]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- rel 3; libpng fix
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
8 %bcond_with     ladspa          # build ladspa plugin [currently built in plugins-bad]
9 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
10 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
12 #
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         gst_major_ver   0.10
15 %define         gst_req_ver     0.10.24
16 %define         gstpb_req_ver   0.10.24
17 #
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 #
20 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
21 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
22 Name:           gstreamer-plugins-good
23 Version:        0.10.17
24 Release:        3
25 License:        LGPL v2+
26 Group:          Libraries
27 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
28 # Source0-md5:  833546cd2b8bbf86b8ed083b00897918
29 Patch0:         %{name}-bashish.patch
30 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
31 Patch2:         %{name}-libpng.patch
32 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
33 BuildRequires:  autoconf >= 2.59-9
34 BuildRequires:  automake >= 1.5
35 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
36 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.12.1
37 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
38 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
39 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.10.1
40 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
41 BuildRequires:  liboil-devel >= 0.3.6
42 BuildRequires:  libtool >= 1.4
43 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
44 BuildRequires:  python >= 2.1
45 BuildRequires:  python-PyXML
46 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
47 ##
48 ## plugins
49 ##
50 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
51 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
52 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
53 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
54 BuildRequires:  esound-devel >= 0.2.12
55 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.3
56 BuildRequires:  hal-devel >= 0.5.7.1
57 %{?with_ladspa:BuildRequires:   ladspa-devel >= 1.12}
58 BuildRequires:  libavc1394-devel
59 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
60 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
61 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
62 BuildRequires:  libjpeg-devel
63 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
64 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 1.2.1
65 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
66 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.4.0}
67 # for taglib
68 BuildRequires:  libstdc++-devel
69 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
70 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.8
71 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
72 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.4
73 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
74 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
78 BuildRequires:  zlib-devel
79 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
80 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
81 Obsoletes:      gstreamer-avi
82 Obsoletes:      gstreamer-flx
83 Obsoletes:      gstreamer-matroska
84 Obsoletes:      gstreamer-mixer
85 Obsoletes:      gstreamer-navigation
86 Obsoletes:      gstreamer-rtp
87 Obsoletes:      gstreamer-udp
88 Obsoletes:      gstreamer-v4l2
89 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.4
90 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
91
92 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
93
94 %description
95 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
96 which operate on media data. Applications using this library can do
97 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
98 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
99 that new data types or processing capabilities can be added simply by
100 installing new plugins.
101
102 %description -l pl.UTF-8
103 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
104 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
105 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
106 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
107 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
108 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
109
110 %package apidocs
111 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
112 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
113 Group:          Documentation
114 Requires:       gtk-doc-common
115
116 %description apidocs
117 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
118
119 %description apidocs -l pl.UTF-8
120 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
121 GStreamer.
122
123 %package -n gstreamer-GConf
124 Summary:        GStreamer GConf schemas
125 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
126 Group:          Libraries
127 Requires(post,preun):   GConf2
128 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
129 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
130
131 %description -n gstreamer-GConf
132 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
133 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
134
135 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
136 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
137 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
138
139 ## ## Plugins ##
140
141 %package -n gstreamer-videosink-aa
142 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
143 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
144 Group:          Libraries
145 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
146 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
147 Obsoletes:      gstreamer-aalib
148
149 %description -n gstreamer-videosink-aa
150 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
151
152 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
153 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
154
155 %package -n gstreamer-audio-effects-good
156 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
157 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
158 Group:          Libraries
159 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
160 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
161
162 %description -n gstreamer-audio-effects-good
163 Good GStreamer audio effects plugins.
164
165 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
166 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
167
168 %package -n gstreamer-audio-formats
169 Summary:        GStreamer audio format plugins
170 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
171 Group:          Libraries
172 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
173 # for locales in wavparse module
174 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
175
176 %description -n gstreamer-audio-formats
177 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
178 type.
