]> git.pld-linux.org Git - packages/gstreamer-plugins-good.git/blob - gstreamer-plugins-good.spec
- release 3
[packages/gstreamer-plugins-good.git] / gstreamer-plugins-good.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  aalib           # don't build aa videosink plugin
4 %bcond_without  apidocs         # disable gtk-doc
5 %bcond_without  caca            # don't build caca videosink plugin
6 %bcond_without  cairo           # don't build cairo plugin
7 %bcond_with     esd             # build ESD plugin
8 %bcond_without  gconf           # don't build GConf plugin
9 %bcond_with     hal             # build HAL plugin
10 %bcond_without  jack            # don't build JACK audio plugin
11 %bcond_without  soup            # don't build libsoup 2.4 http source plugin
12 %bcond_without  speex           # don't build speex plugin
13 %bcond_without  wavpack         # don't build wavpack plugin
14
15 %define         gstname         gst-plugins-good
16 %define         gst_major_ver   0.10
17 %define         gst_req_ver     0.10.33
18 %define         gstpb_req_ver   0.10.33
19
20 %include        /usr/lib/rpm/macros.gstreamer
21 Summary:        Good GStreamer Streaming-media framework plugins
22 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki do środowiska obróbki strumieni GStreamer
23 Name:           gstreamer-plugins-good
24 Version:        0.10.30
25 Release:        3
26 License:        LGPL v2+
27 Group:          Libraries
28 Source0:        http://gstreamer.freedesktop.org/src/gst-plugins-good/%{gstname}-%{version}.tar.bz2
29 # Source0-md5:  62fd7a3ef187c4f99b3d7c352d58dae9
30 Patch0:         %{name}-bashish.patch
31 Patch1:         %{name}-libcaca.patch
32 URL:            http://gstreamer.freedesktop.org/
33 BuildRequires:  autoconf >= 2.60
34 BuildRequires:  automake >= 1:1.10
35 BuildRequires:  docbook-dtd412-xml
36 BuildRequires:  gdk-pixbuf2-devel >= 2.8.0
37 BuildRequires:  gettext-devel >= 0.17
38 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.20
39 BuildRequires:  gstreamer-devel >= %{gst_req_ver}
40 BuildRequires:  gstreamer-plugins-base-devel >= %{gstpb_req_ver}
41 BuildRequires:  gtk+2-devel >= 2:2.14.0
42 %{?with_apidocs:BuildRequires:  gtk-doc >= 1.7}
43 BuildRequires:  libtool >= 1.4
44 BuildRequires:  orc-devel >= 0.4.11
45 BuildRequires:  pkgconfig >= 1:0.9.0
46 BuildRequires:  python >= 2.1
47 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.198
48 ##
49 ## plugins
50 ##
51 %{?with_gconf:BuildRequires:    GConf2-devel >= 2.14.0}
52 %{?with_aalib:BuildRequires:    aalib-devel >= 0.11.0}
53 BuildRequires:  bzip2-devel
54 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-devel >= 1.2.0}
55 %{?with_cairo:BuildRequires:    cairo-gobject-devel >= 1.10.0}
56 BuildRequires:  dbus-devel >= 0.91
57 %{?with_esd:BuildRequires:      esound-devel >= 0.2.12}
58 BuildRequires:  flac-devel >= 1.1.4
59 %{?with_hal:BuildRequires:      hal-devel >= 0.5.7.1}
60 %{?with_jack:BuildRequires:     jack-audio-connection-kit-devel >= 0.99.10}
61 BuildRequires:  libavc1394-devel
62 %{?with_caca:BuildRequires:     libcaca-devel}
63 BuildRequires:  libdv-devel >= 0.104
64 BuildRequires:  libiec61883-devel >= 1.0.0
65 BuildRequires:  libjpeg-devel
66 BuildRequires:  libpng-devel >= 1.2.0
67 BuildRequires:  libraw1394-devel >= 2.0.0
68 BuildRequires:  libshout-devel >= 2.0
69 %{?with_soup:BuildRequires:     libsoup-devel >= 2.26}
70 # for taglib
71 BuildRequires:  libstdc++-devel
72 BuildRequires:  libv4l-devel
73 BuildRequires:  libxml2-devel >= 1:2.6.26
74 BuildRequires:  pulseaudio-devel >= 0.9.20
75 %{?with_speex:BuildRequires:    speex-devel >= 1:1.1.6}
76 BuildRequires:  taglib-devel >= 1.5
77 BuildRequires:  udev-glib-devel >= 143
78 %{?with_wavpack:BuildRequires:  wavpack-devel >= 4.40.0}
79 BuildRequires:  xorg-lib-libX11-devel
80 BuildRequires:  xorg-lib-libXdamage-devel
81 BuildRequires:  xorg-lib-libXext-devel
82 BuildRequires:  xorg-lib-libXfixes-devel
83 BuildRequires:  zlib-devel
84 Requires:       glib2 >= 1:2.20
85 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
86 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
87 Requires:       orc >= 0.4.11
88 Obsoletes:      gstreamer-avi
