- added, based on gambas.spec, NFY but builds & runs
[packages/gambas2.git] / gambas2.spec
CommitLineData
e3cfe804 1Summary: Gambas - a free VB-like language
2Summary(pl.UTF-8): Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
3Name: gambas2
4Version: 2.8.0
5Release: 0.1
6License: GPL v2
7Group: Development/Languages
8Source0: http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
9# Source0-md5: e77b7c8589facc6bd7af8d4cdbc16bce
10Source1: %{name}.desktop
11Patch0: %{name}-Makefile.patch
12Patch1: %{name}-pdf_hack.patch
13URL: http://gambas.sourceforge.net/
14BuildRequires: SDL_mixer-devel
15BuildRequires: bzip2-devel
16BuildRequires: curl-devel
17BuildRequires: gettext-devel
18BuildRequires: kdelibs-devel
19BuildRequires: libxml2-devel
20BuildRequires: libxslt-devel
21BuildRequires: mysql-devel
22BuildRequires: postgresql-backend-devel
23BuildRequires: postgresql-devel
24BuildRequires: sqlite-devel
25BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27%description
28Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
29with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
30quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
31pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
32languages, and so on...
33
34This package provides the command-line utilities, as well as the
35Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
36
37%description -l pl.UTF-8
38Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
39interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
40Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
41interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
42PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
43na wiele języków itd.
44
45Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a także
46interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
47
48%package doc
49Summary: Documentation for Gambas language
50Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja dla języka Gambas
51Group: Development/Languages
52
53%description doc
54Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
55with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
56quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
57pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
58languages, and so on...
59
60This package contains Gambas language documentation.
61
62%description doc -l pl.UTF-8
63Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
64interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
65Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
66interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
67PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
68na wiele języków itd.
69
70Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
71
72%package ide
73Summary: The Gambas IDE
74Summary(pl.UTF-8): IDE dla Gambas
75Group: Development/Languages
76Requires: %{name} = %{version}-%{release}
77Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
78Requires: %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
79Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
80Requires: %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
81Requires: %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
82
83%description ide
84This package includes the complete Gambas Development Environment,
85with the database manager and all necessary components.
86
87%description ide -l pl.UTF-8
88Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie
89z menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
90
91%package examples
92Summary: The examples for Gambas language
93Summary(pl.UTF-8): Przykłady dla języka Gambas
94Group: Development/Languages
95Requires: %{name}-ide = %{version}-%{release}
96
97%description examples
98The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
99
100%description examples -l pl.UTF-8
101Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
102
103%if 0
104%package gb-compress
105Summary: The Gambas compression component
106Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do kompresji
107Group: Development/Languages
108Requires: %{name} = %{version}-%{release}
109
110%description gb-compress
111This component allows you to compress/uncompress data or files with
112the bzip2 and zip algorithms.
113
114%description gb-compress -l pl.UTF-8
115Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy użyciu
116algorytmów bzip2 i zip.
117
118%package gb-db
119Summary: The Gambas database component
120Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent bazodanowy
121Group: Development/Languages
122Requires: %{name} = %{version}-%{release}
123
124%description gb-db
125This component allows you to access many databases management systems,
126provided that you install the needed driver packages.
127
128%description gb-db -l pl.UTF-8
129Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
130warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
131
132%package gb-db-mysql
133Summary: The MySQL driver for the Gambas database component
134Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
135Group: Development/Languages
136Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
137
138%description gb-db-mysql
139This component allows you to access MySQL databases.
140
141%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
142Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
143
144%package gb-db-postgresql
145Summary: The PostgreSQL driver for the Gambas database component
146Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
147Group: Development/Languages
148Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
149
150%description gb-db-postgresql
151This component allows you to access PostgreSQL databases.
152
153%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
154Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
155
156%package gb-db-sqlite
157Summary: The SQLite driver for the Gambas database component
158Summary(pl.UTF-8): Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
159Group: Development/Languages
160Requires: %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
161
162%description gb-db-sqlite
163This component allows you to access SQLite databases.
164
165%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
166Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
167
168%package gb-debug
169Summary: The debugger helper component for the Gambas IDE
170Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent debuggera dla IDE
171Group: Development/Languages
172Requires: %{name} = %{version}-%{release}
173
174%description gb-debug
175This component helps the IDE to debug Gambas programs.
176
177%description gb-debug -l pl.UTF-8
178Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
179programów.
180
181%package gb-eval
182Summary: The Gambas expression evaluator component
183Summary(pl.UTF-8): Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
184Group: Development/Languages
185Requires: %{name} = %{version}-%{release}
186
187%description gb-eval
188This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
189used by the Gambas Eval() function.
