- remove broken tests
[packages/elektra.git] / elektra.spec
1 # TODO:
2 # - force maven to work without network, enable java_mvn
3 # - haskell plugin (BR: ghc >= 8.0.0, cabal)
4 # - rest-backend (BR: cppcms boost >= 1.45 libjwt openssl)
5 # - rest-frontend, web (BR: npm)
6 # - use system nickel (1.1.0, in src/plugins/ni), inih (r29, src/plugins/ini)
7 #
8 # Conditonal build:
9 %bcond_with     full            # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
10 %bcond_without  gen             # gen tool packaging
11 %bcond_without  glib            # GLib/GObject/GSetttings (+ GI) bindings
12 %bcond_without  gsettings       # GSetttings module
13 %bcond_without  java            # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
14 %bcond_with     java_mvn        # Java JNA binding (needs Java 8 and maven)
15 %bcond_without  lua             # Lua (5.2) support: bindings and plugin
16 %bcond_without  python2         # Python 2 support: bindings and plugin
17 %bcond_without  python3         # Python 3 support: bindings and plugin
18 %bcond_without  qt              # Qt GUI
19 %bcond_without  ruby            # Ruby binding and plugin
20
21 %if %{without glib}
22 %undefine       with_gsettings
23 %endif
24 %if %{without java}
25 %undefine       with_java_mvn}
26 %endif
27 Summary:        A key/value pair database to store software configurations
28 Summary(pl.UTF-8):      Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
29 Name:           elektra
30 Version:        0.8.23
31 Release:        12
32 License:        BSD
33 Group:          Applications/System
34 Source0:        https://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
35 # Source0-md5:  0a065ed381a59b6213bd46fd3c82ba83
36 Patch0:         %{name}-zsh.patch
37 Patch1:         %{name}-no-markdown.patch
38 Patch2:         disable-broken-tests.patch
39 URL:            https://www.libelektra.org/
40 %if %{with qt}
41 BuildRequires:  Qt5Core-devel >= 5.3
42 BuildRequires:  Qt5Gui-devel >= 5.3
43 BuildRequires:  Qt5Qml-devel >= 5.3
44 BuildRequires:  Qt5Quick-devel >= 5.3
45 BuildRequires:  Qt5Svg-devel >= 5.3
46 BuildRequires:  Qt5Test-devel >= 5.3
47 BuildRequires:  Qt5Widgets-devel >= 5.3
48 %endif
49 BuildRequires:  augeas-devel >= 1.0
50 BuildRequires:  boost-devel
51 BuildRequires:  cmake >= 3.0
52 BuildRequires:  curl-devel >= 7.28.0
53 BuildRequires:  dbus-devel
54 BuildRequires:  doxygen
55 BuildRequires:  gcc >= 6:4.8
56 BuildRequires:  gettext-tools
57 %{?with_glib:BuildRequires:     glib2-devel >= 1:2.36}
58 %{?with_gsettings:BuildRequires:        glib2-devel >= 1:2.42}
59 %{?with_glib:BuildRequires:     gobject-introspection-devel >= 1.38}
60 # for binding
61 %{?with_java_mvn:BuildRequires: java-jna >= 4.5.0}
62 %{?with_java_mvn:BuildRequires: java-junit >= 4.12}
63 %{?with_java:BuildRequires:     jdk >= 1.8}
64 # jawt for plugin
65 %{?with_java:BuildRequires:     jre-X11 >= 1.8}
66 BuildRequires:  libgcrypt-devel
67 BuildRequires:  libgit2-devel >= 0.24.1
68 %{?with_qt:BuildRequires:       libmarkdown-devel}
69 BuildRequires:  libstdc++-devel
70 BuildRequires:  libuv-devel
71 BuildRequires:  libxml2-devel >= 2.0
72 BuildRequires:  libxslt-progs
73 %{?with_lua:BuildRequires:      lua52-devel >= 5.2}
74 %{?with_java_mvn:BuildRequires: maven}
75 %{?with_java_mvn:BuildRequires: maven-plugin-compiler >= 3.6.0}
76 %{?with_java_mvn:BuildRequires: maven-plugin-surefire >= 2.19.1}
77 BuildRequires:  openssl-devel
78 BuildRequires:  pkgconfig
79 %{?with_python2:BuildRequires:  python-devel >= 1:2.7}
80 %{?with_python3:BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2}
81 BuildRequires:  ronn
82 BuildRequires:  rpm-pythonprov
83 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.612
84 %{?with_ruby:BuildRequires:     ruby-devel}
85 BuildRequires:  sed >= 4.0
86 BuildRequires:  swig >= 3
87 %if %{with python2} || %{with python3}
88 BuildRequires:  swig-python >= 3
89 %endif
90 %{?with_ruby:BuildRequires:     swig-ruby >= 3.0.8}
91 BuildRequires:  systemd-devel
92 BuildRequires:  tcl-devel
93 BuildRequires:  xerces-c-devel >= 3.0.0
94 BuildRequires:  yajl-devel
95 BuildRequires:  yaml-cpp-devel >= 0.5
96 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
97 Requires:       mktemp
98 # plugins dependencies (move to individual plugin subpackage if created)
99 Requires:       augeas-libs >= 1.0
100 Requires:       curl-libs >= 7.28.0
101 Requires:       libgit2 >= 0.24.1
102 Requires:       yaml-cpp >= 0.5
103 Obsoletes:      registry
104 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
105
106 %description
107 The Elektra Project provides a framework to store generic
108 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
109 of a human-readable only text file.
