- fix typo in cmake config
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO: use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
2 #
3 # Conditonal build:
4 %bcond_with     full            # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
5 %bcond_without  glib            # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
6 %bcond_with     gsettings       # GSetttings module (experimental)
7 %bcond_without  java            # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
8 %bcond_without  lua             # Lua (5.2) support: bindings and plugin
9 %bcond_without  python2         # Python 2 support: bindings and plugin
10 %bcond_without  python3         # Python 3 support: bindings and plugin
11 %bcond_without  qt              # Qt GUI
12 %bcond_without  ruby            # Ruby binding
13
14 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
15 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
16 Name:           elektra
17 Version:        0.8.19
18 Release:        6
19 License:        BSD
20 Group:          Applications/System
21 Source0:        http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
22 # Source0-md5:  6669e765c834e259fb7570f126b85d7e
23 Patch0:         %{name}-zsh.patch
24 Patch1:         %{name}-no-markdown.patch
25 Patch2:         %{name}-no-deb.patch
26 Patch3:         cmake.patch
27 URL:            http://www.libelektra.org/
28 %if %{with qt}
29 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5.3
30 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.3
31 BuildRequires:  Qt5Qml-devel >= 5.3
32 BuildRequires:  Qt5Quick-devel >= 5.3
33 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5.3
34 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= 5.3
35 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.3
36 %endif
37 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0
38 BuildRequires:  boost-devel
39 BuildRequires:  cmake >= 2.8.11
40 BuildRequires:  curl-devel
41 BuildRequires:  dbus-devel
42 BuildRequires:  doxygen
43 BuildRequires:  gettext-tools
44 %{?with_glib:BuildRequires:     glib2-devel >= 1:2.36}
45 %{?with_glib:BuildRequires:     gobject-introspection-devel >= 1.38}
46 # for binding
47 %{?with_java:BuildRequires:     java-jna}
48 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.8}
49 # jawt for plugin
50 %{?with_java:BuildRequires:     jre-X11 >= 1.8}
51 BuildRequires:  libgcrypt-devel
52 BuildRequires:  libgit2-devel >= 0.24.1
53 %{?with_qt:BuildRequires:       libmarkdown-devel}
54 BuildRequires:  libstdc++-devel
55 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
56 BuildRequires:  libxslt-progs
57 %{?with_lua:BuildRequires:      lua52-devel >= 5.2}
58 BuildRequires:  openssl-devel
59 BuildRequires:  pkgconfig
60 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7}
61 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2}
62 BuildRequires:  ronn
63 BuildRequires:  rpm-pythonprov
64 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
65 %{?with_ruby:BuildRequires:     ruby-devel}
66 BuildRequires:  swig >= 2
67 %if %{with python2} || %{with python3}
68 BuildRequires:  swig-python >= 2
69 %endif
70 %{?with_ruby:BuildRequires:     swig-ruby}
71 BuildRequires:  systemd-devel
72 BuildRequires:  tcl-devel
73 BuildRequires:  yajl-devel
74 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
75 Requires:       mktemp
76 Obsoletes:      registry
77 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
78
79 %description
80 The Elektra Project provides a framework to store generic
81 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
82 of a human-readable only text file.
83
84 This way any software can read/save his configuration using a
85 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
86 configurations, leveraging easy application integration.