190
191%description gb-eval -l pl.UTF-8
192Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest używany
193przez funkcję Gambasa Eval().
194
195%package gb-net
196Summary: The Gambas networking component
197Summary(pl.UTF-8): Komponent sieciowy Gambasa
198Group: Development/Languages
199Requires: %{name} = %{version}-%{release}
200
201%description gb-net
202This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
203any serial ports.
204
205%description gb-net -l pl.UTF-8
206Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
207do portów szeregowych.
208
209%package gb-net-curl
210Summary: The Gambas advanced networking component
211Summary(pl.UTF-8): Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
212Group: Development/Languages
213Requires: %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
214
215%description gb-net-curl
216This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
217clients.
218
219%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
220Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami FTP
221lub HTTP.
222
223%package gb-qt
224Summary: The Gambas Qt GUI component
225Summary(pl.UTF-8): Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
226Group: Development/Languages
227Requires: %{name} = %{version}-%{release}
228
229%description gb-qt
230This package includes the Gambas Qt GUI component.
231
232%description gb-qt -l pl.UTF-8
233Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla
234Gambasa.
235
236%package gb-qt-ext
237Summary: The Gambas extended Qt GUI component
238Summary(pl.UTF-8): Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
239Group: Development/Languages
240Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
241
242%description gb-qt-ext
243This component includes some uncommon Qt controls.
244
245%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
246Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
247
248%package gb-qt-editor
249Summary: The Gambas source code editor component
250Summary(pl.UTF-8): Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
251Group: Development/Languages
252Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
253
254%description gb-qt-editor
255This component includes a Gambas source code editor with syntax
256highlighting. It is used by the IDE.
257
258%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
259Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z podświetlaniem
260składni. Jest używany przez IDE.
261
262%package gb-qt-kde
263Summary: The Gambas KDE component
264Summary(pl.UTF-8): Komponent KDE dla Gambasa
265Group: Development/Languages
266Requires: %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
267
268%description gb-qt-kde
269This component transforms your Qt application in a KDE application,
270and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
271protocol.
272
273%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
274Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
275sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
276
277%package gb-qt-kde-html
278Summary: The Gambas KHTML component
279Summary(pl.UTF-8): Komponent KHTML dla Gambasa
280Group: Development/Languages
281Requires: %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
282
283%description gb-qt-kde-html
284This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
285in KDE.
286
287%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
288Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
289zawartego w KDE.
290
291%package gb-sdl
292Summary: The Gambas SDL component
293Summary(pl.UTF-8): Komponent SDL dla Gambasa
294Group: Development/Languages
295Requires: %{name} = %{version}-%{release}
296
297%description gb-sdl
298This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
299you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
300
301%description gb-sdl -l pl.UTF-8
302Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL. Pozwala na
303jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki zapisanej w pliku.
304
305%package gb-vb
306Summary: The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
307Summary(pl.UTF-8): Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
308Group: Development/Languages
309Requires: %{name} = %{version}-%{release}
310
311%description gb-vb
312This component aims at including some functions that imitate the
313behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
314port some VB projects.
315
316%description gb-vb -l pl.UTF-8
317Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
318zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie przy
319próbach sportowania projektów VB.
320
321%package gb-xml
322Summary: The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
323Summary(pl.UTF-8): Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
324Group: Development/Languages
325Requires: %{name} = %{version}-%{release}
326
327%description gb-xml
328These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
329to Gambas.
330
331%description gb-xml -l pl.UTF-8
332Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
333libxslt.
