-mod_%{name}.conf
78 Source6:        %{name}-cgi.ini
79 Source7:        %{name}-apache.ini
80 Source8:        %{name}-cli.ini
81 Patch0:         %{name}-shared.patch
82 Patch1:         %{name}-pldlogo.patch
83 Patch2:         %{name}-xml-expat-fix.patch
84 Patch3:         %{name}-mail.patch
85 Patch4:         %{name}-link-libs.patch
86 Patch5:         %{name}-libpq_fs_h_path.patch
87 Patch6:         %{name}-wddx-fix.patch
88 Patch7:         %{name}-cpdf-fix.patch
89 Patch8:         %{name}-hyperwave-fix.patch
90 Patch9:         %{name}-xslt-gcc33.patch
91 Patch10:        %{name}-java-norpath.patch
92 Patch11:        %{name}-mcal-shared-lib.patch
93 Patch12:        %{name}-msession-shared-lib.patch
94 Patch13:        %{name}-build_modules.patch
95 Patch14:        %{name}-sapi-ini-file.patch
96 Patch15:        %{name}-no-metaccld.patch
97 Patch16:        %{name}-session-unregister.patch
98 Patch17:        %{name}-ini.patch
99 Patch18:        %{name}-acam.patch
100 Patch19:        %{name}-xmlrpc-fix.patch
101 Patch20:        %{name}-libtool.patch
102 Patch21:        %{name}-allow-db31.patch
103 Patch22:        %{name}-threads-acfix.patch
104 Patch23:        %{name}-tsrmlsfetchgcc2.patch
105 Patch24:        %{name}-qt.patch
106 Patch25:        %{name}-no_pear_install.patch
107 Patch26:        %{name}-zlib.patch
108 Patch27:        %{name}-db-shared.patch
109 Patch28:        %{name}-sybase-fix.patch
110 Patch29:        %{name}-mssql-fix.patch
111 Patch30:        %{name}-lib64.patch
112 Patch31:        %{name}-mnogosearch-fix.patch
113 Icon:           php4.gif
114 URL:            http://www.php.net/
115 %{?with_interbase:%{!?with_interbase_inst:BuildRequires:        Firebird-devel >= 1.0.2.908-2}}
116 BuildRequires:  apache-devel
117 %{?with_pspell:BuildRequires:   aspell-devel}
118 BuildRequires:  autoconf >= 2.53
119 BuildRequires:  automake >= 1.4d
120 BuildRequires:  bison
121 BuildRequires:  bzip2-devel
122 BuildRequires:  cracklib-devel >= 2.7-15
123 %{?with_curl:BuildRequires:     curl-devel}
124 BuildRequires:  cyrus-sasl-devel
125 %{?with_db3:BuildRequires:      db3-devel >= 3.1}
126 %{!?with_db3:BuildRequires:     db-devel >= 4.0}
127 %if %{with xml} || %{with xmlrpc}
128 BuildRequires:  expat-devel
129 %endif
130 %{?with_fdf:BuildRequires:      fdftk-devel}
131 BuildRequires:  flex
132 %if %{with mssql} || %{with sybase}
133 BuildRequires:  freetds-devel
134 %endif
135 BuildRequires:  freetype-devel >= 2.0
136 %{?with_fribidi:BuildRequires:  fribidi-devel >= 0.10.4}
137 BuildRequires:  gd-devel >= 2.0.1
138 %{?with_gif:BuildRequires:      gd-devel(gif)}
139 %{!?with_gif:BuildConflicts:    gd-devel(gif)}
140 BuildRequires:  gdbm-devel
141 BuildRequires:  gmp-devel
142 %{?with_imap:BuildRequires:     imap-devel >= 1:2001-0.BETA.200107022325.2 }
143 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.1}
144 %{?with_cpdf:BuildRequires:     libcpdf-devel >= 2.02r1-2}
145 BuildRequires:  libjpeg-devel
146 BuildRequires:  libltdl-devel >= 1.4
147 BuildRequires:  libmcal-devel
148 BuildRequires:  libmcrypt-devel >= 2.4.4
149 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.0.8
150 BuildRequires:  libtiff-devel
151 BuildRequires:  libtool >= 1.4.3
152 %{?with_xml:BuildRequires:      libxml2-devel >= 2.2.7}
153 %{?with_domxslt:BuildRequires:  libxslt-devel >= 1.0.3}
154 %{?with_mhash:BuildRequires:    mhash-devel}
155 %{?with_ming:BuildRequires:     ming-devel >= 0.1.0}
156 %{?with_mm:BuildRequires:       mm-devel >= 1.1.3}
157 %{?with_mnogosearch:BuildRequires:      mnogosearch-devel >= 3.2.6}
158 BuildRequires:  mysql-devel >= 3.23.32
159 BuildRequires:  ncurses-devel
160 %{?with_ldap:BuildRequires:     openldap-devel >= 2.0}
161 %if %{with openssl} || %{with ldap}
162 BuildRequires:  openssl-devel >= 0.9.6m
163 %endif
164 BuildRequires:  pam-devel
165 %{?with_pdf:BuildRequires:      pdflib-devel >= 4.0.0}
166 BuildRequires:  %{__perl}
167 %{?with_msession:BuildRequires: phoenix-devel}
168 %{?with_pgsql:BuildRequires:    postgresql-devel}
169 %{?with_pgsql:BuildRequires:    postgresql-backend-devel >= 7.2}
170 %{?with_qtdom:BuildRequires:    qt-devel >= 2.2.0}
171 BuildRequires:  readline-devel
172 %{?with_recode:BuildRequires:   recode-devel >= 3.5d-3}
173 BuildRequires:  rpm-php-pearprov >= 4.0.2-100
174 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.120
175 %{?with_xslt:BuildRequires:     sablotron-devel >= 0.96}
176 BuildRequires:  t1lib-devel
177 %{?with_snmp:BuildRequires:     ucd-snmp-devel >= 4.2.6}
178 %{?with_odbc:BuildRequires:     unixODBC-devel}
179 %{?with_xmlrpc:BuildRequires:   xmlrpc-epi-devel}
180 %{?with_yaz:BuildRequires:      yaz-devel >= 1.9}
181 BuildRequires:  zip
182 BuildRequires:  zlib-devel >= 1.0.9
183 BuildRequires:  zziplib-devel
184 BuildRequires:  fcgi-devel
185 # apache 1.3 vs apache 2.0
186 %if %{_apache2}
187 BuildRequires:  apr-devel >= 1:0.9.4-1
188 PreReq:         apache >= 2.0.40
189 Requires:       apache(modules-api) = %{apache_modules_api}
190 %else
191 PreReq:         apache(EAPI) < 2.0.0
192 PreReq:         apache(EAPI) >= 1.3.9
193 Requires(post,preun):   %{apxs}
194 Requires(post,preun):   %{__perl}
195 %endif
196 PreReq:         %{name}-common = %{epoch}:%{version}
197 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
198 Obsoletes:      phpfi
199 Obsoletes:      apache-mod_php
200
201 %define         _sysconfdir     /etc/php
202 %define         extensionsdir   %{_libdir}/php
203 %define         httpdir         /home/httpd
204 %define         _ulibdir        %{_prefix}/lib
205
206 %description
207 PHP is an HTML-embedded scripting language. PHP attempts to make it
208 easy for developers to write dynamically generated web pages. PHP also
209 offers built-in database integration for several commercial and
210 non-commercial database management systems, so writing a
211 database-enabled web page with PHP is fairly simple. The most common
212 use of PHP coding is probably as a replacement for CGI scripts. The
213 mod_php module enables the Apache web server to understand and process
214 the embedded PHP language in web pages. This package contains PHP
215 version %{version}. If you use applications which specifically rely on
216 PHP/FI (PHP v2 and earlier), you should instead install the PHP/FI
217 module contained in the phpfi package. If you're just starting with
218 PHP, you should install this package. You'll also need to install the
219 Apache web server.
220
221 %description -l fr
222 PHP est un langage de script embarque dans le HTM. PHP essaye de
223 rendre simple aux developpeurs d'ecrire des pages web generees
224 dynamiquement. PHP incorpore egalement une integration avec plusieurs
225 systemes de gestion de bases de donnees commerciaux et
226 non-connerciaux, qui rent facile la creation de pages web liees avec
227 des bases de donnees. L'utilisation la plus commune de PHP est
228 probablement en remplacement de scripts CGI. Le module mod_php permet
229 au serveur web apache de comprendre et de traiter le langage PHP
230 integre dans des pages web. Ce package contient PHP version
231 %{version}. Si vous utilisez des applications qui utilisent
232 specifiquement PHP/FI, vous devrez installer le module PHP/FI inclus
233 dans le package mod_php. Si vous debutez avec PHP, vous devriez
234 installer ce package. Vous aurez egalement besoin dinstaller le
235 serveur web Apache.
236
237 %description -l pl
238 PHP jest jêzykiem skryptowym, którego polecenia umieszcza siê w
239 plikach HTML. Pakiet ten zawiera modu³ przeznaczony dla serwera HTTP
240 (jak np. Apache), który interpretuje te polecenia. Umo¿liwia to
241 tworzenie dynamicznie stron WWW. Spora czê¶æ sk³adni PHP zapo¿yczona
242 zosta³a z jêzyków: C, Java i Perl.
243
244 %description -l pt_BR
245 PHP: Preprocessador de Hipertexto versão 4 é uma linguagem script
246 embutida em HTML. Muito de sua sintaxe é emprestada de C, Java e Perl,
247 com algumas características únicas, específicas ao PHP. O objetivo da
248 linguagem é permitir que desenvolvedores web escrevam páginas
249 dinamicamente geradas de forma rápida.
250
251 %description -l ru
252 PHP4 - ÜÔÏ ÑÚÙË ÎÁÐÉÓÁÎÉÑ ÓËÒÉÐÔÏ×, ×ÓÔÒÁÉ×ÁÅÍÙÈ × HTML-ËÏÄ. PHP
253 ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ ÉÎÔÅÒÇÒÁÃÉÀ Ó ÍÎÏÖÅÓÔ×ÏÍ óõâä, ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÁÐÉÓÁÎÉÅ ÓËÒÉÐÔÏ×
254 ÄÌÑ ÒÁÂÏÔÙ Ó ÂÁÚÁÍÉ ÄÁÎÎÙÈ ÏÔÎÏÓÉÔÅÌØÎÏ ÐÒÏÓÔÏ. îÁÉÂÏÌÅÅ ÐÏÐÕÌÑÒÎÏÅ
255 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ PHP - ÚÁÍÅÎÁ ÄÌÑ CGI ÓËÒÉÐÔÏ×.
256
257 üÔÏÔ ÐÁËÅÔ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÕÀ (CGI) ×ÅÒÓÉÀ ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÏÒÁ ÑÚÙËÁ.
258 ÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ÔÁËÖÅ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÐÁËÅÔ %{name}-common. åÓÌÉ ×ÁÍ ÎÕÖÅÎ
259 ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÏÒ PHP × ËÁÞÅÓÔ×Å ÍÏÄÕÌÑ apache, ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÐÁËÅÔ
260 apache-php.
261
262 %description -l uk
263 PHP4 - ÃÅ ÍÏ×Á ÎÁÐÉÓÁÎÎÑ ÓËÒÉÐÔ¦×, ÝÏ ×ÂÕÄÏ×ÕÀÔØÓÑ × HTML-ËÏÄ. PHP
264 ÐÒÏÐÏÎÕ¤ ¦ÎÔÅÇÒÁæÀ Ú ÂÁÇÁÔØÍÁ óõâä, ÔÏÍÕ ÎÁÐÉÓÁÎÎÑ ÓËÒÉÐԦנÄÌÑ
265 ÒÏÂÏÔÉ Ú ÂÁÚÁÍÉ ÄÁÎÉÈ ¤ ÄÏ×Ï̦ ÐÒÏÓÔÉÍ. îÁʦÌØÛ ÐÏÐÕÌÑÒÎÅ
266 ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ PHP - ÚÁͦÎÁ ÄÌÑ CGI ÓËÒÉÐÔ¦×.
267
268 ãÅÊ ÐÁËÅԠͦÓÔÉÔØ ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÎÀ (CGI) ×ÅÒÓ¦À ¦ÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÏÒÁ ÍÏ×É. ÷É
269 ÍÁ¤ÔÅ ÔÁËÏÖ ×ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÐÁËÅÔ %{name}-common. ñËÝÏ ×ÁÍ ÐÏÔÒ¦ÂÅÎ
270 ¦ÎÔÅÒÐÒÅÔÁÔÏÒ PHP × ÑËÏÓÔ¦ ÍÏÄÕÌÑ apache, ×ÓÔÁÎÏצÔØ ÐÁËÅÔ apache-php.
