]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blob - db5.3.spec
DB 5.3 is the new default BerkeleyDB for Th
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  java            # don't build Java bindings
4 %bcond_without  tcl             # don't build Tcl bindings
5 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
6 %bcond_with     sqlite3         # build Sqlite3 API libraries
7 %bcond_without  default_db      # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
8
9 %include        /usr/lib/rpm/macros.java
10
11 %define         major           5
12 %define         libver          %{major}.3
13 %define         ver             %{libver}.21
14 %define         patchlevel      0
15 Summary:        Berkeley DB database library for C
16 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
17 Name:           db5.3
18 Version:        %{ver}.%{patchlevel}
19 Release:        1
20 License:        BSD-like (see LICENSE)
21 Group:          Libraries
22 #Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
23 Source0:        http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
24 # Source0-md5:  3fda0b004acdaa6fa350bfc41a3b95ca
25 URL:            http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
26 BuildRequires:  automake
27 %if %{with java}
28 BuildRequires:  jdk
29 BuildRequires:  rpm-javaprov
30 %endif
31 BuildRequires:  libstdc++-devel
32 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.426
33 BuildRequires:  sed >= 4.0
34 %{?with_tcl:BuildRequires:      tcl-devel >= 8.4.0}
35 Requires:       uname(release) >= 2.6.0
36 %if %{with default_db}
37 Provides:       db = %{version}-%{release}
38 Provides:       db = %{libver}
39 Obsoletes:      db4
40 %endif
41 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43 %if %{without default_db}
44 %define         _includedir     %{_prefix}/include/db%{libver}
45 %endif
46
47 %description
48 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
49 provides embedded database support for both traditional and
50 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
51 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
52
53 %description -l pl.UTF-8
54 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
55 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
56 klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
57 Pythonie i Perlu.
58
59 %package devel
60 Summary:        Header files for Berkeley database library
61 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
62 Group:          Development/Libraries
63 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
64 %if %{with default_db}
65 Provides:       db-devel = %{version}-%{release}
66 Obsoletes:      db-devel
67 Obsoletes:      db3-devel
68 Obsoletes:      db4-devel
69 %endif
70
71 %description devel
72 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
73 provides embedded database support for both traditional and
74 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
75 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
76 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
77 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
78
79 This package contains the header files, libraries, and documentation
80 for building programs which use Berkeley DB.
81
82 %description devel -l pl.UTF-8
83 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
84 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
85 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
86 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
87 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
88 dla C, C++, Javy i Perla.
89
90 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
91 programów używających Berkeley DB.
92
93 %package static
94 Summary:        Static libraries for Berkeley database library
95 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki Berkeley Database
96 Group:          Development/Libraries
97 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
98 %if %{with default_db}
99 Provides:       db-static = %{version}-%{release}
100 Obsoletes:      db-static
101 Obsoletes:      db3-static
102 Obsoletes:      db4-static
103 %endif
104
105 %description static
106 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
107 provides embedded database support for both traditional and
108 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
109 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
110 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
111 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
112
113 This package contains the static libraries for building programs which
114 use Berkeley DB.
115
116 %description static -l pl.UTF-8
117 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
118 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
119 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
120 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
121 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
122 dla C, C++, Javy i Perla.
123
124 Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
125 używających Berkeley DB.
126
127 %package cxx
128 Summary:        Berkeley database library for C++
129 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
130 Group:          Libraries
131 %if %{with default_db}
132 Provides:       db-cxx = %{version}-%{release}
133 Obsoletes:      db4-cxx
134 %endif
135
136 %description cxx
137 Berkeley database library for C++.
138
139 %description cxx -l pl.UTF-8
140 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
141
142 %package cxx-devel
143 Summary:        Header files for db-cxx library
144 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
145 Group:          Development/Libraries
146 Requires:       %{name}-cxx = %{version}-%{release}
147 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
148 %if %{with default_db}
149 Provides:       db-cxx-devel = %{version}-%{release}
150 Obsoletes:      db-cxx-devel
151 %endif
152 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
153
154 %description cxx-devel
155 Header files for db-cxx library.
156
157 %description cxx-devel -l pl.UTF-8
158 Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
159
160 %package cxx-static
161 Summary:        Static version of db-cxx library
162 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna wersja biblioteki db-cxx