334%endif
335
336%prep
337%setup -q
338#patch0 -p1
339#patch1 -p1
340
341%build
342./reconf-all
343%configure \
344 --%{?debug:en}%{!?debug:dis}able-debug
345%{__make}
346
347%install
348rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
349install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
350
351%{__make} -j1 install \
352 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
353
354#install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
355#install app/src/gambas2/img/logo/gambas-48x48.png \
356# $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
357
358rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
359
360%clean
361rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
362
363%files
364%defattr(644,root,root,755)
365%doc AUTHORS ChangeLog README
366%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
367%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
368%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
369%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
370%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
371%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
372%dir %{_libdir}/%{name}
373%dir %{_datadir}/%{name}
374%dir %{_datadir}/%{name}/info
375%{_libdir}/%{name}/gb.component
376%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
377%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
378
379%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
380%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
381%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
382%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
383%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
384%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
385%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
386%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
387%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
388%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
389%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
390%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
391%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
392%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
393%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
394%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
395%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
396%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
397%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
398%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
399%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
400%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
401%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
402%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
403%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
404%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
405%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
406%{_libdir}/%{name}/gb.db.so
407%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
408%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
409%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
410%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
411%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
412%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
413%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
414%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
415%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
416%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
417%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
418%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
419%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
420%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
421%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
422%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
423%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
424%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
425%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
426%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
427%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
428%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
429%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
430%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
431%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
432%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
433%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
434%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
435%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
436%{_libdir}/%{name}/gb.image.so
437%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
438%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
439%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
440%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
441%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
442%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
443%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
444%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
445%{_libdir}/%{name}/gb.net.so
446%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
447%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
448%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
449%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
450%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
451%{_libdir}/%{name}/gb.option.so
452%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
453%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
454%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
455%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
456%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
457%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
458%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
459%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
460%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
461%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
462%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
463%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
464%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
465%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
466%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
467%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
468%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
469%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
470%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
471%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
472%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
473%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
474%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
475%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
476%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
477%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
478%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
479%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
480%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
481%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
482%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
483%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
484%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
485%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
486%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
487%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
488%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
489%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
490%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
491%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
492%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
493%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
494
495%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
496%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
497%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
498%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
499%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
500%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
501%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
502%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
503%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
504%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
505%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
506%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
507%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
508%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
509%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
510%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
511%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
512%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
513%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
514%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
515%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
516%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
517%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
518%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
519%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
520%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
521%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
522%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
523%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
524%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
525%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
526%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
527%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
528%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
529%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
530%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
531%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
532%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
533%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
534%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
535%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
536%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
537%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
538%{_libdir}/%{name}/gb.so
539%{_libdir}/%{name}/gb.so.0
540%{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
541%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
542%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
543%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
544%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
545%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
546%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
547%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
548%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
549%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
550%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
551%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
552%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
553%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
554%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
555%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
556%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
557%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
558%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
559%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
560%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
561%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
562%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
563%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
564%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
565%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
566%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
567%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
568%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
569%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
570%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
571%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
572%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
573%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
574%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
575%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
576%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
577%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
578%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
579%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
580%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
581%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
582%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
583%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
584%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
585%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
586%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
587%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
588%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
589%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
590%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
591%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
592%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
593%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
594%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
595%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
596%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
597%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
598%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
599%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
600%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
601%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
602%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
603%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
604%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
605%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
606%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
607%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
608%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
609%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
610%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
611%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
612%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
613%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
614%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
615%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
616%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
617%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
618%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
619%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
620%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
621%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
622%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
623%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
624%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
625%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
626%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
627
628%files doc
629%defattr(644,root,root,755)
630%{_datadir}/%{name}/help
631
632%files ide
633%defattr(644,root,root,755)
634%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
635%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
636%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
637%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
638#{_desktopdir}/gambas.desktop
639#{_pixmapsdir}/gambas.png
640
641%files examples
642%defattr(644,root,root,755)
643%{_datadir}/%{name}/examples
644
645%if 0
646%files gb-compress
647%defattr(644,root,root,755)
648%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
649%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
650
651%files gb-db
652%defattr(644,root,root,755)
653%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
654%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
655%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
656%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
657
658%files gb-db-mysql
659%defattr(644,root,root,755)
660%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
661
662%files gb-db-postgresql
663%defattr(644,root,root,755)
664%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
665
666%files gb-db-sqlite
667%defattr(644,root,root,755)
668%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
669
670%files gb-debug
671%defattr(644,root,root,755)
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
673%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
674
675%files gb-eval
676%defattr(644,root,root,755)
677%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
678%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
679
680%files gb-net
681%defattr(644,root,root,755)
682%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
683%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
684%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
685%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
686
687%files gb-net-curl
688%defattr(644,root,root,755)
689%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
690%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
691%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
692%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
693
694%files gb-qt
695%defattr(644,root,root,755)
696%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
697%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
698%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
699%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
700
701%files gb-qt-ext
702%defattr(644,root,root,755)
703%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
704%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
705%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
706%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
707
708%files gb-qt-editor
709%defattr(644,root,root,755)
710%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
711%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
712%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
713%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
714
715%files gb-qt-kde
716%defattr(644,root,root,755)
717%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
718%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
719%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
720%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
721
722%files gb-qt-kde-html
723%defattr(644,root,root,755)
724%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
725%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
726%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
727%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
728
729%files gb-sdl
730%defattr(644,root,root,755)
731%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
732%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
733%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
734%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
735
736%files gb-vb
737%defattr(644,root,root,755)
738%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
739%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
740%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
741%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
742
743%files gb-xml
744%defattr(644,root,root,755)
745%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
746%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
747%endif
This page took 0.115136 seconds and 4 git commands to generate.