- release 2
[packages/cinelerra-cv.git] / cinelerra-cv.spec
CommitLineData
4b732681
AM
1# TODO:
2# - external libraries packages (is there any sense in that?)
3#
9990e924 4%define snap 20100109
ff2a72a0 5%define rel 2
4b732681 6Summary: Cinelerra - capturing, editing and production of audio/video material
51feeac3 7Summary(pl.UTF-8): Cinelerra - nagrywanie, obróbka i produkcja materiału audio/video
4b732681
AM
8Name: cinelerra-cv
9Version: 2.1
eeabf812 10Release: 0.%{snap}.%{rel}
4b732681
AM
11License: GPL
12Group: X11/Applications
2982b504
AM
13# git clone git://git.cinelerra.org/j6t/cinelerra.git cinelerra-cv
14Source0: %{name}-%{snap}.tar.bz2
9990e924 15# Source0-md5: e130b134a9e691ae36d2bbb117fc530b
4b732681 16Patch0: %{name}-build.patch
9990e924 17URL: http://cinelerra.org/
4b732681 18BuildRequires: OpenEXR-devel >= 1.2.1
64ff8e30 19BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
6e08b1f8
AM
20BuildRequires: OpenGL-devel
21BuildRequires: a52dec-libs-devel
4b732681
AM
22BuildRequires: alsa-lib-devel >= 1.0.8
23BuildRequires: autoconf
24BuildRequires: automake
25BuildRequires: esound-devel
7fb4836c 26BuildRequires: ffmpeg-devel
6e08b1f8 27BuildRequires: fftw3-devel
4b732681 28BuildRequires: freetype-devel >= 2.1.4
62886f9a 29BuildRequires: gettext-devel
55df2963 30BuildRequires: lame-libs-devel >= 3.93.1
4b732681 31BuildRequires: libavc1394-devel >= 0.5.1
6e08b1f8 32BuildRequires: libdv-devel
4b732681
AM
33BuildRequires: libiec61883-devel >= 1.0.0
34#BuildRequires: libmpeg3-devel >= 1.7
64ff8e30 35BuildRequires: libpng-devel
4b732681
AM
36BuildRequires: libraw1394-devel >= 1.2.0
37BuildRequires: libsndfile-devel >= 1.0.11
38BuildRequires: libstdc++-devel >= 5:3.2.2
39BuildRequires: libtheora-devel >= 1.0-0.alpha4
40BuildRequires: libtiff-devel >= 3.5.7
41BuildRequires: libtool
42BuildRequires: libuuid-devel
6e08b1f8 43BuildRequires: mjpegtools-devel
64ff8e30 44BuildRequires: pkgconfig
45%ifarch %{ix86} %{x8664}
4b732681
AM
46BuildRequires: nasm
47%endif
48#BuildRequires: quicktime4linux-devel >= 2.2
637bd55d 49BuildRequires: sed >= 4.0
4b732681
AM
50BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
51BuildRequires: xorg-lib-libXext-devel
52BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
53BuildRequires: xorg-lib-libXxf86vm-devel
77784ffb 54Requires: OpenEXR >= 1.2.1
4b732681
AM
55Requires: alsa-lib >= 1.0.8
56Requires: freetype >= 2.1.4
57Requires: libavc1394 >= 0.5.1
58Requires: libiec61883 >= 1.0.0
59#Requires: libmpeg3 >= 1.7
60Requires: libraw1394 >= 1.2.0
61Requires: libsndfile >= 1.0.11
62Requires: libtheora >= 1.0-0.alpha4
63#Requires: quicktime4linux >= 2.2
64Obsoletes: bcast
65BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
66
67%define _noautostrip .*/microtheme.plugin
68
69%description
70There are two types of moviegoers: producers who create new content,
71going back over their content at future points for further refinement,
72and consumers who want to acquire the content and watch it. Cinelerra
73is not intended for consumers. Cinelerra has many features for
74uncompressed content, high resolution processing, and compositing,
75with very few shortcuts. Producers need these features because of the
76need to retouch many generations of footage with alterations to the
77format, which makes Cinelerra very complex.
78
79Cinelerra was meant to be a Broadcast 2000 replacement.
80
81This is Community Version.
82
c2f84247
JR
83%description -l pl.UTF-8
84Są dwa rodzaje użytkowników zajmujących się filmami: producenci
85tworzący nowe filmy, wracający do nich w przyszłości w celu dalszego
86wygładzenia, oraz konsumenci, którzy chcą tylko zdobyć film i go
87obejrzeć. Cinelerra nie jest dla konsumentów. Program ma wiele
88możliwości do edycji nieskompresowanej zawartości, obróbki w wysokiej
89rozdzielczości oraz montażu, z bardzo małą liczbą skrótów. Producenci
90potrzebują tych możliwości ze względu na konieczność retuszowania oraz
91modyfikacji formatu, co czyni program bardzo złożonym.
4b732681 92
c2f84247 93Cinelerra była tworzona z myślą o zastąpieniu programu Broadcast 2000.
4b732681 94
a1110f06 95Wersja społecznościowa.
4b732681
AM
96
97%prep
2982b504 98%setup -q -n %{name}
4b732681
AM
99%patch0 -p1
100
1ec3e062 101find -name Makefile.am | xargs %{__sed} -i -e 's#^LIBTOOL =.*##g'
b80afb9a 102
4b732681 103%build
62886f9a 104rm -f m4/*.m4 *.m4
4b732681 105touch config.rpath
62886f9a 106%{__gettextize}
4b732681 107%{__libtoolize}
62886f9a 108%{__aclocal} -I m4
4b732681
AM
109%{__autoheader}
110%{__automake}
111%{__autoconf}
112
113%configure \
2982b504 114 CPPFLAGS="%{rpmcppflags} -I/usr/include/freetype2" \
4b732681
AM
115%ifarch ppc
116 --enable-altivec \
117%endif
118%ifarch %{ix86} %{x8664}
119 --enable-mmx \
120 --enable-3dnow \
121%endif
122 --enable-freetype2 \
123 --with-external-ffmpeg \
124 --with-alsa-prefix=%{_prefix} \
125 --with-fontsdir=%{_fontsdir} \
126 --with-plugindir=%{_libdir}/cinelerra
127
128%{__make}
129
130%install
131rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
133%{__make} install \
134 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
135
a0e939be
AM
136install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/cinelerra/fonts
137
4b732681
AM
138%find_lang cinelerra
139
140%clean
141rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
142
143%post -p /sbin/ldconfig
144%postun -p /sbin/ldconfig
145
146%files -f cinelerra.lang
147%defattr(644,root,root,755)
148%doc doc/* README* TODO
149%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
150%dir %{_libdir}/cinelerra
151%attr(755,root,root) %{_libdir}/cinelerra/*.so
152%{_libdir}/cinelerra/*.la
153%{_libdir}/cinelerra/shapewipe
a0e939be 154%{_libdir}/cinelerra/fonts
4b732681
AM
155%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*
156%{_desktopdir}/*.desktop
157%{_pixmapsdir}/*.*
This page took 0.136443 seconds and 4 git commands to generate.