- tabs in preamble
[packages/dircproxy.git] / dircproxy.spec
CommitLineData
8b55e9bc 1Summary: irc proxy
7b8b017b 2Summary(pl.UTF-8): proxy irc
8b55e9bc 3Name: dircproxy
21b03017 4Version: 1.0.5
a6fa2dc0 5Release: 2
8b55e9bc 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
099dec33 8Source0: ftp://ftp.dircproxy.net/pub/dircproxy/1.0/%{name}-%{version}.tar.gz
2fb7eadb 9# Source0-md5: 33b92e0f28530a5faa9fea801d1ad807
099dec33
PG
10Patch0: %{name}-ac_fix.patch
11URL: http://www.dircproxy.net/
ef60624d 12BuildRequires: autoconf
099dec33
PG
13BuildRequires: automake
14BuildRequires: libtool
8b55e9bc 15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17%description
18dircproxy is an IRC proxy server designed for people who use IRC from
19lots of different workstations or clients, but wish to remain
20connected and see what they missed while they were away. You connect
21to IRC through dircproxy, and it keeps you connected to the server,
22even after you detach your client from it. While you're detached, it
23logs channel and private messages as well as important events, and
24when you reattach it'll let you know what you missed.
25
a0398734 26%description -l pl.UTF-8
8b55e9bc 27dircproxy jest serwerem proxy IRC przeznaczonym dla ludzi
a0398734
JR
28wykorzystujących IRC z kilku różnych komputerów lub programów, ale
29chcących zostać połączonym i widzieć co stracili gdy byli niedostępni.
30Podłączasz się do IRC poprzez dircproxy a on trzyma ciebie podłączonego
31do serwera nawet jeżeli się od niego odłączysz. Jeżeli jesteś odłączony
32loguje kanały i prywatne wiadomości jak również ważne zdarzenia i kiedy
33się podłączasz pokazuje ci co straciłeś.
8b55e9bc 34
35%prep
36%setup -q
099dec33 37%patch0 -p1
8b55e9bc 38
39%build
099dec33
PG
40rm -f missing
41%{__libtoolize}
fa261898 42%{__aclocal}
a1fd5176 43%{__autoconf}
099dec33 44%{__automake}
ef60624d 45%configure \
46 --enable-poll
8b55e9bc 47%{__make}
48
49%install
50rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
d04e6b34 51
881ebeba
PG
52%{__make} install \
53 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
d04e6b34 54
8b55e9bc 55%clean
56rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
57
58%files
59%defattr(644,root,root,755)
21b03017 60%doc AUTHORS ChangeLog FAQ NEWS PROTOCOL README*
8b55e9bc 61%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
62%dir %{_datadir}/dircproxy/
63%{_datadir}/dircproxy/*
64%{_mandir}/man?/*
This page took 0.098211 seconds and 4 git commands to generate.