- updated to 1.2.4
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
4 %bcond_without  aalib           # aa videosink plugin
5 %bcond_without  caca            # caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # cairo plugin
7 %bcond_without  jack            # JACK audio plugin
8 %bcond_without  soup            # libsoup 2.4 http source plugin
9 %bcond_without  speex           # speex plugin
10 %bcond_without  wavpack         # wavpack plugin
11
12 %define         gstname         gst-plugins-good
13 %define         major_ver       1.0
14 %define         gst_req_ver     1.2.0
15 %define         gstpb_req_ver   1.2.3
16
17 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
18 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
19 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
20 Name:           gstreamer-plugins-good
21 Version:        1.2.4
22 Release:        1
23 License:        LGPL v2+
24 Group:          Libraries
25 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.xz
26 # Source0-md5:  8aac024ee0cd98b67a3066ad31d8c677
27 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
28 BuildRequires:  autoconf >= 2.68
29 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
30 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
31 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
32 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.32
33 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
34 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
35 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
36 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.12}
37 BuildRequires:  libtool >= 1.4
38 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.17
39 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
40 BuildRequires:  python >= 2.1
41 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
42 BuildRequires:  tar >= 1:1.22
43 BuildRequires:  xz
44 ##
45 ## plugins
46 ##
47 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
48 BuildRequires:  bzip2-devel
49 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.10.0}
50 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
51 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
52 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
53 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
54 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
55 BuildRequires:  libavc1394-devel
56 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
57 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
58 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
59 BuildRequires:  libjpeg-devel
60 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
61 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
62 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
63 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.38}
64 # for taglib
65 BuildRequires:  libstdc++-devel
66 BuildRequires:  libv4l-devel
67 BuildRequires:  libvpx-devel >= 1.3.0
68 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
69 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 2.0
70 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
71 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
72 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 1:143
73 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
74 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
75 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
76 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
77 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
78 BuildRequires:  xorg-lib-libXv-devel
79 BuildRequires:  zlib-devel
80 Requires:       glib2 >= 1:2.32
81 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
82 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
83 Requires:       orc >= 0.4.17
84 Obsoletes:      gstreamer-avi
85 Obsoletes:      gstreamer-flx
86 Obsoletes:      gstreamer-matroska
87 Obsoletes:      gstreamer-mixer
88 Obsoletes:      gstreamer-navigation
89 Obsoletes:      gstreamer-oss4
90 Obsoletes:      gstreamer-rtp
91 Obsoletes:      gstreamer-udp
92 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
93 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
94
95 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{major_ver}
96
97 %description
98 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
99 which operate on media data. Applications using this library can do
100 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
101 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
102 that new data types or processing capabilities can be added simply by
103 installing new plugins.
104
105 %description -l pl.UTF-8
106 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
107 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
108 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
109 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
110 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
111 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
112
113 %package apidocs
114 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
115 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
116 Group:          Documentation
117 Requires:       gtk-doc-common
118 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
119 BuildArch:      noarch
120 %endif
121
122 %description apidocs
123 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
124
125 %description apidocs -l pl.UTF-8
126 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
127 GStreamer.
128
129 ## ## Plugins ##
130
131 %package -n gstreamer-videosink-aa
132 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
133 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
134 Group:          Libraries
135 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
136 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
137 Obsoletes:      gstreamer-aalib
138
139 %description -n gstreamer-videosink-aa
140 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
141
142 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
143 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
144
145 %package -n gstreamer-audio-effects-good
146 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
147 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
148 Group:          Libraries
149 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
150 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
151
152 %description -n gstreamer-audio-effects-good
153 Good GStreamer audio effects plugins.
154
155 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
156 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
157
158 %package -n gstreamer-audio-formats
159 Summary:        GStreamer audio format plugins
160 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
161 Group:          Libraries
162 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
163 # for locales in wavparse module
164 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
165
166 %description -n gstreamer-audio-formats
167 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
168 type.
