- no debug package when not building native binary
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  ocaml_opt       # skip building native optimized binaries (bytecode is always built)
4
5 # not yet available on x32 (ocaml 4.02.1), update when upstream will support it
6 %ifnarch %{ix86} %{x8664} %{arm} aarch64 ppc sparc sparcv9
7 %undefine       with_ocaml_opt
8 %endif
9
10 %if %{without ocaml_opt}
11 %define         _enable_debug_packages  0
12 %endif
13
14 Summary:        Objective Caml Preprocessor
15 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
16 Name:           camlp5
17 Version:        8.00
18 Release:        1
19 License:        distributable
20 Group:          Development/Languages
21 Source0:        https://github.com/camlp5/camlp5/archive/rel%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
22 # Source0-md5:  477cdfa2be786ebc37c75e280d3ee504
23 Patch0:         no-warn-error.patch
24 Patch1:         DESTDIR.patch
25 URL:            https://camlp5.github.io/
26 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
27 BuildRequires:  ocaml
28 BuildRequires:  ocaml-ocamlbuild
29 %requires_eq    ocaml-runtime
30 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 %description
34 Camlp5 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
35 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
36 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
37
38 Camlp5 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
39 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
40 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
41 of the normal syntax.
42
43 Camlp5 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
44 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
45 sources compilable by the Objective Caml compiler without
46 preprocessing.
47
48 %description -l pl.UTF-8
49 Camlp5 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
50 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
51 języka (cytowania, rozszerzenia).
52
53 Camlp5 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
54 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
55 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
56 występujące w składni oryginalnej.
57
58 Camlp5 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
59 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
60 składni na drugą.
61
62 %package doc-html
63 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
64 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
65 Group:          Development/Languages
66
67 %description doc-html
68 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
69
70 %description doc-html -l pl.UTF-8
71 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
72
73 %package doc-pdf
74 Summary:        Objective Caml Preprocessor - PDF documentation
75 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja w formacie PDF
76 Group:          Development/Languages
77
78 %description doc-pdf
79 Objective Caml Preprocessor - PDF documentation.
80
81 %description doc-pdf -l pl.UTF-8
82 Preprocesor OCamla - dokumentacja w formacie PDF.
83
84 %prep
85 %setup -q -n %{name}-rel%{version}
86 %patch0 -p1
87 %patch1 -p1
88
89 %{__sed} -E -i -e '1s,#!\s*/usr/bin/env\s+perl(\s|$),#!%{__perl}\1,' \
90       etc/mkcamlp5.pl
91
92 %build
93 ./configure \
94         -prefix %{_prefix} \
95         -bindir %{_bindir} \
96         -libdir %{_libdir}/ocaml \
97         -mandir %{_mandir}/man1
98
99 %{__make} -j1 world%{?with_ocaml_opt:.opt}
100 %{__make} -j1 -C doc/htmlp pdf
101
102 %install
103 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
104
105 %{__make} install \
106         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
107         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
108         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
109
110 # broken build system
111 for f in mkcamlp5.1 ocpp5.1 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 \
112         %{?with_ocaml_opt:camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.opt.1} ; do
113         %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
114         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
115 done
116
117 %clean
118 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
119
120 %files
121 %defattr(644,root,root,755)
122 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README.md UPGRADING
123 %attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp5*
124 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp5*
125 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp5
126 %{_libdir}/ocaml/%{name}
127 %{_mandir}/man1/camlp5*.1*
128 %{_mandir}/man1/mkcamlp5*.1*
129 %{_mandir}/man1/ocpp5.1*
130
131 %files doc-html
132 %defattr(644,root,root,755)
133 %doc doc/html/*
134
135 %files doc-pdf
136 %defattr(644,root,root,755)
137 %doc doc/htmlp/camlp5.pdf
This page took 0.056416 seconds and 4 git commands to generate.