- release 9 (by relup.sh)
[packages/cinelerra-cv.git] / cinelerra-cv.spec
CommitLineData
4b732681
AM
1# TODO:
2# - external libraries packages (is there any sense in that?)
3#
bdb0f0c4 4%define snap 20121105
44f97aa2 5%define rel 9
4b732681 6Summary: Cinelerra - capturing, editing and production of audio/video material
51feeac3 7Summary(pl.UTF-8): Cinelerra - nagrywanie, obróbka i produkcja materiału audio/video
4b732681 8Name: cinelerra-cv
5be8da7e 9Version: 2.2
eeabf812 10Release: 0.%{snap}.%{rel}
4b732681
AM
11License: GPL
12Group: X11/Applications
bdb0f0c4 13# git clone git://git.cinelerra.org/CinelerraCV.git cinelerra-cv
2982b504 14Source0: %{name}-%{snap}.tar.bz2
6f67348c 15# Source0-md5: 86559f96282802d0dc3006817a7c11e3
4b732681 16Patch0: %{name}-build.patch
b1359752
AM
17Patch1: %{name}-desktop.patch
18# http://bugs.cinelerra.org/raw-attachment/ticket/949/remove-support-v4l-buzz-k2-6-38.diff
19Patch2: remove-support-v4l-buzz-k2-6-38.diff
addf3906 20Patch3: %{name}-ffmpeg.patch
45876cb3 21Patch4: %{name}-format-security.patch
38624791 22Patch5: %{name}-ffmpeg2.patch
9990e924 23URL: http://cinelerra.org/
4b732681 24BuildRequires: OpenEXR-devel >= 1.2.1
64ff8e30 25BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
6e08b1f8
AM
26BuildRequires: OpenGL-devel
27BuildRequires: a52dec-libs-devel
4b732681
AM
28BuildRequires: alsa-lib-devel >= 1.0.8
29BuildRequires: autoconf
30BuildRequires: automake
d3133990 31BuildRequires: ffmpeg-devel >= 0.7.1
6e08b1f8 32BuildRequires: fftw3-devel
4b732681 33BuildRequires: freetype-devel >= 2.1.4
62886f9a 34BuildRequires: gettext-devel
55df2963 35BuildRequires: lame-libs-devel >= 3.93.1
4b732681 36BuildRequires: libavc1394-devel >= 0.5.1
6e08b1f8 37BuildRequires: libdv-devel
4b732681
AM
38BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
39#BuildRequires: libmpeg3-devel >= 1.7
97a1cfc3 40BuildRequires: libpng-devel >= 2:1.4.0
4b732681
AM
41BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.0
42BuildRequires: libsndfile-devel >= 1.0.11
43BuildRequires: libstdc++-devel >= 5:3.2.2
44BuildRequires: libtheora-devel >= 1.0-0.alpha4
45BuildRequires: libtiff-devel >= 3.5.7
46BuildRequires: libtool
47BuildRequires: libuuid-devel
6e08b1f8 48BuildRequires: mjpegtools-devel
64ff8e30 49BuildRequires: pkgconfig
50%ifarch %{ix86} %{x8664}
4b732681
AM
51BuildRequires: nasm
52%endif
53#BuildRequires: quicktime4linux-devel >= 2.2
637bd55d 54BuildRequires: sed >= 4.0
4b732681
AM
55BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
56BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
57BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
58BuildRequires: xorg-lib-libXxf86vm-devel
77784ffb 59Requires: OpenEXR >= 1.2.1
4b732681
AM
60Requires: alsa-lib >= 1.0.8
61Requires: freetype >= 2.1.4
62Requires: libavc1394 >= 0.5.1
63Requires: libiec61883 >= 1.0.0
64#Requires: libmpeg3 >= 1.7
65Requires: libraw1394 >= 1.2.0
66Requires: libsndfile >= 1.0.11
67Requires: libtheora >= 1.0-0.alpha4
68#Requires: quicktime4linux >= 2.2
69Obsoletes: bcast
70BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
71
72%define _noautostrip .*/microtheme.plugin
73
74%description
75There are two types of moviegoers: producers who create new content,
76going back over their content at future points for further refinement,
77and consumers who want to acquire the content and watch it. Cinelerra
78is not intended for consumers. Cinelerra has many features for
79uncompressed content, high resolution processing, and compositing,
80with very few shortcuts. Producers need these features because of the
81need to retouch many generations of footage with alterations to the
82format, which makes Cinelerra very complex.