271
272 %package fcgi
273 Summary:        PHP as FastCGI program
274 Summary(pl):    PHP jako program FastCGI
275 Group:          Development/Languages/PHP
276 PreReq:         %{name}-common = %{epoch}:%{version}
277 Provides:       php-program = %{epoch}:%{version}-%{release}
278
279 %description fcgi
280 PHP as FastCGI program.
281
282 %description fcgi -l pl
283 PHP jako program FastCGI.
284
285 %package cgi
286 Summary:        PHP as CGI program
287 Summary(pl):    PHP jako program CGI
288 Group:          Development/Languages/PHP
289 PreReq:         %{name}-common = %{epoch}:%{version}
290 Provides:       php-program = %{epoch}:%{version}-%{release}
291
292 %description cgi
293 PHP as CGI program.
294
295 %description cgi -l pl
296 PHP jako program CGI.
297
298 %package cli
299 Summary:        PHP as CLI interpreter
300 Summary(pl):    PHP jako interpreter dzia³aj±cy z linii poleceñ
301 Group:          Development/Languages/PHP
302 PreReq:         %{name}-common = %{epoch}:%{version}
303 Provides:       php-program = %{epoch}:%{version}-%{release}
304
305 %description cli
306 PHP as CLI interpreter.
307
308 %description cli -l pl
309 PHP jako interpreter dzia³aj±cy z linii poleceñ.
310
311 %package common
312 Summary:        Common files needed by both apache module and CGI
313 Summary(pl):    Wspólne pliki dla modu³u apache'a i programu CGI
314 Summary(ru):    òÁÚÄÅÌÑÅÍÙÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ ÄÌÑ php
315 Summary(uk):    â¦Â̦ÏÔÅËÉ ÓЦÌØÎÏÇÏ ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ ÄÌÑ php
316 Group:          Libraries
317 Provides:       %{name}-session = %{epoch}:%{version}-%{release}
318 Obsoletes:      %{name}-session <= %{epoch}:%{version}-%{release}
319
320 %description common
321 Common files needed by both apache module and CGI.
322
323 %description common -l pl
324 Wspólne pliki dla modu³u apacha i programu CGI.
325
326 %description common -l ru
327 üÔÏÔ ÐÁËÅÔ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÏÂÝÉÅ ÆÁÊÌÙ ÄÌÑ ÒÁÚÎÙÈ ×ÁÒÉÁÎÔÏ× ÒÅÁÌÉÚÁÃÉÉ PHP
328 (ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏÊ É × ËÁÞÅÓÔ×Å ÍÏÄÕÌÑ apache).
329
330 %description common -l uk
331 ãÅÊ ÐÁËÅԠͦÓÔÉÔØ ÓЦÌØΦ ÆÁÊÌÉ ÄÌÑ Ò¦ÚÎÉÈ ×ÁÒ¦ÁÎԦנÒÅÁ̦ÚÁ槠PHP
332 (ÓÁÍÏÄÏÓÔÁÔÎØϧ ÔÁ × ÑËÏÓÔ¦ ÍÏÄÕÌÑ apache).
333
334 %package devel
335 Summary:        Files for PHP modules development
336 Summary(pl):    Pliki do kompilacji modu³ów PHP
337 Summary(pt_BR): Arquivos de desenvolvimento para PHP
338 Summary(ru):    ðÁËÅÔ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÉ ÄÌÑ ÐÏÓÔÒÏÅÎÉÑ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÊ PHP4
339 Summary(uk):    ðÁËÅÔ ÒÏÚÒÏÂËÉ ÄÌÑ ÐÏÂÕÄÏ×É ÒÏÚÛÉÒÅÎØ PHP4
340 Group:          Development/Languages/PHP
341 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
342
343 %description devel
344 The php-devel package lets you compile dynamic extensions to PHP.
345 Included here is the source for the php extensions. Instead of
346 recompiling the whole php binary to add support for, say, oracle,
347 install this package and use the new self-contained extensions
348 support. For more information, read the file
349 SELF-CONTAINED-EXTENSIONS.
350
351 %description devel -l pl
352 Pliki potrzebne do kompilacji modu³ów PHP.
353
354 %description devel -l pt_BR
355 Este pacote contém arquivos usados no desenvolvimento de programas ou
356 módulos PHP.
357
358 %description devel -l uk
359 ðÁËÅÔ php-devel ÄÁ¤ ÍÏÖÌÉצÓÔØ ËÏÍЦÌÀ×ÁÔÉ ÄÉÎÁͦÞΦ ÒÏÚÛÉÒÅÎÎÑ PHP.
360 äÏ ÐÁËÅÔÕ ×ËÌÀÞÅÎÏ ×ÉȦÄÎÉÊ ËÏÄ ÄÌÑ ÒÏÚÛÉÒÅÎØ. úÁͦÓÔØ ÐÏ×ÔÏÒÎϧ
361 ËÏÍЦÌÑ槠¦ÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÕ php ÄÌÑ ÄÏÄÁÎÎÑ, ÎÁÐÒÉËÌÁÄ, Ð¦ÄÔÒÉÍËÉ
362 oracle, ×ÓÔÁÎÏצÔØ ÃÅÊ ÐÁËÅÔ ÄÌÑ ËÏÍЦÌÑ槠ÏËÒÅÍÉÈ ÒÏÚÛÉÒÅÎØ.
363 äÅÔÁÌØΦÛÁ ¦ÎÆÏÒÍÁæѠ- × ÆÁÊ̦ SELF-CONTAINED-EXTENSIONS.
364
365 %description devel -l ru
366 ðÁËÅÔ php-devel ÄÁÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÄÉÎÁÍÉÞÅÓËÉÅ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÑ
367 PHP. ðÁËÅÔ ×ËÌÀÞÁÅÔ ÉÓÈÏÄÎÙÊ ËÏÄ ÜÔÉÈ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÊ. ÷ÍÅÓÔÏ ÐÏ×ÔÏÒÎÏÊ
368 ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ ÂÉÎÁÒÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ php ÄÌÑ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ, ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÏÄÄÅÒÖËÉ
369 oracle, ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔÅ ÜÔÏÔ ÐÁËÅÔ ÄÌÑ ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÏÔÄÅÌØÎÙÈ ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÊ.
370 ðÏÄÒÏÂÎÏÓÔÉ - × ÆÁÊÌÅ SELF-CONTAINED-EXTENSIONS.
371
372 %package bcmath
373 Summary:        bcmath extension module for PHP
374 Summary(pl):    Modu³ bcmath dla PHP
375 Group:          Libraries
376 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
377 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
378
379 %description bcmath
380 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add bc style
381 precision math functions support.
382
383 %description bcmath -l pl
384 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z dok³adnych funkcji
385 matematycznych takich jak w programie bc.
386
387 %package bzip2
388 Summary:        Bzip2 extension module for PHP
389 Summary(pl):    Modu³ bzip2 dla PHP
390 Group:          Libraries
391 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
392 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
393
394 %description bzip2
395 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add bzip2
396 compression support to PHP.
397
398 %description bzip2 -l pl
399 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy u¿ywanie kompresji bzip2.
400
401 %package calendar
402 Summary:        Calendar extension module for PHP
403 Summary(pl):    Modu³ funkcji kalendarza dla PHP
404 Group:          Libraries
405 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
406 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
407
408 %description calendar
409 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add calendar
410 support.
411
412 %description calendar -l pl
413 Modu³ PHP dodaj±cy wsparcie dla kalendarza.
414
415 %package cpdf
416 Summary:        cpdf extension module for PHP
417 Summary(pl):    Modu³ cpdf dla PHP
418 Group:          Libraries
419 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
420 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
421
422 %description cpdf
423 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add PDF
424 support through libcpdf library.
425
426 %description cpdf -l pl
427 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê plików PDF poprzez bibliotekê libcpdf.
428
429 %package crack
430 Summary:        crack extension module for PHP
431 Summary(pl):    Modu³ crack dla PHP
432 Group:          Libraries
433 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
434 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
435
436 %description crack
437 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add cracklib
438 support to PHP.
439
440 Warning: this is an experimental module.
441
442 %description crack -l pl
443 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki cracklib.
444
445 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
446
447 %package ctype
448 Summary:        ctype extension module for PHP
449 Summary(pl):    Modu³ ctype dla PHP
450 Group:          Libraries
451 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
452 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
453
454 %description ctype
455 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add ctype
456 support.
457
458 %description ctype -l pl
459 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z funkcji ctype.
460
461 %package curl
462 Summary:        curl extension module for PHP
463 Summary(pl):    Modu³ curl dla PHP
464 Group:          Libraries
465 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
466 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
467
468 %description curl
469 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add curl
470 support.
471
472 %description curl -l pl
473 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki curl.
474
475 %package db
476 Summary:        Old xDBM extension module for PHP
477 Summary(pl):    Modu³ xDBM dla PHP
478 Group:          Libraries
479 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
480 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
481
482 %description db
483 This is an old dynamic shared object (DSO) for PHP that will add DBM
484 databases support.
485
486 Warning: this module is deprecated and does not support database
487 locking correctly. Please use DBA extension which is a fully
488 operational superset.
489
490 %description db -l pl
491 Stary modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê baz danych DBM.
492
493 Uwaga: ten modu³ jest przestarza³y i nie obs³uguje poprawnie
494 blokowania bazy danych. Zamiast niego lepiej u¿ywaæ rozszerzenia DBA,
495 które obs³uguje nadzbiór funkcjonalno¶ci tego modu³u.
496
497 %package dba
498 Summary:        DBA extension module for PHP
499 Summary(pl):    Modu³ DBA dla PHP
500 Group:          Libraries
501 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
502 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
503
504 %description dba
505 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add flat-file
506 databases (DBA) support.
507
508 %description dba -l pl
509 Modu³ dla PHP dodaj±cy obs³ugê dla baz danych opartych na plikach
510 (DBA).
511
512 %package dbase
513 Summary:        DBase extension module for PHP
514 Summary(pl):    Modu³ DBase dla PHP
515 Group:          Libraries
516 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
517 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
518
519 %description dbase
520 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add DBase
521 support.
522
523 %description dbase -l pl
524 Modu³ PHP ze wsparciem dla DBase.
525
526 %package dbx
527 Summary:        DBX extension module for PHP
528 Summary(pl):    Modu³ DBX dla PHP
529 Group:          Libraries
530 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
531 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
532
533 %description dbx
534 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add DB
535 abstraction layer. DBX supports odbc, mysql, pgsql, mssql, fbsql and
536 more.
537
538 %description dbx -l pl
539 Modu³ PHP dodaj±cy warstwê abstrakcji do obs³ugi baz danych. DBX
540 obs³uguje bazy odbc, mysql, pgsql, mssql, fbsql i inne.
541
542 %package dio
543 Summary:        Direct I/O extension module for PHP
544 Summary(pl):    Modu³ Direct I/O dla PHP
545 Group:          Libraries
546 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
547 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
548
549 %description dio
550 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add direct
551 file I/O support.
552
553 %description dio -l pl
554 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê bezpo¶rednich operacji I/O na plikach.
555
556 %package domxml
557 Summary:        DOM XML extension module for PHP
558 Summary(pl):    Modu³ DOM XML dla PHP
559 Group:          Libraries
560 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
561 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
562
563 %description domxml
564 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add DOM XML
565 support.
566
567 Warning: this is an experimental module.
568
569 %description domxml -l pl
570 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê DOM XML.
571
572 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
573
574 %package exif
575 Summary:        exif extension module for PHP
576 Summary(pl):    Modu³ exif dla PHP
577 Group:          Libraries
578 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
579 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
580
581 %description exif
582 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add EXIF tags
583 support in image files.
584
585 %description exif -l pl
586 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê znaczników EXIF w plikach obrazków.
587
588 %package fdf
589 Summary:        FDF extension module for PHP
590 Summary(pl):    Modu³ FDF dla PHP
591 Group:          Libraries
592 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
593 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
594
595 %description fdf
596 This PHP module adds support for PDF Forms through Adobe FDFTK
597 library.
598
599 %description fdf -l pl
600 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê formularzy PDF poprzez bibliotekê Adobe
601 FDFTK.
602
603 %package filepro
604 Summary:        filePro extension module for PHP
605 Summary(pl):    Modu³ filePro dla PHP
606 Group:          Libraries
607 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
608 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
609
610 %description filepro
611 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add support
612 for read-only access to filePro databases.
613
614 %description filepro -l pl
615 Modu³ PHP dodaj±cy mo¿liwo¶æ dostêpu (tylko do odczytu) do baz danych
616 filePro.
