]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- updated to 1.12.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_with     jack1           # JACK 1 (0.12x) instead of JACK 2 (1.9.x)
9 %bcond_without  soup            # libsoup (2.4 API) http source plugin
10 %bcond_without  speex           # speex plugin
11 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
12
13 %define         gstname         gst-plugins-good
14 %define         major_ver       1.0
15 %define         gst_req_ver     1.12.0
16 %define         gstpb_req_ver   1.12.0
17
18 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
19 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
20 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
21 Name:           gstreamer-plugins-good
22 Version:        1.12.4
23 Release:        1
24 License:        LGPL v2+
25 Group:          Libraries
26 Source0:        https://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
27 # Source0-md5:  bdf4791a2b788ec6a149b81ff4032038
28 URL:            https://gstreamer.freedesktop.org/
29 BuildRequires:  autoconf >= 2.69
30 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
31 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
32 BuildRequires:  gettext-tools >= 0.17
33 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.40
34 %if %(locale -a | grep -q '^C\.UTF-8$'; echo $?)
35 BuildRequires:  glibc-localedb-all
36 %endif
37 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
38 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
39 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
40 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
41 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2.6
42 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
43 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
44 BuildRequires:  python >= 2.1
45 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
46 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
47 BuildRequires:  xz
48 ##
49 ## plugins
50 ##
51 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
52 BuildRequires:  bzip2-devel
53 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
54 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
55 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
56 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
57 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
58 %if %{with jack}
59 %{?with_jack1:BuildRequires:    jack-audio-connection-kit-devel >= 0.120.1}
60 %{!?with_jack1:BuildRequires:   jack-audio-connection-kit-devel >= 1.9.7}
61 %endif
62 BuildRequires:  libavc1394-devel
63 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
64 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
65 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
66 BuildRequires:  libjpeg-devel
67 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
68 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
69 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
70 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.48}
71 BuildRequires:  libstdc++-devel
72 BuildRequires:  libv4l-devel
73 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.4.0
74 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
75 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
76 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
77 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:147
78 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.60.0}
79 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
80 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
81 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
82 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
83 BuildRequires:  zlib-devel
84 Requires:       glib2 >= 1:2.40
85 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
86 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87 Requires:       orc >= 0.4.17
88 Obsoletes:      gstreamer-avi
89 Obsoletes:      gstreamer-flx
90 Obsoletes:      gstreamer-matroska
91 Obsoletes:      gstreamer-mixer
92 Obsoletes:      gstreamer-navigation
93 Obsoletes:      gstreamer-oss4
94 Obsoletes:      gstreamer-rtp
95 Obsoletes:      gstreamer-udp
96 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
97 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
98
99 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
100
101 %description
102 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
103 which operate on media data. Applications using this library can do
104 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
105 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
106 that new data types or processing capabilities can be added simply by
107 installing new plugins.
108
109 %description -l pl.UTF-8
110 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
111 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
112 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
113 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
114 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
115 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
116
117 %package apidocs
118 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
119 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
120 Group:          Documentation
121 Requires:       gtk-doc-common
122 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
123 BuildArch:      noarch
124 %endif
125
126 %description apidocs
127 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
128
129 %description apidocs -l pl.UTF-8
130 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
131 GStreamer.
132
133 ## ## Plugins ##
134
135 %package -n gstreamer-videosink-aa
136 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
137 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
138 Group:          Libraries
139 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
140 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
141 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
142 Obsoletes:      gstreamer-aalib
143
144 %description -n gstreamer-videosink-aa
145 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
146
147 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
148 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
149
150 %package -n gstreamer-audio-effects-good
151 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
152 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
153 Group:          Libraries
154 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
155 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
156 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
157
158 %description -n gstreamer-audio-effects-good
159 Good GStreamer audio effects plugins.
160
161 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
162 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
163
164 %package -n gstreamer-audio-formats
165 Summary:        GStreamer audio format plugins
166 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
167 Group:          Libraries
168 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
169 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
170 # for locales in wavparse module
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172
173 %description -n gstreamer-audio-formats
174 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
175 type.
