]> git.pld-linux.org Git - packages/poppler-data.git/blame - poppler-data.spec
Update to 0.4.8
[packages/poppler-data.git] / poppler-data.spec
CommitLineData
90cbd078
JB
1Summary: Encoding files for poppler
2Summary(pl.UTF-8): Pliki kodowań dla popplera
3Name: poppler-data
9c291c6e 4Version: 0.4.8
90cbd078
JB
5Release: 1
6License: distributable
7Group: Libraries
8Source0: http://poppler.freedesktop.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9c291c6e 9# Source0-md5: 00f8989c804de84af0ba2ea629949980
90cbd078 10URL: http://poppler.freedesktop.org/
3cdab59c 11BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.446
90cbd078 12Requires: poppler >= 0.5.4
4cd95eb1 13BuildArch: noarch
90cbd078
JB
14BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16%description
17This package consists of encoding files for use with poppler. The
18encoding files are optional and poppler will automatically read them
19if they are present. When installed, the encoding files enables
20poppler to correctly render CJK and Cyrillic properly. While poppler
21is licensed under the GPL, these encoding files are copyright Adobe
22and licensed much more strictly, and thus distributed separately.
23
24%description -l pl.UTF-8
25Ten pakiet zawiera pliki kodowań dla popplera. Są one opcjonalne i
26poppler odczyta je automatycznie jeśli będą obecne. Jeśli są
27zainstalowane pozwalają popplerowi poprawnie renderować dokumenty w
28CJK i cyrylicy. O ile poppler jest na licencji GPL, to te pliki
29kodowań są własnością Adobe i są na bardziej restrykcyjnej licencji,
30przez co są rozprowadzane oddzielnie.
31
32%prep
33%setup -q
34
35%install
36rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
37
38%{__make} install \
39 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
40 prefix=%{_prefix}
41
42%clean
43rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
44
45%files
46%defattr(644,root,root,755)
b6efaa25 47%doc COPYING COPYING.adobe README
90cbd078 48%attr(755,root,root) %{_datadir}/poppler
3cdab59c 49%{_npkgconfigdir}/poppler-data.pc
This page took 0.030574 seconds and 4 git commands to generate.