617
618 %package fribidi
619 Summary:        FriBiDi extension module for PHP
620 Summary(pl):    Modu³e FriBiDi dla PHP
621 Group:          Libraries
622 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
623 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
624
625 %description fribidi
626 This extension is basically a wrapper for the FriBidi implementation
627 of the Unicode Bidi algorithm. The need for such an algorithm rises
628 from the bidirectional language usage done by applications.
629 Arabic/Hebrew embedded within English is such a case.
630
631 %description fribidi -l pl
632 To rozszerzenie to g³ównie interfejs do implementacji FriBiDi
633 algorytmu Unicode Bidi. Taki algorytm jest potrzebny w przypadku
634 u¿ywania dwukierunkowego pisma w aplikacjach - na przyk³ad przy
635 tek¶cie arabskim lub hebrajskim osadzonym wewn±trz angielskiego.
636
637 %package ftp
638 Summary:        FTP extension module for PHP
639 Summary(pl):    Modu³ FTP dla PHP
640 Group:          Libraries
641 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
642 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
643
644 %description ftp
645 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add FTP
646 support.
647
648 %description ftp -l pl
649 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê protoko³u FTP.
650
651 %package gd
652 Summary:        GD extension module for PHP
653 Summary(pl):    Modu³ GD dla PHP
654 Group:          Libraries
655 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
656 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
657 Requires:       gd >= 2.0.1
658 %{?with_gif:Requires:   gd(gif)}
659 %{?with_gif:Provides:   %{name}-gd(gif) = %{epoch}:%{version}-%{release}}
660
661 %description gd
662 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add GD
663 support, allowing you to create and manipulate images with PHP.
664
665 %description gd -l pl
666 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki GD, pozwalaj±cej na
667 tworzenie i obróbkê obrazków.
668
669 %package gettext
670 Summary:        gettext extension module for PHP
671 Summary(pl):    Modu³ gettext dla PHP
672 Group:          Libraries
673 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
674 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
675
676 %description gettext
677 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add gettext
678 support.
679
680 %description gettext -l pl
681 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê lokalizacji przez gettext.
682
683 %package gmp
684 Summary:        gmp extension module for PHP
685 Summary(pl):    Modu³ gmp dla PHP
686 Group:          Libraries
687 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
688 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
689
690 %description gmp
691 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add arbitrary
692 length number support with GNU MP library.
693
694 %description gmp -l pl
695 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki gmp do obliczeñ na
696 liczbach o dowolnej d³ugo¶ci.
697
698 %package hyperwave
699 Summary:        Hyperwave extension module for PHP
700 Summary(pl):    Modu³ Hyperwave dla PHP
701 Group:          Libraries
702 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
703 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
704
705 %description hyperwave
706 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Hyperwave
707 support.
708
709 %description hyperwave -l pl
710 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê Hyperwave.
711
712 %package iconv
713 Summary:        iconv extension module for PHP
714 Summary(pl):    Modu³ iconv dla PHP
715 Group:          Libraries
716 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
717 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
718
719 %description iconv
720 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add iconv
721 support.
722
723 %description iconv -l pl
724 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê iconv.
725
726 %package imap
727 Summary:        IMAP extension module for PHP
728 Summary(pl):    Modu³ IMAP dla PHP
729 Summary(pt_BR): Um módulo para aplicações PHP que usam IMAP
730 Group:          Libraries
731 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
732 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
733
734 %description imap
735 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add IMAP
736 support.
737
738 %description imap -l pl
739 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê skrzynek IMAP.
740
741 %description imap -l pt_BR
742 Um módulo para aplicações PHP que usam IMAP.
743
744 %package interbase
745 Summary:        InterBase/Firebird database module for PHP
746 Summary(pl):    Modu³ bazy danych InterBase/Firebird dla PHP
747 Group:          Libraries
748 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
749 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
750 %{?with_interbase_inst:Autoreq: false}
751
752 %description interbase
753 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add InterBase
754 and Firebird database support.
755
756 %description interbase -l pl
757 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy dostêp do baz danych InterBase i Firebird.
758
759 %package java
760 Summary:        Java extension module for PHP
761 Summary(pl):    Modu³ Javy dla PHP
762 Group:          Libraries
763 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
764 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
765
766 %description java
767 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Java
768 support to PHP. This extension provides a simple and effective means
769 for creating and invoking methods on Java objects from PHP.
770
771 Note: it requires setting LD_LIBRARY_PATH to JRE directories
772 containing JVM libraries (e.g. libjava.so, libverify.so and libjvm.so
773 for Sun's JRE) before starting Apache or PHP interpreter.
774
775 %description java -l pl
776 Modu³ PHP dodaj±cy wsparcie dla Javy. Umo¿liwia odwo³ywanie siê do
777 obiektów Javy z poziomu PHP.
778
779 Uwaga: modu³ wymaga ustawienia LD_LIBRARY_PATH na katalogi JRE
780 zawieraj±ce biblioteki JVM (np. libjava.so, libverify.so i libjvm.so
781 dla JRE Suna) przed uruchomieniem Apache'a lub interpretera PHP.
782
783 %package ldap
784 Summary:        LDAP extension module for PHP
785 Summary(pl):    Modu³ LDAP dla PHP
786 Summary(pt_BR): Um módulo para aplicações PHP que usam LDAP
787 Group:          Libraries
788 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
789 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
790
791 %description ldap
792 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add LDAP
793 support.
794
795 %description ldap -l pl
796 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê LDAP.
797
798 %description ldap -l pt_BR
799 Um módulo para aplicações PHP que usam LDAP.
800
801 %package mbstring
802 Summary:        mbstring extension module for PHP
803 Summary(pl):    Modu³ mbstring dla PHP
804 Group:          Libraries
805 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
806 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
807
808 %description mbstring
809 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add multibyte
810 string support.
811
812 %description mbstring -l pl
813 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê ci±gów znaków wielobajtowych.
814
815 %package mcal
816 Summary:        mcal extension module for PHP
817 Summary(pl):    Modu³ mcal dla PHP
818 Group:          Libraries
819 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
820 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
821
822 %description mcal
823 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add mcal
824 (Modular Calendar Access Library) support.
825
826 %description mcal -l pl
827 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki mcal (daj±cej dostêp
828 do kalendarzy).
829
830 %package mcrypt
831 Summary:        mcrypt extension module for PHP
832 Summary(pl):    Modu³ mcrypt dla PHP
833 Group:          Libraries
834 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
835 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
836
837 %description mcrypt
838 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add mcrypt
839 support.
840
841 %description mcrypt -l pl
842 Modu³ PHP dodaj±cy mo¿liwo¶æ szyfrowania poprzez bibliotekê mcrypt.
843
844 %package mhash
845 Summary:        mhash extension module for PHP
846 Summary(pl):    Modu³ mhash dla PHP
847 Group:          Libraries
848 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
849 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
850
851 %description mhash
852 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add mhash
853 support.
854
855 %description mhash -l pl
856 Modu³ PHP udostêpniaj±cy funkcje mieszaj±ce z biblioteki mhash.
857
858 %package mime_magic
859 Summary:        mime_magic extension module for PHP
860 Summary(pl):    Modu³ mime_magic dla PHP
861 Group:          Libraries
862 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
863 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
864 Requires:       /usr/share/file/magic.mime
865
866 %description mime_magic
867 This PHP module adds support for MIME type lookup via file magic
868 numbers using magic.mime database.
869
870 %description mime_magic -l pl
871 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê wyszukiwania typów MIME wed³ug magicznych
872 znaczników plików z u¿yciem bazy danych magic.mime.
873
874 %package ming
875 Summary:        ming extension module for PHP
876 Summary(pl):    Modu³ ming dla PHP
877 Group:          Libraries
878 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
879 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
880
881 %description ming
882 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add ming
883 (Flash - .swf files) support.
884
885 %description ming -l pl
886 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê plików Flash (.swf) poprzez bibliotekê
887 ming.
888
889 %package mnogosearch
890 Summary:        mnoGoSearch extension module for PHP
891 Summary(pl):    Modu³ mnoGoSearch dla PHP
892 Group:          Libraries
893 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
894 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
895
896 %description mnogosearch
897 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will allow you to
898 access mnoGoSearch free search engine.
899
900 %description mnogosearch -l pl
901 Modu³ PHP dodaj±cy pozwalaj±cy na dostêp do wolnodostêpnego silnika
902 wyszukiwarki mnoGoSearch.
903
904 %package msession
905 Summary:        msession extension module for PHP
906 Summary(pl):    Modu³ msession dla PHP
907 Group:          Libraries
908 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
909 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
910
911 %description msession
912 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will allow you to
913 use msession. msession is a high speed session daemon which can run
914 either locally or remotely. It is designed to provide consistent
915 session management for a PHP web farm.
916
917 %description msession -l pl
918 Modu³ PHP dodaj±cy umo¿liwiaj±cy korzystanie z demona msession. Jest
919 to demon szybkiej obs³ugi sesji, który mo¿e dzia³aæ lokalnie lub na
920 innej maszynie. S³u¿y do zapewniania spójnej obs³ugi sesji dla farmy
921 serwerów.
922
923 %package mssql
924 Summary:        MS SQL extension module for PHP
925 Summary(pl):    Modu³ MS SQL dla PHP
926 Group:          Libraries
927 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
928 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
929
930 %description mssql
931 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add MS SQL
932 databases support through FreeTDS library.
933
934 %description mssql -l pl
935 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê baz danych MS SQL poprzez bibliotekê
936 FreeTDS.
937
938 %package mysql
939 Summary:        MySQL database module for PHP
940 Summary(pl):    Modu³ bazy danych MySQL dla PHP
941 Summary(pt_BR): Um módulo para aplicações PHP que usam bancos de dados MySQL
942 Group:          Libraries
943 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
944 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
945
946 %description mysql
947 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add MySQL
948 database support.
949
950 %description mysql -l pl
951 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy dostêp do bazy danych MySQL.
952
953 %description mysql -l pt_BR
954 Um módulo para aplicações PHP que usam bancos de dados MySQL.
955
956 %package ncurses
957 Summary:        ncurses module for PHP
958 Summary(pl):    Modu³ ncurses dla PHP
959 Group:          Libraries
960 Requires(post,preun):   %{name}-program = %{epoch}:%{version}
961 Requires:       %{name}-program = %{epoch}:%{version}
962
963 %description ncurses
964 This PHP module adds support for ncurses functions (only for cli and
965 cgi SAPIs).
966
967 %description ncurses -l pl
968 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê funkcji ncurses (tylko do SAPI cli i cgi).
969
970 %package oci8
971 Summary:        Oracle 8 database module for PHP
972 Summary(pl):    Modu³ bazy danych Oracle 8 dla PHP
973 Group:          Libraries
974 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
975 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
976 Autoreq:        false
977
978 %description oci8
979 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Oracle 7
980 and Oracle 8 database support through Oracle8 Call-Interface (OCI8).
981
982 %description oci8 -l pl
983 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy dostêp do bazy danych Oracle 7 i Oracle 8
984 poprzez interfejs Oracle8 Call-Interface (OCI8).
985
986 %package odbc
987 Summary:        ODBC extension module for PHP
988 Summary(pl):    Modu³ ODBC dla PHP
989 Summary(pt_BR): Um módulo para aplicações PHP que usam bases de dados ODBC
990 Group:          Libraries
991 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
992 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
993 Requires:       unixODBC >= 2.1.1-3
994
995 %description odbc
996 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add ODBC
997 support.
998
999 %description odbc -l pl
1000 Modu³ PHP ze wsparciem dla ODBC.
1001
1002 %description odbc -l pt_BR
1003 Um módulo para aplicações PHP que usam ODBC.
1004
1005 %package openssl
1006 Summary:        OpenSSL extension module for PHP
1007 Summary(pl):    Modu³ OpenSSL dla PHP
1008 Group:          Libraries
1009 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1010 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1011
1012 %description openssl
1013 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add OpenSSL
1014 support.
1015
1016 Warning: this is an experimental module.
1017
1018 %description openssl -l pl
1019 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z biblioteki OpenSSL.
1020
1021 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
1022
1023 %package oracle
1024 Summary:        Oracle 7 database module for PHP
1025 Summary(pl):    Modu³ bazy danych Oracle 7 dla PHP
1026 Group:          Libraries
1027 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1028 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1029 Autoreq:        false
1030
1031 %description oracle
1032 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Oracle 7
1033 database support.
1034
1035 %description oracle -l pl
1036 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy dostêp do bazy danych Oracle 7.