87
88 %description -l pl.UTF-8
89 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
90 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
91 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
92
93 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
94 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
95 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
96
97 %package gui
98 Summary:        Qt based GUI for Elektra
99 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
100 Group:          X11/Applications
101 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
102
103 %description gui
104 Qt based GUI for Elektra.
105
106 %description gui -l pl.UTF-8
107 Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
108
109 %package plugin-jni
110 Summary:        Java JNI plugin for Elektra
111 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Java JNI dla Elektry
112 Group:          Libraries
113 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
114 # jawt
115 Requires:       jre-X11 >= 1.8
116
117 %description plugin-jni
118 Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
119
120 %description plugin-jni -l pl.UTF-8
121 Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
122 Javie.
123
124 %package plugin-lua
125 Summary:        Lua plugin for Elektra
126 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Lua dla Elektry
127 Group:          Libraries
128 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
129 Requires:       lua52-libs >= 5.2
130
131 %description plugin-lua
132 Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
133
134 %description plugin-lua -l pl.UTF-8
135 Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
136
137 %package plugin-python2
138 Summary:        Python 2 plugin for Elektra
139 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 2 dla Elektry
140 Group:          Libraries
141 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
142 Requires:       python-libs >= 1:2.7
143
144 %description plugin-python2
145 Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
146 Python 2.
147
148 %description plugin-python2 -l pl.UTF-8
149 Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
150 Pythonie 2.
151
152 %package plugin-python3
153 Summary:        Python 3 plugin for Elektra
154 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 3 dla Elektry
155 Group:          Libraries
156 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
157 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
158
159 %description plugin-python3
160 Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
161 Python 3.
162
163 %description plugin-python3 -l pl.UTF-8
164 Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
165 Pythonie 3.
166
167 %package -n bash-completion-elektra
168 Summary:        Bash completion for Elektra commands
169 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
170 Group:          Applications/Shells
171 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
172 Requires:       bash-completion >= 2
173 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
174 BuildArch:      noarch
175 %endif
176
177 %description -n bash-completion-elektra
178 Bash completion for Elektra kdb command.
179
180 %description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
181 Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra.
182
183 %package -n zsh-completion-elektra
184 Summary:        ZSH completion for Elektra commands
185 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
186 Group:          Applications/Shells
187 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
188 Requires:       zsh
189 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
190 BuildArch:      noarch
191 %endif
192
193 %description -n zsh-completion-elektra
194 ZSH completion for Elektra kdb command.
195
196 %description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
197 Uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra w powłoce
198 ZSH.
199
200 %package libs
201 Summary:        Elektra Project libraries
202 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
203 Group:          Libraries
204 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
205 Conflicts:      elektra < 0.7
206
207 %description libs
208 The Elektra Project provides a framework to store generic
209 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
210 of a human-readable only text file.
211
212 This way any software can read/save his configuration using a
213 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
214 configurations, leveraging easy application integration.
215
216 This package contains Elektra shared libraries.
217
218 %description libs -l pl.UTF-8
219 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
220 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
221 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
222
223 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
224 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
225 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
226
227 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
228
229 %package devel
230 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
231 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
232 Group:          Development/Libraries
233 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
234
235 %description devel
236 This package contains the include files and API manual pages to use
237 the Elektra API in C.
