]> git.pld-linux.org Git - packages/SDL2_sound.git/commitdiff
- new, SDL2 version of SDL_sound
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 24 Sep 2022 17:58:58 +0000 (19:58 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sat, 24 Sep 2022 17:58:58 +0000 (19:58 +0200)
SDL2_sound.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/SDL2_sound.spec b/SDL2_sound.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3243290
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,120 @@
+# TODO: system libmodplug, timidity?
+Summary:       An abstract soundfile decoder
+Summary(pl.UTF-8):     Abstrakcyjny dekoder plików dźwiękowych
+Name:          SDL2_sound
+Version:       2.0.1
+Release:       1
+License:       Zlib
+Group:         Libraries
+#Source0Download: https://github.com/icculus/SDL_sound/releases
+Source0:       https://github.com/icculus/SDL_sound/archive/v%{version}/SDL_sound-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 4917a87b45f7b940a68cd1b60881cabb
+URL:           http://www.icculus.org/SDL_sound/
+BuildRequires: SDL2-devel >= 2.0
+BuildRequires: cmake >= 2.8.12
+Requires:      SDL2 >= 2.0
+Obsoletes:     SDL_sound-play < 2
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+SDL_sound is a library that handles the decoding of several popular
+sound file formats, such as .WAV and .MP3. It is meant to make the
+programmer's sound playback tasks simpler. The programmer gives
+SDL_sound a filename, or feeds it data directly from one of many
+sources, and then reads the decoded waveform data back at her leisure.
+If resource constraints are a concern, SDL_sound can process sound
+data in programmer-specified blocks. Alternately, SDL_sound can decode
+a whole sound file and hand back a single pointer to the whole
+waveform. SDL_sound can also handle sample rate, audio format, and
+channel conversion on-the-fly and behind-the-scenes, if the programmer
+desires.
+
+%description -l pl.UTF-8
+SDL_sound to biblioteka obsługująca dekodowanie kilku popularnych
+formatów plików dźwiękowych, takich jak .WAV lub .MP3. Jej celem
+jest uproszczenie pracy programisty przy odtwarzaniu dźwięku.
+Programista przekazuje SDL_sound nazwę pliku lub dostarcza dane
+bezpośrednio z jednego z wielu źródeł, a następnie odczytuje strumień
+zdekodowanych danych. Jeśli ograniczenia zasobów są istotne, SDL_sound
+może obsługiwać dane dźwiękowe w podanych blokach. Alternatywnie,
+SDL_sound może dekodować cały plik dźwiękowy i przekazywać z powrotem
+pojedynczy wskaźnik do całości zdekodowanych danych. SDL_sound może
+także obsługiwać w locie konwersję częstotliwości próbkowania, formatu
+dźwięku i liczby kanałów.
+
+%package play
+Summary:       SDL_sound/physfs based music player
+Summary(pl.UTF-8):     Odtwarzacz muzyki oparty na SDL_sound/physfs
+Group:         Applications/Sound
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      physfs >= 3
+
+%description play
+SDL_sound/physfs based music player.
+
+%description play -l pl.UTF-8
+Odtwarzacz muzyki oparty na SDL_sound/physfs.
+
+%package devel
+Summary:       Header files and more to develop SDL_sound applications
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji z użyciem SDL_sound
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
+Requires:      SDL2-devel >= 2.0
+
+%description devel
+Header files and more to develop SDL_sound applications.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe do tworzenia aplikacji z użyciem SDL_sound.
+
+%package static
+Summary:       Static SDL_sound libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczne biblioteki SDL_sound
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
+
+%description static
+Static SDL_sound libraries.
+
+%description static -l pl.UTF-8
+Statyczne biblioteki SDL_sound.
+
+%prep
+%setup -q -n SDL_sound-%{version}
+
+%build
+install -d build 
+cd build
+%cmake .. \
+       -DSDLSOUND_DECODER_MIDI=ON
+
+%{__make}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C build install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  -p /sbin/ldconfig
+%postun -p /sbin/ldconfig
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc LICENSE.txt docs/{CHANGELOG,CREDITS,README}.txt
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/playsound
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libSDL2_sound.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libSDL2_sound.so.2
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libSDL2_sound.so
+%{_includedir}/SDL2/SDL_sound.h
+
+%files static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libSDL2_sound.a
This page took 0.111203 seconds and 4 git commands to generate.