- up to 39; rpmcppflags in use; tests bcond
[packages/mksh.git] / mksh.spec
1 %bcond_without  tests
2 Summary:        MirBSD Korn Shell
3 Summary(pl.UTF-8):      Powłoka Korna z MirBSD
4 Name:           mksh
5 Version:        39
6 Release:        0.1
7 License:        BSD
8 Group:          Applications/Shells
9 Source0:        http://www.mirbsd.org/MirOS/dist/mir/mksh/%{name}-R%{version}.cpio.gz
10 # Source0-md5:  b2eeb4fe4ccac2704e1440e53cd2672c
11 Source1:        http://www.mirbsd.org/MirOS/dist/hosted/other/arc4random.c
12 URL:            http://mirbsd.de/mksh
13 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.462
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %define         _bindir                 /bin
17
18 %description
19 mksh is the MirBSD enhanced version of the Public Domain Korn shell
20 (pdksh), a Bourne-compatible shell which is largely similar to the
21 original AT&T Korn shell. It includes bug fixes and feature
22 improvements in order to produce a modern, robust shell good for
23 interactive and especially script use. It has UTF-8 support in the
24 emacs command line editing mode; corresponds to OpenBSD 4.2-current
25 ksh sans GNU bash-like $PS1; the build environment requirements are
26 autoconfigured; throughout code simplification/bugfix/enhancement has
27 been done, and the shell has extended compatibility to other modern
28 shells.
29
30 %description -l pl.UTF-8
31 mksh to pochodząca z MirBSD rozszerzona wersja powłoki Public Domain
32 Korn Shell (pdksh) - kompatybilnej z powłoką Bourne'a, w większości
33 zbliżonej do oryginalnej powłoki Korna z AT&T. Zawiera poprawki błędów
34 i rozszerzenia mające na celu stworzenie współczesnej powłoki o
35 bogatych możliwościach do użytku interaktywnego i (zwłaszcza) w
36 skryptach. Ma obsługę UTF-8 w trybie edycji linii poleceń w stylu
37 emacsa; $PS1 odpowiada temu z ksh obecnym w OpenBSD 4.2-current;
38 środowisko budowania jest automatycznie konfigurowane; dzięki
39 wykonanym uproszczeniom kodu, poprawkom i rozszerzeniom powłoka ma
40 rozszerzoną kompatybilność z innymi współczesnymi powłokami.
41
42 %prep
43 %setup -qcT
44 gzip -dc %{SOURCE0} | cpio -mid
45 mv mksh/* .; rmdir mksh
46 cp -a %{SOURCE1} .
47
48 %build
49 CC="%{__cc}" CFLAGS="%{rpmcppflags} %{rpmcflags}" sh ./Build.sh -Q -r -j
50
51 %{?with_tests:./test.sh -v}
52
53 %install
54 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
55 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
56 install -p mksh $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/mksh
57 cp -a mksh.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/mksh.1
58
59 %clean
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %post   -p <lua>
63 %lua_add_etc_shells %{_bindir}/mksh
64
65 %preun  -p <lua>
66 if arg[2] == 0 then
67         %lua_remove_etc_shells  %{_bindir}/mksh
68 end
69
70 %files
71 %defattr(644,root,root,755)
72 %doc dot.mkshrc
73 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mksh
74 %{_mandir}/man1/mksh.1*
This page took 0.038956 seconds and 4 git commands to generate.