- added, based on gambas.spec, NFY but builds & runs
authortwittner <twittner@pld-linux.org>
Sun, 17 Aug 2008 20:59:19 +0000 (20:59 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    gambas2.spec -> 1.1

gambas2.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/gambas2.spec b/gambas2.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bf2229a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,747 @@
+Summary:       Gambas - a free VB-like language
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - wolnodostępny język podobny do VB
+Name:          gambas2
+Version:       2.8.0
+Release:       0.1
+License:       GPL v2
+Group:         Development/Languages
+Source0:       http://dl.sourceforge.net/gambas/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: e77b7c8589facc6bd7af8d4cdbc16bce
+Source1:       %{name}.desktop
+Patch0:                %{name}-Makefile.patch
+Patch1:                %{name}-pdf_hack.patch
+URL:           http://gambas.sourceforge.net/
+BuildRequires: SDL_mixer-devel
+BuildRequires: bzip2-devel
+BuildRequires: curl-devel
+BuildRequires: gettext-devel
+BuildRequires: kdelibs-devel
+BuildRequires: libxml2-devel
+BuildRequires: libxslt-devel
+BuildRequires: mysql-devel
+BuildRequires: postgresql-backend-devel
+BuildRequires: postgresql-devel
+BuildRequires: sqlite-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
+with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
+quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
+pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
+languages, and so on...
+
+This package provides the command-line utilities, as well as the
+Gambas interpreter needed to run Gambas applications.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
+interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
+Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
+interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
+PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
+na wiele języków itd.
+
+Ten pakiet dostarcza narzędzia działające z linii poleceń, a także
+interpreter potrzebny do uruchamiania aplikacji Gambas.
+
+%package doc
+Summary:       Documentation for Gambas language
+Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja dla języka Gambas
+Group:         Development/Languages
+
+%description doc
+Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter
+with object extensions, like Visual Basic(tm). With Gambas, you can
+quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases,
+pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many
+languages, and so on...
+
+This package contains Gambas language documentation.
+
+%description doc -l pl.UTF-8
+Gambas to wolnodostępne środowisko programistyczne oparte na
+interpreterze Basica z rozszerzeniami obiektowymi, podobnym do Visual
+Basica(TM). Przy pomocy Gambasa można szybko projektować graficzne
+interfejsy użytkownika, odwoływać się do baz danych MySQL i
+PostgreSQL, sterować aplikacjami KDE poprzez DCOP, tłumaczyć program
+na wiele języków itd.
+
+Ten pakiet zawiera dokumentację dla języka Gambas.
+
+%package ide
+Summary:       The Gambas IDE
+Summary(pl.UTF-8):     IDE dla Gambas
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-gb-debug = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-gb-qt-editor = %{version}-%{release}
+Requires:      %{name}-gb-qt-ext = %{version}-%{release}
+
+%description ide
+This package includes the complete Gambas Development Environment,
+with the database manager and all necessary components.
+
+%description ide -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera kompletne środowisko programistyczne, łącznie
+z menedżerem baz danych i wszystkimi niezbędnymi komponentami.
+
+%package examples
+Summary:       The examples for Gambas language
+Summary(pl.UTF-8):     Przykłady dla języka Gambas
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-ide = %{version}-%{release}
+
+%description examples
+The gambas-examples package contains some examples for Gambas.
+
+%description examples -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera kilka przykładów dla Gambas.
+
+%if 0
+%package gb-compress
+Summary:       The Gambas compression component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - komponent do kompresji
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-compress
+This component allows you to compress/uncompress data or files with
+the bzip2 and zip algorithms.
+
+%description gb-compress -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala pakować/rozpakowywać dane lub pliki przy użyciu
+algorytmów bzip2 i zip.
+
+%package gb-db
+Summary:       The Gambas database component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - komponent bazodanowy
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-db
+This component allows you to access many databases management systems,
+provided that you install the needed driver packages.
+
+%description gb-db -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na dostęp do wielu systemów bazodanowych pod
+warunkiem doinstalowania wymaganych pakietów sterowników.
+
+%package gb-db-mysql
+Summary:       The MySQL driver for the Gambas database component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - sterownik do MySQL dla komponentu bazodanowego
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
+
+%description gb-db-mysql
+This component allows you to access MySQL databases.
+
+%description gb-db-mysql -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych MySQL.
+
+%package gb-db-postgresql
+Summary:       The PostgreSQL driver for the Gambas database component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - sterownik do PostgreSQL dla komponentu bazodanowego
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
+
+%description gb-db-postgresql
+This component allows you to access PostgreSQL databases.
