]> git.pld-linux.org Git - packages/valgrind.git/blob - valgrind.spec
535315a47bc60b89d1c99a4e2453e3bedd0c6db8
[packages/valgrind.git] / valgrind.spec
1 Summary:        An open-source memory debugger
2 Summary(pl.UTF-8):      Otwarty odpluskwiacz pamięci
3 Name:           valgrind
4 Version:        3.6.0
5 Release:        3
6 License:        GPL
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://valgrind.org/downloads/%{name}-%{version}.tar.bz2
9 # Source0-md5:  b289c5f4ab8e39741602445f1dd09b34
10 Patch0:         %{name}-debuginfo.patch
11 Patch1:         %{name}-pr262995.patch
12 Patch2:         %{name}-native-cpuid.patch
13 URL:            http://valgrind.org/
14 BuildRequires:  autoconf
15 BuildRequires:  automake
16 # Needs libc.a
17 BuildRequires:  glibc-static
18 BuildRequires:  libgomp-devel
19 Obsoletes:      valgrind-callgrind
20 Obsoletes:      valgrind-calltree
21 ExclusiveArch:  %{ix86} %{x8664} ppc ppc64
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %define         _noautostrip    .*/vgpreload.*\\.so
25 # ld portion broken
26 %undefine       with_ccache
27
28 %description
29 Valgrind is a GPL'd system for debugging and profiling Linux programs.
30 With the tools that come with Valgrind, you can automatically detect
31 many memory management and threading bugs, avoiding hours of
32 frustrating bug-hunting, making your programs more stable. You can
33 also perform detailed profiling to help speed up your programs.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Valgrind jest systemem służącym do odpluskwiania i profilowania
37 programów na Linuksie. Używając dostarczanych z nim narzędzi można
38 automatycznie wykrywać wiele błędów związanych z zarządzaniem pamięcią
39 i wątkowaniem, dzięki czemu unika się frustrującego polowania na
40 błędy, a także czyni się programy bardziej stabilnymi. Możliwe jest
41 również dokładne profilowanie, dzięki któremu programy zaczną szybciej
42 pracować.
43
44 %prep
45 %setup -q
46 %patch0
47 %patch1 -p1
48 %patch2 -p1
49
50 sed -i -e 's:^CFLAGS="-Wno-long-long":CFLAGS="$CFLAGS -Wno-long-long":' configure.in
51
52 %build
53 %{__aclocal}
54 %{__autoheader}
55 %{__autoconf}
56 %{__automake}
57
58 ac_cv_path_GDB=/usr/bin/gdb \
59 %configure \
60         --enable-tls \
61 %if %{_lib} != "lib"
62         --enable-only64bit \
63 %endif
64         LDFLAGS="" # no strip!
65
66 %{__make}
67
68 %install
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %{__make} install \
72         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
73
74 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT/%{_datadir}/doc
75 mv docs/index.pdf docs/valgrind_manual.pdf
76 mv docs/index.ps docs/valgrind_manual.ps
77
78 %clean
79 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
80
81 %files
82 %defattr(644,root,root,755)
83 %doc AUTHORS NEWS README README_MISSING_SYSCALL_OR_IOCTL
84 %doc docs/html docs/valgrind_manual.pdf docs/valgrind_manual.ps
85 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
86 %{_includedir}/*
87 %dir %{_libdir}/%{name}
88 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*-linux
89 %{_libdir}/%{name}/*.a
90 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/*.so
91 %{_libdir}/%{name}/*.supp
92 %{_mandir}/man1/*.1*
93 %{_pkgconfigdir}/*.pc
This page took 0.06185 seconds and 3 git commands to generate.