- 6.02.2
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        6.02.2
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  b495bf26355451186c6725ee01add0da
10 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13 URL:            http://caml.inria.fr/
14 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
15 BuildRequires:  ocaml
16 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
17 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19 %description
20 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
21 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
22 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
23
24 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
25 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
26 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
27 of the normal syntax.
28
29 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
30 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
31 sources compilable by the Objective Caml compiler without
32 preprocessing.
33
34 %description -l pl.UTF-8
35 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
36 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
37 języka (cytowania, rozszerzenia).
38
39 Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
40 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
41 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
42 występujące w składni oryginalnej.
43
44 Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
45 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
46 składni na drugą.
47
48 %package doc-html
49 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
50 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
51 Group:          Development/Languages
52
53 %description doc-html
54 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
55
56 %description doc-html -l pl.UTF-8
57 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
58
59 %prep
60 %setup -q
61 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
62
63 %build 
64 ./configure \
65         -bindir %{_bindir} \
66         -libdir %{_libdir}/ocaml \
67         -mandir %{_mandir}/man1 \
68         -transitional
69
70 %{__make} -j1 world.opt
71 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
72
73 %install
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
75
76 %{__make} install \
77         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
78         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
79         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
80
81 # broken build system
82 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
83                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
84         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
85         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
86 done
87
88 %clean
89 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
90
91 %files
92 %defattr(644,root,root,755)
93 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
94 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
95 %{_libdir}/ocaml/%{name}
96 %{_mandir}/man1/*
97
98 %files doc-html
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc doc/html/*
This page took 0.06333 seconds and 3 git commands to generate.