89 Obsoletes:      gstreamer-flx
90 %{!?with_hal:Obsoletes: gstreamer-hal}
91 Obsoletes:      gstreamer-matroska
92 Obsoletes:      gstreamer-mixer
93 Obsoletes:      gstreamer-navigation
94 Obsoletes:      gstreamer-oss4
95 Obsoletes:      gstreamer-rtp
96 Obsoletes:      gstreamer-udp
97 %if %{without esd}
98 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-esd
99 %endif
100 Conflicts:      gstreamer-plugins-bad < 0.10.19
101 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
102
103 %define         gstlibdir       %{_libdir}/gstreamer-%{gst_major_ver}
104
105 %description
106 GStreamer is a streaming-media framework, based on graphs of filters
107 which operate on media data. Applications using this library can do
108 anything from real-time sound processing to playing videos, and just
109 about anything else media-related. Its plugin-based architecture means
110 that new data types or processing capabilities can be added simply by
111 installing new plugins.
112
113 %description -l pl.UTF-8
114 GStreamer to środowisko obróbki danych strumieniowych, bazujące na
115 grafie filtrów operujących na danych medialnych. Aplikacje używające
116 tej biblioteki mogą robić wszystko od przetwarzania dźwięku w czasie
117 rzeczywistym, do odtwarzania filmów i czegokolwiek innego związego z
118 mediami. Architektura bazująca na wtyczkach pozwala na łatwe dodawanie
119 nowych typów danych lub możliwości obróbki.
120
121 %package apidocs
122 Summary:        Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation
123 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni GStreamer
124 Group:          Documentation
125 Requires:       gtk-doc-common
126
127 %description apidocs
128 Good GStreamer streaming-media framework plugins API documentation.
129
130 %description apidocs -l pl.UTF-8
131 Dokumentacja API dobrych wtyczek środowiska obróbki strumieni
132 GStreamer.
133
134 %package -n gstreamer-GConf
135 Summary:        GStreamer GConf schemas
136 Summary(pl.UTF-8):      Schematy GConf GStreamera
137 Group:          Libraries
138 Requires(post,preun):   GConf2
139 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
140 Obsoletes:      gstreamer-GConf-devel
141
142 %description -n gstreamer-GConf
143 Installation of GStreamer GConf schemas. These set usable defaults
144 used by all GStreamer-enabled GNOME applications.
145
146 %description -n gstreamer-GConf -l pl.UTF-8
147 Schematy GConf dla GStreamera. Zestaw ten ustawia wartości domyślne
148 dla wszystkich aplikacji GNOME korzystających z GStreamera
149
150 ## ## Plugins ##
151
152 %package -n gstreamer-videosink-aa
153 Summary:        GStreamer plugin for Ascii-art output
154 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art do GStreamera
155 Group:          Libraries
156 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
157 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
158 Obsoletes:      gstreamer-aalib
159
160 %description -n gstreamer-videosink-aa
161 Plugin for viewing movies in Ascii-art using aalib library.
162
163 %description -n gstreamer-videosink-aa -l pl.UTF-8
164 Wtyczka wyjścia obrazu Ascii-art używająca biblioteki aalib.
165
166 %package -n gstreamer-audio-effects-good
167 Summary:        Good GStreamer audio effects plugins
168 Summary(pl.UTF-8):      Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera
169 Group:          Libraries
170 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
171 Obsoletes:      gstreamer-audio-effects
172
173 %description -n gstreamer-audio-effects-good
174 Good GStreamer audio effects plugins.
175
176 %description -n gstreamer-audio-effects-good -l pl.UTF-8
177 Dobre wtyczki efektów dźwiękowych do GStreamera.
178
179 %package -n gstreamer-audio-formats
180 Summary:        GStreamer audio format plugins
181 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki formatów dźwięku
182 Group:          Libraries
183 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
184 # for locales in wavparse module
185 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
186
187 %description -n gstreamer-audio-formats
188 Plugin for playback of WAV, au and mod audio files as well as MP3
189 type.
