a621fa95e5aaf6796dac8ddc6ef55e7fa5255fa1
[packages/cook.git] / cook.spec
1 Summary:        A file construction tool
2 Summary(pl):    Narzêdzie do konstrukcji plików
3 Name:           cook
4 Version:        2.21
5 Release:        2
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Building
8 Source0:        http://www.canb.auug.org.au/~millerp/cook/%{name}-%{version}.tar.gz
9 URL:            http://www.canb.auug.org.au/~millerp/cook/
10 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
11
12 %description
13 Cook is a tool for constructing files. It is given a set of files to
14 create, and recipes of how to create them. In any non-trivial program
15 there will be prerequisites to performing the actions necessary to
16 creating any file, such as include files. The cook program provides a
17 mechanism to define these.
18
19 When a program is being developed or maintained, the programmer will
20 typically change one file of several which comprise the program. Cook
21 examines the last-modified times of the files to see when the
22 prerequisites of a file have changed, implying that the file needs to
23 be recreated as it is logically out of date.
24
25 Cook also provides a facility for implicit recipes, allowing users to
26 specify how to form a file with a given suffix from a file with a
27 different suffix. For example, to create filename.o from filename.c
28
29 - Cook is a replacement for the traditional make(1) tool. However, it
30   is necessary to convert makefiles into cookbooks using the make2cook
31   utility included in the distribution.
32
33 - Cook has a simple but powerful string-based description language
34   with many built-in functions. This allows sophisticated filename
35   specification and manipulation without loss of readability or
36   performance.
37
38 - Cook is able to use fingerprints to supplement file modification
39   times. This allows build optimization without contorted rules.
40
41 - Cook is able to build your project with multiple parallel threads,
42   with support for rules which must be single threaded. It is possible
43   to distribute parallel builds over your LAN, allowing you to turn your
44   network into a virtual parallel build engine.
45
46 If you are putting together a source-code distribution and planning to
47 write a makefile, consider writing a cookbook instead. Although Cook
48 takes a day or two to learn, it is much more powerful and a bit more
49 intuitave than the traditional make(1) tool. And Cook doesn't
50 interpret tab differently to 8 space characters!
51
52 %description -l pl
53
54 Cook jest narzêdziem do tworzenia plików. Podaje mu siê listê plików do 
55 utworzenia oraz regu³y wyja¶niaj±ce jak je utworzyæ. Ka¿dy nietrywialny
56 program wymaga podjêcia pewnych dzia³añ koniecznych do utworzenia 
57 ró¿nych plików, jak np. plików nag³ówkowych. Cook udostêpnia mechanizmy
58 pozwalaj±cy je zdefiniowaæ.
59
60 Tworz±c i rozwija±c program zazwyczaj modyfikuje siê pliki, z których
61 siê sk³ada. Cook bada daty ostatniej modyfikacji sprawdzaj±c, czy
62 zmieni³y siê zale¿no¶ci; je¶li tak, pliki powinny zostaæ zaktualizowane.
63
64 Cook umo¿liwia równie¿ definiowanie niejawnych regu³, pozwalaj±c
65 u¿ytkownikom wyszczególniæ metody tworzenia plików o podanym
66 rozszerzeniu z pliku o innym rozszerzeniu (np. jak utworzyæ
67 plik.o z plik.c).
68
69 - Cook jest zamiennikiem tradycyjnego narzêdzia make(1). Jednak przed
70 u¿yciem plików Makefile z cookiem, nale¿y wcze¶niej przekszta³ciæ
71 je do formatu rozumianego przez cooka przy u¿yciu narzêdzia make2cook
72 dostarczanego wraz z dystrybucj±.
73
74 - Cook posiada prosty lecz potê¿ny jêzyk opisowy, z wieloma wbudowanymi
75   funkcjami, dzieki czemu mo¿na podawaæ i manipulowaæ skomplikowanymi
76   specyfikacjami nazw plików bez utraty czytelno¶ci i wydajno¶ci.
77
78 - Oprócz daty ostatniej modyfikacji, cook pozwala korzystaæ z fingerprintów.
79   Dziêki temu mo¿na zoptymalizowaæ proces budowania nie uciekaj±c siê
80   do nienaturalnych regu³.
81
82 - Cook potrafi przeprowadziæ proces budowania w wielu równoleg³ych
83   w±tkach, obs³uguj±c prawid³owo regu³y jednow±tkowe. Mo¿na
84   przeprowadziæ rozproszone budowanie w sieci LAN, przekszta³caj±c
85   lokaln± sieæ w wirtualn± maszynê do budowania równoleg³ego.
86
87 Je¶li tworzysz program od zera i planujesz napisaæ Makefile,
88 przemysl mozliwo¶æ wykorzystania zamiast niego pliku cookbook.
89 Choæ na naukê Cooka trzeba po¶wiêciæ dzieñ lub dwa, jest to
90 narzedzie o wiele potê¿niejsze i znacznie bardziej intuicyjne ni¿
91 tradycyjne make(1). Poza tym Cook nie traktuje inaczej TAB-a i
92 o¶miu spacji!
93
94 If you are putting together a source-code distribution and planning to
95 write a makefile, consider writing a cookbook instead. Although Cook
96 takes a day or two to learn, it is much more powerful and a bit more
97 intuitave than the traditional make(1) tool. And Cook doesn't
98 interpret tab differently to 8 space characters!
99
100
101 %package doc-ps
102 Summary:        Cook documentation, PostScript format
103 Summary(pl):    Dokumentacja do cooka w formacie PostScript
104 Group:          Development/Building
105
106 %description doc-ps
107 Cook documentation in PostScript format.
108
109 %description doc-ps -l pl
110 Dokumentacja do cooka w formacie PostScript.
111
112 %prep
113 %setup -q
114
115 %build
116 %configure2_13
117 %{__make}
118
119 %install
120 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
121 install -d $RPM_BUILD_ROOT
122 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
123 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
124 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cook
125 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cook/en/
126 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cook/en/LC_MESSAGES
127 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}
128 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook
129 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en
130 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}
131 ln -s $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en/man1
132 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
133 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
134 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
135
136 %{__make} RPM_BUILD_ROOT=$RPM_BUILD_ROOT install
137 #rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en
138 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/cook/en/man1
139 install cook.gif $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
140
141 %files
142 %defattr(644,root,root,755)
143 %doc README lib/en/*.{ps,txt} 
144 %attr(0755,root,root) %{_bindir}/*
145 %{_libdir}/cook
146 %{_datadir}/cook
147 %{_mandir}/man*/*
148 %{_pixmapsdir}/cook.gif
149
150 %files doc-ps
151 %defattr(644,root,root,755)
152 %doc %{_datadir}/doc/%{name}-%{version}/*.ps.gz
153
154 %clean
155 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
This page took 0.078721 seconds and 2 git commands to generate.