110
111 This way any software can read/save his configuration using a
112 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
113 configurations, leveraging easy application integration.
114
115 %description -l pl.UTF-8
116 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
117 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
118 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
119
120 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
121 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
122 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
123
124 %package gen
125 Summary:        Elektra kbd-gen code generation utility
126 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu
127 Group:          Development/Tools
128 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
129 Requires:       python-modules >= 1:2.7
130
131 %description gen
132 Elektra kbd-gen code generation utility.
133
134 %description gen -l pl.UTF-8
135 Narzędzie Elektra kbd-gen do generowania kodu.
136
137 %package gui
138 Summary:        Qt based GUI for Elektra
139 Summary(pl.UTF-8):      Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
140 Group:          X11/Applications
141 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
142
143 %description gui
144 Qt based GUI for Elektra.
145
146 %description gui -l pl.UTF-8
147 Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
148
149 %package plugin-jni
150 Summary:        Java JNI plugin for Elektra
151 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Java JNI dla Elektry
152 Group:          Libraries
153 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
154 # jawt
155 Requires:       jre-X11 >= 1.8
156
157 %description plugin-jni
158 Java JNI plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Java.
159
160 %description plugin-jni -l pl.UTF-8
161 Wtyczka Java JNI dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
162 Javie.
163
164 %package plugin-lua
165 Summary:        Lua plugin for Elektra
166 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Lua dla Elektry
167 Group:          Libraries
168 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
169 Requires:       lua52-libs >= 5.2
170
171 %description plugin-lua
172 Lua plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Lua.
173
174 %description plugin-lua -l pl.UTF-8
175 Wtyczka Lua dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w Lua.
176
177 %package plugin-python2
178 Summary:        Python 2 plugin for Elektra
179 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 2 dla Elektry
180 Group:          Libraries
181 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
182 Requires:       python-libs >= 1:2.7
183
184 %description plugin-python2
185 Python 2 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
186 Python 2.
187
188 %description plugin-python2 -l pl.UTF-8
189 Wtyczka 2 Python dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
190 Pythonie 2.
191
192 %package plugin-python3
193 Summary:        Python 3 plugin for Elektra
194 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Python 3 dla Elektry
195 Group:          Libraries
196 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
197 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
198
199 %description plugin-python3
200 Python 3 plugin for Elektra. It allows to use plugins written in
201 Python 3.
202
203 %description plugin-python3 -l pl.UTF-8
204 Wtyczka Python 3 dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
205 Pythonie 3.
206
207 %package plugin-ruby
208 Summary:        Ruby plugin for Elektra
209 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka Ruby dla Elektry
210 Group:          Libraries
211 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
212 Requires:       ruby
213
214 %description plugin-ruby
215 Ruby plugin for Elektra. It allows to use plugins written in Ruby.
216
217 %description plugin-ruby -l pl.UTF-8
218 Wtyczka Ruby dla Elektry. Pozwala na używanie wtyczek napisanych w
219 języku Ruby.
220
221 %package -n bash-completion-elektra
222 Summary:        Bash completion for Elektra commands
223 Summary(pl.UTF-8):      Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
224 Group:          Applications/Shells
225 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
226 Requires:       bash-completion >= 2
227 BuildArch:      noarch
228
229 %description -n bash-completion-elektra
230 Bash completion for Elektra kdb command.
231
232 %description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
233 Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
234
235 %package -n fish-completion-elektra
236 Summary:        Fish completion for Elektra commands
237 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów w fish dla poleceń z pakietu Elektra