238
239 %description devel -l pl.UTF-8
240 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
241 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
242
243 %package static
244 Summary:        Static libraries for Elektra Project
245 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
246 Group:          Development/Libraries
247 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
248
249 %description static
250 This package contains static libraries for Elektra Project.
251
252 %description static -l pl.UTF-8
253 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
254
255 %package cpp-devel
256 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
257 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
258 Group:          Development/Libraries
259 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
260 Requires:       libstdc++-devel
261 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
262
263 %description cpp-devel
264 Header files of C++ interface for Elektra library.
265
266 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
267 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
268
269 %package glib
270 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra
271 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry
272 Group:          Libraries
273 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
274 Requires:       glib2 >= 1:2.36
275
276 %description glib
277 GLib/GObject binding for Elektra.
278
279 %description glib -l pl.UTF-8
280 Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
281
282 %package glib-devel
283 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra - development files
284 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
285 Group:          Libraries
286 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
287 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36
288
289 %description glib-devel
290 GLib/GObject binding for Elektra - development files.
291
292 %description glib-devel -l pl.UTF-8
293 Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
294
295 %package -n java-elektra
296 Summary:        Java binding for Elektra
297 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Java dla Elektry
298 Group:          Libraries
299 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
300 Requires:       java-jna
301 Requires:       jre >= 1.8
302
303 %description -n java-elektra
304 Java binding for Elektra.
305
306 %description -n java-elektra -l pl.UTF-8
307 Wiązanie języka Java dla Elektry.
308
309 %package -n lua-elektra
310 Summary:        Lua binding for Elektra
311 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Lua dla Elektry
312 Group:          Libraries
313 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
314 Requires:       lua52-libs >= 5.2
315
316 %description -n lua-elektra
317 Lua binding for Elektra.
318
319 %description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
320 Wiązanie języka Lua dla Elektry.
321
322 %package -n lua-elektra-glib
323 Summary:        Lua/GI binding for Elektra
324 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Lua/GI dla Elektry
325 Group:          Libraries
326 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
327 Requires:       lua52-libs >= 5.2
328 #R: lua52-lgi ?
329
330 %description -n lua-elektra-glib
331 Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
332 better to use SWIG (lua-elektra) binding.
333
334 %description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
335 Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
336 lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
337
338 %package -n python-elektra
339 Summary:        Python 2 binding for Elektra
340 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
341 Group:          Libraries
342 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
343 Requires:       python-libs >= 1:2.7
344
345 %description -n python-elektra
346 Python 2 binding for Elektra.
347
348 %description -n python-elektra -l pl.UTF-8
349 Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
350
351 %package -n python3-elektra
352 Summary:        Python 3 binding for Elektra
353 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
354 Group:          Libraries
355 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
356 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
357
358 %description -n python3-elektra
359 Python 3 binding for Elektra.
360
361 %description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
362 Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
363
364 %package -n python3-elektra-glib
365 Summary:        Python 3 GI binding for Elektra
366 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
367 Group:          Libraries
368 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
369 Requires:       python3-pygobject3 >= 3
370
371 %description -n python3-elektra-glib
372 Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
373 it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
374
375
376 %description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
377 Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
378 przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
379
380 %package -n ruby-elektra
381 Summary:        Ruby binding for Elektra
382 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Ruby dla Elektry
383 Group:          Libraries
384 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
385
386 %description -n ruby-elektra
387 Ruby binding for Elektra.
388
389 %description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
390 Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
391
392 %prep
393 %setup -q
394 %patch0 -p1
395 %patch1 -p1
396 %patch2 -p1
397 %patch3 -p1
398
399 %build
400 install -d build
401 cd build
402 %cmake .. \
403         -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp%{?with_glib:;glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
404         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
405         -DINSTALL_TESTING=FALSE \
406         -DPLUGINS=ALL \
407         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
408         -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
409         -DBUILD_STATIC=ON
410
411 %{__make} -j1
412
413 %install
414 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
415
416 %{__make} -C build install \
417         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
418
419 # unneeded compat symlink
420 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
421
422 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
423
424 %if %{with python2}
425 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
426 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
427 %py_postclean
428 %endif
429
430 %if %{with python3}
431 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
432 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
433 %endif
434
435 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
436 # we don't need it
437 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
438
439 # prepare docs
440 %{__rm} -rf installed-doc
441 install -d installed-doc
442 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
443
444 # these don't belong to man3
445 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_getenv_README_md}.3elektra
446 # internal, not part of API
447 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
448 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,trie}.c.3elektra
449 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
450 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{internaldatastructs,std_hash_*_,trie,vheap,vstack}.3elektra
451
452 %clean
453 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
454
455 %post   libs -p /sbin/ldconfig
456 %postun libs -p /sbin/ldconfig
457
458 %post   glib -p /sbin/ldconfig
459 %postun glib -p /sbin/ldconfig
460
461 %files
462 %defattr(644,root,root,755)
463 %doc doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,LICENSE.md,NEWS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo}
464 # doc/standards installed-doc/scripts
465 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
466 %if %{with full}
467 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
468 %endif
469 %dir %{_libdir}/elektra
470 # R: augeas-libs libxml2
471 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
472 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
473 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
474 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
475 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
476 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
477 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
478 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
479 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
480 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
481 # TODO: R: botan
