- added docs to main package
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        5.11
5 Release:        0.1
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  26d69abd669c5fda43dbf35074debc81
10 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 # Source1-md5:  57cf4eb162568d9b755e8120a1b82d43
12 URL:            http://caml.inria.fr/
13 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
14 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
19 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
20 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
21
22 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
23 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
24 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
25 of the normal syntax.
26
27 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
28 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
29 sources compilable by the Objective Caml compiler without
30 preprocessing.
31
32 %description -l pl.UTF-8
33 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
34 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
35 języka (cytowania, rozszerzenia).
36
37 Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
38 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
39 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
40 występujące w składni oryginalnej.
41
42 Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
43 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
44 składni na drugą.
45
46 %package doc-html
47 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
48 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
49 Group:          Development/Languages
50
51 %description doc-html
52 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
53
54 %description doc-html -l pl.UTF-8
55 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
56
57 %prep
58 %setup -q
59 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
60
61 %build 
62 ./configure \
63         -bindir %{_bindir} \
64         -libdir %{_libdir}/ocaml \
65         -mandir %{_mandir}/man1 \
66         -transitional
67
68 %{__make} -j1 world.opt
69 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
70
71 %install
72 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
73
74 %{__make} install \
75         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
76         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
77         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
78
79 # broken build system
80 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
81                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
82         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
83         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
84 done
85
86 %clean
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %files
90 %defattr(644,root,root,755)
91 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
92 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
93 %{_libdir}/ocaml/%{name}
94 %{_mandir}/man1/*
95
96 %files doc-html
97 %defattr(644,root,root,755)
98 %doc doc/html/*
This page took 0.087638 seconds and 3 git commands to generate.