179
180 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
181 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
182
183 %package -n gstreamer-cairo
184 Summary:        GStreamer cairo plugin
185 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
186 Group:          Libraries
187 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
188
189 %description -n gstreamer-cairo
190 GStreamer cairo plugin.
191
192 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
193 Wtyczka cairo do GStreamera.
194
195 %package -n gstreamer-dv
196 Summary:        GStreamer dv plugin
197 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
198 Group:          Libraries
199 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
200
201 %description -n gstreamer-dv
202 Plugin for digital video support.
203
204 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
205 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
206
207 %package -n gstreamer-audiosink-esd
208 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
209 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
210 Group:          Libraries
211 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
212 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
213 Obsoletes:      gstreamer-esound
214
215 %description -n gstreamer-audiosink-esd
216 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
217
218 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
219 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
220
221 %package -n gstreamer-flac
222 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
223 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
224 Group:          Libraries
225 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
226
227 %description -n gstreamer-flac
228 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
229
230 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
231 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
232
233 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
234 Summary:        GStreamer images input plugin
235 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
236 Group:          Libraries
237 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
238
239 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
240 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
241
242 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
243 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
244 gdkpixbuf.
245
246 %package -n gstreamer-hal
247 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
248 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
249 Group:          Libraries
250 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
251
252 %description -n gstreamer-hal
253 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
254
255 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
256 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
257 GStreamerem a HAL-em.
258
259 %package -n gstreamer-ladspa
260 Summary:        GStreamer wrapper for LADSPA plugins
261 Summary(pl.UTF-8):      Wrapper do wtyczek LADSPA dla GStreamera
262 Group:          Libraries
263 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
264
265 %description -n gstreamer-ladspa
266 Plugin which wraps LADSPA plugins for use by GStreamer applications.
267
268 %description -n gstreamer-ladspa -l pl.UTF-8
269 Wtyczka pozwalająca na używanie wtyczek LADSPA przez aplikacje
270 GStreamera.
271
272 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
273 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
274 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
275 Group:          Libraries
276 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
277 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
278
279 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
280 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
281
282 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
283 Wtyczka libcaca do GStreamera.
284
285 %package -n gstreamer-libpng
286 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
287 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
288 Group:          Libraries
289 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
290 # for locales
291 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
292 Requires:       libpng >= 1.2.0
293
294 %description -n gstreamer-libpng
295 Plugin for encoding png images.
296
297 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
298 Wtyczka kodująca pliki png.
299
300 %package -n gstreamer-audiosink-oss
301 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
302 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
303 Group:          Libraries
304 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
305 # for locales
306 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
307 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
308 Obsoletes:      gstreamer-oss
309
310 %description -n gstreamer-audiosink-oss
311 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
312 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
313
314 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
315 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
316 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
317 od OpenSound.