190
191 %description -n gstreamer-audio-formats -l pl.UTF-8
192 Wtyczka do odwarzania dźwięku w formacie au, WAV, mod oraz MP3.
193
194 %package -n gstreamer-cairo
195 Summary:        GStreamer cairo plugin
196 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka cairo do GStreamera
197 Group:          Libraries
198 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
199
200 %description -n gstreamer-cairo
201 GStreamer cairo plugin.
202
203 %description -n gstreamer-cairo -l pl.UTF-8
204 Wtyczka cairo do GStreamera.
205
206 %package -n gstreamer-dv
207 Summary:        GStreamer dv plugin
208 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka dv do GStreamera
209 Group:          Libraries
210 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
211
212 %description -n gstreamer-dv
213 Plugin for digital video support.
214
215 %description -n gstreamer-dv -l pl.UTF-8
216 Wtyczka do GStreamera obsługująca cyfrowy obraz.
217
218 %package -n gstreamer-audiosink-esd
219 Summary:        GStreamer plugin for ESD sound output
220 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wyjścia dźwięku ESD do GStreamera
221 Group:          Libraries
222 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
223 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
224 Obsoletes:      gstreamer-esound
225
226 %description -n gstreamer-audiosink-esd
227 Output plugin for GStreamer for use with the esound package.
228
229 %description -n gstreamer-audiosink-esd -l pl.UTF-8
230 Wtyczka wyjścia dźwięku ESD (esound) dla GStreamera.
231
232 %package -n gstreamer-flac
233 Summary:        GStreamer plugin for FLAC lossless audio format
234 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku FLAC
235 Group:          Libraries
236 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
237 Requires:       flac >= 1.1.4
238
239 %description -n gstreamer-flac
240 Plugin for the free FLAC lossless audio format.
241
242 %description -n gstreamer-flac -l pl.UTF-8
243 Wtyczka obsługująca wolnodostępny, bezstratny format dźwięku FLAC.
244
245 %package -n gstreamer-gdkpixbuf
246 Summary:        GStreamer images input plugin
247 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera wczytująca obrazki
248 Group:          Libraries
249 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
250
251 %description -n gstreamer-gdkpixbuf
252 This GStreamer plugin load images via gdkpixbuf library.
253
254 %description -n gstreamer-gdkpixbuf -l pl.UTF-8
255 Ta wtyczka GStreamera wczytuje obrazki za pośrednictwem biblioteki
256 gdkpixbuf.
257
258 %package -n gstreamer-hal
259 Summary:        GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices
260 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku z HAL-em
261 Group:          Libraries
262 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
263
264 %description -n gstreamer-hal
265 GStreamer plugin to wrap the GStreamer/HAL audio input/output devices.
266
267 %description -n gstreamer-hal -l pl.UTF-8
268 Wtyczka GStreamera spinająca urządzenia wejścia/wyjścia dźwięku między
269 GStreamerem a HAL-em.
270
271 %package -n gstreamer-jack
272 Summary:        GStreamer plugin for the JACK Sound Server
273 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka serwera dźwięku JACK dla GStreamera
274 Group:          Libraries
275 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
276 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
277
278 %description -n gstreamer-jack
279 Plugin for the JACK professional sound server.
280
281 %description -n gstreamer-jack -l pl.UTF-8
282 Wtyczka dla profesjonalnego serwera dźwięku JACK.
283
284 %package -n gstreamer-videosink-libcaca
285 Summary:        GStreamer plugin for libcaca Ascii-art output
286 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka libcaca do GStreamera
