- updated gettext BR
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO: use system nickel (in src/plugins/ni)
2 #
3 # Conditonal build:
4 %bcond_with     full    # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
5 #
6 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
7 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
8 Name:           elektra
9 Version:        0.8.6
10 Release:        1
11 License:        BSD
12 Group:          Applications/System
13 Source0:        http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  4a59824e70a29295e9ef9ae7605d9299
15 Patch0:         %{name}-elektraenv.patch
16 URL:            http://www.libelektra.org/
17 BuildRequires:  cmake >= 2.6
18 BuildRequires:  dbus-devel
19 BuildRequires:  doxygen
20 BuildRequires:  gettext-tools
21 BuildRequires:  libstdc++-devel
22 BuildRequires:  libxml2-devel
23 BuildRequires:  libxslt-progs
24 BuildRequires:  pkgconfig
25 %{?with_python:BuildRequires:   python-devel}
26 BuildRequires:  yajl-devel
27 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
28 Requires:       mktemp
29 Obsoletes:      registry
30 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
31
32 %description
33 The Elektra Project provides a framework to store generic
34 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
35 of a human-readable only text file.
36
37 This way any software can read/save his configuration using a
38 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
39 configurations, leveraging easy application integration.
40
41 %description -l pl.UTF-8
42 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
43 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
44 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
45
46 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
47 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
48 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
49
50 %package libs
51 Summary:        Elektra Project libraries
52 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
53 Group:          Libraries
54 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
55 Conflicts:      elektra < 0.7
56
57 %description libs
58 The Elektra Project provides a framework to store generic
59 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
60 of a human-readable only text file.
61
62 This way any software can read/save his configuration using a
63 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
64 configurations, leveraging easy application integration.
65
66 This package contains Elektra shared libraries.
67
68 %description libs -l pl.UTF-8
69 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
70 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
71 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
72
73 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
74 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
75 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
76
77 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
78
79 %package devel
80 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
81 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
82 Group:          Development/Libraries
83 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
84
85 %description devel
86 This package contains the include files and API manual pages to use
87 the Elektra API in C.
88
89 %description devel -l pl.UTF-8
90 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
91 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
92
93 %package static
94 Summary:        Static libraries for Elektra Project
95 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
98
99 %description static
100 This package contains static libraries for Elektra Project.
101
102 %description static -l pl.UTF-8
103 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
104
105 %package cpp-devel
106 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
107 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
108 Group:          Development/Libraries
109 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
110 Requires:       libstdc++-devel
111 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
112
113 %description cpp-devel
114 Header files of C++ interface for Elektra library.
115
116 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
117 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
118
119 %prep
120 %setup -q
121 %patch0 -p1
122
123 %build
124 install -d build
125 cd build
126 %cmake .. \
127         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
128         -DPLUGINS=ALL \
129         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules
130
131 %{__make} -j1
132
133 %install
134 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
135 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
136
137 %{__make} -C build install \
138         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
139
140 echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
141 install -D scripts/elektraenv.sh $RPM_BUILD_ROOT/etc/profile.d/elektraenv.sh
142 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
143
144 # just tests
145 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/lib/elektra/tool_exec \
146         $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/elektra/test_data
147
148 # prepare docs
149 %{__rm} -rf installed-doc
150 install -d installed-doc
151 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
152
153 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
154 # we don't need it
155 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
156
157 %clean
158 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
159
160 %post   libs -p /sbin/ldconfig
161 %postun libs -p /sbin/ldconfig
162
163 %files
164 %defattr(644,root,root,755)
165 %doc doc/{AUTHORS,CHANGES,COPYING,DESIGN,GOALS,NEWS,README,SECURITY,SPECIFICATION,todo}
166 # doc/standards installed-doc/scripts
167 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
168 %if %{with full}
169 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
170 %endif
171 %dir %{_libdir}/elektra
172 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
173 # R: dbus
174 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
175 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
176 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
177 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
178 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
179 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
180 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
181 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
182 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
183 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
184 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
185 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
186 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
187 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
188 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
189 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
190 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
191 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-success.so
192 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
193 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
194 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
195 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
196 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
197 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
198 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
199 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
200 # R: libxml2
201 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
202 # R: yajl
203 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
204 %attr(755,root,root) /etc/profile.d/elektraenv.sh
205 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/elektra
206 %{_datadir}/sgml/elektra
207
208 %files libs
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
211 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
212 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
213 %if %{with full}
214 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
215 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
216 %endif
217
218 %files devel
219 %defattr(644,root,root,755)
220 %doc installed-doc/elektra-api/*
221 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
222 %if %{with full}
223 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
224 %endif
225 %dir %{_includedir}/elektra
226 %{_includedir}/elektra/*.h
227 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
228 %{_datadir}/cmake/Modules/FindElektra.cmake
229 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
230 %{_mandir}/man3/kdb*.3elektra*
231 %{_mandir}/man3/key*.3elektra*
232 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
233
234 %files static
235 %defattr(644,root,root,755)
236 %{_libdir}/libelektra-static.a
237 %{_libdir}/libelektratools-static.a
238
239 %files cpp-devel
240 %defattr(644,root,root,755)
241 %{_includedir}/elektra/*.hpp
242 # libelektratools API man pages
243 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
244 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
245 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
246 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
247 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
248 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
249 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
250 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
251 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
252 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
This page took 0.081365 seconds and 3 git commands to generate.