83
84Cinelerra was meant to be a Broadcast 2000 replacement.
85
86This is Community Version.
87
c2f84247
JR
88%description -l pl.UTF-8
89Są dwa rodzaje użytkowników zajmujących się filmami: producenci
90tworzący nowe filmy, wracający do nich w przyszłości w celu dalszego
91wygładzenia, oraz konsumenci, którzy chcą tylko zdobyć film i go
92obejrzeć. Cinelerra nie jest dla konsumentów. Program ma wiele
93możliwości do edycji nieskompresowanej zawartości, obróbki w wysokiej
94rozdzielczości oraz montażu, z bardzo małą liczbą skrótów. Producenci
95potrzebują tych możliwości ze względu na konieczność retuszowania oraz
96modyfikacji formatu, co czyni program bardzo złożonym.
4b732681 97
c2f84247 98Cinelerra była tworzona z myślą o zastąpieniu programu Broadcast 2000.
4b732681 99
a1110f06 100Wersja społecznościowa.
4b732681
AM
101
102%prep
2982b504 103%setup -q -n %{name}
4b732681 104%patch0 -p1
6d238463 105%patch1 -p1
5be8da7e 106#%patch2 -p1
addf3906 107%patch3 -p1
45876cb3 108%patch4 -p1
38624791 109%patch5 -p0
4b732681 110
1ec3e062 111find -name Makefile.am | xargs %{__sed} -i -e 's#^LIBTOOL =.*##g'
b80afb9a 112
4b732681 113%build
62886f9a 114rm -f m4/*.m4 *.m4
4b732681 115touch config.rpath
62886f9a 116%{__gettextize}
4b732681 117%{__libtoolize}
62886f9a 118%{__aclocal} -I m4
4b732681
AM
119%{__autoheader}
120%{__automake}
121%{__autoconf}
122
123%configure \
2982b504 124 CPPFLAGS="%{rpmcppflags} -I/usr/include/freetype2" \
b1359752 125 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags} -D__STDC_CONSTANT_MACROS=1" \
4b732681
AM
126%ifarch ppc
127 --enable-altivec \
128%endif
129%ifarch %{ix86} %{x8664}
130 --enable-mmx \
131 --enable-3dnow \
132%endif
a1bcd408 133 --disable-esd \
4b732681
AM
134 --enable-freetype2 \
135 --with-external-ffmpeg \
136 --with-alsa-prefix=%{_prefix} \
137 --with-fontsdir=%{_fontsdir} \
138 --with-plugindir=%{_libdir}/cinelerra
139
140%{__make}
141
142%install
143rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
144
145%{__make} install \
146 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
147
a0e939be
AM
148install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cinelerra/fonts
149
4b732681
AM
150%find_lang cinelerra
151
152%clean
153rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
154
155%post -p /sbin/ldconfig
156%postun -p /sbin/ldconfig
157
158%files -f cinelerra.lang
159%defattr(644,root,root,755)
160%doc doc/* README* TODO
161%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
162%dir %{_libdir}/cinelerra
163%attr(755,root,root) %{_libdir}/cinelerra/*.so
164%{_libdir}/cinelerra/*.la
165%{_libdir}/cinelerra/shapewipe
a0e939be 166%{_libdir}/cinelerra/fonts
4b732681
AM
167%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*
168%{_desktopdir}/*.desktop
169%{_pixmapsdir}/*.*
This page took 0.13045 seconds and 4 git commands to generate.