]> git.pld-linux.org Git - packages/thunderbolt-software-user-space.git/blob - thunderbolt-software-user-space.spec
- new
[packages/thunderbolt-software-user-space.git] / thunderbolt-software-user-space.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  static_libs     # don't build static libraries
4 #
5 Summary:        Thunderbolt(TM) Linux Software
6 Summary(pl.UTF-8):      Oprogramowanie linuksowe do technologii Thunderbolt(TM)
7 Name:           thunderbolt-software-user-space
8 # use "0" until versioning is stabilized:
9 # - github/dell release is tagged by date
10 # - changelog says it's 16.2.59 release
11 # - individual component versions acc. to changelogs:
12 #   - daemon 16.2.57
13 #   - libtbtfwu 1.0.0 release 16.2.59
14 #   - tbtfwucli 0.0.2 release 16.2.59
15 Version:        0
16 %define subver  2017.01.19
17 Release:        0.%{subver}.1
18 License:        BSD
19 Group:          Libraries
20 # primary repository is https://github.com/01org/thunderbolt-software-user-space, but release exists only in dell repository
21 #Source0Download: https://github.com/dell/thunderbolt-software-user-space/releases
22 Source0:        https://github.com/dell/thunderbolt-software-user-space/archive/%{subver}/%{name}-%{subver}.tar.gz
23 # Source0-md5:  2876232d622eb83df0f8ec392826ab55
24 Patch0:         %{name}-glibc.patch
25 Patch1:         %{name}-dbus-macros.patch
26 Patch2:         %{name}-install.patch
27 Patch3:         %{name}-link.patch
28 URL:            https://01.org/thunderbolt-sw/
29 BuildRequires:  cmake >= 2.8.8
30 BuildRequires:  dbus-c++-devel >= 0.5.0
31 BuildRequires:  libnl-devel >= 1:3.2
32 BuildRequires:  libstdc++-devel >= 6:4.7
33 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
34
35 %description
36 Thunderbolt(TM) Linux Software.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 Oprogramowanie linuksowe do technologii Thunderbolt(TM).
40
41 %package -n thunderbolt-software-daemon
42 Summary:        Thunderbolt(TM) daemon
43 Summary(pl.UTF-8):      Demon Thunderbolt(TM)
44 Group:          Daemons
45
46 %description -n thunderbolt-software-daemon
47 Thunderbolt(TM) technology is a transformational high-speed, dual
48 protocol I/O that provides unmatched performance with up to 40Gbps
49 bi-directional transfer speeds. It provides flexibility and simplicity
50 by supporting both data (PCIe, USB3.1) and video (DisplayPort) on a
51 single cable connection that can daisy-chain up to six devices.
52
53 In addition, the Thunderbolt Networking mode allows a connection of
54 two computers through a Thunderbolt cable.
55
56 The Thunderbolt daemon (thunderboltd) is a user-space daemon that
57 implements 2 main functionalities:
58 1. Completing the Thunderbolt Networking implementation.
59 2. Implementing the host FW update functionality.
60
61 %description -n thunderbolt-software-daemon -l pl.UTF-8
62 Technologia Thunderbolt(TM) to szybkie, dwuprotokołowe operacje we/wy
63 zapewniające wyjątkową przepustowość do 40Gbps w obie strony. Zapewnia
64 elastyczność i prostotę, obsługując zarówno dane (PCIe, USB3.1), jak i
65 obraz (DisplayPort) na pojedynczym połączeniu kablowym, którym można
66 połączyć szeregowo do sześciu urządzeń.
67
68 Ponadto tryb sieciowy Thunderbolt pozwala na połączenie kablem dwóch
69 komputerów.
70
71 Demon Thunderbolt (thunderboltd) to demon przestrzeni użytkownika
72 zapewniający dwie funkcje:
73 1. Uzupełnienie implementacji Thunderbolt Networking.
74 2. Aktualizacje firmware'u hosta.
75
76 %package -n libtbtfwu
77 Summary:        Thunderbolt(TM) FW update library
78 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteka do uaktualniania FW systemu Thunderbolt(TM)
79 Group:          Libraries
80
81 %description -n libtbtfwu
82 This library supplies simpler, safer and higher-level interface of the
83 FW update functionality supplied by Thunderbolt daemon. It currently
84 supports FW update for host controller only.
85
86 %description -n libtbtfwu -l pl.UTF-8
87 Ta biblioteka udostępnia prostszy, bezpieczniejszy interfejs wyższego
88 poziomu funkcji uaktualniania FW udostępnianej przez demona
89 Thunderbolt. Obecnie obsługuje uaktualnianie firmware'u tylko
90 kontrolera hosta.