238 Group:          Applications/Shells
239 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
240 Requires:       fish
241 BuildArch:      noarch
242
243 %description -n fish-completion-elektra
244 Fish completion for Elektra kdb command.
245
246 %description -n fish-completion-elektra -l pl.UTF-8
247 Uzupełnianie parametrów w fish dla polecenia kdb z pakietu Elektra.
248
249 %package -n zsh-completion-elektra
250 Summary:        ZSH completion for Elektra commands
251 Summary(pl.UTF-8):      Uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra w powłoce ZSH
252 Group:          Applications/Shells
253 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
254 Requires:       zsh
255 BuildArch:      noarch
256
257 %description -n zsh-completion-elektra
258 ZSH completion for Elektra kdb command.
259
260 %description -n zsh-completion-elektra -l pl.UTF-8
261 Uzupełnianie parametrów dla polecenia kdb z pakietu Elektra w powłoce
262 ZSH.
263
264 %package libs
265 Summary:        Elektra Project libraries
266 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki projektu Elektra
267 Group:          Libraries
268 Obsoletes:      elektra-cpp < 0.8
269 Conflicts:      elektra < 0.7
270
271 %description libs
272 The Elektra Project provides a framework to store generic
273 configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
274 of a human-readable only text file.
275
276 This way any software can read/save his configuration using a
277 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
278 configurations, leveraging easy application integration.
279
280 This package contains Elektra shared libraries.
281
282 %description libs -l pl.UTF-8
283 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
284 konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
285 danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
286
287 W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
288 pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
289 konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
290
291 Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
292
293 %package devel
294 Summary:        Include files and API documentation for Elektra Project
295 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
296 Group:          Development/Libraries
297 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
298
299 %description devel
300 This package contains the include files and API manual pages to use
301 the Elektra API in C.
302
303 %description devel -l pl.UTF-8
304 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
305 systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
306
307 %package static
308 Summary:        Static libraries for Elektra Project
309 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki projektu Elektra
310 Group:          Development/Libraries
311 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
312
313 %description static
314 This package contains static libraries for Elektra Project.
315
316 %description static -l pl.UTF-8
317 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
318
319 %package cpp-devel
320 Summary:        Header files of C++ interface for Elektra library
321 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
322 Group:          Development/Libraries
323 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
324 Requires:       libstdc++-devel
325 Obsoletes:      elektra-cpp-static < 0.8
326
327 %description cpp-devel
328 Header files of C++ interface for Elektra library.
329
330 %description cpp-devel -l pl.UTF-8
331 Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
332
333 %package glib
334 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra
335 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry
336 Group:          Libraries
337 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
338 %if %{with gsettings}
339 Requires:       glib2 >= 1:2.42
340 %else
341 Requires:       glib2 >= 1:2.36
342 %endif
343
344 %description glib
345 GLib/GObject binding for Elektra.
346
347 %description glib -l pl.UTF-8
348 Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
349
350 %package glib-devel
351 Summary:        GLib/GObject binding for Elektra - development files
352 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
353 Group:          Libraries
354 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
355 %if %{with gsettings}
356 Requires:       glib2-devel >= 1:2.42
357 %else
358 Requires:       glib2-devel >= 1:2.36
359 %endif
360
361 %description glib-devel
362 GLib/GObject binding for Elektra - development files.
363
364 %description glib-devel -l pl.UTF-8
365 Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
366
367 %package io-glib
368 Summary:        Elektra I/O binding using GLib
369 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib
370 Group:          Libraries
371 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
372
373 %description io-glib
374 Elektra I/O binding using GLib.
375
376 %description io-glib -l pl.UTF-8
377 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące GLib.
378
379 %package io-glib-devel
380 Summary:        Development files for Elektra I/O GLib binding
381 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib
382 Group:          Development/Libraries
383 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
384 Requires:       %{name}-io-glib = %{version}-%{release}
385 Requires:       glib2-devel >= 2.0
386
387 %description io-glib-devel
388 Development files for Elektra I/O GLib binding.
389
390 %description io-glib-devel -l pl.UTF-8
391 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry GLib.
