- tabs in preamble
[packages/dircproxy.git] / dircproxy.spec
1 Summary:        irc proxy
2 Summary(pl.UTF-8):      proxy irc
3 Name:           dircproxy
4 Version:        1.0.5
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Communications
8 Source0:        ftp://ftp.dircproxy.net/pub/dircproxy/1.0/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  33b92e0f28530a5faa9fea801d1ad807
10 Patch0:         %{name}-ac_fix.patch
11 URL:            http://www.dircproxy.net/
12 BuildRequires:  autoconf
13 BuildRequires:  automake
14 BuildRequires:  libtool
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 dircproxy is an IRC proxy server designed for people who use IRC from
19 lots of different workstations or clients, but wish to remain
20 connected and see what they missed while they were away. You connect
21 to IRC through dircproxy, and it keeps you connected to the server,
22 even after you detach your client from it. While you're detached, it
23 logs channel and private messages as well as important events, and
24 when you reattach it'll let you know what you missed.
25
26 %description -l pl.UTF-8
27 dircproxy jest serwerem proxy IRC przeznaczonym dla ludzi
28 wykorzystujących IRC z kilku różnych komputerów lub programów, ale
29 chcących zostać połączonym i widzieć co stracili gdy byli niedostępni.
30 Podłączasz się do IRC poprzez dircproxy a on trzyma ciebie podłączonego 
31 do serwera nawet jeżeli się od niego odłączysz. Jeżeli jesteś odłączony 
32 loguje kanały i prywatne wiadomości jak również ważne zdarzenia i kiedy 
33 się podłączasz pokazuje ci co straciłeś.
34
35 %prep
36 %setup -q
37 %patch0 -p1
38
39 %build
40 rm -f missing
41 %{__libtoolize}
42 %{__aclocal}
43 %{__autoconf}
44 %{__automake}
45 %configure \
46         --enable-poll
47 %{__make}
48
49 %install
50 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
51
52 %{__make} install \
53         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
54
55 %clean
56 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58 %files
59 %defattr(644,root,root,755)
60 %doc AUTHORS ChangeLog FAQ NEWS PROTOCOL README*
61 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
62 %dir %{_datadir}/dircproxy/
63 %{_datadir}/dircproxy/*
64 %{_mandir}/man?/*
This page took 0.032614 seconds and 3 git commands to generate.