1037
1038 %package overload
1039 Summary:        Overload extension module for PHP
1040 Summary(pl):    Modu³ Overload dla PHP
1041 Group:          Libraries
1042 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1043 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1044
1045 %description overload
1046 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add user-space
1047 object overloading support.
1048
1049 Warning: this is an experimental module.
1050
1051 %description overload -l pl
1052 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy przeci±¿anie obiektów.
1053
1054 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
1055
1056 %package pcntl
1057 Summary:        Process Control extension module for PHP
1058 Summary(pl):    Modu³ Process Control dla PHP
1059 Group:          Libraries
1060 Requires(post,preun):   %{name}-program = %{epoch}:%{version}
1061 Requires:       %{name}-program = %{epoch}:%{version}
1062
1063 %description pcntl
1064 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add process
1065 spawning and control support. It supports functions like fork(),
1066 waitpid(), signal() etc.
1067
1068 Warning: this is an experimental module. Also, don't use it in
1069 webserver environment!
1070
1071 %description pcntl -l pl
1072 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy tworzenie nowych procesów i kontrolê nad nimi.
1073 Obs³uguje funkcje takie jak fork(), waitpid(), signal() i podobne.
1074
1075 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny. Ponadto nie jest przeznaczony do
1076 u¿ywania z serwerem WWW - nie próbuj tego!
1077
1078 %package pcre
1079 Summary:        PCRE extension module for PHP
1080 Summary(pl):    Modu³ PCRE dla PHP
1081 Group:          Libraries
1082 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1083 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1084
1085 %description pcre
1086 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Perl
1087 Compatible Regular Expression support.
1088
1089 %description pcre -l pl
1090 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z perlowych wyra¿eñ regularnych
1091 (Perl Compatible Regular Expressions)
1092
1093 %package pdf
1094 Summary:        PDF creation module module for PHP
1095 Summary(pl):    Modu³ do tworzenia plików PDF dla PHP
1096 Group:          Libraries
1097 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1098 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1099
1100 %description pdf
1101 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add PDF
1102 support through pdflib.
1103
1104 %description pdf -l pl
1105 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy tworzenie plików PDF. Wykorzystuje bibliotekê
1106 pdflib.
1107
1108 %package pgsql
1109 Summary:        PostgreSQL database module for PHP
1110 Summary(pl):    Modu³ bazy danych PostgreSQL dla PHP
1111 Group:          Libraries
1112 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1113 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1114
1115 %description pgsql
1116 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add PostgreSQL
1117 database support.
1118
1119 %description pgsql -l pl
1120 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy dostêp do bazy danych PostgreSQL.
1121
1122 %description pgsql -l pt_BR
1123 Um módulo para aplicações PHP que usam bancos de dados postgresql.
1124
1125 %package posix
1126 Summary:        POSIX extension module for PHP
1127 Summary(pl):    Modu³ POSIX dla PHP
1128 Group:          Libraries
1129 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1130 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1131
1132 %description posix
1133 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add POSIX
1134 functions support to PHP.
1135
1136 %description posix -l pl
1137 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z funkcji POSIX.
1138
1139 %package pspell
1140 Summary:        pspell extension module for PHP
1141 Summary(pl):    Modu³ pspell dla PHP
1142 Group:          Libraries
1143 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1144 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1145
1146 %description pspell
1147 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add pspell
1148 support to PHP. It allows to check the spelling of a word and offer
1149 suggestions.
1150
1151 %description pspell -l pl
1152 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z pspella. Pozwala on na
1153 sprawdzanie pisowni s³owa i sugerowanie poprawek.
1154
1155 %package qtdom
1156 Summary:        QT DOM extension module for PHP
1157 Summary(pl):    Modu³ QT DOM dla PHP
1158 Group:          Libraries
1159 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1160 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1161
1162 %description qtdom
1163 This PHP module adds QT DOM functions support.
1164
1165 %description qtdom -l pl
1166 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê funkcji QT DOM.
1167
1168 %package readline
1169 Summary:        readline extension module for PHP
1170 Summary(pl):    Modu³ readline dla PHP
1171 Group:          Libraries
1172 Requires(post,preun):   %{name}-program = %{epoch}:%{version}
1173 Requires:       %{name}-program = %{epoch}:%{version}
1174
1175 %description readline
1176 This PHP module adds support for readline functions (only for cli and
1177 cgi SAPIs).
1178
1179 %description readline -l pl
1180 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê funkcji readline (tylko do SAPI cli i cgi).
1181
1182 %package recode
1183 Summary:        recode extension module for PHP
1184 Summary(pl):    Modu³ recode dla PHP
1185 Group:          Libraries
1186 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1187 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1188 Requires:       recode >= 3.5d-3
1189
1190 %description recode
1191 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add recode
1192 support.
1193
1194 %description recode -l pl
1195 Modu³ PHP dodaj±cy mo¿liwo¶æ konwersji kodowania plików (poprzez
1196 bibliotekê recode).
1197
1198 %package session
1199 Summary:        session extension module for PHP
1200 Summary(pl):    Modu³ session dla PHP
1201 Group:          Libraries
1202 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1203 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1204
1205 %description session
1206 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add session
1207 support.
1208
1209 %description session -l pl
1210 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê sesji.
1211
1212 %package shmop
1213 Summary:        Shared Memory Operations extension module for PHP
1214 Summary(pl):    Modu³ shmop dla PHP
1215 Group:          Libraries
1216 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1217 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1218
1219 %description shmop
1220 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Shared
1221 Memory Operations support.
1222
1223 Warning: this is an experimental module.
1224
1225 %description shmop -l pl
1226 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z pamiêci dzielonej.
1227
1228 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
1229
1230 %package snmp
1231 Summary:        SNMP extension module for PHP
1232 Summary(pl):    Modu³ SNMP dla PHP
1233 Group:          Libraries
1234 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1235 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1236
1237 %description snmp
1238 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add SNMP
1239 support.
1240
1241 %description snmp -l pl
1242 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê SNMP.
1243
1244 %package sockets
1245 Summary:        sockets extension module for PHP
1246 Summary(pl):    Modu³ socket dla PHP
1247 Group:          Libraries
1248 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1249 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1250
1251 %description sockets
1252 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add sockets
1253 support.
1254
1255 Warning: this is an experimental module.
1256
1257 %description sockets -l pl
1258 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê gniazdek.
1259
1260 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
1261
1262 %package sybase
1263 Summary:        Sybase DB extension module for PHP
1264 Summary(pl):    Modu³ Sybase DB dla PHP
1265 Group:          Libraries
1266 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1267 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1268 Obsoletes:      %{name}-sybase-ct
1269
1270 %description sybase
1271 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Sybase and
1272 MS SQL databases support through SYBDB library.
1273
1274 %description sybase -l pl
1275 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê baz danych Sybase oraz MS SQL poprzez
1276 bibliotekê SYBDB.
1277
1278 %package sybase-ct
1279 Summary:        Sybase-CT extension module for PHP
1280 Summary(pl):    Modu³ Sybase-CT dla PHP
1281 Group:          Libraries
1282 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1283 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1284 Obsoletes:      %{name}-sybase
1285
1286 %description sybase-ct
1287 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add Sybase and
1288 MS SQL databases support through CT-lib.
1289
1290 %description sybase-ct -l pl
1291 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê baz danych Sybase oraz MS SQL poprzez
1292 CT-lib.
1293
1294 %package sysvmsg
1295 Summary:        SysV msg extension module for PHP
1296 Summary(pl):    Modu³ SysV msg dla PHP
1297 Group:          Libraries
1298 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1299 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1300
1301 %description sysvmsg
1302 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add SysV
1303 message queues support.
1304
1305 %description sysvmsg -l pl
1306 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z kolejek komunikatów SysV.
1307
1308 %package sysvsem
1309 Summary:        SysV sem extension module for PHP
1310 Summary(pl):    Modu³ SysV sem dla PHP
1311 Group:          Libraries
1312 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1313 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1314
1315 %description sysvsem
1316 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add SysV
1317 semaphores support.
1318
1319 %description sysvsem -l pl
1320 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z semaforów SysV.
1321
1322 %package sysvshm
1323 Summary:        SysV shm extension module for PHP
1324 Summary(pl):    Modu³ SysV shm dla PHP
1325 Group:          Libraries
1326 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1327 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1328
1329 %description sysvshm
1330 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add SysV
1331 Shared Memory support.
1332
1333 %description sysvshm -l pl
1334 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z pamiêci dzielonej SysV.
1335
1336 %package wddx
1337 Summary:        wddx extension module for PHP
1338 Summary(pl):    Modu³ wddx dla PHP
1339 Group:          Libraries
1340 PreReq:         %{name}-session = %{epoch}:%{version}
1341 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1342 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1343
1344 %description wddx
1345 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add wddx
1346 support.
1347
1348 %description wddx -l pl
1349 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z wddx.
1350
1351 %package xml
1352 Summary:        XML extension module for PHP
1353 Summary(pl):    Modu³ XML dla PHP
1354 Group:          Libraries
1355 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1356 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1357
1358 %description xml
1359 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add XML
1360 support. This extension lets you create XML parsers and then define
1361 handlers for different XML events.
1362
1363 %description xml -l pl
1364 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy parsowanie plików XML i obs³ugê zdarzeñ
1365 zwi±zanych z tymi plikami. Pozwala on tworzyæ analizatory XML-a i
1366 nastêpnie definiowaæ procedury obs³ugi dla ró¿nych zdarzeñ XML.
1367
1368 %package xmlrpc
1369 Summary:        xmlrpc extension module for PHP
1370 Summary(pl):    Modu³ xmlrpc dla PHP
1371 Group:          Libraries
1372 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1373 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1374
1375 %description xmlrpc
1376 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add XMLRPC
1377 support.
1378
1379 Warning: this is an experimental module.
1380
1381 %description xmlrpc -l pl
1382 Modu³ PHP dodaj±cy obs³ugê XMLRPC.
1383
1384 Uwaga: to jest modu³ eksperymentalny.
1385
1386 %package xslt
1387 Summary:        xslt extension module for PHP
1388 Summary(pl):    Modu³ xslt dla PHP
1389 Group:          Libraries
1390 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1391 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1392
1393 %description xslt
1394 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add xslt
1395 support.
1396
1397 %description xslt -l pl
1398 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z technologii xslt.
1399
1400 %package yaz
1401 Summary:        yaz extension module for PHP
1402 Summary(pl):    Modu³ yaz dla PHP
1403 Group:          Libraries
1404 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1405 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1406 Requires:       yaz >= 1.9
1407
1408 %description yaz
1409 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add yaz
1410 support. yaz toolkit implements the Z39.50 protocol for information
1411 retrieval.
1412
1413 %description yaz -l pl
1414 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z yaz - implementacji protoko³u
1415 Z39.50 s³u¿±cego do pozyskiwania informacji.
1416
1417 %package yp
1418 Summary:        NIS (yp) extension module for PHP
1419 Summary(pl):    Modu³ NIS (yp) dla PHP
1420 Group:          Libraries
1421 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1422 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1423
1424 %description yp
1425 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add NIS
1426 (Yellow Pages) support.
1427
1428 %description yp -l pl
1429 Modu³ PHP dodaj±cy wsparcie dla NIS (Yellow Pages).
1430
1431 %package zip
1432 Summary:        zip extension module for PHP
1433 Summary(pl):    Modu³ zip dla PHP
1434 Group:          Libraries
1435 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1436 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1437
1438 %description zip
1439 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add ZZipLib
1440 (read-only access to ZIP archives) support.
1441
1442 %description zip -l pl
1443 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy korzystanie z bibliotekli ZZipLib
1444 (pozwalaj±cej na odczyt archiwów ZIP).
1445
1446 %package zlib
1447 Summary:        Zlib extension module for PHP
1448 Summary(pl):    Modu³ zlib dla PHP
1449 Group:          Libraries
1450 Requires(post,preun):   %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1451 Requires:       %{name}-common = %{epoch}:%{version}
1452
1453 %description zlib
1454 This is a dynamic shared object (DSO) for PHP that will add zlib
1455 compression support to PHP.
1456
1457 %description zlib -l pl
1458 Modu³ PHP umo¿liwiaj±cy u¿ywanie kompresji zlib.
1459
1460 %package pear
1461 Summary:        PEAR - PHP Extension and Application Repository
1462 Summary(pl):    PEAR - Rozszerzenie PHP i Repozytorium Aplikacji
1463 Group:          Development/Languages/PHP
1464 Requires:       %{name}-pcre = %{epoch}:%{version}
1465 Requires:       %{name}-xml = %{epoch}:%{version}
1466
1467 %description pear
1468 PEAR - PHP Extension and Application Repository.
1469
1470 Please note that this package provides only basic directory structure.
1471 If you want to use base PEAR classes (PEAR.php, PEAR/*.php), that come
1472 with PHP, please install appropriate php-pear-* (php-pear-PEAR,
1473 php-PEAR-Archive_Tar, etc) packages.