287 Group:          Libraries
288 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
289 Provides:       gstreamer-videosink = %{version}
290
291 %description -n gstreamer-videosink-libcaca
292 GStreamer plug-in for libcaca Ascii-art output.
293
294 %description -n gstreamer-videosink-libcaca -l pl.UTF-8
295 Wtyczka libcaca do GStreamera.
296
297 %package -n gstreamer-libpng
298 Summary:        GStreamer plugin to encode png images
299 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera kodująca pliki png
300 Group:          Libraries
301 #Requires:      gstreamer >= %{gst_req_ver}
302 # for locales
303 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
304 Requires:       libpng >= 1.2.0
305
306 %description -n gstreamer-libpng
307 Plugin for encoding png images.
308
309 %description -n gstreamer-libpng -l pl.UTF-8
310 Wtyczka kodująca pliki png.
311
312 %package -n gstreamer-audiosink-oss
313 Summary:        GStreamer plugins for input and output using OSS
314 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wejścia i wyjścia dźwięku OSS do GStreamera
315 Group:          Libraries
316 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
317 # for locales
318 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
319 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
320 Obsoletes:      gstreamer-oss
321
322 %description -n gstreamer-audiosink-oss
323 Plugins for output and input to the OpenSoundSystem audio drivers
324 found in the Linux kernels or commercially available from OpenSound.
325
326 %description -n gstreamer-audiosink-oss -l pl.UTF-8
327 Wtyczki wyjścia i wejścia dźwięku używające sterowników
328 OpenSoundSystem obecnych w jądrach Linuksa lub dostępnych komercyjnie
329 od OpenSound.
330
331 %package -n gstreamer-pulseaudio
332 Summary:        GStreamer plugin for PulseAudio sound server
333 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio
334 Group:          Libraries
335 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
336 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
337 Requires:       pulseaudio >= 0.9.20
338 Obsoletes:      gstreamer-audiosink-polypaudio
339 Provides:       gstreamer-audiosink = %{version}
340 Obsoletes:      gstreamer-polypaudio
341
342 %description -n gstreamer-pulseaudio
343 GStreamer plugin for PulseAudio sound server.
344
345 %description -n gstreamer-pulseaudio -l pl.UTF-8
346 Wtyczka GStreamera dla serwera dźwięku PulseAudio.
347
348 %package -n gstreamer-raw1394
349 Summary:        GStreamer raw1394 Firewire plugin
350 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka FireWire dla GStreamera
351 Group:          Libraries
352 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
353
354 %description -n gstreamer-raw1394
355 Plugin for digital video support using raw1394.
356
357 %description -n gstreamer-raw1394 -l pl.UTF-8
358 Wtyczka dająca dostęp do cyfrowego obrazu przy użyciu raw1394.
359
360 %package -n gstreamer-shout2
361 Summary:        GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers
362 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast
363 Group:          Libraries
364 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
365
366 %description -n gstreamer-shout2
367 GStreamer plugin for communicating with Shoutcast servers.
368
369 %description -n gstreamer-shout2 -l pl.UTF-8
370 Wtyczka do GStreamera umożliwiająca komunikację z serwerami Shoutcast.
371
372 %package -n gstreamer-soup
373 Summary:        GStreamer Soup plugin
374 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka biblioteki Soup dla GStreamera
375 Group:          Libraries
376 Requires:       gstreamer-plugins-base >= %{gst_req_ver}
377 Requires:       libsoup >= 2.26
378
379 %description -n gstreamer-soup
380 GStreamer Plugin for downloading files with Soup library.
381
382 %description -n gstreamer-soup -l pl.UTF-8
383 Wtyczka GStreamera umożliwiająca ściąganie plików za pomocą biblioteki
384 Soup.
385
386 %package -n gstreamer-speex
387 Summary:        GStreamer speex codec decoder/encoder plugin
388 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex
389 Group:          Libraries
390 #Requires:      gstreamer-plugins-base >= %{gstpb_req_ver}
391 Requires:       speex >= 1:1.1.6
392
393 %description -n gstreamer-speex
394 GStreamer speex codec decoder/encoder plugin.
395
396 %description -n gstreamer-speex -l pl.UTF-8
397 Wtyczka do GStreamera obsługująca kodek Speex.
398
399 %package -n gstreamer-taglib
400 Summary:        GStreamer tag writing plugin based on taglib
401 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib
402 Group:          Libraries
403 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
404 Requires:       taglib >= 1.5
405
406 %description -n gstreamer-taglib
407 GStreamer tag writing plugin based on taglib.
408
409 %description -n gstreamer-taglib -l pl.UTF-8
410 Wtyczka GStreamera zapisująca znaczniki oparta na bibliotece taglib.
411
412 %package -n gstreamer-v4l2
413 Summary:        GStreamer Video4Linux2 input plugin
414 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia Video4Linux2 dla GStreamera