318
319 %package -n gstreamer-pulseaudio
320 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
321 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
322 Group:          Libraries
323 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
324 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
325 Requires:       pulseaudio >= 0.9.8
326 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
327 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
328
329 %description -n gstreamer-pulseaudio
330 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
331
332 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
333 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
334
335 %package -n gstreamer-raw1394
336 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
337 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
338 Group:          Libraries
339 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
340
341 %description -n gstreamer-raw1394
342 Plugin for digital video support using raw1394.
343
344 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
345 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
346
347 %package -n gstreamer-shout2
348 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
349 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
350 Group:          Libraries
351 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
352
353 %description -n gstreamer-shout2
354 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
355
356 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
357 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
358
359 %package -n gstreamer-soup
360 Summary:        GStreamer Soup plugin
361 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
362 Group:          Libraries
363 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
364
365 %description -n gstreamer-soup
366 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
367
368 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
369 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
370 Soup.
371
372 %package -n gstreamer-speex
373 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
374 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
375 Group:          Libraries
376 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
377 Requires:       speex >= 1:1.1.6
378
379 %description -n gstreamer-speex
380 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
381
382 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
383 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
384
385 %package -n gstreamer-taglib
386 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
387 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
388 Group:          Libraries
389 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
390
391 %description -n gstreamer-taglib
392 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
393
394 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
395 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
396
397 %package -n gstreamer-video-effects
398 Summary:        GStreamer video effects plugins
399 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
400 Group:          Libraries
401 # for locales in jpeg module
402 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
403
404 %description -n gstreamer-video-effects
405 GStreamer video effects plugins.
406
407 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
408 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
409
410 %package -n gstreamer-visualisation
411 Summary:        GStreamer visualisations plugins
412 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
413 Group:          Libraries
414 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
415
416 %description -n gstreamer-visualisation
417 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
418 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
419
420 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
421 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
422 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
423
424 %package -n gstreamer-ximagesrc
425 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
426 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
427 Group:          Libraries
428 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
429
430 %description -n gstreamer-ximagesrc
431 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
432
433 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
434 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
435 Xlib.
436
437 %package -n gstreamer-wavpack
438 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
439 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
440 Group:          Libraries
441 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
442
443 %description -n gstreamer-wavpack
444 Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
449 %prep
450 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
451 %patch0 -p1
452 %patch1 -p1
453 %patch2 -p1
454
455 %build
456 %{__libtoolize}
457 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
458 %{__autoconf}
459 %{__autoheader}
460 %{__automake}
461 %configure \
462         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
463         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
464         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
465         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
466         --enable-experimental \
467         %{?with_ladspa:--enable-ladspa} \
468         %{!?with_soup:--disable-soup} \
469         %{!?with_speex:--disable-speex} \
470         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
471         --disable-static \
472         --%{?with_apidocs:en}%{!?with_apidocs:dis}able-gtk-doc \
473         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
474
475 %{__make}
476
477 %install
478 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
479
480 %{__make} install \
481         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
482
483 # We don't need plugins' *.la files
484 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
485
486 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
487
488 %clean
489 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
490
491 %post   -n gstreamer-GConf
492 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
493
494 %preun  -n gstreamer-GConf
495 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
496
497 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
498 %defattr(644,root,root,755)
499 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgamma.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstqtdemux.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
526 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
527 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
528 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobalance.so
529 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
530 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
533 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
534 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
535
536 %if %{with apidocs}
537 %files apidocs
538 %defattr(644,root,root,755)
539 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
540 %endif
541
542 %if %{with gconf}
543 %files -n gstreamer-GConf
544 %defattr(644,root,root,755)
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
546 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
547 %endif
548
549 ##
550 ## Plugins
551 ##
552
553 %if %{with aalib}
554 %files -n gstreamer-videosink-aa
555 %defattr(644,root,root,755)
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
557 %endif
558
559 %files -n gstreamer-audio-effects-good
560 %defattr(644,root,root,755)
561 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
563 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
564 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
565
566 %files -n gstreamer-audio-formats
567 %defattr(644,root,root,755)
568 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
569 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
570 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
571
572 %if %{with cairo}
573 %files -n gstreamer-cairo
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
576 %endif
577
578 %files -n gstreamer-dv
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
581
582 %files -n gstreamer-audiosink-esd
583 %defattr(644,root,root,755)
584 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
585
586 %files -n gstreamer-flac
587 %defattr(644,root,root,755)
588 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
589
590 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
593
594 %files -n gstreamer-hal
595 %defattr(644,root,root,755)
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
597
598 # disabled in ext/Makefile.am, currently built in plugins-bad
599 #%if %{with ladspa}
600 #%files -n gstreamer-ladspa
601 #%defattr(644,root,root,755)
602 #%attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstladspa.so
603 #%endif
604
605 %if %{with caca}
606 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
607 %defattr(644,root,root,755)
608 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
609 %endif
610
611 %files -n gstreamer-libpng
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
614
615 %files -n gstreamer-audiosink-oss
616 %defattr(644,root,root,755)
617 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
618
619 %files -n gstreamer-pulseaudio
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
622
623 %files -n gstreamer-raw1394
624 %defattr(644,root,root,755)
625 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
626
627 %files -n gstreamer-shout2
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
630
631 %if %{with soup}
632 %files -n gstreamer-soup
633 %defattr(644,root,root,755)
634 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
635 %endif
636
637 %if %{with speex}
638 %files -n gstreamer-speex
639 %defattr(644,root,root,755)
640 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
641 %endif
642
643 %files -n gstreamer-taglib
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
646
647 %files -n gstreamer-video-effects
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
650 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
651 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
652 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideoflip.so
653
654 %files -n gstreamer-visualisation
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
657 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
658 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
659 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
660
661 %if %{with wavpack}
662 %files -n gstreamer-wavpack
663 %defattr(644,root,root,755)
664 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
665 %endif
666
667 %files -n gstreamer-ximagesrc
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.105991 seconds and 3 git commands to generate.