1474
1475 %description pear -l pl
1476 PEAR (PHP Extension and Application Repository) - Rozszerzenie PHP i
1477 repozytorium aplikacji.
1478
1479 Pamiêtaj, ¿e ten pakiet dostarcza tylko podstawow± strukturê
1480 katalogów. Je¶li chcesz u¿yæ podstawowych klas PEAR (PEAR.php
1481 PEAR/*.php), dostarczanych z PHP, zainstaluj odpowiednie pakiety
1482 php-pear-* (php-pear-PEAR, php-pear-Archive_Tar, itp).
1483
1484 %package pear-additional_classes
1485 Summary:        PEAR - PHP Extension and Application Repository
1486 Summary(pl):    PEAR - Rozszerzenie PHP i Repozytorium Aplikacji
1487 Group:          Development/Languages/PHP
1488 Requires:       %{name}-pcre = %{version}
1489 Requires:       %{name}-pear
1490
1491 %description pear-additional_classes
1492 PEAR - PHP Extension and Application Repository. Additional classes
1493 which can't be found in pear packages.
1494
1495 %description pear-additional_classes -l pl
1496 PEAR (PHP Extension and Application Repository) - Rozszerzenie PHP i
1497 Repozytorium Aplikacji. Dodatkowe klasy, których nie ma w innych
1498 pakietach peara.
1499
1500 %package pear-devel
1501 Summary:        PEAR - PHP Extension and Application Repository
1502 Summary(pl):    PEAR - Rozszerzenie PHP i Repozytorium Aplikacji
1503 Group:          Development/Languages/PHP
1504 Requires:       %{name}-cgi = %{version}
1505 Requires:       %{name}-pcre = %{version}
1506 Requires:       %{name}-xml = %{version}
1507 Requires:       %{name}-pear
1508 Requires:       %{name}-pear-PEAR-Command
1509
1510 %description pear-devel
1511 PEAR - PHP Extension and Application Repository. This package contains
1512 aplications needed to use pear from cvs.
1513
1514 %description pear-devel -l pl
1515 PEAR (PHP Extension and Application Repository) - Rozszerzenie PHP i
1516 Repozytorium Aplikacji. Ten pakiet zawiera aplikacje potrzebne do
1517
1518 %prep
1519 %setup -q -n %{name}-%{version}%{_rc}
1520 %patch0 -p1
1521 %patch1 -p1
1522 %patch2 -p1
1523 %patch3 -p1
1524 %patch4 -p1
1525 %patch5 -p1
1526 %patch6 -p1
1527 %patch7 -p1
1528 %patch8 -p1
1529 # Not really needed?
1530 #%patch9 -p1
1531 %patch10 -p1
1532 %patch11 -p1
1533 %patch12 -p1
1534 %patch13 -p1
1535 %patch14 -p1
1536 %patch15 -p1
1537 %patch16 -p1
1538 cp php.ini-dist php.ini
1539 %patch17 -p1
1540 # for ac2.53b/am1.6b - AC_LANG_CXX has AM_CONDITIONAL, so cannot be invoked
1541 # conditionally...
1542 %patch18 -p1
1543 %patch19 -p1
1544 %patch20 -p1
1545 %patch21 -p1
1546 %patch22 -p1
1547 %patch23 -p1
1548 %patch24 -p1
1549 %{!?with_pear:%patch25 -p1}
1550 %patch26 -p1
1551 %patch27 -p1
1552 %patch28 -p1
1553 %patch29 -p1
1554 %ifarch amd64
1555 %patch30 -p1
1556 %endif
1557 %patch31 -p1
1558
1559 %build
1560 CFLAGS="%{rpmcflags} -DEAPI=1 -I%{_prefix}/X11R6/include"
1561 EXTENSION_DIR="%{extensionsdir}"; export EXTENSION_DIR
1562 ./buildconf --force
1563 %{__libtoolize}
1564 %{__aclocal}
1565 %{__autoconf}
1566 PROG_SENDMAIL="/usr/lib/sendmail"; export PROG_SENDMAIL
1567 for i in fcgi cgi cli apxs ; do
1568 %configure \
1569         `[ $i = cgi ] && echo --enable-discard-path` \
1570         `[ $i = cli ] && echo --disable-cgi` \
1571 `[ $i = fcgi ] && echo --enable-fastcgi --with-fastcgi=%{_prefix}` \
1572 %if %{_apache2}
1573         `[ $i = apxs ] && echo --with-apxs2=%{apxs}` \
1574         --enable-experimental-zts \
1575 %else
1576         `[ $i = apxs ] && echo --with-apxs=%{apxs}` \
1577 %endif
1578         --with-config-file-path=%{_sysconfdir} \
1579         --with-exec-dir=%{_bindir} \
1580         --%{!?debug:dis}%{?debug:en}able-debug \
1581         --enable-memory-limit \
1582         --enable-bcmath=shared \
1583         --enable-calendar=shared \
1584         --enable-ctype=shared \
1585         --enable-dba=shared \
1586         --enable-dbx=shared \
1587         --enable-dio=shared \
1588         --enable-exif=shared \
1589         --enable-ftp=shared \
1590         --enable-filepro=shared \
1591         --enable-gd-native-ttf \
1592         --enable-magic-quotes \
1593         --enable-mbstring=shared,all --enable-mbregex \
1594         --enable-overload=shared \
1595         --enable-pcntl=shared \
1596         --enable-posix=shared \
1597         --enable-session \
1598         --enable-shared \
1599         --enable-shmop=shared \
1600         --enable-sysvmsg=shared \
1601         --enable-sysvsem=shared \
1602         --enable-sysvshm=shared \
1603         --enable-track-vars \
1604         --enable-trans-sid \
1605         --enable-safe-mode \
1606         --enable-sockets=shared \
1607         --enable-ucd-snmp-hack \
1608         %{?with_wddx:--enable-wddx=shared} \
1609         %{!?with_xml:--disable-xml}%{?with_xml:--enable-xml=shared} \
1610         %{?with_xslt:--enable-xslt=shared} \
1611         --enable-yp=shared \
1612         --with-bz2=shared \
1613         %{?with_cpdf:--with-cpdflib=shared} \
1614         --with-crack=shared \
1615         %{!?with_curl:--without-curl}%{?with_curl:--with-curl=shared} \
1616         --with-db=shared \
1617         %{?with_db3:--with-db3}%{!?with_db3:--with-db4} \
1618         --with-dbase=shared \
1619         %{?with_xml:--with-dom=shared} \
1620         %{?with_domxslt:--with-dom-xslt=shared --with-dom-exslt=shared} \
1621 %if %{with xml} || %{with xmlrpc}
1622         --with-expat-dir=shared,/usr \
1623 %else
1624         --without-expat-dir \
1625 %endif
1626         %{?with_fdf:--with-fdftk=shared} \
1627         %{?with_fribidi:--with-fribidi=shared} \
1628         --with-iconv=shared \
1629         --with-filepro=shared \
1630         --with-freetype-dir=shared \
1631         --with-gettext=shared \
1632         --with-gd=shared,/usr \
1633         --with-gdbm \
1634         --with-gmp=shared \
1635         --with-hyperwave=shared \
1636         %{?with_imap:--with-imap=shared --with-imap-ssl} \
1637         %{?with_interbase:--with-interbase=shared%{!?with_interbase_inst:,/usr}} \
1638         %{?with_java:--with-java=/usr/lib/java} \
1639         --with-jpeg-dir=shared,/usr \
1640         %{?with_ldap:--with-ldap=shared} \
1641         --with-mcal=shared,/usr \
1642         --with-mcrypt=shared \
1643         %{?with_mhash:--with-mhash=shared} \
1644         --with-mime-magic=shared,/usr/share/file/magic.mime \
1645         %{?with_ming:--with-ming=shared} \
1646         %{?with_mm:--with-mm} \
1647         %{!?with_mnogosearch:--without-mnogosearch}%{?with_mnogosearch:--with-mnogosearch=shared,/usr} \
1648         %{?with_msession:--with-msession=shared}%{!?with_msession:--without-msession} \
1649         %{?with_mssql:--with-mssql=shared} \
1650         --with-mysql=shared,/usr \
1651         --with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock \
1652         --with-ncurses=shared \
1653         %{?with_oci8:--with-oci8=shared} \
1654         %{?with_openssl:--with-openssl=shared,/usr} \
1655         %{?with_oracle:--with-oracle=shared} \
1656         %{!?with_pcre:--without-pcre-regex}%{?with_pcre:--with-pcre-regex=shared} \
1657         %{?with_pdf:--with-pdflib=shared} \
1658         --with-pear=%{php_pear_dir} \
1659         %{!?with_pgsql:--without-pgsql}%{?with_pgsql:--with-pgsql=shared,/usr} \
1660         --with-png-dir=shared,/usr \
1661         %{?with_pspell:--with-pspell=shared} \
1662         --with-readline=shared \
1663         %{?with_recode:--with-recode=shared} \
1664         --with-regex=php \
1665         %{?with_qtdom:--with-qtdom=shared} \
1666         --without-sablot-js \
1667         %{?with_snmp:--with-snmp=shared} \
1668         %{?with_sybase:--with-sybase-ct=shared,/usr --with-sybase=shared,/usr} \
1669         --with-t1lib=shared \
1670         --with-tiff-dir=shared,/usr \
1671         %{?with_odbc:--with-unixODBC=shared} \
1672         %{!?with_xmlrpc:--without-xmlrpc}%{?with_xmlrpc:--with-xmlrpc=shared,/usr} \
1673         %{?with_xslt:--with-xslt-sablot=shared} \
1674         %{?with_yaz:--with-yaz=shared} \
1675         --with-zip=shared \
1676         --with-zlib=shared \
1677         --with-zlib-dir=shared,/usr
1678
1679 cp -f Makefile Makefile.$i
1680 # left for debugging purposes
1681 cp -f main/php_config.h php_config.h.$i
1682 done
1683
1684 # for now session_mm doesn't work with shared session module...
1685 # --enable-session=shared
1686 # %{!?with_mm:--with-mm=shared,no}%{?with_mm:--with-mm=shared}
1687
1688 # TODO:
1689 #       --with-qtdom=shared
1690
1691 %{__make}
1692
1693 # fix install paths, avoid evil rpaths
1694 %{__perl} -pi -e "s|^libdir=.*|libdir='%{_libdir}'|" libphp_common.la
1695 %{__perl} -pi -e "s|^libdir=.*|libdir='%{_libdir}/apache'|" libphp4.la
1696 %{__perl} -pi -e 's|^(relink_command=.* -rpath )[^ ]*/libs |$1%{_libdir}/apache |' libphp4.la
1697
1698 # for fcgi: -DDISCARD_PATH=0 -DENABLE_PATHINFO_CHECK=1 -DFORCE_CGI_REDIRECT=0
1699 # -DHAVE_FILENO_PROTO=1 -DHAVE_FPOS=1 -DHAVE_LIBNSL=1(die) -DHAVE_SYS_PARAM_H=1
1700 # -DPHP_FASTCGI=1 -DPHP_FCGI_STATIC=1 -DPHP_WRITE_STDOUT=1
1701
1702 %{__make} sapi/cgi/php -f Makefile.fcgi \
1703         CFLAGS_CLEAN="%{rpmcflags} -DDISCARD_PATH=0 -DENABLE_PATHINFO_CHECK=1 -DFORCE_CGI_REDIRECT=0 -DHAVE_FILENO_PROTO=1 -DHAVE_FPOS=1 -DHAVE_LIBNSL=1 -DHAVE_SYS_PARAM_H=1 -DPHP_FASTCGI=1 -DPHP_FCGI_STATIC=1 -DPHP_WRITE_STDOUT=1"
1704 cp -r sapi/cgi sapi/fcgi
1705 rm -rf sapi/cgi/.libs sapi/cgi/*.lo
1706
1707 # notes:
1708 # -DENABLE_CHROOT_FUNC=1 (cgi,fcgi) is used in ext/standard/dir.c (libphp_common)
1709 # -DPHP_WRITE_STDOUT is used also for cli, but not set by its config.m4
1710
1711 %{__make} sapi/cgi/php -f Makefile.cgi \
1712         CFLAGS_CLEAN="%{rpmcflags} -DDISCARD_PATH=1 -DENABLE_PATHINFO_CHECK=1 -DFORCE_CGI_REDIRECT=0 -DPHP_WRITE_STDOUT=1"
1713
1714 %install
1715 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1716 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_libdir}/{php,apache},%{_sysconfdir}/{apache,cgi}} \
1717         $RPM_BUILD_ROOT%{httpdir}/icons \
1718         $RPM_BUILD_ROOT{%{_sbindir},%{_bindir}} \
1719         $RPM_BUILD_ROOT/var/run/php \
1720         $RPM_BUILD_ROOT/etc/httpd/httpd.conf
1721
1722 %{__make} install \
1723         INSTALL_ROOT=$RPM_BUILD_ROOT \
1724         INSTALL_IT="\$(LIBTOOL) --mode=install install libphp_common.la $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} ; \$(LIBTOOL) --mode=install install libphp4.la $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/apache ; \$(LIBTOOL) --mode=install install sapi/cgi/php $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/php.cgi ; \$(LIBTOOL) --mode=install install sapi/fcgi/php $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/php.fcgi" \
1725         INSTALL_CLI="\$(LIBTOOL) --mode=install install sapi/cli/php $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/php.cli"
1726
1727 # compatibility (/usr/bin/php used to be CGI SAPI)
1728 ln -sf php.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/php
1729
1730 %{?with_java:install ext/java/php_java.jar $RPM_BUILD_ROOT%{extensionsdir}}
1731
1732 install php.ini $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/php.ini
1733 install %{SOURCE6} %{SOURCE7} %{SOURCE8} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}
1734 install %{SOURCE6} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/php-cgi-fcgi.ini
1735 install %{SOURCE2} php.gif $RPM_BUILD_ROOT%{httpdir}/icons
1736 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
1737 install %{SOURCE5} $RPM_BUILD_ROOT/etc/httpd/httpd.conf/70_mod_php.conf
1738
1739 install %{SOURCE1} .