91
92 %package -n libtbtfwu-devel
93 Summary:        Header files for libtbtfwu library
94 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe biblioteki libtbtfwu
95 Group:          Development/Libraries
96 Requires:       libtbtfwu = %{version}-%{release}
97
98 %description -n libtbtfwu-devel
99 Header files for libtbtfwu library.
100
101 %description -n libtbtfwu-devel -l pl.UTF-8
102 Pliki nagłówkowe biblioteki libtbtfwu.
103
104 %package -n libtbtfwu-static
105 Summary:        Static libtbtfwu library
106 Summary(pl.UTF-8):      Statyczna biblioteka libtbtfwu
107 Group:          Development/Libraries
108 Requires:       libtbtfwu-devel = %{version}-%{release}
109
110 %description -n libtbtfwu-static
111 Static libtbtfwu library.
112
113 %description -n libtbtfwu-static -l pl.UTF-8
114 Statyczna biblioteka libtbtfwu.
115
116 %package -n tbtfwucli
117 Summary:        Thunderbold(TM) FW update sample tool
118 Summary(pl.UTF-8):      Przykładowe narzędzie do uaktualniania FW systemu Thunderbolt(TM)
119 Group:          Applications/System
120 Requires:       libtbtfwu = %{version}-%{release}
121
122 %description -n tbtfwucli
123 This is a preliminary sample of a command line tool that uses the FW
124 update library. It implements a simple user interface for testing
125 current FW version of a Thunderbolt host controller, validating FW
126 image file compatibility with current controller and writing a new FW
127 image file to the controller flash.
128
129 %description -n tbtfwucli -l pl.UTF-8
130 Ten pakiet zawiera wczesne, przykładowe narzędzie linii poleceń
131 wykorzystujące bibliotekę do uaktualniania FW. Implementuje prosty
132 interfejs użytkownika do testowania aktualnej wersji FW kontrolera
133 hosta Thunderbolt, sprawdzanie zgodności pliku obrazu FW z aktualnym
134 kontrolerem oraz zapis nowego pliku obrazu FW do pamięci flash
135 kontrolera.
136
137 %prep
138 %setup -q -n %{name}-%{subver}
139 %patch0 -p1
140 %patch1 -p1
141 %patch2 -p1
142 %patch3 -p1
143
144 %build
145 TOPDIR=$(pwd)
146 install -d build-libtbtfwu
147 cd build-libtbtfwu
148 # CMakeFiles expect relative CMAKE_INSTALL_LIBDIR
149 %cmake ../fwupdate/libtbtfwu \
150         -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR:PATH=%{_lib}
151 %{__make}
152 cd ..
153
154 install -d build-tbtfwucli
155 cd build-tbtfwucli
156 %cmake ../fwupdate/tbtfwucli \
157         -DTBT_LIBRARY="$TOPDIR/build-libtbtfwu/libtbtfwu.so"
158 %{__make}
159 cd ..
160
161 install -d build-daemon
162 cd build-daemon
163 %cmake ../ThunderboltService/Linux
164 %{__make}
165 cd ..
166
167 %install
168 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
169
170 %{__make} -C build-libtbtfwu install \
171         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
172
173 %{__make} -C build-tbtfwucli install \
174         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
175
176 %{__make} -C build-daemon install \
177         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
178
179 %clean
180 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
181
182 %post   -n libtbtfwu -p /sbin/ldconfig
183 %postun -n libtbtfwu -p /sbin/ldconfig
184
185 %files -n thunderbolt-software-daemon
186 %defattr(644,root,root,755)
187 %doc AUTHORS.daemon COPYING.daemon ChangeLog.daemon README README.daemon
188 %dir %{_libexecdir}/thunderbolt
189 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/thunderbolt/thunderboltd
190 %{_datadir}/dbus-1/system-services/com.Intel.Thunderbolt.service
191 %{systemdunitdir}/thunderbolt.service
192 /etc/dbus-1/system.d/thunderbolt.conf
193 /etc/udev/rules.d/10-thunderbolt.rules
194
195 %files -n libtbtfwu
196 %defattr(644,root,root,755)
197 %doc AUTHORS.libtbtfwu COPYING.libtbtfwu ChangeLog.libtbtfwu README.libtbtfwu
198 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libtbtfwu.so.*.*.*
199 %attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libtbtfwu.so.1
200
201 %files -n libtbtfwu-devel
202 %defattr(644,root,root,755)
203 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libtbtfwu.so
204 %{_includedir}/tbt
205 %{_pkgconfigdir}/libtbtfwu.pc
206
207 %files -n libtbtfwu-static
208 %defattr(644,root,root,755)
209 %{_libdir}/libtbtfwu.a
210
211 %files -n tbtfwucli
212 %defattr(644,root,root,755)
213 %doc AUTHORS.tbtfwucli COPYING.tbtfwucli ChangeLog.tbtfwucli README.tbtfwucli
214 %attr(755,root,root) %{_bindir}/tbtfwucli
This page took 0.127725 seconds and 3 git commands to generate.