]> git.pld-linux.org Git - packages/zeitgeist.git/blob - zeitgeist.spec
Update to 0.9.14
[packages/zeitgeist.git] / zeitgeist.spec
1 Summary:        Framework providing Desktop activity awareness
2 Summary(pl.UTF-8):      Szkielet zapewniający świadomość aktywności w środowisku graficznym
3 Name:           zeitgeist
4 Version:        0.9.14
5 Release:        1
6 License:        LGPL v2.1+
7 Group:          Daemons
8 Source0:        http://launchpad.net/zeitgeist/0.9/%{version}/+download/%{name}-%{version}.tar.xz
9 # Source0-md5:  92371b864515389ffe7d70569f0bc9ed
10 Patch0:         %{name}-lt.patch
11 URL:            http://launchpad.net/zeitgeist
12 BuildRequires:  autoconf >= 2.50
13 BuildRequires:  automake >= 1:1.11
14 BuildRequires:  dee-devel >= 1.0.2
15 BuildRequires:  gettext-devel
16 BuildRequires:  glib2-devel >= 1:2.26.0
17 BuildRequires:  gnome-common
18 BuildRequires:  gobject-introspection-devel >= 1.30.0
19 BuildRequires:  gtk+3-devel >= 3.0.0
20 BuildRequires:  intltool >= 0.40.0
21 BuildRequires:  json-glib-devel >= 0.14.0
22 BuildRequires:  libraptor2-rapper
23 BuildRequires:  python >= 1:2.6
24 BuildRequires:  python-rdflib >= 3.0.0
25 BuildRequires:  rpm-pythonprov
26 BuildRequires:  sqlite3-devel >= 3.7.11
27 BuildRequires:  telepathy-glib-devel >= 0.18.0
28 BuildRequires:  vala >= 2:0.18.0
29 BuildRequires:  vala-telepathy-glib >= 0.18.0
30 BuildRequires:  xapian-core-devel
31 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
32 Requires:       dbus
33 Provides:       zeitgeist-datahub = %{version}-%{release}
34 Obsoletes:      zeitgeist-datahub < 0.9.5-2
35 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
36
37 %description
38 Zeitgeist is a service which logs the users' activities and events
39 (files opened, websites visites, conversations hold with other people,
40 etc.) and makes relevant information available to other applications.
41 It is able to establish relationships between items based on
42 similarity and usage patterns.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 Zeitgeist to usługa logująca aktywność użytkowników oraz powiązane
46 zdarzenia (otwierane pliki, odwiedzane serwisy WWW, rozmowy z innymi
47 osobami itp.) i udostępniająca informacje o nich innym aplikacjom.
48 Potrafi ustalić powiązania między elementami w oparciu o podobieństwo
49 i wzorce użycia.
50
51 %package libs
52 Summary:        Zeitgeist library
53 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka Zeitgeist
54 Group:          Libraries
55 Requires:       glib2 >= 1:2.26.0
56 Requires:       sqlite3 >= 3.7.11
57
58 %description libs
59 This package provides Zeitgeist library.
60
61 %description libs -l pl.UTF-8
62 Ten pakiet dostarcza bibliotekę Zeitgeist.
63
64 %package devel
65 Summary:        Development files for Zeitgeist library
66 Summary(pl.UTF-8):      Pliki programistyczne biblioteki Zeitgeist
67 Group:          Development/Libraries
68 Requires:       %{name}-libs = %{version}-%{release}
69 Requires:       glib2-devel >= 1:2.26.0
70
71 %description devel
72 This package provides development files for Zeitgeist library.
73
74 %description devel -l pl.UTF-8
75 Ten pakiet dostarcza pliki programistyczne dla biblioteki Zeitgeist.
76
77 %package -n python-%{name}
78 Summary:        Python client library for Zeitgeist DBus API
79 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist
80 Group:          Development/Languages/Python
81 Requires:       python-dbus
82 Requires:       python-modules
83 Conflicts:      zeitgeist < 0.8.2-2
84
85 %description -n python-%{name}
86 Python client library for Zeitgeist DBus API.
87
88 %description -n python-%{name} -l pl.UTF-8
89 Biblioteka kliencka w Pythonie do DBus API demona Zeitgeist.
90
91 %package -n vala-zeitgeist
92 Summary:        Zeitgeist API for Vala language
93 Summary(pl.UTF-8):      API Zeitgeist dla języka Vala
94 Group:          Development/Libraries
95 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
96 Requires:       vala >= 2:0.18.0
97
98 %description -n vala-zeitgeist
99 Zeitgeist API for Vala language.
100
101 %description -n vala-zeitgeist -l pl.UTF-8
102 API Zeitgeist dla języka Vala.
103
104 %package -n bash-completion-zeitgeist
105 Summary:        bash-completion for Zeitgeist
106 Summary(pl.UTF-8):      bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist
107 Group:          Applications/Shells
108 Requires:       bash-completion
109
110 %description -n bash-completion-zeitgeist
111 This package provides bash-completion for Zeitgeist.
112
113 %description -n bash-completion-zeitgeist -l pl.UTF-8
114 Pakiet ten dostarcza bashowe uzupełnianie nazw dla Zeitgeist.
115
116 %prep
117 %setup -q
118 %patch0 -p1
119
120 %build
121 %{__intltoolize}
122 %{__aclocal}
123 %{__autoconf}
124 %{__automake}
125 %configure \
126         --disable-fts \
127         --disable-silent-rules
128 %{__make}
129
130 %install
131 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
133 %{__make} install \
134         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
135
136 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libzeitgeist-2.0.la
137 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/zeitgeist/doc
138
139 %py_postclean
140
141 %clean
142 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
143
144 %post   libs -p /sbin/ldconfig
145 %postun libs -p /sbin/ldconfig
146
147 %files
148 %defattr(644,root,root,755)
149 %doc AUTHORS ChangeLog NEWS TODO
150 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-daemon
151 %attr(755,root,root) %{_bindir}/zeitgeist-datahub
152 /etc/xdg/autostart/zeitgeist-datahub.desktop
153 %{_datadir}/dbus-1/services/org.gnome.zeitgeist.service
154 %dir %{_datadir}/zeitgeist
155 %{_mandir}/man1/zeitgeist-daemon.1*
156 %{_mandir}/man1/zeitgeist-datahub.1*
157
158 %files libs
159 %defattr(644,root,root,755)
160 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.*.*.*
161 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so.0
162 %{_libdir}/girepository-1.0/Zeitgeist-2.0.typelib
163
164 %files devel
165 %defattr(644,root,root,755)
166 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libzeitgeist-2.0.so
167 %{_includedir}/zeitgeist-2.0
168 %{_datadir}/gir-1.0/Zeitgeist-2.0.gir
169 %{_pkgconfigdir}/zeitgeist-2.0.pc
170
171 %files -n python-%{name}
172 %defattr(644,root,root,755)
173 %{py_sitescriptdir}/zeitgeist
174 %{_datadir}/zeitgeist/ontology
175
176 %files -n vala-zeitgeist
177 %defattr(644,root,root,755)
178 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.deps
179 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-2.0.vapi
180 %{_datadir}/vala/vapi/zeitgeist-datamodel-2.0.vapi
181
182 %files -n bash-completion-zeitgeist
183 %defattr(644,root,root,755)
184 %{_datadir}/bash-completion/completions/zeitgeist-daemon
This page took 0.085947 seconds and 3 git commands to generate.