392
393 %package io-uv
394 Summary:        Elektra I/O binding using uv
395 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv
396 Group:          Libraries
397 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
398
399 %description io-uv
400 Elektra I/O binding using uv.
401
402 %description io-glib -l pl.UTF-8
403 Wiązanie we/wy Elektry wykorzystujące uv.
404
405 %package io-uv-devel
406 Summary:        Development files for Elektra I/O uv binding
407 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv
408 Group:          Development/Libraries
409 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
410 Requires:       %{name}-io-uv = %{version}-%{release}
411 Requires:       libuv-devel
412
413 %description io-uv-devel
414 Development files for Elektra I/O uv binding.
415
416 %description io-uv-devel -l pl.UTF-8
417 Pliki programistyczne wiązania we/wy Elektry uv.
418
419 %package -n java-elektra
420 Summary:        Java binding for Elektra
421 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Java dla Elektry
422 Group:          Libraries
423 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
424 Requires:       java-jna >= 4.5.0
425 Requires:       jre >= 1.8
426
427 %description -n java-elektra
428 Java binding for Elektra.
429
430 %description -n java-elektra -l pl.UTF-8
431 Wiązanie języka Java dla Elektry.
432
433 %package -n lua-elektra
434 Summary:        Lua binding for Elektra
435 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Lua dla Elektry
436 Group:          Libraries
437 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
438 Requires:       lua52-libs >= 5.2
439
440 %description -n lua-elektra
441 Lua binding for Elektra.
442
443 %description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
444 Wiązanie języka Lua dla Elektry.
445
446 %package -n lua-elektra-glib
447 Summary:        Lua/GI binding for Elektra
448 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Lua/GI dla Elektry
449 Group:          Libraries
450 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
451 Requires:       lua52-libs >= 5.2
452 #R: lua52-lgi ?
453
454 %description -n lua-elektra-glib
455 Lua/GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated, it's
456 better to use SWIG (lua-elektra) binding.
457
458 %description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
459 Wiązanie Lua/GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest przestarzałe,
460 lepiej używać wiązania SWIG (lua-elektra).
461
462 %package -n python-elektra
463 Summary:        Python 2 binding for Elektra
464 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
465 Group:          Libraries
466 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
467 Requires:       python-libs >= 1:2.7
468
469 %description -n python-elektra
470 Python 2 binding for Elektra.
471
472 %description -n python-elektra -l pl.UTF-8
473 Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
474
475 %package -n python3-elektra
476 Summary:        Python 3 binding for Elektra
477 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
478 Group:          Libraries
479 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
480 Requires:       python3-libs >= 1:3.2
481
482 %description -n python3-elektra
483 Python 3 binding for Elektra.
484
485 %description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
486 Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
487
488 %package -n python3-elektra-glib
489 Summary:        Python 3 GI binding for Elektra
490 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
491 Group:          Libraries
492 Requires:       %{name}-glib = %{version}-%{release}
493 Requires:       python3-pygobject3 >= 3
494
495 %description -n python3-elektra-glib
496 Python 3 GI binding for Elektra. Note: this bindings is deprecated,
497 it's better to use SWIG (python*-elektra) binding.
498
499
500 %description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
501 Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry. Uwaga: to wiązanie jest
502 przestarzałe, lepiej używać wiązania SWIG (python*-elektra).
503
504 %package -n ruby-elektra
505 Summary:        Ruby binding for Elektra
506 Summary(pl.UTF-8):      Wiązanie języka Ruby dla Elektry
507 Group:          Libraries
508 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
509
510 %description -n ruby-elektra
511 Ruby binding for Elektra.
512
513 %description -n ruby-elektra -l pl.UTF-8
514 Wiązanie języka Ruby dla Elektry.
515
516 %prep
517 %setup -q
518 %patch0 -p1
519 %patch1 -p1
520 %patch2 -p1
521
522 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env bash,/bin/bash,' $(grep -l '/usr/bin/env bash' -r scripts)
523 %{__sed} -i -e '1s,/usr/bin/env python,%{__python},' scripts/{find-tools,update-infos-status}
524
525 %{__rm} -r src/bindings/io/test
526 %{__rm} src/bindings/io/uv/testio_uv.c
527 %{__rm} src/bindings/io/glib/testio_glib.c
528
529 %build
530 install -d build
531 cd build
532 %cmake .. \
533         -DBINDINGS="INTERCEPT;cpp;io_uv%{?with_glib:;glib;io_glib%{?with_gsettings:;gsettings}%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java_mvn:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}%{?with_ruby:;swig_ruby}" \
534         %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
535         -DINSTALL_TESTING=FALSE \
536         -DPLUGINS=ALL \
537         -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
538         -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}" \
539         -DBUILD_STATIC=ON
540
541 %{__make}
542
543 %install
544 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
545
546 %{__make} -C build install \
547         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
548
549 # unneeded compat symlink
550 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libelektragetenv.so.0
551
552 install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
553
554 %if %{with python2}
555 %py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
556 %py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
557 %py_postclean
558 %endif
559
560 %if %{with python3}
561 %py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
562 %py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
563 %endif
564
565 # "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
566 # we don't need it
567 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
568
569 # prepare docs
570 %{__rm} -rf installed-doc
571 install -d installed-doc
572 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
573 # packaged as %doc
574 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}
575
576 # these don't belong to man3