482 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
483 # R: libgcrypt
484 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
485 # R: openssl
486 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
487 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
488 # R: curl-libs
489 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
490 # R: dbus
491 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
492 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
493 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
494 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
495 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
496 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
497 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
498 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
499 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
500 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
501 # R: libgit2 >= 0.24.1
502 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
503 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
504 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
505 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
506 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
507 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
508 # uses internal inih library
509 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
510 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
511 # R: systemd-libs
512 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
513 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
514 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
515 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
516 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
517 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
518 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
519 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
520 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
521 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
522 # uses internal nickel library
523 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
524 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
525 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
526 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
527 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
528 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
529 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
530 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
531 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
532 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
533 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
534 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
535 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
536 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
537 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
538 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
539 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
540 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
542 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
543 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
544 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
545 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
546 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
547 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
548 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
549 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
550 # R: libxml2
551 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
552 # R: yajl
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
554 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
555 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
556 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
557 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
559 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
560 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
561 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
562 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
563 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
564 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
565 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
566 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
567 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
568 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
569 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
570 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
574 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
576 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
578 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
579 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
580 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
581 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
582 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
583 %{_datadir}/sgml/elektra
584 %{_mandir}/man1/kdb.1*
585 %{_mandir}/man1/kdb-check.1*
586 %{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
587 %{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
588 %{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
589 %{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
590 %{_mandir}/man1/kdb-export.1*
591 %{_mandir}/man1/kdb-file.1*
592 %{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
593 %{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
594 %{_mandir}/man1/kdb-get.1*
595 %{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
596 %{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
597 %{_mandir}/man1/kdb-help.1*
598 %{_mandir}/man1/kdb-import.1*
599 %{_mandir}/man1/kdb-info.1*
600 %{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
601 %{_mandir}/man1/kdb-list.1*
602 %{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
603 %{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
604 %{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
605 %{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
606 %{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
607 %{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
608 %{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
609 %{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
610 %{_mandir}/man1/kdb-set.1*
611 %{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
612 %{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
613 %{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
614 %{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
615 %{_mandir}/man1/kdb-test.1*
616 %{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
617 %{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
618 %{_mandir}/man7/elektra-*.7*
619
620 %if 0
621 %files gen ?
622 %defattr(644,root,root,755)
623 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
624 %{py_sitescriptdir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
625 # FIXME: should be in elektra_gen subdir
626 %{py_sitescriptdir}/support
627 %{_datadir}/elektra/templates
628 %endif
629
630 %files gui
631 %defattr(644,root,root,755)
632 %doc src/tools/qt-gui/README.md
633 %attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
634 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
635 %{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
636 %{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
637 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
638 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
639 %{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
640
641 %if %{with java}
642 %files plugin-jni
643 %defattr(644,root,root,755)
644 # R: jre with jawt
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
646 %endif
647
648 %if %{with lua}
649 %files plugin-lua
650 %defattr(644,root,root,755)
651 # R: lua52-libs
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
653 %endif
654
655 %if %{with python2}
656 %files plugin-python2
657 %defattr(644,root,root,755)
658 # R: python-libs
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
660 %endif
661
662 %if %{with python3}
663 %files plugin-python3
664 %defattr(644,root,root,755)
665 # R: python3-libs
666 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
667 %endif
668
669 %files -n bash-completion-elektra
670 %defattr(644,root,root,755)
671 %{bash_compdir}/kdb
672
673 %files -n zsh-completion-elektra
674 %defattr(644,root,root,755)
675 %{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
676
677 %files libs
678 %defattr(644,root,root,755)
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
680 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
682 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
684 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
