- pl, fixed GPL version, ac/am versions
[packages/lbzip2.git] / lbzip2.spec
1 Summary:        Parallel bzip2/bunzip2 Filter
2 Summary(pl.UTF-8):      Zrównoleglony filtr bzip2/bunzip2
3 Name:           lbzip2
4 Version:        2.5
5 Release:        1
6 License:        GPL v3+
7 Group:          Applications/Archiving
8 Source0:        https://github.com/kjn/lbzip2/archive/v%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  288e404f325d9073bdc80759cae30adc
10 URL:            http://lbzip2.org/
11 BuildRequires:  autoconf >= 2.63
12 BuildRequires:  automake >= 1:1.14
13 BuildRequires:  gnulib
14 BuildRequires:  perl-base
15 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17 %description
18 Lbzip2 is a Pthreads-based parallel bzip2/bunzip2 filter, passable to
19 GNU tar with the --use-compress-program option.
20
21 It isn't restricted to regular files on input, nor output. Successful
22 splitting for decompression isn't guaranteed, just very likely
23 (failure is detected). Splitting in both modes and compression itself
24 occur with an approximate 900k block size.
25
26 On an Athlon-64 X2 6000+, lbzip2 was 92% faster than standard bzip2
27 when compressing, and 45% faster when decompressing (based on wall
28 clock time).
29
30 Lbzip2 strives to be portable by requiring UNIX 98 APIs only, besides
31 an unmodified libbz2.
32
33 %description -l pl.UTF-8
34 Lbzip2 to oparty na bibliotece Pthreads zrównoleglony filtr
35 bzip2/bunzip2, który można przekazać do GNU tara przy użyciu opcji
36 --use-compress-program.
37
38 Lbzip2 nie jest ograniczony do zwykłych plików na wejściu ani na
39 wyjściu. Nie jest gwarantowany podział przy dekompresji, ale jest on
40 bardzo prawdopodobny (niepowodzenie jest wykrywane). Podział w obu
41 trybach oraz sama kompresja jest wykonywana z rozmiarem bloku około
42 900k.
43
44 Na procesorze Athlon-64 X2 6000+ lbzip2 okazał się 92% szybszy od
45 standardowego programu bzip2 przy kompresji, a 45% szybszy przy
46 dekompresji (jeśli chodzi o czas rzeczywisty).
47
48 Lbzip2 powinien być przenośny, jako że wymaga tylko API UNIX 98 (poza
49 samą, niezmodyfikowaną biblioteką libbz2).
50
51 %prep
52 %setup -q
53
54 %build
55 # note: calls two perl scripts, gnulib-tool, autoconf and automake
56 ./build-aux/autogen.sh
57 %configure \
58         --disable-silent-rules
59
60 %{__make}
61
62 %install
63 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
64
65 %{__make} install \
66         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
67
68 %clean
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %files
72 %defattr(644,root,root,755)
73 %doc ALGORITHM AUTHORS ChangeLog* NEWS README THANKS
74 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzip2
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbunzip2
76 %attr(755,root,root) %{_bindir}/lbzcat
77 %{_mandir}/man1/lbzip2.1*
78 %{_mandir}/man1/lbunzip2.1*
79 %{_mandir}/man1/lbzcat.1*
This page took 0.140657 seconds and 3 git commands to generate.