577 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,md_scripts_README,src_libs_{getenv,notification_example}_README_md}.3elektra
578 # internal or example, not part of API
579 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{DocBindingData,DocOperationData,SomeIoLibHandle}.3elektra
580 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/doc.h.3elektra
581 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{array,backend,dl,doc,ease_keyname,elektra_{keyname,plugin,proposal},example_notification*,exportsymbols,functional,internal,kdbenum,log,markdownlinkconverter,meta,mount,nolog,owner,plugin_plugin,proposal_proposal,split,static,testio_doc,testlib_notification,trie,try_compile_dbus}.c.3elektra
582 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{benchmark_crypto_comparison,benchmark_plugins,examples_backend}.cpp.3elektra
583 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/std_hash_*_.3elektra
584
585 %if %{without java_mvn}
586 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra
587 %endif
588
589 %clean
590 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
591
592 %post   libs -p /sbin/ldconfig
593 %postun libs -p /sbin/ldconfig
594
595 %post   glib -p /sbin/ldconfig
596 %postun glib -p /sbin/ldconfig
597
598 %post   io-glib -p /sbin/ldconfig
599 %postun io-glib -p /sbin/ldconfig
600
601 %post   io-uv -p /sbin/ldconfig
602 %postun io-uv -p /sbin/ldconfig
603
604 %files
605 %defattr(644,root,root,755)
606 %doc LICENSE.md README.md doc/{AUTHORS,BIGPICTURE.md,DESIGN.md,GOALS.md,SECURITY.md,WHY.md,todo} build/doc/NEWS.md
607 # doc/standards installed-doc/scripts
608 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
609 %if %{with full}
610 %attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
611 %endif
612 %dir %{_libdir}/elektra
613 # R: augeas-libs >= 1.0 libxml2
614 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
615 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-base64.so
616 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-blockresolver.so
617 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-boolean.so
618 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-c.so
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-cachefilter.so
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-camel.so
621 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
622 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
623 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
624 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
625 # TODO: R: botan
626 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_botan.so
627 # R: libgcrypt
628 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_gcrypt.so
629 # R: openssl
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto_openssl.so
631 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
632 # R: curl-libs >= 7.28.0
633 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-curlget.so
634 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-date.so
635 # R: dbus
636 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
637 # R: dbus
638 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbusrecv.so
639 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-desktop.so
640 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dini.so
641 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-directoryvalue.so
642 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
643 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dpkg.so
644 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
646 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fcrypt.so
648 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-file.so
649 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
650 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
651 # R: libgit2 >= 0.24.1
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-gitresolver.so
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
654 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
655 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
656 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
657 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
658 # uses internal inih library
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-internalnotification.so
661 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ipaddr.so
662 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iterate.so
663 # R: systemd-libs
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
665 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
666 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
667 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
668 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
670 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
671 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mini.so
672 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mozprefs.so
673 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-multifile.so
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
675 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
676 # uses internal nickel library
677 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
678 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-passwd.so
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-profile.so
682 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-range.so
683 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
685 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
686 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
687 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-required.so
688 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-semlock.so
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-shell.so
690 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simplespeclang.so
691 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
692 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-spec.so
693 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-storage.so
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
695 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
696 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
697 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
698 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
700 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
701 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
702 # R: xerces-c >= 3.0.0
703 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xerces.so
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