1740
1741 cp -f Zend/LICENSE{,.Zend}
1742
1743 %ifarch amd64
1744 ln -sf ../../lib/%{name}/build $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/build
1745 %endif
1746
1747 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/apache/libphp4.la
1748
1749 %clean
1750 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1751
1752 %post
1753 %if ! %{_apache2}
1754 %{__perl} -pi -e 's|^#AddType application/x-httpd-php \.php|AddType application/x-httpd-php .php|' \
1755         /etc/httpd/httpd.conf
1756 %{apxs} -e -a -n php4 %{_pkglibdir}/libphp4.so 1>&2
1757 %endif
1758 if [ -f /var/lock/subsys/httpd ]; then
1759         /etc/rc.d/init.d/httpd restart 1>&2
1760 fi
1761
1762 %if %{_apache2}
1763 %postun
1764 if [ "$1" = "0" ]; then
1765         if [ -f /var/lock/subsys/httpd ]; then
1766                 /etc/rc.d/init.d/httpd restart 1>&2
1767         fi
1768 fi
1769 %else
1770 %preun
1771 if [ "$1" = "0" ]; then
1772         %{apxs} -e -A -n php4 %{_pkglibdir}/libphp4.so 1>&2
1773         %{__perl} -pi -e \
1774                 's|^AddType application/x-httpd-php \.php|#AddType application/x-httpd-php .php|' \
1775                 /etc/httpd/httpd.conf
1776         if [ -f /var/lock/subsys/httpd ]; then
1777                 /etc/rc.d/init.d/httpd restart 1>&2
1778         fi
1779 fi
1780 %endif
1781
1782 %post   common -p /sbin/ldconfig
1783 %postun common -p /sbin/ldconfig
1784
1785 %post bcmath
1786 %{_sbindir}/php-module-install install bcmath %{_sysconfdir}/php.ini
1787
1788 %preun bcmath
1789 if [ "$1" = "0" ]; then
1790         %{_sbindir}/php-module-install remove bcmath %{_sysconfdir}/php.ini
1791 fi
1792
1793 %post bzip2
1794 %{_sbindir}/php-module-install install bz2 %{_sysconfdir}/php.ini
1795
1796 %preun bzip2
1797 if [ "$1" = "0" ]; then
1798         %{_sbindir}/php-module-install remove bz2 %{_sysconfdir}/php.ini
1799 fi
1800
1801 %post calendar
1802 %{_sbindir}/php-module-install install calendar %{_sysconfdir}/php.ini
1803
1804 %preun calendar
1805 if [ "$1" = "0" ]; then
1806         %{_sbindir}/php-module-install remove calendar %{_sysconfdir}/php.ini
1807 fi
1808
1809 %post cpdf
1810 %{_sbindir}/php-module-install install cpdf %{_sysconfdir}/php.ini
1811
1812 %preun cpdf
1813 if [ "$1" = "0" ]; then
1814         %{_sbindir}/php-module-install remove cpdf %{_sysconfdir}/php.ini
1815 fi
1816
1817 %post crack
1818 %{_sbindir}/php-module-install install crack %{_sysconfdir}/php.ini
1819
1820 %preun crack
1821 if [ "$1" = "0" ]; then
1822         %{_sbindir}/php-module-install remove crack %{_sysconfdir}/php.ini
1823 fi
1824
1825 %post ctype
1826 %{_sbindir}/php-module-install install ctype %{_sysconfdir}/php.ini
1827
1828 %preun ctype
1829 if [ "$1" = "0" ]; then
1830         %{_sbindir}/php-module-install remove ctype %{_sysconfdir}/php.ini
1831 fi
1832
1833 %post curl
1834 %{_sbindir}/php-module-install install curl %{_sysconfdir}/php.ini
1835
1836 %preun curl
1837 if [ "$1" = "0" ]; then
1838         %{_sbindir}/php-module-install remove curl %{_sysconfdir}/php.ini
1839 fi
1840
1841 %post db
1842 %{_sbindir}/php-module-install install db %{_sysconfdir}/php.ini
1843
1844 %preun db
1845 if [ "$1" = "0" ]; then
1846         %{_sbindir}/php-module-install remove db %{_sysconfdir}/php.ini
1847 fi
1848
1849 %post dba
1850 %{_sbindir}/php-module-install install dba %{_sysconfdir}/php.ini
1851
1852 %preun dba
1853 if [ "$1" = "0" ]; then
1854         %{_sbindir}/php-module-install remove dba %{_sysconfdir}/php.ini
1855 fi
1856
1857 %post dbase
1858 %{_sbindir}/php-module-install install dbase %{_sysconfdir}/php.ini
1859
1860 %preun dbase
1861 if [ "$1" = "0" ]; then
1862         %{_sbindir}/php-module-install remove dbase %{_sysconfdir}/php.ini
1863 fi
1864
1865 %post dbx
1866 %{_sbindir}/php-module-install install dbx %{_sysconfdir}/php.ini
1867
1868 %preun dbx
1869 if [ "$1" = "0" ]; then
1870         %{_sbindir}/php-module-install remove dbx %{_sysconfdir}/php.ini
1871 fi
1872
1873 %post dio
1874 %{_sbindir}/php-module-install install dio %{_sysconfdir}/php.ini
1875
1876 %preun dio
1877 if [ "$1" = "0" ]; then
1878         %{_sbindir}/php-module-install remove dio %{_sysconfdir}/php.ini
1879 fi
1880
1881 %post domxml
1882 %{_sbindir}/php-module-install install domxml %{_sysconfdir}/php.ini
1883
1884 %preun domxml
1885 if [ "$1" = "0" ]; then
1886         %{_sbindir}/php-module-install remove domxml %{_sysconfdir}/php.ini
1887 fi
1888
1889 %post exif
1890 %{_sbindir}/php-module-install install exif %{_sysconfdir}/php.ini
1891
1892 %preun exif
1893 if [ "$1" = "0" ]; then
1894         %{_sbindir}/php-module-install remove exif %{_sysconfdir}/php.ini
1895 fi
1896
1897 %post fdf
1898 %{_sbindir}/php-module-install install fdf %{_sysconfdir}/php.ini
1899
1900 %preun fdf
1901 if [ "$1" = "0" ]; then
1902         %{_sbindir}/php-module-install remove fdf %{_sysconfdir}/php.ini
1903 fi
1904
1905 %post filepro
1906 %{_sbindir}/php-module-install install filepro %{_sysconfdir}/php.ini
1907
1908 %preun filepro
1909 if [ "$1" = "0" ]; then
1910         %{_sbindir}/php-module-install remove filepro %{_sysconfdir}/php.ini
1911 fi
1912
1913 %post fribidi
1914 %{_sbindir}/php-module-install install fribidi %{_sysconfdir}/php.ini
1915
1916 %preun fribidi
1917 if [ "$1" = "0" ]; then
1918         %{_sbindir}/php-module-install remove fribidi %{_sysconfdir}/php.ini
1919 fi
1920
1921 %post ftp
1922 %{_sbindir}/php-module-install install ftp %{_sysconfdir}/php.ini
1923
1924 %preun ftp
1925 if [ "$1" = "0" ]; then
1926         %{_sbindir}/php-module-install remove ftp %{_sysconfdir}/php.ini
1927 fi
1928
1929 %post gd
1930 %{_sbindir}/php-module-install install gd %{_sysconfdir}/php.ini
1931
1932 %preun gd
1933 if [ "$1" = "0" ]; then
1934         %{_sbindir}/php-module-install remove gd %{_sysconfdir}/php.ini
1935 fi
1936
1937 %post gettext
1938 %{_sbindir}/php-module-install install gettext %{_sysconfdir}/php.ini
1939
1940 %preun gettext
1941 if [ "$1" = "0" ]; then
1942         %{_sbindir}/php-module-install remove gettext %{_sysconfdir}/php.ini
1943 fi
1944
1945 %post gmp
1946 %{_sbindir}/php-module-install install gmp %{_sysconfdir}/php.ini
1947
1948 %preun gmp
1949 if [ "$1" = "0" ]; then
1950         %{_sbindir}/php-module-install remove gmp %{_sysconfdir}/php.ini
1951 fi
1952
1953 %post hyperwave
1954 %{_sbindir}/php-module-install install hyperwave %{_sysconfdir}/php.ini
1955
1956 %preun hyperwave
1957 if [ "$1" = "0" ]; then
1958         %{_sbindir}/php-module-install remove hyperwave %{_sysconfdir}/php.ini
1959 fi
1960
1961 %post iconv
1962 %{_sbindir}/php-module-install install iconv %{_sysconfdir}/php.ini
1963
1964 %preun iconv
1965 if [ "$1" = "0" ]; then
1966         %{_sbindir}/php-module-install remove iconv %{_sysconfdir}/php.ini
1967 fi
1968
1969 %post imap
1970 %{_sbindir}/php-module-install install imap %{_sysconfdir}/php.ini
1971
1972 %preun imap
1973 if [ "$1" = "0" ]; then
1974         %{_sbindir}/php-module-install remove imap %{_sysconfdir}/php.ini
1975 fi
1976
1977 %post interbase
1978 %{_sbindir}/php-module-install install interbase %{_sysconfdir}/php.ini
1979
1980 %preun interbase
1981 if [ "$1" = "0" ]; then
1982         %{_sbindir}/php-module-install remove interbase %{_sysconfdir}/php.ini
1983 fi
1984
1985 %post java
1986 %{_sbindir}/php-module-install install java %{_sysconfdir}/php.ini
1987
1988 %preun java
1989 if [ "$1" = "0" ]; then
1990         %{_sbindir}/php-module-install remove java %{_sysconfdir}/php.ini
1991 fi
1992
1993 %post ldap
1994 %{_sbindir}/php-module-install install ldap %{_sysconfdir}/php.ini
1995
1996 %preun ldap
1997 if [ "$1" = "0" ]; then
1998         %{_sbindir}/php-module-install remove ldap %{_sysconfdir}/php.ini
1999 fi
2000
2001 %post mbstring
2002 %{_sbindir}/php-module-install install mbstring %{_sysconfdir}/php.ini
2003
2004 %preun mbstring
2005 if [ "$1" = "0" ]; then
2006         %{_sbindir}/php-module-install remove mbstring %{_sysconfdir}/php.ini
2007 fi
2008
2009 %post mcal
2010 %{_sbindir}/php-module-install install mcal %{_sysconfdir}/php.ini
2011
2012 %preun mcal
2013 if [ "$1" = "0" ]; then
2014         %{_sbindir}/php-module-install remove mcal %{_sysconfdir}/php.ini
2015 fi
2016
2017 %post mcrypt
2018 %{_sbindir}/php-module-install install mcrypt %{_sysconfdir}/php.ini
2019
2020 %preun mcrypt
2021 if [ "$1" = "0" ]; then
2022         %{_sbindir}/php-module-install remove mcrypt %{_sysconfdir}/php.ini
2023 fi
2024
2025 %post mhash
2026 %{_sbindir}/php-module-install install mhash %{_sysconfdir}/php.ini
2027
2028 %preun mhash
2029 if [ "$1" = "0" ]; then
2030         %{_sbindir}/php-module-install remove mhash %{_sysconfdir}/php.ini
2031 fi
2032
2033 %post mime_magic
2034 %{_sbindir}/php-module-install install mime_magic %{_sysconfdir}/php.ini
2035
2036 %preun mime_magic
2037 if [ "$1" = "0" ]; then
2038         %{_sbindir}/php-module-install remove mime_magic %{_sysconfdir}/php.ini
2039 fi
2040
2041 %post ming
2042 %{_sbindir}/php-module-install install ming %{_sysconfdir}/php.ini
2043
2044 %preun ming
2045 if [ "$1" = "0" ]; then
2046         %{_sbindir}/php-module-install remove ming %{_sysconfdir}/php.ini
2047 fi
2048
2049 %post mnogosearch
2050 %{_sbindir}/php-module-install install mnogosearch %{_sysconfdir}/php.ini
2051
2052 %preun mnogosearch
2053 if [ "$1" = "0" ]; then
2054         %{_sbindir}/php-module-install remove mnogosearch %{_sysconfdir}/php.ini
2055 fi
2056
2057 %post msession
2058 %{_sbindir}/php-module-install install msession %{_sysconfdir}/php.ini
2059
2060 %preun msession
2061 if [ "$1" = "0" ]; then
2062         %{_sbindir}/php-module-install remove msession %{_sysconfdir}/php.ini
2063 fi
2064
2065 %post mssql
2066 %{_sbindir}/php-module-install install mssql %{_sysconfdir}/php.ini
2067
2068 %preun mssql
2069 if [ "$1" = "0" ]; then
2070         %{_sbindir}/php-module-install remove mssql %{_sysconfdir}/php.ini
2071 fi
2072
2073 %post mysql
2074 %{_sbindir}/php-module-install install mysql %{_sysconfdir}/php.ini
2075
2076 %preun mysql
2077 if [ "$1" = "0" ]; then
2078         %{_sbindir}/php-module-install remove mysql %{_sysconfdir}/php.ini
2079 fi
2080
2081 %post ncurses
2082 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2083 %{_sbindir}/php-module-install install ncurses %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2084 fi
2085 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2086 %{_sbindir}/php-module-install install ncurses %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2087 fi
2088
2089 %preun ncurses
2090 if [ "$1" = "0" ]; then
2091         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2092         %{_sbindir}/php-module-install remove ncurses %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2093         fi
2094         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2095         %{_sbindir}/php-module-install remove ncurses %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2096         fi
