- cleanups, pl, files fixes
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 29 Jun 2004 19:00:07 +0000 (19:00 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cmake.spec -> 1.3

cmake.spec

index 6b246747070d9913d7db58dfd1e65ae2c3f325e6..843837edc5261fa395f88988756a1bfc90e0c747 100644 (file)
@@ -1,17 +1,14 @@
-%define name cmake
-%define version 1.4.7
-%define release 1
-
 Summary:       Cross-platform, open-source make system
-Name:          %name
-Version:       %version
-Release:       %release
+Summary(pl):   Wieloplatformowy system make o otwartych ¼ród³ach
+Name:          cmake
+Version:       1.4.7
+Release:       1
 License:       BSD
-Group:         Development/Other
-######         Unknown group!
-Url:           http://www.cmake.org/HTML/Index.html
+Group:         Development/Building
+# current: http://www.cmake.org/files/v2.0/cmake-2.0.2.tar.gz
 Source0:       CMake%{version}-src-unix.tar.bz2
 Patch0:                cmake-ncurses.patch
+URL:           http://www.cmake.org/HTML/Index.html
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -23,8 +20,17 @@ possible to support complex environments requiring system
 configuration, pre-processor generation, code generation, and template
 instantiation.
 
+%description -l pl
+CMake s³u¿y do sterowania procesem kompilacji oprogramowania przy
+u¿yciu prostych plików konfiguracyjnych niezale¿nych od platformy i
+kompilatora. CMake generuje natywne pliki makefile i workspace,
+których mo¿na u¿ywaæ w wybranym ¶rodowisku kompilatora. CMake jest
+do¶æ przemy¶lany: mo¿e obs³u¿yæ z³o¿one ¶rodowiska wymagaj±ce
+konfiguracji systemu, generowanie preprocesora, generowanie kodu i
+dziedziczenie szablonów.
+
 %prep
-%setup -q -n CMake-%version
+%setup -q -n CMake-%{version}
 %patch0 -p1
 
 %build
@@ -35,9 +41,11 @@ CXXFLAGS="%{rpmcflags} -I%{_includedir}/ncurses"
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-%{__make} install DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/man $RPM_BUILD_ROOT/%_datadir/
-bzip2 $RPM_BUILD_ROOT/%_datadir/man/man1/*
+
+%{__make} install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/man/* $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -45,10 +53,9 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc ChangeLog.txt *.pdf *.rtf Copyright.txt *.gif
-%_bindir/ccmake
-%_bindir/cmake
-%_bindir/cmaketest
-%_bindir/ctest
-%_mandir/man1/*.1.*
-%_datadir/CMake/Modules
-%_datadir/CMake/Templates
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ccmake
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/cmake
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/cmaketest
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ctest
+%{_mandir}/man1/*.1*
+%{_datadir}/CMake
This page took 0.604605 seconds and 4 git commands to generate.