705 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
706 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
707 # R: libxml2
708 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
709 # R: yajl
710 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
711 # R: yaml-cpp >= 0.5
712 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yamlcpp.so
713 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/backup
715 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
716 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-resolver-symlink
717 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/change-storage-symlink
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/check-env-dep
719 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/configure-firefox
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
721 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
722 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
723 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
724 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
725 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
726 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
727 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-open
728 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
729 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
730 %dir %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig
731 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupConfig
732 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupHomepage
733 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/setupProxy
734 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/ffconfig/writeConfigFiles
735 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/find-tools
736 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
737 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/install-sh-completion
738 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
739 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
740 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
741 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-list-all-files
742 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
743 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
744 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mountpoint-info
745 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
746 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/restore
747 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/stash
748 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
749 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/update-snippet-repository
750 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/upgrade-bootstrap
751 %{_datadir}/sgml/elektra
752 %{_mandir}/man1/kdb.1*
753 %{_mandir}/man1/kdb-backup.1*
754 %{_mandir}/man1/kdb-change-resolver-symlink.1*
755 %{_mandir}/man1/kdb-change-storage-symlink.1*
756 %{_mandir}/man1/kdb-check.1*
757 %{_mandir}/man1/kdb-check-env-dep.1*
758 %{_mandir}/man1/kdb-complete.1*
759 %{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
760 %{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
761 %{_mandir}/man1/kdb-editor.1*
762 %{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
763 %{_mandir}/man1/kdb-export.1*
764 %{_mandir}/man1/kdb-file.1*
765 %{_mandir}/man1/kdb-find-tools.1*
766 %{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
767 %{_mandir}/man1/kdb-get.1*
768 %{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
769 %{_mandir}/man1/kdb-global-mount.1*
770 %{_mandir}/man1/kdb-global-umount.1*
771 %{_mandir}/man1/kdb-help.1*
772 %{_mandir}/man1/kdb-import.1*
773 %{_mandir}/man1/kdb-info.1*
774 %{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
775 %{_mandir}/man1/kdb-list.1*
776 %{_mandir}/man1/kdb-list-commands.1*
777 %{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
778 %{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
779 %{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
780 %{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
781 %{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
782 %{_mandir}/man1/kdb-mount-list-all-files.1*
783 %{_mandir}/man1/kdb-mountpoint-info.*
784 %{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
785 %{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
786 %{_mandir}/man1/kdb-restore.1*
787 %{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
788 %{_mandir}/man1/kdb-rmmeta.1*
789 %{_mandir}/man1/kdb-set.1*
790 %{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
791 %{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
792 %{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
793 %{_mandir}/man1/kdb-spec-mount.1*
794 %{_mandir}/man1/kdb-stash.1*
795 %{_mandir}/man1/kdb-test.1*
796 %{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
797 %{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
798 %{_mandir}/man7/elektra-*.7*
799
800 %if %{with gen}
801 %files gen
802 %defattr(644,root,root,755)
803 %doc src/tools/gen/README.md
804 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
805 %{py_sitedir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
806 # FIXME: should be in elektra_gen subdir
807 %{py_sitedir}/support
808 %dir %{_datadir}/elektra
809 %{_datadir}/elektra/templates
810 %{_mandir}/man1/kdb-gen.1*
811 %endif
812
813 %files gui
814 %defattr(644,root,root,755)
815 %doc src/tools/qt-gui/README.md
816 %attr(755,root,root) %{_bindir}/elektra-qt-editor
817 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
818 %{_datadir}/appdata/org.libelektra.elektra-qt-editor.appdata.xml
819 %{_desktopdir}/org.libelektra.elektra-qt-editor.desktop
820 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra-symbolic.svg
821 %{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/elektra.svg
822 %{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
823
824 %if %{with java}
825 %files plugin-jni
826 %defattr(644,root,root,755)
827 # R: jre with jawt
828 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-jni.so
829 %endif
830
831 %if %{with lua}
832 %files plugin-lua
833 %defattr(644,root,root,755)
834 # R: lua52-libs
835 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
836 %endif
837
838 %if %{with python2}
839 %files plugin-python2
840 %defattr(644,root,root,755)
841 # R: python-libs
842 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
843 %endif
844
845 %if %{with python3}
846 %files plugin-python3
847 %defattr(644,root,root,755)
848 # R: python3-libs
849 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
850 %endif
851
852 %if %{with ruby}
853 %files plugin-ruby
854 %defattr(644,root,root,755)