2097 fi
2098
2099 %post oci8
2100 %{_sbindir}/php-module-install install oci8 %{_sysconfdir}/php.ini
2101
2102 %preun oci8
2103 if [ "$1" = "0" ]; then
2104         %{_sbindir}/php-module-install remove oci8 %{_sysconfdir}/php.ini
2105 fi
2106
2107 %post odbc
2108 %{_sbindir}/php-module-install install odbc %{_sysconfdir}/php.ini
2109
2110 %preun odbc
2111 if [ "$1" = "0" ]; then
2112         %{_sbindir}/php-module-install remove odbc %{_sysconfdir}/php.ini
2113 fi
2114
2115 %post openssl
2116 %{_sbindir}/php-module-install install openssl %{_sysconfdir}/php.ini
2117
2118 %preun openssl
2119 if [ "$1" = "0" ]; then
2120         %{_sbindir}/php-module-install remove openssl %{_sysconfdir}/php.ini
2121 fi
2122
2123 %post oracle
2124 %{_sbindir}/php-module-install install oracle %{_sysconfdir}/php.ini
2125
2126 %preun oracle
2127 if [ "$1" = "0" ]; then
2128         %{_sbindir}/php-module-install remove oracle %{_sysconfdir}/php.ini
2129 fi
2130
2131 %post overload
2132 %{_sbindir}/php-module-install install overload %{_sysconfdir}/php.ini
2133
2134 %preun overload
2135 if [ "$1" = "0" ]; then
2136         %{_sbindir}/php-module-install remove overload %{_sysconfdir}/php.ini
2137 fi
2138
2139 %post pcntl
2140 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2141 %{_sbindir}/php-module-install install pcntl %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2142 fi
2143 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2144 %{_sbindir}/php-module-install install pcntl %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2145 fi
2146
2147 %preun pcntl
2148 if [ "$1" = "0" ]; then
2149         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2150         %{_sbindir}/php-module-install remove pcntl %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2151         fi
2152         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2153         %{_sbindir}/php-module-install remove pcntl %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2154         fi
2155 fi
2156
2157 %post pcre
2158 %{_sbindir}/php-module-install install pcre %{_sysconfdir}/php.ini
2159
2160 %preun pcre
2161 if [ "$1" = "0" ]; then
2162         %{_sbindir}/php-module-install remove pcre %{_sysconfdir}/php.ini
2163 fi
2164
2165 %post pdf
2166 %{_sbindir}/php-module-install install pdf %{_sysconfdir}/php.ini
2167
2168 %preun pdf
2169 if [ "$1" = "0" ]; then
2170         %{_sbindir}/php-module-install remove pdf %{_sysconfdir}/php.ini
2171 fi
2172
2173 %post pgsql
2174 %{_sbindir}/php-module-install install pgsql %{_sysconfdir}/php.ini
2175
2176 %preun pgsql
2177 if [ "$1" = "0" ]; then
2178         %{_sbindir}/php-module-install remove pgsql %{_sysconfdir}/php.ini
2179 fi
2180
2181 %post posix
2182 %{_sbindir}/php-module-install install posix %{_sysconfdir}/php.ini
2183
2184 %preun posix
2185 if [ "$1" = "0" ]; then
2186         %{_sbindir}/php-module-install remove posix %{_sysconfdir}/php.ini
2187 fi
2188
2189 %post pspell
2190 %{_sbindir}/php-module-install install pspell %{_sysconfdir}/php.ini
2191
2192 %preun pspell
2193 if [ "$1" = "0" ]; then
2194         %{_sbindir}/php-module-install remove pspell %{_sysconfdir}/php.ini
2195 fi
2196
2197 %post qtdom
2198 %{_sbindir}/php-module-install install qtdom %{_sysconfdir}/php.ini
2199
2200 %preun qtdom
2201 if [ "$1" = "0" ]; then
2202         %{_sbindir}/php-module-install remove qtdom %{_sysconfdir}/php.ini
2203 fi
2204
2205 %post readline
2206 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2207 %{_sbindir}/php-module-install install readline %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2208 fi
2209 if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2210 %{_sbindir}/php-module-install install readline %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2211 fi
2212
2213 %preun readline
2214 if [ "$1" = "0" ]; then
2215         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cgi.ini ]; then
2216         %{_sbindir}/php-module-install remove readline %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2217         fi
2218         if [ -f %{_sysconfdir}/php-cli.ini ]; then
2219         %{_sbindir}/php-module-install remove readline %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2220         fi
2221 fi
2222
2223 %post recode
2224 %{_sbindir}/php-module-install install recode %{_sysconfdir}/php.ini
2225
2226 %preun recode
2227 if [ "$1" = "0" ]; then
2228         %{_sbindir}/php-module-install remove recode %{_sysconfdir}/php.ini
2229 fi
2230
2231 %post session
2232 %{_sbindir}/php-module-install install session %{_sysconfdir}/php.ini
2233
2234 %preun session
2235 if [ "$1" = "0" ]; then
2236         %{_sbindir}/php-module-install remove session %{_sysconfdir}/php.ini
2237 fi
2238
2239 %post shmop
2240 %{_sbindir}/php-module-install install shmop %{_sysconfdir}/php.ini
2241
2242 %preun shmop
2243 if [ "$1" = "0" ]; then
2244         %{_sbindir}/php-module-install remove shmop %{_sysconfdir}/php.ini
2245 fi
2246
2247 %post snmp
2248 %{_sbindir}/php-module-install install snmp %{_sysconfdir}/php.ini
2249
2250 %preun snmp
2251 if [ "$1" = "0" ]; then
2252         %{_sbindir}/php-module-install remove snmp %{_sysconfdir}/php.ini
2253 fi
2254
2255 %post sockets
2256 %{_sbindir}/php-module-install install sockets %{_sysconfdir}/php.ini
2257
2258 %preun sockets
2259 if [ "$1" = "0" ]; then
2260         %{_sbindir}/php-module-install remove sockets %{_sysconfdir}/php.ini
2261 fi
2262
2263 %post sybase
2264 %{_sbindir}/php-module-install install sybase %{_sysconfdir}/php.ini
2265
2266 %preun sybase
2267 if [ "$1" = "0" ]; then
2268         %{_sbindir}/php-module-install remove sybase %{_sysconfdir}/php.ini
2269 fi
2270
2271 %post sybase-ct
2272 %{_sbindir}/php-module-install install sybase_ct %{_sysconfdir}/php.ini
2273
2274 %preun sybase-ct
2275 if [ "$1" = "0" ]; then
2276         %{_sbindir}/php-module-install remove sybase_ct %{_sysconfdir}/php.ini
2277 fi
2278
2279 %post sysvmsg
2280 %{_sbindir}/php-module-install install sysvmsg %{_sysconfdir}/php.ini
2281
2282 %preun sysvmsg
2283 if [ "$1" = "0" ]; then
2284         %{_sbindir}/php-module-install remove sysvmsg %{_sysconfdir}/php.ini
2285 fi
2286
2287 %post sysvsem
2288 %{_sbindir}/php-module-install install sysvsem %{_sysconfdir}/php.ini
2289
2290 %preun sysvsem
2291 if [ "$1" = "0" ]; then
2292         %{_sbindir}/php-module-install remove sysvsem %{_sysconfdir}/php.ini
2293 fi
2294
2295 %post sysvshm
2296 %{_sbindir}/php-module-install install sysvshm %{_sysconfdir}/php.ini
2297
2298 %preun sysvshm
2299 if [ "$1" = "0" ]; then
2300         %{_sbindir}/php-module-install remove sysvshm %{_sysconfdir}/php.ini
2301 fi
2302
2303 %post wddx
2304 %{_sbindir}/php-module-install install wddx %{_sysconfdir}/php.ini
2305
2306 %preun wddx
2307 if [ "$1" = "0" ]; then
2308         %{_sbindir}/php-module-install remove wddx %{_sysconfdir}/php.ini
2309 fi
2310
2311 %post xml
2312 %{_sbindir}/php-module-install install xml %{_sysconfdir}/php.ini
2313
2314 %preun xml
2315 if [ "$1" = "0" ]; then
2316         %{_sbindir}/php-module-install remove xml %{_sysconfdir}/php.ini
2317 fi
2318
2319 %post xmlrpc
2320 %{_sbindir}/php-module-install install xmlrpc %{_sysconfdir}/php.ini
2321
2322 %preun xmlrpc
2323 if [ "$1" = "0" ]; then
2324         %{_sbindir}/php-module-install remove xmlrpc %{_sysconfdir}/php.ini
2325 fi
2326
2327 %post xslt
2328 %{_sbindir}/php-module-install install xslt %{_sysconfdir}/php.ini
2329
2330 %preun xslt
2331 if [ "$1" = "0" ]; then
2332         %{_sbindir}/php-module-install remove xslt %{_sysconfdir}/php.ini
2333 fi
2334
2335 %post yaz
2336 %{_sbindir}/php-module-install install yaz %{_sysconfdir}/php.ini
2337
2338 %preun yaz
2339 if [ "$1" = "0" ]; then
2340         %{_sbindir}/php-module-install remove yaz %{_sysconfdir}/php.ini
2341 fi
2342
2343 %post yp
2344 %{_sbindir}/php-module-install install yp %{_sysconfdir}/php.ini
2345
2346 %preun yp
2347 if [ "$1" = "0" ]; then
2348         %{_sbindir}/php-module-install remove yp %{_sysconfdir}/php.ini
2349 fi
2350
2351 %post zip
2352 %{_sbindir}/php-module-install install zip %{_sysconfdir}/php.ini
2353
2354 %preun zip
2355 if [ "$1" = "0" ]; then
2356         %{_sbindir}/php-module-install remove zip %{_sysconfdir}/php.ini
2357 fi
2358
2359 %post zlib
2360 %{_sbindir}/php-module-install install zlib %{_sysconfdir}/php.ini
2361
2362 %preun zlib
2363 if [ "$1" = "0" ]; then
2364         %{_sbindir}/php-module-install remove zlib %{_sysconfdir}/php.ini
2365 fi
2366
2367 %files
2368 %defattr(644,root,root,755)
2369 %if %{_apache2}
2370 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) /etc/httpd/httpd.conf/*_mod_php.conf
2371 %endif
2372 %attr(755,root,root) %{_libdir}/apache/libphp4.so
2373 %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/php-apache.ini
2374
2375 %files fcgi
2376 %defattr(644,root,root,755)
2377 %attr(755,root,root) %{_bindir}/php.fcgi
2378 %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/php-cgi-fcgi.ini
2379
2380 %files cgi
2381 %defattr(644,root,root,755)
2382 %attr(755,root,root) %{_bindir}/php.cgi
2383 %attr(755,root,root) %{_bindir}/php
2384 %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/php-cgi.ini
2385
2386 %files cli
2387 %defattr(644,root,root,755)
2388 %attr(755,root,root) %{_bindir}/php.cli
2389 %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/php-cli.ini
2390 %{_mandir}/man1/php.1*
2391
2392 %files common
2393 %defattr(644,root,root,755)
2394 %doc php.ini-*
2395 %doc CODING_STANDARDS CREDITS Zend/ZEND_CHANGES
2396 %doc LICENSE Zend/LICENSE.Zend EXTENSIONS NEWS TODO*
2397 %doc README.EXT_SKEL README.SELF-CONTAINED-EXTENSIONS
2398
2399 %dir %{_sysconfdir}
2400 %attr(644,root,root) %config(noreplace) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/php.ini
2401 %attr(730,root,http) %dir %verify(not group mode) /var/run/php
2402
2403 %{httpdir}/icons/*
2404 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/*
2405 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libphp_common-*.so
2406 %dir %{extensionsdir}
2407
2408 %files devel
2409 %defattr(644,root,root,755)
2410 %attr(755,root,root) %{_bindir}/phpextdist
2411 %attr(755,root,root) %{_bindir}/phpize
2412 %attr(755,root,root) %{_bindir}/php-config
2413 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libphp_common.so
2414 %{_libdir}/libphp_common.la
2415 %{_includedir}/php
2416 %{_libdir}/php/build
2417 %ifarch amd64
2418 %{_ulibdir}/php/build
2419 %endif
2420
2421 %files bcmath
2422 %defattr(644,root,root,755)
2423 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/bcmath.so
2424
2425 %files bzip2
2426 %defattr(644,root,root,755)
2427 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/bz2.so
2428
2429 %files calendar
2430 %defattr(644,root,root,755)
2431 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/calendar.so
2432
2433 %if %{with cpdf}
2434 %files cpdf
2435 %defattr(644,root,root,755)
2436 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/cpdf.so