+
+%description gb-db-postgresql -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych PostgreSQL.
+
+%package gb-db-sqlite
+Summary:       The SQLite driver for the Gambas database component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - sterownik do SQLite dla komponentu bazodanowego
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-db = %{version}-%{release}
+
+%description gb-db-sqlite
+This component allows you to access SQLite databases.
+
+%description gb-db-sqlite -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na dostęp do bazy danych SQLite.
+
+%package gb-debug
+Summary:       The debugger helper component for the Gambas IDE
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - komponent debuggera dla IDE
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-debug
+This component helps the IDE to debug Gambas programs.
+
+%description gb-debug -l pl.UTF-8
+Komponent przeznaczony dla IDE Gambasa, przydatny przy odpluskwianiu
+programów.
+
+%package gb-eval
+Summary:       The Gambas expression evaluator component
+Summary(pl.UTF-8):     Gambas - komponent do obliczania wyrażeń
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-eval
+This component allows you to evaluate expressions at runtime. It is
+used by the Gambas Eval() function.
+
+%description gb-eval -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na obliczanie wyrażeń w programach. Jest używany
+przez funkcję Gambasa Eval().
+
+%package gb-net
+Summary:       The Gambas networking component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent sieciowy Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-net
+This component allows you to use TCP/IP and UDP sockets, and to access
+any serial ports.
+
+%description gb-net -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na używanie gniazd TCP/IP i UDP oraz na dostęp
+do portów szeregowych.
+
+%package gb-net-curl
+Summary:       The Gambas advanced networking component
+Summary(pl.UTF-8):     Zaawansowany komponent sieciowy Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-net = %{version}-%{release}
+
+%description gb-net-curl
+This component allows your programs to easily become FTP or HTTP
+clients.
+
+%description gb-net-curl -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala programom w łatwy sposób stać się klientami FTP
+lub HTTP.
+
+%package gb-qt
+Summary:       The Gambas Qt GUI component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-qt
+This package includes the Gambas Qt GUI component.
+
+%description gb-qt -l pl.UTF-8
+Ten pakiet zawiera komponent graficznego interfejsu użytkownika Qt dla
+Gambasa.
+
+%package gb-qt-ext
+Summary:       The Gambas extended Qt GUI component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent rozszerzonego graficznego interfejsu Qt dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
+
+%description gb-qt-ext
+This component includes some uncommon Qt controls.
+
+%description gb-qt-ext -l pl.UTF-8
+Ten komponent zawiera niektóre mało popularne kontrolki Qt.
+
+%package gb-qt-editor
+Summary:       The Gambas source code editor component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent edytora kodu źródłowego Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
+
+%description gb-qt-editor
+This component includes a Gambas source code editor with syntax
+highlighting. It is used by the IDE.
+
+%description gb-qt-editor -l pl.UTF-8
+Ten komponent zawiera edytor kodu źródłowego Gambasa z podświetlaniem
+składni. Jest używany przez IDE.
+
+%package gb-qt-kde
+Summary:       The Gambas KDE component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent KDE dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-qt = %{version}-%{release}
+
+%description gb-qt-kde
+This component transforms your Qt application in a KDE application,
+and allows you to pilot any other KDE application with the DCOP
+protocol.
+
+%description gb-qt-kde -l pl.UTF-8
+Ten komponent zamienia aplikację Qt w aplikację KDE i pozwala na
+sterowanie dowolnymi aplikacjami KDE poprzez protokół DCOP.
+
+%package gb-qt-kde-html
+Summary:       The Gambas KHTML component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent KHTML dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name}-gb-qt-kde = %{version}-%{release}
+
+%description gb-qt-kde-html
+This component allows you to use the KHTML Web Browser widget included
+in KDE.
+
+%description gb-qt-kde-html -l pl.UTF-8
+Ten komponent pozwala na używanie widgetu przeglądarki WWW KHTML
+zawartego w KDE.
+
+%package gb-sdl
+Summary:       The Gambas SDL component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent SDL dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-sdl
+This component uses only the sound part of the SDL library. It allows
+you to simultaneously play many sounds and a music stored in a file.
+
+%description gb-sdl -l pl.UTF-8
+Ten komponent używa tylko części dźwiękowej biblioteki SDL. Pozwala na
+jednoczesne odtwarzanie wielu dźwięków i muzyki zapisanej w pliku.