163 Group:          Development/Libraries
164 Requires:       %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
165 %if %{with default_db}
166 Provides:       db-cxx-static = %{version}-%{release}
167 Obsoletes:      db-cxx-static
168 %endif
169 Conflicts:      db-static < 4.2.50-1
170
171 %description cxx-static
172 Static version of db-cxx library.
173
174 %description cxx-static -l pl.UTF-8
175 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
176
177 %package java
178 Summary:        Berkeley database library for Java
179 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
180 Group:          Libraries
181 Requires:       jpackage-utils
182 %if %{with default_db}
183 Provides:       db-java = %{version}-%{release}
184 Obsoletes:      db-java
185 %endif
186
187 %description java
188 Berkeley database library for Java.
189
190 %description java -l pl.UTF-8
191 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
192
193 %package java-devel
194 Summary:        Development files for db-java library
195 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-java
196 Group:          Development/Languages/Java
197 Requires:       %{name}-java = %{version}-%{release}
198 %if %{with default_db}
199 Provides:       db-java-devel = %{version}-%{release}
200 Obsoletes:      db-java-devel
201 %endif
202 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
203
204 %description java-devel
205 Development files for db-java library.
206
207 %description java-devel -l pl.UTF-8
208 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
209
210 %package tcl
211 Summary:        Berkeley database library for Tcl
212 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
213 Group:          Development/Languages/Tcl
214 Requires:       tcl
215 %if %{with default_db}
216 Provides:       db-tcl = %{version}-%{release}
217 Obsoletes:      db4-tcl
218 %endif
219
220 %description tcl
221 Berkeley database library for Tcl.
222
223 %description tcl -l pl.UTF-8
224 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
225
226 %package tcl-devel
227 Summary:        Development files for db-tcl library
228 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
229 Group:          Development/Languages/Tcl
230 Requires:       %{name}-tcl = %{version}-%{release}
231 %if %{with default_db}
232 Provides:       db-tcl-devel = %{version}-%{release}
233 Obsoletes:      db-tcl-devel
234 %endif
235 Conflicts:      db-devel < 4.1.25-3
236
237 %description tcl-devel
238 Development files for db-tcl library.
239
240 %description tcl-devel -l pl.UTF-8
241 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
242
243 %package sql
244 Summary:        SQL layer for Berkeley database library
245 Summary(pl.UTF-8):      Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
246 Group:          Libraries
247 %if %{with default_bd}
248 Provides:       db-sql = %{version}-%{release}
249 %endif
250
251 %description sql
252 SQL layer for Berkeley database library.
253
254 %description sql -l pl.UTF-8
255 Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
256
257 %package sql-devel
258 Summary:        Development files for db-sql library
259 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sql
260 Group:          Development/Libraries
261 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
262 %if %{with default_bd}
263 Provides:       db-sql-devel = %{version}-%{release}
264 Obsoletes:      db-sql-devel
265 %endif
266
267 %description sql-devel
268 Development files for db-sql library.
269
270 %description sql-devel -l pl.UTF-8
271 Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
272
273 %package stl
274 Summary:        STL API for Berkeley Database library
275 Summary(pl.UTF-8):      API STL dla biblioteki Berkeley Database
276 Group:          Libraries
277 %if %{with default_db}
278 Provides:       db-stl = %{version}-%{release}
279 %endif
280
281 %description stl
282 STL API for Berkeley database library.
283
284 %description stl -l pl.UTF-8
285 API STL dla biblioteki Berkeley Database.
286
287 %package stl-devel
288 Summary:        Development files for db-stl library
289 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-stl
290 Group:          Development/Libraries
291 Requires:       %{name}-stl = %{version}-%{release}
292 %if %{with default_db}
293 Provides:       db-stl-devel = %{version}-%{release}
294 Obsoletes:      db-stl-devel
295 %endif
296
297 %description stl-devel
298 Development files for db-stl library.
299
300 %description stl-devel -l pl.UTF-8
301 Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
302
303 %package sqlite3
304 Summary:        Sqlite3 API for Berkeley Database library
305 Summary(pl.UTF-8):      API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
306 Group:          Libraries
307 %if %{with default_db}
308 Provides:       db-sqlite3 = %{version}-%{release}
309 %endif
310
311 %description sqlite3
312 Sqlite3 API for Berkeley database library.
313
314 %description sqlite3 -l pl.UTF-8
315 API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
316
317 %package sqlite3-devel
318 Summary:        Development files for db-sqlite3 library
319 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
320 Group:          Development/Libraries
321 Requires:       %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
322 %if %{with default_db}
323 Provides:       db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
324 Obsoletes:      db-sqlite3-devel
325 %endif
326
327 %description sqlite3-devel
328 Development files for db-sqlite3 library.
329
330 %description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
331 Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
332
333 %package utils
334 Summary:        Command line tools for managing Berkeley DB databases
335 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
336 Group:          Applications/Databases
337 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
338 Requires:       %{name}-sql = %{version}-%{release}
339 %if %{with default_db}
340 Provides:       db-utils = %{version}-%{release}
341 Obsoletes:      db-utils
342 Obsoletes:      db3-utils
343 Obsoletes:      db4-utils
344 %endif
345
346 %description utils
347 The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
348 provides embedded database support for both traditional and
349 client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
350 Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
351 transactions, locking, logging, shared memory caching and database
352 recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
353
354 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
355 databases.
356
357 %description utils -l pl.UTF-8
358 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
359 zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