2437 %endif
2438
2439 %files crack
2440 %defattr(644,root,root,755)
2441 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/crack.so
2442
2443 %files ctype
2444 %defattr(644,root,root,755)
2445 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/ctype.so
2446
2447 %if %{with curl}
2448 %files curl
2449 %defattr(644,root,root,755)
2450 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/curl.so
2451 %endif
2452
2453 %files db
2454 %defattr(644,root,root,755)
2455 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/db.so
2456
2457 %files dba
2458 %defattr(644,root,root,755)
2459 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/dba.so
2460
2461 %files dbase
2462 %defattr(644,root,root,755)
2463 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/dbase.so
2464
2465 %files dbx
2466 %defattr(644,root,root,755)
2467 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/dbx.so
2468
2469 %files dio
2470 %defattr(644,root,root,755)
2471 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/dio.so
2472
2473 %if %{with xml}
2474 %files domxml
2475 %defattr(644,root,root,755)
2476 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/domxml.so
2477 %endif
2478
2479 %if %{with fdf}
2480 %files fdf
2481 %defattr(644,root,root,755)
2482 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/fdf.so
2483 %endif
2484
2485 %files exif
2486 %defattr(644,root,root,755)
2487 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/exif.so
2488
2489 %files filepro
2490 %defattr(644,root,root,755)
2491 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/filepro.so
2492
2493 %if %{with fribidi}
2494 %files fribidi
2495 %defattr(644,root,root,755)
2496 %doc ext/fribidi/{CREDITS,README}
2497 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/fribidi.so
2498 %endif
2499
2500 %files ftp
2501 %defattr(644,root,root,755)
2502 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/ftp.so
2503
2504 %files gd
2505 %defattr(644,root,root,755)
2506 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/gd.so
2507
2508 %files gettext
2509 %defattr(644,root,root,755)
2510 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/gettext.so
2511
2512 %files gmp
2513 %defattr(644,root,root,755)
2514 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/gmp.so
2515
2516 %files hyperwave
2517 %defattr(644,root,root,755)
2518 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/hyperwave.so
2519
2520 %files iconv
2521 %defattr(644,root,root,755)
2522 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/iconv.so
2523
2524 %if %{with imap}
2525 %files imap
2526 %defattr(644,root,root,755)
2527 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/imap.so
2528 %endif
2529
2530 %if %{with interbase}
2531 %files interbase
2532 %defattr(644,root,root,755)
2533 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/interbase.so
2534 %endif
2535
2536 %if %{with java}
2537 %files java
2538 %defattr(644,root,root,755)
2539 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/java.so
2540 %{extensionsdir}/php_java.jar
2541 %endif
2542
2543 %if %{with ldap}
2544 %files ldap
2545 %defattr(644,root,root,755)
2546 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/ldap.so
2547 %endif
2548
2549 %files mbstring
2550 %defattr(644,root,root,755)
2551 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mbstring.so
2552
2553 %files mcal
2554 %defattr(644,root,root,755)
2555 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mcal.so
2556
2557 %files mcrypt
2558 %defattr(644,root,root,755)
2559 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mcrypt.so
2560
2561 %if %{with mhash}
2562 %files mhash
2563 %defattr(644,root,root,755)
2564 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mhash.so
2565 %endif
2566
2567 %files mime_magic
2568 %defattr(644,root,root,755)
2569 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mime_magic.so
2570
2571 %if %{with ming}
2572 %files ming
2573 %defattr(644,root,root,755)
2574 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/ming.so
2575 %endif
2576
2577 %if %{with mnogosearch}
2578 %files mnogosearch
2579 %defattr(644,root,root,755)
2580 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mnogosearch.so
2581 %endif
2582
2583 %if %{with msession}
2584 %files msession
2585 %defattr(644,root,root,755)
2586 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/msession.so
2587 %endif
2588
2589 %if %{with mssql}
2590 %files mssql
2591 %defattr(644,root,root,755)
2592 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mssql.so
2593 %endif
2594
2595 %files mysql
2596 %defattr(644,root,root,755)
2597 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/mysql.so
2598
2599 %files ncurses
2600 %defattr(644,root,root,755)
2601 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/ncurses.so
2602
2603 %if %{with oci8}
2604 %files oci8
2605 %defattr(644,root,root,755)
2606 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/oci8.so
2607 %endif
2608
2609 %if %{with odbc}
2610 %files odbc
2611 %defattr(644,root,root,755)
2612 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/odbc.so
2613 %endif
2614
2615 %if %{with openssl}
2616 %files openssl
2617 %defattr(644,root,root,755)
2618 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/openssl.so
2619 %endif
2620
2621 %if %{with oracle}
2622 %files oracle
2623 %defattr(644,root,root,755)
2624 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/oracle.so
2625 %endif
2626
2627 %files overload
2628 %defattr(644,root,root,755)
2629 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/overload.so
2630
2631 %files pcntl
2632 %defattr(644,root,root,755)
2633 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/pcntl.so
2634
2635 %if %{with pcre}
2636 %files pcre
2637 %defattr(644,root,root,755)
2638 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/pcre.so
2639 %endif
2640
2641 %if %{with pdf}
2642 %files pdf
2643 %defattr(644,root,root,755)
2644 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/pdf.so
2645 %endif
2646
2647 %if %{with pgsql}
2648 %files pgsql
2649 %defattr(644,root,root,755)
2650 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/pgsql.so
2651 %endif
2652
2653 %files posix
2654 %defattr(644,root,root,755)
2655 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/posix.so
2656
2657 %if %{with pspell}
2658 %files pspell
2659 %defattr(644,root,root,755)
2660 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/pspell.so
2661 %endif
2662
2663 %if %{with qtdom}
2664 %files qtdom
2665 %defattr(644,root,root,755)
2666 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/qtdom.so
2667 %endif
2668
2669 %files readline
2670 %defattr(644,root,root,755)
2671 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/readline.so
2672
2673 %if %{with recode}
2674 %files recode
2675 %defattr(644,root,root,755)
2676 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/recode.so
2677 %endif
2678
2679 # session_mm doesn't work with shared session
2680 #%files session
2681 #%defattr(644,root,root,755)
2682 #%attr(755,root,root) %{extensionsdir}/session.so
2683
2684 %files shmop
2685 %defattr(644,root,root,755)
2686 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/shmop.so
2687
2688 %if %{with snmp}
2689 %files snmp
2690 %defattr(644,root,root,755)
2691 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/snmp.so
2692 %endif
2693
2694 %files sockets
2695 %defattr(644,root,root,755)
2696 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sockets.so
2697
2698 %if %{with sybase}
2699 %files sybase
2700 %defattr(644,root,root,755)
2701 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sybase.so
2702
2703 %files sybase-ct
2704 %defattr(644,root,root,755)
2705 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sybase_ct.so
2706 %endif
2707
2708 %files sysvmsg
2709 %defattr(644,root,root,755)
2710 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sysvmsg.so
2711
2712 %files sysvsem
2713 %defattr(644,root,root,755)
2714 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sysvsem.so
2715
2716 %files sysvshm
2717 %defattr(644,root,root,755)
2718 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/sysvshm.so
2719
2720 %if %{with wddx}
2721 %files wddx
2722 %defattr(644,root,root,755)
2723 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/wddx.so
2724 %endif
2725
2726 %if %{with xml}
2727 %files xml
2728 %defattr(644,root,root,755)
2729 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/xml.so
2730 %endif
2731
2732 %if %{with xmlrpc}
2733 %files xmlrpc
2734 %defattr(644,root,root,755)
2735 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/xmlrpc.so
2736 %endif
2737
2738 %if %{with xslt}
2739 %files xslt
2740 %defattr(644,root,root,755)
2741 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/xslt.so
2742 %endif
2743
2744 %if %{with yaz}
2745 %files yaz
2746 %defattr(644,root,root,755)
2747 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/yaz.so
2748 %endif
2749
2750 %files yp
2751 %defattr(644,root,root,755)
2752 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/yp.so
2753
2754 %files zip
2755 %defattr(644,root,root,755)
2756 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/zip.so
2757
2758 %files zlib
2759 %defattr(644,root,root,755)
2760 %attr(755,root,root) %{extensionsdir}/zlib.so
2761
2762 %if %{with pear}
2763 %files pear
2764 %defattr(644,root,root,755)
2765 %dir %{php_pear_dir}
2766 %dir %{php_pear_dir}/Archive
2767 %dir %{php_pear_dir}/Auth
2768 %dir %{php_pear_dir}/Console
2769 %dir %{php_pear_dir}/Crypt
2770 %dir %{php_pear_dir}/Date
2771 %dir %{php_pear_dir}/DB
2772 %dir %{php_pear_dir}/File
2773 %dir %{php_pear_dir}/HTML
2774 %dir %{php_pear_dir}/HTML/Template
2775 %dir %{php_pear_dir}/HTTP
2776 %dir %{php_pear_dir}/Image
2777 %dir %{php_pear_dir}/Mail
2778 %dir %{php_pear_dir}/Net
2779 %dir %{php_pear_dir}/PEAR
2780 %dir %{php_pear_dir}/Schedule
2781 %dir %{php_pear_dir}/Science
2782 %dir %{php_pear_dir}/XML
2783
2784 %files pear-additional_classes
2785 %defattr(644,root,root,755)
2786 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/Crypt/HCEMD5.php
2787 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/File/Passwd.php
2788 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTML/Form.php
2789 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTML/IT*.php
2790 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTML/Page.php
2791 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTML/Processor.php
2792 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTML/Select.php
2793 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/HTTP/Compress.php
2794 %attr(644,root,root) %{php_pear_dir}/Schedule/At.php
2795
2796 %files pear-devel
2797 %defattr(644,root,root,755)
2798 # in proper class now
2799 #%attr(755,root,root) %{_bindir}/pear
2800 %attr(755,root,root) %{_bindir}/pearize
2801 %attr(755,root,root) %{_bindir}/phptar
2802 %endif
This page took 0.248613 seconds and 3 git commands to generate.