- fixed typos in pl description and removed fragment of the english one from it
authorfilon <filon@sokrates.mimuw.edu.pl>
Wed, 30 Oct 2002 21:06:27 +0000 (21:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- release 3

Changed files:
    cook.spec -> 1.7

cook.spec

index a621fa9..3f8e433 100644 (file)
--- a/cook.spec
+++ b/cook.spec
@@ -2,7 +2,7 @@ Summary:        A file construction tool
 Summary(pl):   Narzêdzie do konstrukcji plików
 Name:          cook
 Version:       2.21
-Release:       2
+Release:       3
 License:       GPL
 Group:         Development/Building
 Source0:       http://www.canb.auug.org.au/~millerp/cook/%{name}-%{version}.tar.gz
@@ -57,7 +57,7 @@ program wymaga podj
 ró¿nych plików, jak np. plików nag³ówkowych. Cook udostêpnia mechanizmy
 pozwalaj±cy je zdefiniowaæ.
 
-Tworz±c i rozwija±c program zazwyczaj modyfikuje siê pliki, z których
+Tworz±c i rozwijaj±c program zazwyczaj modyfikuje siê pliki, z których
 siê sk³ada. Cook bada daty ostatniej modyfikacji sprawdzaj±c, czy
 zmieni³y siê zale¿no¶ci; je¶li tak, pliki powinny zostaæ zaktualizowane.
 
@@ -72,7 +72,7 @@ je do formatu rozumianego przez cooka przy u
 dostarczanego wraz z dystrybucj±.
 
 - Cook posiada prosty lecz potê¿ny jêzyk opisowy, z wieloma wbudowanymi
-  funkcjami, dzieki czemu mo¿na podawaæ i manipulowaæ skomplikowanymi
+  funkcjami, dziêki czemu mo¿na podawaæ i manipulowaæ skomplikowanymi
   specyfikacjami nazw plików bez utraty czytelno¶ci i wydajno¶ci.
 
 - Oprócz daty ostatniej modyfikacji, cook pozwala korzystaæ z fingerprintów.
@@ -85,19 +85,12 @@ dostarczanego wraz z dystrybucj
   lokaln± sieæ w wirtualn± maszynê do budowania równoleg³ego.
 
 Je¶li tworzysz program od zera i planujesz napisaæ Makefile,
-przemysl mozliwo¶æ wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
+przemy¶l mo¿liwo¶æ wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
 Choæ na naukê Cooka trzeba po¶wiêciæ dzieñ lub dwa, jest to
-narzedzie o wiele potê¿niejsze i znacznie bardziej intuicyjne ni¿
+narzêdzie o wiele potê¿niejsze i znacznie bardziej intuicyjne ni¿
 tradycyjne make(1). Poza tym Cook nie traktuje inaczej TAB-a i
 o¶miu spacji!
 
-If you are putting together a source-code distribution and planning to
-write a makefile, consider writing a cookbook instead. Although Cook
-takes a day or two to learn, it is much more powerful and a bit more
-intuitave than the traditional make(1) tool. And Cook doesn't
-interpret tab differently to 8 space characters!
-
-
 %package doc-ps
 Summary:       Cook documentation, PostScript format
 Summary(pl):   Dokumentacja do cooka w formacie PostScript
This page took 0.088448 seconds and 4 git commands to generate.