855 # R: ruby
856 %attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ruby.so
857 %endif
858
859 %files -n bash-completion-elektra
860 %defattr(644,root,root,755)
861 %{bash_compdir}/kdb
862
863 %files -n fish-completion-elektra
864 %defattr(644,root,root,755)
865 %{_datadir}/fish/vendor_completions.d/kdb.fish
866
867 %files -n zsh-completion-elektra
868 %defattr(644,root,root,755)
869 %{_datadir}/zsh/site-functions/_kdb
870
871 %files libs
872 %defattr(644,root,root,755)
873 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
874 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
875 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so.*.*.*
876 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-core.so.4
877 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so.*.*.*
878 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-ease.so.4
879 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so.*.*.*
880 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-invoke.so.4
881 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so.*.*.*
882 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-kdb.so.4
883 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so.*.*.*
884 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-meta.so.4
885 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so.*.*.*
886 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-io.so.4
887 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so.*.*.*
888 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-notification.so.4
889 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so.*.*.*
890 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-plugin.so.4
891 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.*.*.*
892 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so.4
893 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so.*.*.*
894 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-proposal.so.4
895 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so.*.*.*
896 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-utility.so.4
897 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.*.*.*
898 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektraintercept-env.so.0
899 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-fs.so
900 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so.*.*.*
901 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektratools.so.2
902 %if %{with full}
903 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
904 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
905 %endif
906
907 %files devel
908 %defattr(644,root,root,755)
909 %doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
910 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
911 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-core.so
912 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-ease.so
913 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-kdb.so
914 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-invoke.so
915 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io.so
916 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-meta.so
917 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-notification.so
918 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-plugin.so
919 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-pluginprocess.so
920 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-proposal.so
921 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-utility.so
922 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
923 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept-env.so
924 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektraintercept.so
925 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
926 %if %{with full}
927 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
928 %endif
929 %dir %{_includedir}/elektra
930 %{_includedir}/elektra/kdb.h
931 %{_includedir}/elektra/kdbconfig.h
932 %{_includedir}/elektra/kdbease.h
933 %{_includedir}/elektra/kdbextension.h
934 %{_includedir}/elektra/kdbgetenv.h
935 %{_includedir}/elektra/kdbhelper.h
936 %{_includedir}/elektra/kdbinvoke.h
937 %{_includedir}/elektra/kdbio.h
938 %{_includedir}/elektra/kdbmeta.h
939 %{_includedir}/elektra/kdbmodule.h
940 %{_includedir}/elektra/kdbnotification.h
941 %{_includedir}/elektra/kdbos.h
942 %{_includedir}/elektra/kdbplugin.h
943 %{_includedir}/elektra/kdbpluginprocess.h
944 %{_includedir}/elektra/kdbprivate.h
945 %{_includedir}/elektra/kdbproposal.h
946 %{_includedir}/elektra/kdbtypes.h
947 %{_includedir}/elektra/kdbutility.h
948 %{_includedir}/elektra/kdbversion.h
949 %{_pkgconfigdir}/elektra.pc
950 %{_pkgconfigdir}/elektra-io.pc
951 %{_pkgconfigdir}/elektra-notification.pc
952 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
953 %{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
954 %{_mandir}/man3/Opmphm*.3elektra*
955 %{_mandir}/man3/api.3elektra*
956 %{_mandir}/man3/dbus.c.3elektra*
957 %{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
958 %{_mandir}/man3/global.c.3elektra*
959 %{_mandir}/man3/invoke.3elektra*
960 %{_mandir}/man3/invoke.c.3elektra*
961 %{_mandir}/man3/io.c.3elektra*
962 %{_mandir}/man3/io_doc.c.3elektra*
963 %{_mandir}/man3/kdb.3elektra*
964 %{_mandir}/man3/kdb.c.3elektra*
965 %{_mandir}/man3/kdb_*.3elektra*
966 %{_mandir}/man3/kdb*.h.3elektra*
967 %{_mandir}/man3/kdbio.3elektra*
968 %{_mandir}/man3/kdbnotification.3elektra*
969 %{_mandir}/man3/key.3elektra*
970 %{_mandir}/man3/keymeta.3elektra*
971 %{_mandir}/man3/keyname.3elektra*
972 %{_mandir}/man3/keyset.3elektra*
973 %{_mandir}/man3/keytest.3elektra*
974 %{_mandir}/man3/keyvalue.3elektra*
975 %{_mandir}/man3/key.c.3elektra*
976 %{_mandir}/man3/keyhelpers.c.3elektra*
977 %{_mandir}/man3/keymeta.c.3elektra*
978 %{_mandir}/man3/keyset.c.3elektra*
979 %{_mandir}/man3/keytest.c.3elektra*
980 %{_mandir}/man3/keyvalue.c.3elektra*
981 %{_mandir}/man3/meta.3elektra*
982 %{_mandir}/man3/modules.3elektra*
983 %{_mandir}/man3/notification.c.3elektra*
984 %{_mandir}/man3/opmphm.c.3elektra*
985 %{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
986 %{_mandir}/man3/pluginprocess.c.3elektra*
987 %{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
988 %{_mandir}/man3/rand.c.3elektra*
989
990 %files static
991 %defattr(644,root,root,755)
992 %{_libdir}/libelektra-static.a
993 %{_libdir}/libelektratools-static.a
994
995 %files cpp-devel
996 %defattr(644,root,root,755)
997 %doc src/bindings/cpp/README.md
998 %{_includedir}/elektra/*.hpp
999 %{_includedir}/elektra/helper
1000 %{_includedir}/elektra/merging
1001 # libelektratools API man pages