686 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
688 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
690 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
692 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
693 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
694 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
695 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
697 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
698 %if %{with full}
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
700 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
701 %endif
702
703 %files devel
704 %defattr(644,root,root,755)
705 %doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
707 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
708 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
709 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
711 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
712 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
713 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
715 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
716 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
717 %if %{with full}
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
719 %endif
720 %dir %{_includedir}/elektra
721 %{_includedir}/elektra/kdb*.h
722 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
723 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
724 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
725 %{_mandir}/man3/api.3elektra*
726 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
727 %{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
728 %{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
729 %{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
730 %{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
731 %{_mandir}/man3/key.3elektra*
732 %{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
733 %{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
734 %{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
735 %{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
736 %{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
737 %{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
738 %{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
739 %{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
740 %{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
741 %{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
742 %{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
743 %{_mandir}/man3/meta.3elektra*
744 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
745 %{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
746
747 %files static
748 %defattr(644,root,root,755)
749 %{_libdir}/libelektra-static.a
750 %{_libdir}/libelektratools-static.a
751
752 %files cpp-devel
753 %defattr(644,root,root,755)
754 %doc src/bindings/cpp/README.md
755 %{_includedir}/elektra/*.hpp
756 %{_includedir}/elektra/helper
757 %{_includedir}/elektra/merging
758 # libelektratools API man pages
759 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
760 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
761 %{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
762 %{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
763 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
764 %{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
765 %{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
766 %{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
767 %{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
768 %{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
769 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
770 %{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
771 %{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
772 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
773 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
774 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
775 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
776 %{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
777 %{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
778 %{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
779 %{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
780 %{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
781 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
782 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
783 %{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
784 %{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
785 %{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
786 %{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
787 %{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
788 %{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
789 %{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
790 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
791 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
792 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
793 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
794 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
795 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
796 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
797 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
798 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
799 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
800 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
801 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
802 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
803 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
804 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
805 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
806 %{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
807 %{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
808 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
809 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
810 %{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
811 %{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
812 %{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
813 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
814 %{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
815 %{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
816 %{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
817 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
818
819 %if %{with glib}
820 %files glib
821 %defattr(644,root,root,755)
822 %doc src/bindings/glib/README.md
823 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
824 %if %{with gsettings}
825 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
826 %endif
827 %{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
828
829 %files glib-devel
830 %defattr(644,root,root,755)
831 %{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
832 %{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
833 %{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
834 %endif
835
836 %if %{with java}
837 %files -n java-elektra
838 %defattr(644,root,root,755)
839 %doc src/bindings/jna/README.md
840 %{_javadir}/libelektra-1.jar
841 %{_javadir}/libelektra.jar
842 %endif
843
844 %if %{with lua}
845 %files -n lua-elektra
846 %defattr(644,root,root,755)
847 %doc src/bindings/swig/lua/README.md
848 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
849
850 %if %{with glib}
851 %files -n lua-elektra-glib
852 %defattr(644,root,root,755)
853 %doc src/bindings/gi/lua/README.md
854 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
855 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
856 %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
857 %endif
858 %endif
859
860 %if %{with python2}
861 %files -n python-elektra
862 %defattr(644,root,root,755)
863 %doc src/bindings/swig/python2/README.md
864 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
865 %{py_sitedir}/kdb.py[co]
866 %endif
867
868 %if %{with python3}
869 %files -n python3-elektra
870 %defattr(644,root,root,755)
871 %doc src/bindings/swig/python/README.md
872 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
873 %{py3_sitedir}/kdb.py
874 %{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
875
876 %if %{with glib}
877 %files -n python3-elektra-glib
878 %defattr(644,root,root,755)
879 %doc src/bindings/gi/python/README.md
880 %{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
881 %{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
882 %endif
883 %endif
884
885 %if %{with ruby}
886 %files -n ruby-elektra
887 %defattr(644,root,root,755)
888 %doc src/bindings/swig/ruby/README.md
889 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
890 %{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
891 %endif
This page took 0.142977 seconds and 3 git commands to generate.