- added registry-misc_fixes.patch:
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 Summary:        A registry to store general key-value pairs instead of text configuration files
2 Summary(pl):    Rejestr do przechowywania par klucz-warto¶æ u¿ywany zamiast plików konfiguracyjnych
3 Name:           registry
4 Version:        0.1.6
5 Release:        1.1
6 License:        LGPL
7 Vendor:         Avi Alkalay <avi@unix.sh>
8 Group:          Base
9 Source0:        http://dl.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  04f05693c7be8da6db64f59129b92cf3
11 Patch0:         %{name}-misc_fixes.patch
12 URL:            http://registry.sf.net
13 BuildRequires:  docbook-style-xsl
14 BuildRequires:  libxslt-progs
15 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
16 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18 %description
19 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
20 files.
21
22 Instead of each program to have its own text configuration files, the
23 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
24 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
25 parameters through a key-value pair mechanism.
26
27 This way any software can read/save his configuration using a
28 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
29 configurations, leveraging easy application integration.
30
31 %description -l pl
32 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
33 plików konfiguracyjnych.
34
35 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
36 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
37 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opartych na
38 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowywania
39 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
40
41 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
42 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
43 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
44 ich integrowanie.
45
46 %package devel
47 Summary:        Include files and API documentation for the Linux Registry
48 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API dla Rejestru Linux
49 Group:          Development/Libraries
50 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
51
52 %description devel
53 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
54 files.
55
56 Instead of each program to have its own text configuration files, the
57 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
58 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
59 parameters through a key-value pair mechanism.
60
61 This way any software can read/save his configuration using a
62 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
63 configurations, leveraging easy application integration.
64
65 This package contains the include files and API manual pages to use
66 the Registry API in C.
67
68 %description devel -l pl
69 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
70 plików konfiguracyjnych.
71
72 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
73 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
74 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
75 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
76 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
77
78 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
79 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
80 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
81 ich integrowanie.
82
83 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i strony podrêcznika API, aby
84 u¿ywaæ Rejestru z poziomu programów pisanych w jêzyku C.
85
86 %package examples
87 Summary:        Example source files for the Linux Registry
88 Summary(pl):    Przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux
89 Group:          Development/Libraries
90 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
91
92 %description examples
93 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
94 files.
95
96 Instead of each program to have its own text configuration files, the
97 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
98 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
99 parameters through a key-value pair mechanism.
100
101 This way any software can read/save his configuration using a
102 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
103 configurations, leveraging easy application integration.
104
105 This package contains the example source files for the Linux Registry.
106
107 %description examples -l pl
108 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
109 plików konfiguracyjnych.
110
111 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
112 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
113 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
114 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
115 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
116
117 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
118 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
119 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
120 ich integrowanie.
121
122 Ten pakiet zawiera przyk³adowe pliki ¼ród³owe dla Rejestru Linux.
123
124 %package libs
125 Summary:        Library files for the Linux Registry
126 Summary(pl):    Pliki biblioteki dla Rejestru Linux
127 Group:          Base
128
129 %description libs
130 The Linux Registry is an alternative back-end for text configuration
131 files.
132
133 Instead of each program to have its own text configuration files, the
134 Registry tries to provide a universal, fast, consistent, robust,
135 thread-safe and transactional infrastructure to store configuration
136 parameters through a key-value pair mechanism.
137
138 This way any software can read/save his configuration using a
139 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
140 configurations, leveraging easy application integration.
141
142 This package contains the library files, which are necessary for the
143 applications to work with the Registry.
144
145 %description libs -l pl
146 Rejestr Linux jest alternatyw± dla zaplecza w postaci tekstowych
147 plików konfiguracyjnych.
148
149 Ka¿dy program, zamiast przechowywaæ informacje konfiguracyjne w swoim
150 w³asnym pliku mo¿e u¿yæ Rejestru, który udostêpnia uniwersaln±,
151 szybk±, spójn±, niezawodn±, bezpieczn± dla aplikacji opatrych na
152 w±tkach i transakcyjn± infrastrukturê s³u¿±c± do przechowwania
153 parametrów konfiguracyjnych poprzez mechanizm: klucz-warto¶æ.
154
155 W ten sposób ka¿da aplikacja mo¿e odczytaæ/zapisaæ swoj± konfiguracjê
156 u¿ywaj±c spójnego API. Co wiêcej, aplikacje mog± w ten sposób
157 wzajemnie zdawaæ sobie sprawê o swoich konfiguracjach co wspomaga
158 ich integrowanie.
159
160 Ten pakiet zawiera pliki biblioteczne konieczne do dzia³ania
161 aplikacji wraz z Rejestrem.
162
163 %prep
164 %setup -q -n registry
165 %patch0 -p1
166
167 %build
168 %{__make} all CC="%{__cc}" CFLAGS="%{rpmcflags}" 
169
170 %install
171 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
172
173 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/bin,/%{_lib},%{_includedir},%{_examplesdir}} \
174         $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/{%{name}-devel,%{name}} \
175         $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man{1,3,5,7}
176
177 %{__make} install \
178         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
179
180 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
181 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-devel $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
182 mv -f TODO VERSION ChangeLog $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-%{version}
183
184 %clean
185 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
186
187 %post
188 /bin/rg set -t dir system.sw
189
190 %post   libs -p /sbin/ldconfig
191 %postun libs -p /sbin/ldconfig
192
193 %files
194 %defattr(644,root,root,755)
195 %attr(755,root,root) /bin/*
196 %doc %{_docdir}/%{name}-%{version}/*
197 %{_mandir}/man1/*
198 %{_mandir}/man5/*
199 %{_mandir}/man7/*
200
201 %files devel
202 %defattr(644,root,root,755)
203 %{_includedir}/*
204 %{_mandir}/man3/*
205
206 %files examples
207 %defattr(644,root,root,755)
208 %doc %{_examplesdir}/%{name}-%{version}/*
209
210 %files libs
211 %defattr(644,root,root,755)
212 %attr(755,root,root) /%{_lib}/*
This page took 0.180836 seconds and 3 git commands to generate.