1002 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.cpp.3elektra*
1003 %{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
1004 %{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
1005 %{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
1006 %{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
1007 %{_mandir}/man3/backendbuilder.cpp.3elektra*
1008 %{_mandir}/man3/backendbuilder.hpp.3elektra*
1009 %{_mandir}/man3/backendparser.cpp.3elektra*
1010 %{_mandir}/man3/backendparser.hpp.3elektra*
1011 %{_mandir}/man3/backends.cpp.3elektra*
1012 %{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
1013 %{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
1014 %{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
1015 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.cpp.3elektra*
1016 %{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
1017 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
1018 %{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
1019 %{_mandir}/man3/kdb*.hpp.3elektra*
1020 %{_mandir}/man3/key*.hpp.3elektra*
1021 %{_mandir}/man3/keyhelper.cpp.3elektra*
1022 %{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
1023 %{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
1024 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
1025 %{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
1026 %{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
1027 %{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
1028 %{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
1029 %{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
1030 %{_mandir}/man3/merging.cpp.3elektra*
1031 %{_mandir}/man3/mergingkdb.cpp.3elektra*
1032 %{_mandir}/man3/mergingkdb.hpp.3elektra*
1033 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
1034 %{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
1035 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
1036 %{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
1037 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1038 %{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1039 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
1040 %{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
1041 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
1042 %{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.hpp.3elektra*
1043 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.cpp.3elektra*
1044 %{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
1045 %{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
1046 %{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
1047 %{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
1048 %{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
1049 %{_mandir}/man3/plugindatabase.cpp.3elektra*
1050 %{_mandir}/man3/plugindatabase.hpp.3elektra*
1051 %{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
1052 %{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
1053 %{_mandir}/man3/pluginspec.cpp.3elektra*
1054 %{_mandir}/man3/pluginspec.hpp.3elektra*
1055 %{_mandir}/man3/specreader.hpp.3elektra*
1056 %{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
1057 %{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
1058 %{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
1059 %{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
1060 %{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
1061
1062 %if %{with glib}
1063 %files glib
1064 %defattr(644,root,root,755)
1065 %doc src/bindings/glib/README.md
1066 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
1067 %if %{with gsettings}
1068 %attr(755,root,root) %{_libdir}/gio/modules/libelektrasettings.so
1069 %endif
1070 %{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
1071
1072 %files glib-devel
1073 %defattr(644,root,root,755)
1074 %{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
1075 %{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
1076 %{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
1077 %endif
1078
1079 %files io-glib
1080 %defattr(644,root,root,755)
1081 %doc src/bindings/io/glib/README.md
1082 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-glib.so
1083
1084 %files io-glib-devel
1085 %defattr(644,root,root,755)
1086 %{_includedir}/elektra/kdbio_glib.h
1087 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-glib.pc
1088
1089 %files io-uv
1090 %defattr(644,root,root,755)
1091 %doc src/bindings/io/uv/README.md
1092 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-io-uv.so
1093
1094 %files io-uv-devel
1095 %defattr(644,root,root,755)
1096 %{_includedir}/elektra/kdbio_uv.h
1097 %{_pkgconfigdir}/elektra-io-uv.pc
1098
1099 %if %{with java_mvn}
1100 %files -n java-elektra
1101 %defattr(644,root,root,755)
1102 %doc src/bindings/jna/README.md
1103 %{_javadir}/libelektra-1.jar
1104 %{_javadir}/libelektra.jar
1105 %{_mandir}/man3/org_libelektra_*.3elektra*
1106 %endif
1107
1108 %if %{with lua}
1109 %files -n lua-elektra
1110 %defattr(644,root,root,755)
1111 %doc src/bindings/swig/lua/README.md
1112 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
1113
1114 %if %{with glib}
1115 %files -n lua-elektra-glib
1116 %defattr(644,root,root,755)
1117 %doc src/bindings/gi/lua/README.md
1118 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
1119 %dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
1120 %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
1121 %endif
1122 %endif
1123
1124 %if %{with python2}
1125 %files -n python-elektra
1126 %defattr(644,root,root,755)
1127 %doc src/bindings/swig/python2/README.md
1128 %attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
1129 %{py_sitedir}/kdb.py[co]
1130 %endif
1131
1132 %if %{with python3}
1133 %files -n python3-elektra
1134 %defattr(644,root,root,755)
1135 %doc src/bindings/swig/python/README.md
1136 %attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
1137 %{py3_sitedir}/kdb.py
1138 %{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
1139
1140 %if %{with glib}
1141 %files -n python3-elektra-glib
1142 %defattr(644,root,root,755)
1143 %doc src/bindings/gi/python/README.md
1144 %{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
1145 %{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
1146 %endif
1147 %endif
1148
1149 %if %{with ruby}
1150 %files -n ruby-elektra
1151 %defattr(644,root,root,755)
1152 %doc src/bindings/swig/ruby/README.md
1153 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdb.so
1154 %attr(755,root,root) %{ruby_vendorarchdir}/_kdbtools.so
1155 %{ruby_vendorlibdir}/kdb.rb
1156 %{ruby_vendorlibdir}/kdbtools.rb
1157 %endif
This page took 0.158474 seconds and 3 git commands to generate.