169
170 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
171 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
172
173 %package -n gstreamer-cairo
174 Summary:        GStreamer cairo plugin
175 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
176 Group:          Libraries
177 Requires:       cairo >= 1.10.0
178 Requires:       cairo-gobject >= 1.10.0
179 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
180
181 %description -n gstreamer-cairo
182 GStreamer cairo plugin.
183
184 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
185 Wtyczka cairo do GStreamera.
186
187 %package -n gstreamer-dv
188 Summary:        GStreamer dv plugin
189 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
190 Group:          Libraries
191 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
192 Requires:       libdv >= 0.104
193
194 %description -n gstreamer-dv
195 Plugin for digital video support.
196
197 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
198 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
199
200 %package -n gstreamer-flac
201 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
202 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
203 Group:          Libraries
204 Requires:       flac >= 1.1.4
205 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
206
207 %description -n gstreamer-flac
208 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
209
210 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
211 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
212
213 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
214 Summary:        GStreamer images input plugin
215 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
216 Group:          Libraries
217 Requires:       gdk-pixbuf2 >= 2.8.0
218 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
219
220 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
221 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
222
223 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
224 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
225 gdkpixbuf.
226
227 %package -n gstreamer-jack
228 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
229 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
230 Group:          Libraries
231 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
232 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
233
234 %description -n gstreamer-jack
235 Plugin for the JACK professional sound server.
236
237 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
238 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
239
240 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
241 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
242 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
243 Group:          Libraries
244 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
245 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
246
247 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
248 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
249
250 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
251 Wtyczka libcaca do GStreamera.
252
253 %package -n gstreamer-libpng
254 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
255 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
256 Group:          Libraries
257 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
258 # for locales
259 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
260 Requires:       libpng >= 1.2.0
261
262 %description -n gstreamer-libpng
263 Plugin for encoding png images.
264
265 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
266 Wtyczka kodująca pliki png.
267
268 %package -n gstreamer-audiosink-oss
269 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
270 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
271 Group:          Libraries
272 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
273 # for locales
274 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
275 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
276 Obsoletes:      gstreamer-oss
277
278 %description -n gstreamer-audiosink-oss
279 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
280 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
281
282 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
283 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
284 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
285 od OpenSound.
286
287 %package -n gstreamer-pulseaudio
288 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
289 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
290 Group:          Libraries
291 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
292 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
293 Requires:       pulseaudio >= 2.0
294 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
295 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
296 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
297
298 %description -n gstreamer-pulseaudio
299 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
300
301 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
302 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
303
304 %package -n gstreamer-raw1394
305 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
306 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
307 Group:          Libraries
308 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
309
310 %description -n gstreamer-raw1394
311 Plugin for digital video support using raw1394.
312
313 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
314 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
315
316 %package -n gstreamer-shout2
317 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
318 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
319 Group:          Libraries
320 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
321
322 %description -n gstreamer-shout2
323 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
324
325 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
326 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
327
328 %package -n gstreamer-soup
329 Summary:        GStreamer Soup plugin
330 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
331 Group:          Libraries
332 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
333 Requires:       libsoup >= 2.38
334
335 %description -n gstreamer-soup
336 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
337
338 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
339 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
340 Soup.
341
342 %package -n gstreamer-speex
343 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
344 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
345 Group:          Libraries
346 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
347 Requires:       speex >= 1:1.1.6
348
349 %description -n gstreamer-speex
350 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
351
352 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
353 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
354
355 %package -n gstreamer-taglib
356 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
357 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
358 Group:          Libraries
359 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
360 Requires:       taglib >= 1.5
361
362 %description -n gstreamer-taglib
363 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
364
365 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
366 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
367
368 %package -n gstreamer-v4l2
369 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
370 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
371 Group:          Libraries
372 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
373 Requires:       udev-glib >= 1:143
374
375 %description -n gstreamer-v4l2
376 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
377
378 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
379 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
380
381 %package -n gstreamer-video-effects
382 Summary:        GStreamer video effects plugins
383 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
384 Group:          Libraries
385 # for locales in jpeg module
386 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
387
388 %description -n gstreamer-video-effects
389 GStreamer video effects plugins.
390
391 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
392 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
393
394 %package -n gstreamer-visualisation
395 Summary:        GStreamer visualisations plugins
396 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
397 Group:          Libraries
398 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
399
400 %description -n gstreamer-visualisation
401 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
402 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
403
404 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
405 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
406 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
407
408 %package -n gstreamer-ximagesrc
409 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
410 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
411 Group:          Libraries
412 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
413
414 %description -n gstreamer-ximagesrc
415 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
416
417 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
418 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
419 Xlib.
420
421 %package -n gstreamer-vpx
422 Summary:        GStreamer plugin for VP8/VP9 video format
423 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9
424 Group:          Libraries
425 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
426 Requires:       libvpx >= 1.3.0
427 Obsoletes:      gstreamer-vp8
428
429 %description -n gstreamer-vpx
430 GStreamer plugin for VP8/VP9 video format using libvpx library.
431
432 %description -n gstreamer-vpx -l pl.UTF-8
433 Wtyczka do GStreamera obsługująca format obrazu VP8/VP9 przy użyciu
434 biblioteki libvpx.