360 klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
361 funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
362 transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
363 dla C, C++, Javy i Perla.
364
365 Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
366 poleceń.
367
368 %prep
369 %setup -q -n db-%{ver}
370
371 %build
372 cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
373
374 JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
375 export JAVACFLAGS
376
377 %if %{with static_libs}
378 cp -a build_unix build_unix.static
379
380 cd build_unix.static
381
382 CC="%{__cc}"
383 CXX="%{__cxx}"
384 CFLAGS="%{rpmcflags}"
385 CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
386 LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
387 export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
388
389 ../dist/%configure \
390         --disable-shared \
391         --enable-static \
392         --enable-compat185 \
393         --enable-cxx \
394         --enable-dbm \
395         --enable-build_dbm \
396         --enable-posixmutexes
397
398 # (temporarily?) disabled because of compilation errors:
399 #       --enable-dump185 \
400
401 %{__make} library_build
402 cd ..
403 %endif
404
405 cd build_unix
406
407 ../dist/%configure \
408         --prefix=%{_prefix} \
409         --libdir=%{_libdir} \
410         --enable-shared \
411         --disable-static \
412         --enable-compat185 \
413         --enable-cxx \
414         --enable-dbm \
415         --enable-build_dbm \
416         --enable-posixmutexes \
417         --enable-sql \
418         %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
419         --enable-sql_codegen \
420         --enable-stl \
421         %{?with_java:--enable-java} \
422         %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
423
424 %{__make} library_build \
425         TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
426         LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
427         LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
428
429 %install
430 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
431 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
432 %if %{with java}
433 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
434 %endif
435
436 %if %{with static_libs}
437 %{__make} -C build_unix.static library_install \
438         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
439         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
440         includedir=%{_includedir}
441 %endif
442
443 %{__make} -C build_unix library_install \
444         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
445         LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
446         docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
447         includedir=%{_includedir}
448
449 %if %{with default_db}
450 install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
451 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
452 %endif
453
454 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
455 %if %{with static_libs}
456 mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
457 mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
458 %endif
459 %if %{with java}
460 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
461 %endif
462 %if %{with default_db}
463 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
464 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
465 ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
466 ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
467 ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
468 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
469 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
470 %if %{with java}
471 ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
472 ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
473 %endif
474 %if %{with tcl}
475 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
476 ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
477 %endif
478 %if %{with static_libs}
479 ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
480 ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
481 ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
482 %endif
483 %endif
484
485 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
486 sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
487
488 cd -
489
490 cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
491 mv dbsql dbsql-%{libver}
492 %{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
493 for F in db_*; do
494   Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
495   mv $F $Fver
496   %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
497 done
498 cd -
499
500 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
501 cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
502
503 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
504 cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
505
506 %if %{with java}
507 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
508 cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
509 %endif
510
511 # in %doc
512 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
513
514 # don't have csharp subpackages yet
515 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
516
517 %clean
518 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
519
520 %post   -p /sbin/ldconfig
521 %postun -p /sbin/ldconfig
522
523 %post   tcl -p /sbin/ldconfig
524 %postun tcl -p /sbin/ldconfig
525
526 %post   cxx -p /sbin/ldconfig
527 %postun cxx -p /sbin/ldconfig
528
529 %post   sql -p /sbin/ldconfig
530 %postun sql -p /sbin/ldconfig
531
532 %post   stl -p /sbin/ldconfig
533 %postun stl -p /sbin/ldconfig
534
535 %files
536 %defattr(644,root,root,755)
537 %doc LICENSE README docs/index.html docs/license
538 %if %{with default_db}
539 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
540 %else
541 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
542 %endif
543
544 %files devel
545 %defattr(644,root,root,755)
546 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
547 %{_libdir}/libdb-%{libver}.la
548 %if %{with default_db}
549 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
550 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
551 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
552 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
554 %{_libdir}/libdb.la
555 %{_libdir}/libndbm.la
556 %else
557 %dir %{_includedir}
558 %endif
559 %{_includedir}/db.h
560 %{_includedir}/db_185.h
561 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
562 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
563 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
564 %{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