176
177 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
178 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
179
180 %package -n gstreamer-cairo
181 Summary:        GStreamer cairo plugin
182 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
183 Group:          Libraries
184 Requires:       cairo >= 1.10.0
185 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
186 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
187 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
188
189 %description -n gstreamer-cairo
190 GStreamer cairo plugin.
191
192 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
193 Wtyczka cairo do GStreamera.
194
195 %package -n gstreamer-dv
196 Summary:        GStreamer dv plugin
197 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
198 Group:          Libraries
199 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
200 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
201 Requires:       libdv >= 0.104
202
203 %description -n gstreamer-dv
204 Plugin for digital video support.
205
206 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
207 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
208
209 %package -n gstreamer-flac
210 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
211 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
212 Group:          Libraries
213 Requires:       flac >= 1.1.4
214 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
215 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
216
217 %description -n gstreamer-flac
218 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
219
220 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
221 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
222
223 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
224 Summary:        GStreamer images input plugin
225 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
226 Group:          Libraries
227 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
228 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
229 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
230
231 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
232 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
233
234 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
235 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
236 gdkpixbuf.
237
238 %package -n gstreamer-jack
239 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
240 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
241 Group:          Libraries
242 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
243 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
244 %{?with_jack1:Requires: jack-audio-connection-kit-libs >= 0.120.1}
245 %{!?with_jack1:Requires:        jack-audio-connection-kit-libs >= 1.9.7}
246 # for locales
247 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
248 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
249
250 %description -n gstreamer-jack
251 Plugin for the JACK professional sound server.
252
253 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
254 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
255
256 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
257 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
258 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
259 Group:          Libraries
260 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
261 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
262 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
263
264 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
265 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
266
267 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
268 Wtyczka libcaca do GStreamera.
269
270 %package -n gstreamer-libpng
271 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
272 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
273 Group:          Libraries
274 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
275 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
276 # for locales
277 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
278 Requires:       libpng >= 1.2.0
279
280 %description -n gstreamer-libpng
281 Plugin for encoding png images.
282
283 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
284 Wtyczka kodująca pliki png.
285
286 %package -n gstreamer-audiosink-oss
287 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
288 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
289 Group:          Libraries
290 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
291 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
292 # for locales
293 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
294 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
295 Obsoletes:      gstreamer-oss
296
297 %description -n gstreamer-audiosink-oss
298 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
299 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
300
301 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
302 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
303 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
304 od OpenSound.
305
306 %package -n gstreamer-pulseaudio
307 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
308 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
309 Group:          Libraries
310 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
311 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
312 Requires:       pulseaudio >= 2.0
313 # for locales
314 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
315 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
316 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
317 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
318
319 %description -n gstreamer-pulseaudio
320 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
321
322 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
323 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
324
325 %package -n gstreamer-raw1394
326 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
327 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
328 Group:          Libraries
329 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
330
331 %description -n gstreamer-raw1394
332 Plugin for digital video support using raw1394.
333
334 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
335 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
336
337 %package -n gstreamer-shout2
338 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
339 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
340 Group:          Libraries
341 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
342 # for locales
343 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
344
345 %description -n gstreamer-shout2
346 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
347
348 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
349 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
350
351 %package -n gstreamer-soup
352 Summary:        GStreamer Soup plugin
353 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
354 Group:          Libraries
355 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
356 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
357 Requires:       libsoup >= 2.48
358 # for locales
359 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
360
361 %description -n gstreamer-soup
362 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
363
364 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
365 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
366 Soup.
367
368 %package -n gstreamer-speex
369 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
370 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
371 Group:          Libraries
372 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
373 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
374 Requires:       speex >= 1:1.1.6
375
376 %description -n gstreamer-speex
377 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
378
379 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
380 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
381
382 %package -n gstreamer-taglib
383 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
384 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
385 Group:          Libraries
386 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
387 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
388 Requires:       taglib >= 1.5
389
390 %description -n gstreamer-taglib
391 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
392
393 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
394 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
395
396 %package -n gstreamer-v4l2
397 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
398 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
399 Group:          Libraries
400 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
401 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
402 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
403 Requires:       udev-glib >= 1:147
404
405 %description -n gstreamer-v4l2
406 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
407
408 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
409 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
410
411 %package -n gstreamer-video-effects
412 Summary:        GStreamer video effects plugins
413 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
414 Group:          Libraries
415 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
416 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
417 # for locales in jpeg module
418 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
419
420 %description -n gstreamer-video-effects
421 GStreamer video effects plugins.
422
423 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
424 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
425
426 %package -n gstreamer-visualisation
427 Summary:        GStreamer visualisations plugins
428 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
429 Group:          Libraries
430 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
431 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
432
433 %description -n gstreamer-visualisation
434 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
435 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
436
437 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
438 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
439 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
440
441 %package -n gstreamer-vpx
442 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
443 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
444 Group:          Libraries
445 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
446 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
447 Requires:       libvpx >= 1.4.0
448 Obsoletes:      gstreamer-vp8
449
450 %description -n gstreamer-vpx
451 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
452
453 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
454 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
455 biblioteki libvpx.
