- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:45 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dime.spec -> 1.32

dime.spec

index 94cdbd4bc06aadf41befdf4e5ac1c810774f72bc..c4fea4cb75fb2f42d981414de2db49453c849230 100644 (file)
--- a/dime.spec
+++ b/dime.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       DIME - DXF Import, manipulation and Export library
-Summary(pl):   DIME - biblioteka do manipulacji plikami w formacie DXF
+Summary(pl.UTF-8):   DIME - biblioteka do manipulacji plikami w formacie DXF
 Name:          dime
 Version:       0.9.1
 Release:       3
@@ -42,46 +42,46 @@ The intended purpose of dime was on importing and exporting DXF files.
 For this kind of usage, special memory management techniques has been
 implemented, that can be used to boost the performance significantly.
 
-%description -l pl
-Dime jest bibliotek± klas C++ s³u¿±c± odczytywaniu, tworzeniu,
-modyfikacji i zachowywaniu danych w plikach DXF. Nazwa jest skrótem od
-pierwszych liter: s³ów DXF Import, Manipulation, and Export library.
+%description -l pl.UTF-8
+Dime jest biblioteką klas C++ służącą odczytywaniu, tworzeniu,
+modyfikacji i zachowywaniu danych w plikach DXF. Nazwa jest skrótem od
+pierwszych liter: słów DXF Import, Manipulation, and Export library.
 Format pliku DXF pochodzi z AutoCAD-a, obecnie jest jednak bardzo
 popularny.
 
-Bibliotek obs³uguje g³ównie nastêpuj±ce funkcje:
-- ³adowanie plików DXF do hierarchii obiektu dime zawieraj±cej dane
+Bibliotek obsługuje głównie następujące funkcje:
+- ładowanie plików DXF do hierarchii obiektu dime zawierającej dane
   DXF
-- budowanie hierarchii obiektów dime od zera
-- ekstrakcja danych geometrycznych z hierarchii obiektów dime
-- manipulacja hierarchi± obiektów dime
-- przegl±d hierarchii obiektów dime podczas wykonywania ró¿nych zadañ
-- zachowywanie obiektów hierarchii dime w postaci plików zgodnych z
-  formatem DXF Oryginalnym celem dime by³o importowanie i eksportowanie
-  plików DXF. Dlatego zaimplementowano specjalne techniki zarz±dzania
-  pamiêci±, dziêki którym mo¿na znacznie zwiêkszyæ wydajno¶æ.
+- budowanie hierarchii obiektów dime od zera
+- ekstrakcja danych geometrycznych z hierarchii obiektów dime
+- manipulacja hierarchią obiektów dime
+- przegląd hierarchii obiektów dime podczas wykonywania różnych zadań
+- zachowywanie obiektów hierarchii dime w postaci plików zgodnych z
+  formatem DXF Oryginalnym celem dime było importowanie i eksportowanie
+  plików DXF. Dlatego zaimplementowano specjalne techniki zarządzania
+  pamięcią, dzięki którym można znacznie zwiększyć wydajność.
 
 %package devel
 Summary:       DIME - development files
-Summary(pl):   DIME - czê¶æ dla programistów
+Summary(pl.UTF-8):   DIME - część dla programistów
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Dime development files.
 
-%description devel -l pl
-Pliki dime przeznaczone dla programistów.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki dime przeznaczone dla programistów.
 
 %package documentation
 Summary:       DIME doc
-Summary(pl):   DIME - dokumentacja
+Summary(pl.UTF-8):   DIME - dokumentacja
 Group:         Documentation
 
 %description documentation
 Dime documentation.
 
-%description documentation -l pl
+%description documentation -l pl.UTF-8
 Dokumentacja dime.
 
 %prep
This page took 0.263231 seconds and 4 git commands to generate.