- more latex deps
[packages/coq.git] / coq.spec
1 Summary:        The Coq Proof Assistant
2 Summary(pl.UTF-8):      Coq - narzędzie pomagające w udowadnianiu
3 Name:           coq
4 Version:        8.3pl1
5 Release:        0.1
6 License:        GPL
7 Group:          Applications/Math
8 Vendor:         INRIA Rocquencourt
9 Source0:        http://coq.inria.fr/V%{version}/files/%{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  1869d22b337f5da59ba3bbe1433f9a3b
11 Source1:        coqide.desktop
12 Source2:        coqide.xpm
13 Patch0:         %{name}-lablgtk2.patch
14 URL:            http://coq.inria.fr/
15 BuildRequires:  bash
16 BuildRequires:  emacs
17 BuildRequires:  hevea
18 BuildRequires:  netpbm-progs
19 BuildRequires:  ocaml >= 3.09.0
20 BuildRequires:  camlp5 >= 5.01
21 BuildRequires:  ocaml-lablgtk2-devel >= 2.12.0
22 BuildRequires:  sed >= 4.0
23 BuildRequires:  texlive-latex-ams
24 BuildRequires:  texlive-latex-comment
25 BuildRequires:  texlive-latex-moreverb
26 BuildRequires:  texlive-format-pdflatex
27 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29 %description
30 Coq is a proof assistant which:
31  - allows to handle calculus assertions,
32  - check mechanically proofs of these assertions,
33  - helps to find formal proofs,
34  - extracts a certified program from the constructive proof of its
35    formal specification.
36
37 %description -l pl.UTF-8
38 Coq to narzędzie pomagające w udowadnianiu, które:
39 - pozwala uporać się z twierdzeniami dotyczącymi rachunku
40   różniczkowego,
41 - mechanicznie sprawdzać dowody tych twierdzeń,
42 - pomagać w znalezieniu formalnych dowodów,
43 - wyciągać program o dowiedzionej poprawności z konstruktywnego
44   dowodu jego formalnej specyfikacji.
45
46 %prep
47 %setup -q
48 %patch0 -p1
49
50 %{__sed} -i -e 's|#!/bin/sh|#!/bin/bash|' test-suite/check
51
52 %build
53 ./configure \
54         -bindir %{_bindir} \
55         -libdir %{_libdir}/coq \
56         -mandir %{_mandir} \
57         -docdir %{_datadir}/coq/doc \
58         -emacs emacs \
59         -browser 'iceweasel -remote "OpenURL(%s,new-tab)" || iceweasel %s &' \
60         -emacslib %{_datadir}/emacs/site-lisp \
61         -opt \
62         --coqdocdir %{_datadir}/texmf/tex/latex/misc \
63         --coqide opt
64
65 %{__make} -j1 world check       # Use native coq to compile theories
66
67 %install
68 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
69 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
70
71 %{__make} -e install \
72         COQINSTALLPREFIX=$RPM_BUILD_ROOT/
73 # To install only locally the binaries compiled with absolute paths
74
75 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
76 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
77
78 %clean
79 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
80
81 %files
82 %defattr(644,root,root,755)
83 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface
84 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-interface.opt
85 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq-tex
86 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coq_makefile
87 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqc
88 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdep
89 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdoc
90 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide*
91 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqmktop
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop
93 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.byte
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.opt
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqwc
96 %attr(755,root,root) %{_bindir}/gallina
97 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser
98 %attr(755,root,root) %{_bindir}/parser.opt
99 %dir %{_libdir}/coq
100 %{_libdir}/coq/*
101 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq.el
102 %{_datadir}/emacs/site-lisp/coq-inferior.el
103 %{_mandir}/man1/coq-tex.1*
104 %{_mandir}/man1/coqdep.1*
105 %{_mandir}/man1/gallina.1*
106 %{_mandir}/man1/coqc.1*
107 %{_mandir}/man1/coqtop.1*
108 %{_mandir}/man1/coqtop.byte.1*
109 %{_mandir}/man1/coqtop.opt.1*
110 %{_mandir}/man1/coq_makefile.1*
111 %{_mandir}/man1/coqmktop.1*
112 %{_mandir}/man1/coq-interface.1*
113 %{_mandir}/man1/parser.1*
114 %{_mandir}/man1/coqdoc.1*
115 %{_mandir}/man1/coqwc.1*
116 %{_datadir}/texmf/tex/latex/misc/coqdoc.sty
117 %{_desktopdir}/coqide.desktop
118 %{_pixmapsdir}/coqide.xpm
This page took 0.073404 seconds and 3 git commands to generate.