456
457 %package -n gstreamer-wavpack
458 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
459 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
460 Group:          Libraries
461 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
462 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
463 Requires:       wavpack-libs >= 4.60.0
464
465 %description -n gstreamer-wavpack
466 Plugin for lossless Wavpack audio format.
467
468 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
469 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
470
471 %package -n gstreamer-ximagesrc
472 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
473 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
474 Group:          Libraries
475 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
476 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
477 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
478
479 %description -n gstreamer-ximagesrc
480 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
481
482 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
483 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
484 Xlib.
485
486 %prep
487 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
488
489 %build
490 %{__libtoolize}
491 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
492 %{__autoconf}
493 %{__autoheader}
494 %{__automake}
495 %configure \
496         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
497         --disable-silent-rules \
498         --disable-static \
499         --enable-experimental \
500         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
501         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
502         %{!?with_jack:--disable-jack} \
503         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
504         %{!?with_soup:--disable-soup} \
505         %{!?with_speex:--disable-speex} \
506         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
507         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
508         --enable-orc \
509         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
510
511 LC_ALL=C.UTF-8 \
512 %{__make}
513
514 %install
515 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
516
517 %{__make} install \
518         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
519
520 # We don't need plugins' *.la files
521 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
522
523 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
524
525 %clean
526 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
527
528 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
529 %defattr(644,root,root,755)
530 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
531 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
561 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
563 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
564 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
565 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
566
567 %if %{with apidocs}
568 %files apidocs
569 %defattr(644,root,root,755)
570 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
571 %endif
572
573 ##
574 ## Plugins
575 ##
576
577 %if %{with aalib}
578 %files -n gstreamer-videosink-aa
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
581 %endif
582
583 %files -n gstreamer-audio-effects-good
584 %defattr(644,root,root,755)
585 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
587 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
588 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
589
590 %files -n gstreamer-audio-formats
591 %defattr(644,root,root,755)
592 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
593 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
594 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
595 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
596
597 %if %{with cairo}
598 %files -n gstreamer-cairo
599 %defattr(644,root,root,755)
600 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
601 %endif
602
603 %files -n gstreamer-dv
604 %defattr(644,root,root,755)
605 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
606
607 %files -n gstreamer-flac
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
610
611 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
612 %defattr(644,root,root,755)
613 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
614
615 %if %{with jack}
616 %files -n gstreamer-jack
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
619 %endif
620
621 %if %{with caca}
622 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
623 %defattr(644,root,root,755)
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
625 %endif
626
627 %files -n gstreamer-libpng
628 %defattr(644,root,root,755)
629 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
630
631 %files -n gstreamer-audiosink-oss
632 %defattr(644,root,root,755)
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
634
635 %files -n gstreamer-pulseaudio
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulseaudio.so
638
639 %files -n gstreamer-raw1394
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
642
643 %files -n gstreamer-shout2
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
646
647 %if %{with soup}
648 %files -n gstreamer-soup
649 %defattr(644,root,root,755)
650 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsoup.so
651 %endif
652
653 %if %{with speex}
654 %files -n gstreamer-speex
655 %defattr(644,root,root,755)
656 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
657 %endif
658
659 %files -n gstreamer-taglib
660 %defattr(644,root,root,755)
661 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
662
663 %files -n gstreamer-v4l2
664 %defattr(644,root,root,755)
665 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
666
667 %files -n gstreamer-video-effects
668 %defattr(644,root,root,755)
669 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
670 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
671 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
672
673 %files -n gstreamer-visualisation
674 %defattr(644,root,root,755)
675 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
676 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
677 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
678 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
679
680 %files -n gstreamer-vpx
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
683
684 %if %{with wavpack}
685 %files -n gstreamer-wavpack
686 %defattr(644,root,root,755)
687 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
688 %endif
689
690 %files -n gstreamer-ximagesrc
691 %defattr(644,root,root,755)
692 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.304916 seconds and 3 git commands to generate.