435
436 %package -n gstreamer-wavpack
437 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
438 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
439 Group:          Libraries
440 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
441 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
442
443 %description -n gstreamer-wavpack
444 Plugin for lossless Wavpack audio format.
445
446 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
447 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
448
449 %prep
450 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
451
452 %build
453 %{__libtoolize}
454 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
455 %{__autoconf}
456 %{__autoheader}
457 %{__automake}
458 %configure \
459         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
460         --disable-silent-rules \
461         --disable-static \
462         --enable-experimental \
463         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
464         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
465         %{!?with_jack:--disable-jack} \
466         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
467         %{!?with_soup:--disable-soup} \
468         %{!?with_speex:--disable-speex} \
469         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
470         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
471         --enable-orc \
472         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
473
474 %{__make}
475
476 %install
477 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
478
479 %{__make} install \
480         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482 # We don't need plugins' *.la files
483 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
484
485 %find_lang %{gstname}-%{major_ver}
486
487 %clean
488 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
489
490 %files -f %{gstname}-%{major_ver}.lang
491 %defattr(644,root,root,755)
492 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
493 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
494 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
495 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
496 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
497 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
498 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
499 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
500 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdtmf.so
501 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
502 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
503 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
504 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
505 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
506 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
507 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
508 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
509 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
510 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
511 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
512 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
513 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
514 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
515 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
516 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
517 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
518 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
519 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
520 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
521 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
522 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
523 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
524 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
525 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
526 %dir %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}
527 %{_datadir}/gstreamer-%{major_ver}/presets
528
529 %if %{with apidocs}
530 %files apidocs
531 %defattr(644,root,root,755)
532 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-%{major_ver}
533 %endif
534
535 ##
536 ## Plugins
537 ##
538
539 %if %{with aalib}
540 %files -n gstreamer-videosink-aa
541 %defattr(644,root,root,755)
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
543 %endif
544
545 %files -n gstreamer-audio-effects-good
546 %defattr(644,root,root,755)
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
551
552 %files -n gstreamer-audio-formats
553 %defattr(644,root,root,755)
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
558
559 %if %{with cairo}
560 %files -n gstreamer-cairo
561 %defattr(644,root,root,755)
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
563 %endif
564
565 %files -n gstreamer-dv
566 %defattr(644,root,root,755)
567 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
568
569 %files -n gstreamer-flac
570 %defattr(644,root,root,755)
571 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
572
573 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
574 %defattr(644,root,root,755)
575 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
576
577 %if %{with jack}
578 %files -n gstreamer-jack
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
581 %endif
582
583 %if %{with caca}
584 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
585 %defattr(644,root,root,755)
586 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
587 %endif
588
589 %files -n gstreamer-libpng
590 %defattr(644,root,root,755)
591 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
592
593 %files -n gstreamer-audiosink-oss
594 %defattr(644,root,root,755)
595 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
596
597 %files -n gstreamer-pulseaudio
598 %defattr(644,root,root,755)
599 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpulse.so
600
601 %files -n gstreamer-raw1394
602 %defattr(644,root,root,755)
603 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
604
605 %files -n gstreamer-shout2
606 %defattr(644,root,root,755)
607 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
608
609 %if %{with soup}
610 %files -n gstreamer-soup
611 %defattr(644,root,root,755)
612 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
613 %endif
614
615 %if %{with speex}
616 %files -n gstreamer-speex
617 %defattr(644,root,root,755)
618 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
619 %endif
620
621 %files -n gstreamer-taglib
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
624
625 %files -n gstreamer-v4l2
626 %defattr(644,root,root,755)
627 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
628
629 %files -n gstreamer-video-effects
630 %defattr(644,root,root,755)
631 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
632 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
634
635 %files -n gstreamer-visualisation
636 %defattr(644,root,root,755)
637 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
638 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
640 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
641
642 %files -n gstreamer-vpx
643 %defattr(644,root,root,755)
644 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvpx.so
645
646 %if %{with wavpack}
647 %files -n gstreamer-wavpack
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
650 %endif
651
652 %files -n gstreamer-ximagesrc
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.13375 seconds and 3 git commands to generate.