- rename to java-concurrent.spec master
authorElan Ruusamäe <glen@pld-linux.org>
Sun, 23 Nov 2008 23:59:24 +0000 (23:59 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    concurrent.spec -> 1.5

concurrent.spec [deleted file]

diff --git a/concurrent.spec b/concurrent.spec
deleted file mode 100644 (file)
index a0a8677..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-%include       /usr/lib/rpm/macros.java
-Summary:       Utility classes for concurrent Java programming
-Summary(pl.UTF-8):     Klasy narzędziowe do programowania współbieżnego w Javie
-Name:          concurrent
-Version:       1.3.2
-Release:       1
-Epoch:         0
-License:       Public Domain
-Group:         Development/Languages/Java
-Source0:       http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/current/%{name}.tar.gz
-# Source0-md5: 6a7898a403c3c400f271c6e9285ce9a2
-Source1:       %{name}-ant.xml
-URL:           http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/
-BuildRequires: ant
-BuildRequires: jpackage-utils >= 0:1.5
-BuildRequires: rpm-javaprov
-BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.300
-Requires:      jpackage-utils
-BuildArch:     noarch
-BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
-
-%description
-This package provides standardized, efficient versions of utility
-classes commonly encountered in concurrent Java programming. This code
-consists of implementations of ideas that have been around for ages,
-and is merely intended to save you the trouble of coding them.
-Discussions of the rationale and applications of several of these
-classes can be found in the second edition of Concurrent Programming
-in Java.
-
-%description -l pl.UTF-8
-Ten pakiet udostępnia ustandaryzowaną, wydajną wersję klas
-narzędziowych zwykle spotykanych w programowaniu współbieżnym w Javie.
-Ten kod składa się z implementacji idei, które istniały od wieków i ma
-jedynie uchronić przed kodowaniem ich. Dyskusje o zasadności
-stosowania niektórych z nich można znaleźć w drugim wydaniu pozycji
-"Concurrent Programming in Java" (Programowanie współbieżne w Javie).
-
-%package javadoc
-Summary:       Javadoc for %{name}
-Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja Javadoc dla pakietu %{name}
-Group:         Documentation
-Requires:      jpackage-utils
-
-%description javadoc
-Javadoc for %{name}.
-
-%description javadoc -l pl.UTF-8
-Dokumentacja Javadoc dla pakietu %{name}.
-
-%prep
-%setup -c -q
-mkdir -p src/EDU/oswego/cs/dl/util
-mv concurrent src/EDU/oswego/cs/dl/util
-cp %{SOURCE1} build.xml
-
-%build
-%ant \
-       -Dversion=%{version} \
-       -Dj2se.apiurl=%{_javadocdir}/java \
-       jar javadoc
-
-%install
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
-install %{name}-%{version}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
-ln -s %{name}-%{version}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/%{name}.jar
-install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadocdir}/%{name}-%{version}
-
-cp -a docs/* $RPM_BUILD_ROOT%{_javadocdir}/%{name}-%{version}
-ln -s %{name}-%{version} $RPM_BUILD_ROOT%{_javadocdir}/%{name} # ghost symlink
-
-%clean
-rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
-%post javadoc
-ln -nfs %{name}-%{version} %{_javadocdir}/%{name}
-
-%files
-%defattr(644,root,root,755)
-%{_javadir}/concurrent*.jar
-
-%files javadoc
-%defattr(644,root,root,755)
-%{_javadocdir}/%{name}-%{version}
-%ghost %{_javadocdir}/%{name}
This page took 0.082187 seconds and 4 git commands to generate.