565 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
566 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
567 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
568 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
569 %dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
570 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
571 %{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
572 %{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
573 %{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
574 %{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
575 %{_examplesdir}/db-%{version}
576
577 %if %{with static_libs}
578 %files static
579 %defattr(644,root,root,755)
580 %{_libdir}/libdb-%{libver}.a
581 %if %{with default_db}
582 %{_libdir}/libdb.a
583 %{_libdir}/libndbm.a
584 %endif
585 %endif
586
587 %files cxx
588 %defattr(644,root,root,755)
589 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
590
591 %files cxx-devel
592 %defattr(644,root,root,755)
593 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
594 %if %{with default_db}
595 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
596 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
597 %{_libdir}/libdb_cxx.la
598 %endif
599 %{_includedir}/db_cxx.h
600 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
601 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
602 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
603 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
604 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
605 %{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
606
607 %if %{with static_libs}
608 %files cxx-static
609 %defattr(644,root,root,755)
610 %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
611 %if %{with default_db}
612 %{_libdir}/libdb_cxx.a
613 %endif
614 %endif
615
616 %if %{with java}
617 %files java
618 %defattr(644,root,root,755)
619 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
620 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
621 %{_javadir}/db-%{libver}.jar
622 %if %{with default_db}
623 %{_javadir}/db.jar
624 %endif
625
626 %files java-devel
627 %defattr(644,root,root,755)
628 %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
629 %if %{with default_db}
630 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
631 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
632 %{_libdir}/libdb_java.la
633 %endif
634 %{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
635 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
636 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
637 %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
638 %{_docdir}/db-%{version}-docs/java
639 %{_examplesdir}/db-java-%{version}
640 %endif
641
642 %if %{with tcl}
643 %files tcl
644 %defattr(644,root,root,755)
645 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
646
647 %files tcl-devel
648 %defattr(644,root,root,755)
649 %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
650 %if %{with default_db}
651 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
652 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
653 %{_libdir}/libdb_tcl.la
654 %endif
655 %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
656 %endif
657
658 %files sql
659 %defattr(644,root,root,755)
660 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
661
662 %files sql-devel
663 %defattr(644,root,root,755)
664 %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
665 %if %{with default_db}
666 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
667 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
668 %endif
669 %{_includedir}/dbsql.h
670 %{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
671
672 %files stl
673 %defattr(644,root,root,755)
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
675
676 %files stl-devel
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
679 %if %{with default_db}
680 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
681 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
682 %endif
683 %{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
684 %{_includedir}/dbstl_common.h
685 %{_includedir}/dbstl_container.h
686 %{_includedir}/dbstl_dbc.h
687 %{_includedir}/dbstl_dbt.h
688 %{_includedir}/dbstl_element_ref.h
689 %{_includedir}/dbstl_exception.h
690 %{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
691 %{_includedir}/dbstl_map.h
692 %{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
693 %{_includedir}/dbstl_set.h
694 %{_includedir}/dbstl_utility.h
695 %{_includedir}/dbstl_vector.h
696
697 %if %{with sqlite3}
698 %files sqlite3
699 %defattr(644,root,root,755)
700 %attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
701 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
702
703 %files sqlite3-devel
704 %defattr(644,root,root,755)
705 %{_libdir}/libsqlite3.la
706 %{_includedir}/sqlite3.h
707 %endif
708
709 %files utils
710 %defattr(644,root,root,755)
711 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
712 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
713 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
714 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
715 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
716 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
717 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
718 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
719 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
720 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
721 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
722 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
723 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
724 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
725 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
726 %if %{with default_db}
727 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
728 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
729 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
730 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
731 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
732 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
733 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
734 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
735 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
736 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
737 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
738 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
739 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
740 %attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
741 %attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
742 %endif
This page took 0.186367 seconds and 3 git commands to generate.