415 Group:          Libraries
416 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
417 Requires:       udev-glib >= 143
418
419 %description -n gstreamer-v4l2
420 GStreamer plugin for accessing Video4Linux2 devices.
421
422 %description -n gstreamer-v4l2 -l pl.UTF-8
423 Wtyczka GStreamera pozwalająca na dostęp do urządzeń Video4Linux2.
424
425 %package -n gstreamer-video-effects
426 Summary:        GStreamer video effects plugins
427 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki efektów wideo do GStreamera
428 Group:          Libraries
429 # for locales in jpeg module
430 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
431
432 %description -n gstreamer-video-effects
433 GStreamer video effects plugins.
434
435 %description -n gstreamer-video-effects -l pl.UTF-8
436 Wtyczki efektów wideo do GStreamera.
437
438 %package -n gstreamer-visualisation
439 Summary:        GStreamer visualisations plugins
440 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczki wizualizacji do GStreamera
441 Group:          Libraries
442 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
443
444 %description -n gstreamer-visualisation
445 Various plugins for visual effects to use with audio. Included are
446 monoscope, spectrum, goom (2k4) and goom2k1.
447
448 %description -n gstreamer-visualisation -l pl.UTF-8
449 Różne wtyczki efektów wizualnych do używania z dźwiękiem. Załączone:
450 monoscope, spectrum, goom (2k4) i goom2k1.
451
452 %package -n gstreamer-ximagesrc
453 Summary:        GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls
454 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań Xlib
455 Group:          Libraries
456 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
457
458 %description -n gstreamer-ximagesrc
459 GStreamer X11 video input plugin using standard Xlib calls.
460
461 %description -n gstreamer-ximagesrc -l pl.UTF-8
462 Wtyczka wejścia obrazu X11 GStreamera używająca standardowych wywołań
463 Xlib.
464
465 %package -n gstreamer-wavpack
466 Summary:        GStreamer plugin for Wavpack lossless audio format
467 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka do GStreamera obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack
468 Group:          Libraries
469 Requires:       gstreamer >= %{gst_req_ver}
470 Requires:       wavpack-libs >= 4.40.0
471
472 %description -n gstreamer-wavpack
473 Plugin for lossless Wavpack audio format.
474
475 %description -n gstreamer-wavpack -l pl.UTF-8
476 Wtyczka obsługująca bezstratny format dźwięku Wavpack.
477
478 %prep
479 %setup -q -n %{gstname}-%{version}
480 %patch0 -p1
481 %patch1 -p1
482
483 %build
484 %{__libtoolize}
485 %{__aclocal} -I m4 -I common/m4
486 %{__autoconf}
487 %{__autoheader}
488 %{__automake}
489 %configure \
490         ac_cv_lib_jpeg_mmx_jpeg_set_defaults=no \
491         --disable-silent-rules \
492         --disable-static \
493         --enable-experimental \
494         %{!?with_aalib:--disable-aalib} \
495         %{!?with_cairo:--disable-cairo} \
496         %{!?with_esd:--disable-esd} \
497         %{!?with_jack:--disable-jack} \
498         %{!?with_caca:--disable-libcaca} \
499         %{!?with_soup:--disable-soup} \
500         %{!?with_speex:--disable-speex} \
501         %{!?with_wavpack:--disable-wavpack} \
502         %{!?with_hal:--disable-hal} \
503         --enable-gtk-doc%{!?with_apidocs:=no} \
504         --enable-orc \
505         --with-html-dir=%{_gtkdocdir}
506
507 %{__make}
508
509 %install
510 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
511
512 %{__make} install \
513         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
514
515 # We don't need plugins' *.la files
516 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{gstlibdir}/*.la
517
518 %find_lang %{gstname}-%{gst_major_ver}
519
520 %clean
521 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
522
523 %post   -n gstreamer-GConf
524 %gconf_schema_install gstreamer-0.10.schemas
525
526 %preun  -n gstreamer-GConf
527 %gconf_schema_uninstall gstreamer-0.10.schemas
528
529 %files -f %{gstname}-%{gst_major_ver}.lang
530 %defattr(644,root,root,755)
531 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS README RELEASE
532 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalphacolor.so
533 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalpha.so
534 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstannodex.so
535 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstapetag.so
536 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudiofx.so
537 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstautodetect.so
538 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstavi.so
539 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdebug.so
540 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstefence.so
541 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstequalizer.so
542 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdeinterlace.so
543 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflv.so
544 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflxdec.so
545 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsticydemux.so
546 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstid3demux.so
547 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstimagefreeze.so
548 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstinterleave.so
549 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstisomp4.so
550 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmatroska.so
551 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultifile.so
552 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmultipart.so