+
+%package gb-vb
+Summary:       The Gambas Visual Basic(TM) compatibility component
+Summary(pl.UTF-8):     Komponent zgodności z Visual Basicem(TM) dla Gambasa
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-vb
+This component aims at including some functions that imitate the
+behaviour of Visual Basic(TM) functions. Use it only if you try to
+port some VB projects.
+
+%description gb-vb -l pl.UTF-8
+Ten komponent zawiera trochę funkcji, których celem jest imitowanie
+zachowania funkcji Visual Basica(TM). Należy go używać wyłącznie przy
+próbach sportowania projektów VB.
+
+%package gb-xml
+Summary:       The Gambas XML components based on the libxml and libxslt libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Komponenty XML Gambasa oparte na bibliotekach libxml i libxslt
+Group:         Development/Languages
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+
+%description gb-xml
+These components brings the power of the libxml and libxslt libraries
+to Gambas.
+
+%description gb-xml -l pl.UTF-8
+Te komponenty dostarczają do Gambasa potęgę bibliotek libxml i
+libxslt.
+%endif
+
+%prep
+%setup -q
+#patch0 -p1
+#patch1 -p1
+
+%build
+./reconf-all
+%configure \
+       --%{?debug:en}%{!?debug:dis}able-debug
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
+
+%{__make} -j1 install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+#install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
+#install app/src/gambas2/img/logo/gambas-48x48.png \
+#      $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/%{name}.png
+
+rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc AUTHORS ChangeLog README
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbc2
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbi2
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbr2
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbs2.gambas
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gbx2
+%dir %{_libdir}/%{name}
+%dir %{_datadir}/%{name}
+%dir %{_datadir}/%{name}/info
+%{_libdir}/%{name}/gb.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.list
+
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.bzlib2.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.zlib.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.corba.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.firebird.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.mysql.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.odbc.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.postgresql.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite2.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.sqlite3.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.debug.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.draw.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.eval.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.gui.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.image.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.image.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.option.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.option.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.sound.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.vb.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.so.0.0.0
+
+%{_libdir}/%{name}/gb.chart.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.chart.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.compress.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.corba.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.crypt.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.db.form.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.debug.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.desktop.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.eval.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.dialog.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.form.mdi.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.ext.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.gtk.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.gui.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.image.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.info.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.info.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.curl.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.net.smtp.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.opengl.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.option.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.pcre.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.pdf.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.ext.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.kde.html.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.qt.opengl.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.report.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.report.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.sdl.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.settings.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.settings.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.so
+%{_libdir}/%{name}/gb.so.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.so.0.0.0
+%{_libdir}/%{name}/gb.v4l.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.vb.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.web.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.web.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.component
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.rpc.gambas
+%{_libdir}/%{name}/gb.xml.xslt.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.chart.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.corba.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.crypt.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.form.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.desktop.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.dialog.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.form.mdi.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.ext.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gtk.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.gui.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.image.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.info.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.smtp.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.opengl.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.option.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.pcre.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.pdf.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.opengl.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.report.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.sound.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.settings.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.v4l.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.web.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.rpc.list
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.xslt.list
+
+%files doc
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/%{name}/help
+
+%files ide
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2.gambas
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gambas2-database-manager.gambas
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gba2
+#{_desktopdir}/gambas.desktop
+#{_pixmapsdir}/gambas.png
+
+%files examples
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/%{name}/examples
+
+%if 0
+%files gb-compress
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.compress.*
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.compress.*
+
+%files gb-db
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.db.list
+
+%files gb-db-mysql
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.mysql.*
+
+%files gb-db-postgresql
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.postgresql.*
+
+%files gb-db-sqlite
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.db.sqlite.*
+
+%files gb-debug
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.debug.*
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.debug.*
+
+%files gb-eval
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.eval.*
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.eval.*
+
+%files gb-net
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.list
+
+%files gb-net-curl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.net.curl.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.net.curl.list
+
+%files gb-qt
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.list
+
+%files gb-qt-ext
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.ext.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.ext.list
+
+%files gb-qt-editor
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.editor.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.editor.list
+
+%files gb-qt-kde
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.list
+
+%files gb-qt-kde-html
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.qt.kde.html.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.qt.kde.html.list
+
+%files gb-sdl
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.sdl.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.sdl.list
+
+%files gb-vb
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.so*
+%{_libdir}/%{name}/lib.gb.vb.component
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.info
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.vb.list
+
+%files gb-xml
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/lib.gb.xml.libxml.*
+%{_datadir}/%{name}/info/gb.xml.libxml.*
+%endif
This page took 0.171003 seconds and 4 git commands to generate.