553 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstnavigationtest.so
554 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstoss4audio.so
555 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstreplaygain.so
556 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtp.so
557 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtpmanager.so
558 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstrtsp.so
559 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshapewipe.so
560 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstudp.so
561 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideobox.so
562 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideocrop.so
563 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideofilter.so
564 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideomixer.so
565 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsty4menc.so
566 %dir %{_datadir}/gstreamer-0.10
567 %{_datadir}/gstreamer-0.10/presets
568
569 %if %{with apidocs}
570 %files apidocs
571 %defattr(644,root,root,755)
572 %{_gtkdocdir}/gst-plugins-good-plugins-*
573 %endif
574
575 %if %{with gconf}
576 %files -n gstreamer-GConf
577 %defattr(644,root,root,755)
578 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgconfelements.so
579 %{_sysconfdir}/gconf/schemas/gstreamer-0.10.schemas
580 %endif
581
582 ##
583 ## Plugins
584 ##
585
586 %if %{with aalib}
587 %files -n gstreamer-videosink-aa
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaasink.so
590 %endif
591
592 %files -n gstreamer-audio-effects-good
593 %defattr(644,root,root,755)
594 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstalaw.so
595 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcutter.so
596 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstlevel.so
597 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmulaw.so
598
599 %files -n gstreamer-audio-formats
600 %defattr(644,root,root,755)
601 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstauparse.so
602 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstaudioparsers.so
603 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavparse.so
604 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavenc.so
605
606 %if %{with cairo}
607 %files -n gstreamer-cairo
608 %defattr(644,root,root,755)
609 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcairo.so
610 %endif
611
612 %files -n gstreamer-dv
613 %defattr(644,root,root,755)
614 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstdv.so
615
616 %if %{with esd}
617 %files -n gstreamer-audiosink-esd
618 %defattr(644,root,root,755)
619 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstesd.so
620 %endif
621
622 %files -n gstreamer-flac
623 %defattr(644,root,root,755)
624 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstflac.so
625
626 %files -n gstreamer-gdkpixbuf
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgdkpixbuf.so
629
630 %if %{with jack}
631 %files -n gstreamer-jack
632 %defattr(644,root,root,755)
633 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjack.so
634 %endif
635
636 %if %{with hal}
637 %files -n gstreamer-hal
638 %defattr(644,root,root,755)
639 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsthalelements.so
640 %endif
641
642 %if %{with caca}
643 %files -n gstreamer-videosink-libcaca
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstcacasink.so
646 %endif
647
648 %files -n gstreamer-libpng
649 %defattr(644,root,root,755)
650 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstpng.so
651
652 %files -n gstreamer-audiosink-oss
653 %defattr(644,root,root,755)
654 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstossaudio.so
655
656 %files -n gstreamer-pulseaudio
657 %defattr(644,root,root,755)
658 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gstreamer-0.10/libgstpulse.so
659
660 %files -n gstreamer-raw1394
661 %defattr(644,root,root,755)
662 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgst1394.so
663
664 %files -n gstreamer-shout2
665 %defattr(644,root,root,755)
666 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstshout2.so
667
668 %if %{with soup}
669 %files -n gstreamer-soup
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsouphttpsrc.so
672 %endif
673
674 %if %{with speex}
675 %files -n gstreamer-speex
676 %defattr(644,root,root,755)
677 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspeex.so
678 %endif
679
680 %files -n gstreamer-taglib
681 %defattr(644,root,root,755)
682 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsttaglib.so
683
684 %files -n gstreamer-v4l2
685 %defattr(644,root,root,755)
686 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstvideo4linux2.so
687
688 %files -n gstreamer-video-effects
689 %defattr(644,root,root,755)
690 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgsteffectv.so
691 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstjpeg.so
692 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstsmpte.so
693
694 %files -n gstreamer-visualisation
695 %defattr(644,root,root,755)
696 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom.so
697 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstgoom2k1.so
698 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstmonoscope.so
699 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstspectrum.so
700
701 %if %{with wavpack}
702 %files -n gstreamer-wavpack
703 %defattr(644,root,root,755)
704 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstwavpack.so
705 %endif
706
707 %files -n gstreamer-ximagesrc
708 %defattr(644,root,root,755)
709 %attr(755,root,root) %{gstlibdir}/libgstximagesrc.so
This page took 0.087287 seconds and 3 git commands to generate.